SvaveldioxidSvavelKvävedioxid: En mycket giftig gas med kemisk formel NO2. Exponering för gasen orsakar lunginflammation som kan ge smärta eller vara obemärkt, men det flera dagar senare följande ödemet kan leda till döden. Kvävedioxid en en vanlig luftförorening med förmåga att absorbera UV-strålning, som därmed inte når jordens yta.Luftförorenande ämnenLuftförorening: Närvaro av föroreningar i luften som inverkar på människors hälsa och välmående eller framkallar andra skadliga effekter i miljön. Föroreningarna kan bestå av gaser, partiklar eller flyktiga organiska ämnen.Koldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.SvaveloxiderOzonSvavelföreningarAspartataminotransferas, cytoplasmatisk: Ett aspartataminotransferas som återfinns i cytoplasman.SulfiterAspartataminotransferas, mitokondriell: Ett aspartataminotransferas som återfinns i mitokondrierna.VulkanutbrottKolföreningar, oorganiska: Oorganiska föreningar innehållande kol som en essentiell del av molekylen, men som inte härrör från kolväten.Particulate MatterSurt regn: Surt vatten med pH 2.5 till 4.5, som förgiftar ekosystemet och inverkar negativt på växter, fiskar och däggdjur. Det förorsakas av industriella föroreningar, huvudsakligen svavel- och kväveoxider, som släpps ut i atmosfären och återvänder till jorden i form av surt regn.SvavelisotoperRökLuftvägssjukdomarSvavelaminosyrorEpidemiological MonitoringSilikonföreningarMiljöexponering: Exponering för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för omgivningsfaktorer som kan medföra joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga ämnen.MiljöövervakningKolmonoxid: En giftig, färglös, luktfri och smaklös gas. Den tas upp av hemoglobin, varvid bildas karboxyhemoglobin, som saknar förmåga att binda syre. Den uppkomna syrebristen leder till huvudvärk, yrsel, sjunkande puls och andningsfrekvens, medvetslöshet och död. Syn. koloxid.SvavelsyraVäderOxidanter, fotokemiskaRökblandad dimmaPartikelstorlekJupiter: Den femte planeten från solen. Jupiter tillhör de fem yttre planeterna i vårt solsystem. Bland planetens sexton månar ingår Callisto, Europa, Ganymede och Io.AndningsstörningarSalpetersyraGaser: Materia i ett aggregationstillstånd där molekylerna rör sig fritt och befinner sig på avstånd från varandra. Gaser expanderar så att de fyller det utrymme som finns till förfogande; de sprider sig och blandar sig lätt med andra gaser, och de har fasta förhållanden mellan volym, temperatur och tryck. Vid tillräckligt låga temperaturer eller högt tryck kondenserar gaser till vätskefas.Germany, East: Efter Tysklands delning 1945 ombildade Sovjetunionen 1949 östzonen till den tyska demokratiska republiken, DDR ("SvavelsyrorSeasonsAstma: Sjukdom som orsakas av hinder i luftrören med attackvis uppkommande andnöd. Sammandragning av luftrören försvårar framför allt utandningen och orsakar pipande biljud.SenapsgasSulfaterKväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.Meteorologiska faktorer: Atmosfäriska förhållanden som sammanhänger med klimat och väder.Inhalationsexponering: Exponering för potentiellt skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska ämnen genom inandning.Metallurgi: Läran om framställning, rening och bearbetning av metaller och deras legeringar. Hit hör såväl industriell metallurgi som metallurgisk teknik, som t ex inom odontologin.PapperSulfiderHälsotillstånd, tätortStäder: Avgränsade, oftast tätbefolkade, geografiska områden, med viss juridisk och funktionell status.Kraftverk: Anläggningar som omvandlar någon form av energi till elektricitet, som t ex vattenkraftverk, ånggeneratorer, dieselelektriska maskiner, kärnkraftverk eller vindkraftverk.DammTiosulfaterFordonsavgaser: Avgaser från förbränningsmotorer i fordon.Dödlighet: Alla dödsfall i en given population.Atropinderivat: Analoger och derivat av atropin.PoissonregressionStålModerns exponering: Exponering av modern, både hos människor och djur, för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för miljöfaktorer i form av radioaktiv strålning, patogena organismer eller gifter som kan skada avkomman. TitrimetriKol: Ett icke-metalliskt grundämne med kemiskt tecken C, atomnummer 6 och atomvikt 12,011. Kol kan förekomma i olika allotropa former, som t ex diamant, kol och grafit.Luftförorenande ämnen, arbetsmiljö: Luftföroreningar specifika för en arbetsplats.Kol: Ett naturligt bränsle, bestående av bergartsliknande massor av organiskt ursprung, vilka bildats av huvudsakligen växtrester under speciella förhållanden och under lång tid.Fuktighet: Graden av vatten(ånga) i en gas, t ex luft.ToriumdioxidOxidation-reduktionLuftvägsmotstånd: Motståndet mot luftflöde i luftstrupen och lungorna.Aerosoler: Kolloider med gasformig spridningsfas som övergår i antingen en vätskefas (dimma) eller fast fas (rök). De används för rökning eller i inhalationsterapi, och kan innehålla drivgaser.Industri: De samlade produktiva företagen inom ett visst område, som t ex bilindustrin, stålindustrin, livsmedelsindustrin. Hit räknas även ägarförhållanden och drift och skötsel av företag, fabriker osv.RegressionsanalysJodider: Oorganiska, binära föreningar med jod eller jodjonen.Luftförorening, inomhus: Förorening av inomhusluft.ChlorobiOxidoreductases Acting on Sulfur Group DonorsSvavelhexafluoridLunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.