SynSynnedsättningSynstörningarSyntesterFärgblindhet: Mer eller mindre nedsatt förmåga att urskilja färgnyanser. Störningen kan uppkomma till följd av sjukdomar i näthinnan som påverkar tapparna eller vara ärftlig som X-kopplad störning med avsaknad av eller defekt näthinnepigmentering.Synförmåga, binokulärHögt ögontryckEyeSynskärpaSynförmåga, monokulärToxoplasmos, okulärNattseendeBlindhet: Oförmåga att se eller uppfatta synintryck. Tillståndet kan bero på ögonsjukdomar, synnervssjukdomar, defekt i synnervskorsningen, eller hjärnsjukdomar som påverkar synbanor eller nacklob.Ljusbrytning, ögats: Brytning av ljus genom ögats medier.Dominans, okulär: Det ena ögats funktionella dominans över eller föredragna utnyttjande framför det andra. Termen avser främst större förmåga i fråga om visuell iakttagelse eller motorisk prestation, och inte skillnad i synskärpa eller bristande funktion hos något av ögonen. Okulär dominans kan ändras genom visuell stimulans och neurotropa faktorer.Ocular Physiologic PhenomenaAlbinism, okulär: Albinism som drabbar ögonen, men där pigmenteringen av hud och hår är normal eller endast något försvagad. Den klassiska typen är X-länkad (Nettleship-Falls), men det finns också en autosomal, recessi v form. Abnormaliteterna kan omfatta minskad pigmentering av iris, nystagmus, fotofobi, skelning och nedsatt synskärpa.FärguppfattningstesterEye Injuries: Skador på ögonen till följd av våld eller annan yttre påverkan. Hit hör både ytliga skador och inre ögonskador.Okulära motilitetsrubbningarFärguppfattning: Den visuella uppfattningen av en viss färgnyans.Eye Neoplasms: Cancersjukdom i ögonen.HornhinnaTonometriBrytningsfelKontrastkänslighet: Förmågan att uppfatta skarpa gränser (stimuli) och att uppfatta små skillnader i luminans (ljustäthet, ljusstyrka) på en yta utan distinkta skiljelinjer. Psykofysiska mätningar av denna synfunktion används för bedömning av synskärpa och för att upptäcka ögonsjukdomar.SynfältNäthinnaIntraocular PressureSynskadade: Personer med så nedsatt syn att vardagslivet påverkas och att de endast med svårighet kan orientera sig i omgivningen.Glasögon: Ett par optiska linser i hållare som hålls på plats med stöd på näsan och öronen. Syftet är att förbättra synen. Hit räknas inte skyddsglasögon eller solglasögon, avsedda enbart som skydd för ögonen.Tuberculosis, OcularOphthalmic SolutionsTårarSkelningSynuppfattningFotostimuleringAmblyopi: Tillstånd med ensidig eller dubbelsidig nedsättning av formseendet. Pga defekt i det amblyopidrabbade ögats synfixeringsförmåga är rörelseuppfattningen försämrad.Eye Infections, Parasitic: Lindriga till svåra infektioner i ögat eller dess angränsande vävnader förorsakade av protozo- eller metazoparasiter.Inflammation i ögats druvhinna: Inflammation i hela eller del av druvhinnan, ögats mellersta, kärlförande hinna, vanligtvis med spridning till de övriga hinnorna (senhinnan, hornhinnan och näthinnan).Blickfixering: Riktning av blicken och inställning av ögonen så att objektbilden hamnar i fovea centralis (centralgropen) i båda ögonen.Hornhinnesjukdomar: Sjukdomar i ögats hornhinna.Grå starr: Partiell eller fullständig grumling av linsen eller linskapseln i det ena eller i båda ögonen, vilket ger försämrad syn eller blindhet. De olika typerna av grå starr bestäms efter sin morfologi (utbre dning, form, läge) eller etiologi (orsak och debuttidpunkt). Syn. katarakt.Grön starr: En ögonsjukdom som uppträder i många former, och vars huvudsakliga kännetecken är instabilt eller ökat intraokulärt tryck, som ögat inte motstår utan skador eller funktionsstörning. Följderna av övertrycket kan visa sig i en rad olika symtom, beroende på typ och svårighetsgrad, som t ex urholkning av synnervspapillen, spänd ögonglob, hornhinnedomning, försämrad synskärpa, färghaloer runt ljuskällor, störningar i mörkerseendet, synfältsdefekter och huvudvärk.Glaskropp: Den genomskinliga, geléartade massan som fyller utrymmet mellan ögonlinsen och näthinnan. Den är omsluten av en tunn hinna och utgör ungefär fyra femtedelar av ögongloben. Glaskroppen består till 99% av vatten.Visuell disparitetSensorisk deprivationNäthinnesjukdomarNärsynthetTappar (Näthinna): En av de två ljusmottagande celltyperna i näthinnan hos ryggradsdjur. I tapparna finns fotopigmentet i inbuktningar i det yttre cellsegmentets membran. Tapparna är mindre ljuskänsliga än stavar, men de ger synförmåga med bättre rymd- och tidsskärpa, och sammansättningen av signaler från tappar med olika pigment tillåter färgseende.BindhinnesjukdomarSensoriska trösklarPsykofysikOftalmologiTorrögdhetssyndrom: Torrhet i hornhinnan och bindhinnan beroende på bristande tårflöde, ffa hos kvinnor i menopausal och postmenopausal ålder. Keratitis filiformis (en typ av hornhinneinflammation) eller erodering av bindhinnans och hornhinnans epitel kan orsakas av detta tillstånd. En känsla av "skräp i ögat" eller sveda i ögonen kan förekomma.Eye Infections: Lindrig till svårartad bakterie-, svamp- eller virusinfektion ytligt på ögat eller inuti ögat, med påföljande inflammation, synnedsättning eller synförlust.Sensoriska hjälpmedelBindhinneinflammation: Inflammation av ögats bindhinna; kan orsakas av bakterier, virus eller allergisk reaktion. Syn. konjunktivit.Lågt ögontryckEye Movements: Frivilliga eller reflexmässiga ögonrörelser.Eye Abnormalities: Medfödda brister i ögats strukturer. Dessa kan vara ärftliga.Ackommodationsförmåga: Den dioptriska anpassningen av ögat (för maximal bildskärpa på näthinnan vid betraktande av ett föremål) med hänsyn till förmågan, mekanismen och processen. Centralgropen: Ett område med ca 1,5 millimeters diameter i den gula fläcken, där näthinnan är mycket tunn pga avtrappningen av alla skikt utom färgepitelskiktet. Det omfattar gropens sluttande sidor och ett fåtal perifera stavar. I mitten finns de koner som ger skärpeseendet och som var och en är förbunden med endast en gangliecell.Elektroretinografi: Mätning av elektriska spänningsskillnader i näthinnan efter ljusstimulering.Okulär konvergens: Den sammanfallande ljusbrytningen i ögat.Choroid: Den tunna, kärlrika hinnan som täcker större delen av ögonbotten mellan näthinnan och senhinnan. Syn. koroidea.Regnbågshinna: De främsta delen av ögats druvhinna (uvea), vilken skiljer den främre ögonkammaren från den bakre. Den består av två skikt: stromat (bindvävsskikt) och färgepitelet. Färgen på regnbågshinnan beror på mängden melanin i bindvävsskiktet vid reflektion från det färgade epitelskiktetMakuladegeneration: Nedbrytningsförändringar i näthinnans gula fläck.Fundus Oculi: Den inre, konkava delen av ögat, bestående av näthinnan, åderhinnan, senhinnan, synnervspapillen och blodkärl, vilka kan ses med hjälp av oftalmoskop.Kammarvatten: Den klara vätska som fyller ögonhålan. Dess brytningsindex är lägre än linsens, som den omger, och den ingår i hornhinnans och linsens metabolism.Främre ögonsegment: Den del av ögongloben som är framför linsen.ScleraCiliarkropp: En ringformad vävnad som sträcker sig från senhinnesporren till näthinnans ora serrata. Den består av en uveal del och en epiteldel. Ciliarmuskeln sitter i uvealdelen, och ögonlockshåren i epiteldelen . Syn. strålkroppen.Eye Infections, Bacterial: Bakterieinfektioner utvändigt eller invändigt i ögat. Till de vanligare patogenerna hör Haemophilus, Neisseria, Staphylococcus, Streptococcus och Chlamydia.SyncentrumOnchocerciasis, okulärDjupuppfattning: Förmåga att uppfatta utsträckningen av den tredje dimensionen.Lens, Crystalline: En genomskinlig, bikonvex struktur i ögat, innesluten i en kapsel och belägen bakom iris och framför glaskroppen. Längs kanten är den något överlappad av ciliarutskotten. Ciliarkroppens (strålkroppens) anpassning är avgörande för ögats avståndsinställning.SkymningsseendeBelysning: Utnyttjande av lampor eller andra ljuskällor i syfte att erhålla så god synbarhet som möjligt i omgivningen.Ophthalmologic Surgical ProceduresSynbanorMönsterigenkännande, visuelltOpsinerEye ProteinsFluoresceinangiografiAdaptation, OcularFrämre ögonkammare: En vätskefylld del av ögat som framtill gränsar mot hornhinnan och en del av sklera, baktill mot en del av strålkroppen, iris och den genom pupillen synliga delen av ögonlinsen.NäthinnepigmentHornhinneinflammation: Inflammatorisk reaktion i hornhinnan.Eye DiseasesHornhinneepitel: Skiktat, skvamöst (fjällande) epitel som täcker hornhinnans ytteryta. Det är slätt och innehåller många fria nervändar.Starroperation: Avlägsnande av grumlad ögonlins på kirurgisk väg.EyelidsPupillRetinoskopiGlaucoma, Open-Angle: En form av glaukom där den främre kammarens vinkel är öppen och det trabekulära nätverket inte tränger in över regnbågshinnans bas.Administration, OphthalmicNystagmus, patologiskBlepharitis: Syn. blefarit.PresbyopiLäkemedelstillförsel, lokalHornhinnegrumling: Sjukdomstillstånd i hornhinnans centrala eller perifera delar. Den normala genomskinligheten försämras genom att hornhinnan blir mer eller mindre opak.Eye Infections, ViralPemfigoid, slemhinna, benignOculomotor MusclesOrienteringRörelseuppfattning: Iakttagelse av föremåls rörelse genom synfältet.SkotomRymduppfattningKontaktlinser: Linser avsedda att bäras på ögonglobens främre yta.Korioretinit: Inflammation i koroidea (åderhinnan) med spridning till näthinnan, som blir svullen och opak. De inflammerade cellerna och exsudatet kan spränga igenom näthinnan och grumla glaskroppen.Rod OpsinsLjus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.Formuppfattning: Den sensoriska förmågan att urskilja mönster och former.Eye Enucleation: Kirurgiskt avlägsnande av ögongloben.Dubbelseende: Ett synsymtom som uttrycker sig som så att syncentrum uppfattar ett objekt som två. Symtomet kan hänga samman med sjukdomstillstånd som brytningsfel, skelning, defekter i den okulomotoriska nerven, trokleanerven eller abducensnerven, eller sjukdomstillstånd i hjärnstammen och occipitalloben.Eyelid DiseasesFrämmande kroppar i ögatHyperopia: Ett brytningsfel i ögat, där infallande, parallella ljusstrålar bryts till en brännpunkt belägen bakom näthinnan, beroende på att ögat är för kort. Benämningen översynthet beskriver det fenomen att närgränsen för skärpa ligger längre bort än vid normalbrytning vid motsvarande anpassningsgrad (ackommodation).OptometriEye Infections, Fungal: Svampinfektion i ögat, framkallad av ett flertal olika svamparter, och vanligtvis genom ett av fyra möjliga sätt: ytlig infektion som ger konjunktivit, keratit eller tilltäppt tårkanal; spridning från angränsande vävnader, som t ex hud eller bihålor; direktinfektion i samband med operation eller genomträngande fysisk skada; eller via blod och lymfa hos patienter med etablerad mykos.Herpeskeratit: En ytlig Herpesvirus hominis-infektion i hornhinnans epitel, kännetecknad av förekomst av små blåsor som kan sjunka ihop och flyta samman till dendritiska sårbildningar (dendritisk keratit).Kolobom: Medfödd missbildning av ögat, så att vissa av ögats strukturer saknas pga ofullständig sammanfogning av den intraockulära springan under fosterutvecklingen.OrbitLinser: Glasstycken eller stycken av andra genomskinliga material som används för förstoring eller ökad synskärpa.Urskillning (Psykologi): Varierande reaktioner på olika stimuli.Bländande ljussken: Förhållandevis starkt ljus, som känns obehagligt eller stör den optimala synförmågan.NäthinnekärlMörkeradaptationDiagnostiska tekniker, oftalmologiska: Metoder och förfaringssätt för diagnostisering av ögonsjukdomar och synstörningar.SkleritNäthinneavlossningBrännskador i ögonen: Skador på ögonen förorsakade av hetta, kemikalier eller ultraviolett strålning.TimololSynförmåga, entoptiskTrakomOftalmoskopiEye Protective Devices: Personlig skyddsutrustning i form av glasögon eller mask till skydd mot tryck, flygande föremål, glöd, vätskor eller skadlig strålning. Syn. skyddsglasögon.Diabetisk näthinnesjukdom: Retinopati (näthinnesjukdom) som har samband med diabetes mellitus och som kan vara antingen av bakgrundstyp, kännetecknad av fortskridande mikroaneurysm, punktformiga makulaödem i näthinnan, eller av proliferativ typ, med nybildning av blodkärl i näthinnan och papillen vilka kan nå in i glaskroppen, utbredning av fibrös vävnad, glaskroppsblödning och närhinneavlossning.SynnervFotoreceptorceller, ryggradsdjur: Celler som är specialiserade på att uppfatta och förmedla ljus. Stavar och tappar utgör fotoreceptorerna i näthinnorna hos ryggradsdjur.Choroid Neoplasms: Den vanligaste typen av intraokulära tumörer är koroidala maligna melanom. De uppkommer vanligtvis efter puberteten och ökar i incidens med stigande ålder. De flesta maligna melanom i ögats uveala omr åden utvecklas från godartade melanom (födelsemärken).Uveit, främreNäthinneblödningProstaglandiner F, syntetiskaFärgLäsningElektriska retningspotentialer, visuella: Det elektriska gensvar som framkallas i hjärnbarken vid visuell stimulering eller stimulering av synsystemets nervbanor.Flimmerfusion: Den frekvens, vid vilken allt flimmer från en intermittent ljusimpuls upphör.NäthinneförtviningKortikal blindhet: Total synförlust i hela eller del av synfältet pga skada eller dysfunktion i båda nackloberna (dvs synbarken).Keratokonjunktivit: Samtidig inflammation i hornhinnan och bindhinnan.Bindhinnetumörer: Cancer i ögats bindhinna.Mikroftalmi: Medfödd missbildning eller utvecklngsavvikelse som kännetecknas av onormalt små ögonglober.Kemiska brännskador: Vävnadsskador orsakade av frätande kemikalier.NäthinnepigmentepitelTårapparat: Det tårbildande och tårledande systemet, vilket omfattar tårkörtlarna, ögonlockskanterna, bindhinnesäcken och tåravrinningen.Anisometropi: Skillnad i brytningsförmågan hos de båda ögonen.Ophthalmic ArteryChoroiditis: Inflammation i ögats åderhinna (koroidea). Syn. koroidit.Visual Field TestsKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Stavar (Näthinna)Biometri: Tillämpning av statistiska mätmetoder inom biologi, medicin och lantbruk.TidsfaktorerHornhinnetopografi: Mätning av hornhinnans främre yta, dess krökning och form. Den används ofta för att ställa diagnos på keratokon och andra hornhinnesjukdomar, och fastställa hornhinneförändringar efter keratotomi eller keratoplastik. En viktig tillämpning är vid anpassning av kontaktlinser. För mätning av hornhinnans topografi kan ett flertal typer av teknik användas: keratometri, keratoskopi, profilfotografering, datorstödd bildbehandling, videokeratografi m fl.SynnervssjukdomarHornhinnesår: Bortfall av epitelvävnad från hornhinnans yta till följd av erosion eller vävnadsnekros. Tillståndet orsakas vanligtvis av bakterie-, svamp- eller virusinfektion.OptikusatrofiRetinala gangliecellerUveaTomografi, optisk koherensEye, Artificial: Konstgjorda ögon av glas eller plastmaterial, så utformade att de utåt skall likna naturliga ögon. Intravitreal InjectionsRetinitis pigmentosaNäthinneinflammationAstigmatism: Ojämnheter i ögats brytningsytor, vilket leder till brytningsfel, så att ljusstrålar inte bryts till en samlad fokuseringspunkt på näthinnan, utan sprids till en större, diffus punkt. Detta beror på att ögat kan ha en annan böjning (och brytning) i horisontalplanet än i vertikalplanet.SackaderKeratit, dendritisk: En form av herpeskeratit, kännetecknad av små blåsor som sjunker samman och flyter ihop till återkommande dendritiska sårbildningar, typiskt oregelbundna, linjära, förgrenade, med knoppliknande avslutningar.Irisinflammation: Inflammation i regnbågshinnan, kännetecknad av cirkumkornealinjektion, ljusväg, hornhinneutfällningar, sammandragen och trög pupill, samt missfärgning av regnbågshinnan.Vascularisation i åderhinnan: Sjuklig förändring, bestående av nybildning av blodkärl i ögats åderhinna (koroidea).Axial Length, EyeNystagmus, optokinetiskGula fläcken: En oval bildning i näthinnan, 3-5 mm i diameter, vanligen belägen temporalt om ögats bakre pol och något lägre än papillen. Den har en gulfärgning som diffust tränger igenom de inre skikten och innehåller centralgropen (fovea centralis), som är punkten för ögats skarpseende. Fläcken har endast blodkärl i periferin och får näring från åderhinnans kapillärer.SynnervsinflammationNäthinneartärSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.InjektionerNäthinnepigmentepitelNattblindhetOrbital NeoplasmsSynnervspapillInåtskelning: En form av felriktning av ögonen orsakad av för stark konvergens av synaxlarna, vilket leder till korsögdhet. Tillståndet kan t ex bero på förlamning av ögats yttre, raka muskel, vilket ger ögat ett inåtriktat läge vid försök att spänna blicken. Syn. esotropi.Konserveringsmedel, läkemedelRetrospektiva studierVitrektomiElektrookulografi: Mätning av medelamplituden för den vilopotential som uppstår mellan hornhinna och näthinna vid ljus- och mörkeranpassning medan ögonen vrids en standardvinkel mot höger och vänster. Spänningsökningen vid ljusanpassning används för bedömning av tillståndet hos näthinnepigmentepitelet.PanuveitBindhinneinflammation, allergisk: Inflammation i ögats bindhinna orsakad av överkänslighet för olika allergen. Syn. allergisk konjunktivit.Eye Diseases, Hereditary