Loading...


Stimuli: Signaler till en handling; det specifika inslag i ett perceptions- eller stimulansmönster som en individ lärt sig att reagera på.FotostimuleringOrienteringDjupuppfattning: Förmåga att uppfatta utsträckningen av den tredje dimensionen.Akustisk stimuleringReaktionstidUppmärksamhet: Skärpt iakttagelse av eller koncentration på vissa skeenden eller uppgifter.SynuppfattningRymduppfattningDjurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.BelöningMönsterigenkännande, visuelltMissbruksbeteende: Den iakttagbara, mätbara och ofta sjukliga oförmågan hos en individ att bryta en vana som medför en omåttlig konsumtion av något medel eller otillfredsställbart behov att utföra vissa handlingar.Urskillning (Psykologi): Varierande reaktioner på olika stimuli.Betingning, operant: Inlärningsprocess som innebär att en viss handlingsföljd resulterar i en belöning. Vid den rätta reaktionen inför ett urval handlingsalternativ kommer en omedelbar belöning. Syn. instrumentell betingning.Betingning, klassisk: Inlärning genom att låta en en betingad stimulus beledsaga en obetingad. Den reaktion som sedan utöses av den betingade stimuleringen kallas betingad reflex.Associationsinlärning: Principen att ting som upplevs samtidigt förknippas med varandra, så att föreställning om en leder till tanke på de(n) andra.Lukter: De flyktiga delar av ämnen som uppfattas av luktsinnet.Visuell disparitetAvbetingning, psykologisk: Förfarande för presentation av betingad stimulus utan förstärkning för en tidigare betingad organism. Häri ingår också den reducerade betingade reflexen till följd av förfarandet. Syn. extinktion.Formuppfattning: Den sensoriska förmågan att urskilja mönster och former.Psykomotorisk funktionRörelseuppfattning: Iakttagelse av föremåls rörelse genom synfältet.PsykofysikVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Hörseluppfattning: Processen genom vilken organismen sorterar och tolkar ljudintryck; inkluderar urskiljning och tolkning av tal.TaluppfattningLukt: Förnimmelse av dofter.Betingning (Psykologi): Ett generellt begrepp som avser inlärning av en viss reaktion.Heminstinkt: Instinktivt beteendemönster hos vissa djur, som innebär förmåga att återvända till en given geografisk plats som de en gång lämnat, även över stora avstånd. Exempel på sådan djurmigration är laxarnas vandring eller flyttfåglarnas säsongsvisa förflyttningar.Råttor, Long-EvansLjudspektrografi: Grafisk registrering av ljudfrekvenser och -intensitet, som t ex hos tal, barnaskrik och djurläten.Drug-Seeking BehaviorSynförmåga, binokulärSjälvadministreringTalakustikAvståndsuppfattning: Förmågan att känna av eller bedöma ett avstånd genom mental beräkning eller genom en sinnesprocess utvecklad ur tidigare erfarenheter.Axonkäglor: Uppsvällningar i de växande ändarna på nervcellsaxoner och -dendriter. De är av avgörande betydelse för nervutvecklingen tack vare sin framträngningsförmåga och sin synapsbildande funktion.Nervceller