Loading...
Strongyloides stercoralisStrongyloidiasisStrongyloides rattiTiabendazolStrongyloidesTarmsjukdomar, parasitära: Tarminfektioner orsakade av parasiter, ofta protozoer eller parasitmaskar. Infektioner orsakade av rundmaskar (nematodinfektioner) och bandmaskar (cestodinfektioner) kallas även helmintiasis.Ivermektin: En blandning av huvudsakligen avermektin H2B1a och en del avermektin H2B1b, vilka är makrolider från Streptomyces avermitilis. Medlet binder glutamatstyrda kloridkanaler, vilket ger ökad permeabilitet och hyperpolarisering hos nerv- och muskelceller. Det samverkar också med andra kloridkanaler. Ivermektin är ett parasitmedel av bredspektrumtyp som är verksamt mot mikrofilarier till Onchocerca volvulus, men inte det vuxna stadiet.Maskmedel: Medel som är aktiva mot parasitära maskar. De används för behandling av helmintiasis hos djur och människor.Nematodmedel: Preparat för behandling av nematodinfektioner. De har också veterinärt bruk.AvföringMaskantikroppar: Antikroppar framkallade hos människor eller djur efter exponering för antigen från parasitmaskar. Immunglobuliner av IgE-klass är vanligast, men IgG, IgM och IgA kan också förekomma.Mask-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos helminter (inälvsmaskar).ParasitologiAncylostomatoidea: En superfamilj av nematoder bestående av fyra släkten parasitära hakmaskar: Ancylostoma, Necator, Bunostomum och Uncinaria. Ancylostoma och Necator förekommer hos människa och andra däggdjur.Parasitsjukdomar i lungor: Infektioner i lungorna orsakade av parasiter, oftast nematoder (rundmaskar).Larv: Maskliknande stadium efter äggstadiet i livscykeln hos insekter, maskar och andra djur som genomgår metamorfos.Albendazol: Ett bredspektrumsbenzimidazolmaskmedel som är strukturellt besläktat med mebendazol och effektivt mot många sjukdomar.Parasitmedel: Läkemedel för behandling av parasitsjukdomar.TrichurisMaskantigener: Alla delar av parasitmaskar som framkallar en immunreaktion. De vanligast förekommande helmintantigener är schistosomantigener.Maskar: Inälvsmaskar (helminter) är en grupp parasitmaskar som omfattar Acanthocephala, Nematoda och Platyhelminthes. Några forskare betraktar även vissa arter av tillfälligt parasitära blodiglar som inälvsmaskar.ParasitäggantalAscaris lumbricoides: En nematodart som är den största tarmparasitmasken hos människa. Den är spridd över hela världen, men förekommer mest i områden med dåliga sanitära förhållanden. Smitta sker genom föda som är förorena d av parasitägg.Masksjukdom: Infektion med parasitmaskar från helmintklassen.SuperinfektionParasitsjukdomarHTLV-I-infektioner: Infektioner orsakade av humant T-cell lymfotropt virus typ I (HTLV-I).Neglected DiseasesImmunsupprimerad värd: Människa eller djur vars immunförsvar är bristfälligt pga immundefektsjukdom eller annan sjukdom, eller pga medicinering med immunsupprimerande läkemedel eller strålbehandling.TropikmedicinPyrantelpamoatNecator americanusAncylostoma: Ett släkte nematoder med många arter som är tarmparasiter. A. duodenale är den vanliga hakmasken hos människan. A. braziliense, A. ceylonicum och A. caninum förekommer huvudsakligen hos hund och katt, men kan också infektera människor.Larva migrans: Infektioner orsakade av rundmasklarver som aldrig utvecklas till vuxenstadium och som förflyttar sig genom olika kroppsvävnader. De infekterar oftast hud, ögon och inälvor hos människa. Ancylostoma brasiliensis ger upphov till larva migrans i huden; Toxocara orsakar inälvsinfektion.Blastocystis hominis: En art av parasitära protozoer som påträffats i tarmarna hos människor och andra primater. I 1912 blev organismen klassificerad som en jäst, men sedan 1967, efter fysiologiska och morfologiska studier , betraktas organismen som en protozoisk parasit, som hos människa kan ge upphov till tarmsjukdom med handikappande symtom.RundmaskinfektionerProtozoinfektionerSpolmaskinfektion: Infektion med nematoder av släktet Ascaris. Födoämnen innehållande parasitens ägg ger upphov till diarre och pneumonit. Parasiterna förekommer i områden med dåliga sanitära förhållanden eller där avfö ring från människor används för gödsling.Hakmaskinfektioner: Infektioner hos människor eller djur med andra hakmaskar än sådana som tillhör Ancylostoma eller Necator, för vilka termerna ankylostomiasis resp. necatoriasis finns .Dödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Opportunistiska infektionerEosinofila leukocyter: Granulära (korniga) leukocyter med en kärna som oftast har två lober, sammanbundna med en tunn kromatintråd, och en cellmassa som innehåller grova, rundade och jämstora korn, som låter sig färgas av eosin.Rhabditidainfektioner