SulfhydrylföreningarTioproninBeta-aminoetylisotiourea: Karbamimidotinsyra-2-aminetylesterdihydrobromid. Ett strålskyddande preparat som kan hindra DNA-skada genom att binda till DNA. Det ökar också blodcellers benägenhet för komplementmedierad lys.Cysteamin: Ett strålskyddsmedel som oxiderar i luft och bildar cystamin. Det ges intravenöst eller oralt mot strålsjuka. Bitartratet har använts för oral behandling av nefropatisk cystinos.Ditiotreitol: Ett reagensmedel som vanligtvis används vid biokemiska undersökningar för att förhindra oxidation av SH-grupper (tiolgrupper) och för arr reducera disulfider till ditioler.MerkaptoetanolCystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Glutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Oxidation-reduktionKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Etylmaleimid: Ett sulfhydrylreagens med utbredd användning i experimentella, biologiska studier.Ditionitrobensoesyra: Ett standardreagenspreparat för bestämning av reaktiva sulfhydrylgrupper med absorbansmätning. Det används ffa för bestämning av sulfhydryl- och disulfidgrupper i proteiner. Den färg som framträder beror på bildandet av en tioanjon, 3-karboxyl-4-nitrotiofenolat.Klorkvicksilverbensoater: Klor- och kvicksilverhaltiga derivat av bensoesyra.Disulfider: Kemiska grupper med de kovalenta disulfidbindningarna -S-S-. Svavelatomerna kan binda till såväl oorganiska som organiska molekyldelar.Jodacetamid: Ett reagensmedel av alkylerande sulfhydryl. Dess verkan motsvarar den hos jodacetat.Kvicksilverbensoater: Kvicksilverhaltiga bensoesyraderivat.p-Chloromercuribenzoic Acid