Loading...
SteriliseringTubarsteriliseringSterilisering, sexuellSterilisering, reversibelEtylenoxid: En vid rumstemperatur och normaltryck färglös och brännbar gas. Den har bakterie-, svamp- och spordödande egenskaper och är effektiv mot de flesta mikroorganismer, inklusive virus. Gasen används som desinfektionsmedel för livsmedel och textilier, och för gassterilisering av värmekänsliga farmaceutiska och kirurgiska material.TvångssteriliseringSteamRashygien: Syn. eugenikEquipment Reuse: Upprepad användning av utrustning, instrument, artiklar eller annat material, oberoende av tillverkarens avsikter vad gäller användning eller hållbarhet. VasektomiOdontologiska desinfektionsmedel: Bakteriedödande kemikalier avsedda för rengöring av instrument.Desinfektion: Oskadliggörande av mikroorganismer genom upphettning, bruk av antiseptiska medel, antibakteriella preparat osv.Utrustningsförorening: Förekomst av smittämnen på instrument, proteser eller andra icke-levande föremål.Tandläkarinstrument: Handverktyg som tandvårdspersonal använder i sitt kliniska arbete.DesinfektionsmedelPeracetatFödelsekontroll: Bruk av preparat, medel eller metoder för att förhindra befruktning.Hysteroskopi: Endoskopisk undersökning och behandling av, och kirurgi i livmoderns inre.Plasma GasesFuraldehydInfektionskontroll, dentalJuridisk roll: Domstolarnas verksamhet och aktiviteter, särskilt deras juridiska beslutsansvar.NazismFamiljeplanering: Program för födelsekontroll.Menstruationsstörningar: Avvikelser i menstruationen som kan tyda på att sjukdom föreligger.Kauterisation: Utnyttjande av kaustiksoda, hett intstrument, elektricitet eller annat medel för att förstöra vävnad.SporerFörintelse: Den omfattande, systematiska utplåningen av europeiska judar i koncentrationsläger i Nazityskland före och under andra världskriget.BefolkningskontrollDiatermi: Framkallande av lokal hypertermi (hetta) med hjälp av korta radiovågor eller högfrekventa ljudvågor.Laparoskopi: Ett förfarande där ett laparoskop förs in genom ett litet snitt nära naveln i syfte att undersöka buk- eller bäckenorganen i bukhinnehålan. Om nödvändigt, kan biopsier eller kirurgiska ingrepp utföras i samband med laparoskopi.UtomkvedshavandeskapGammastrålar: Elektromagnetisk, joniserande högenergistrålning med kortare våglängd än röntgenstrålar och med stor genomträngningsförmåga. Strålningen avges vid kärnsönderfall, vanligtvis mellan 0.01 och 10 MeV.Fallopian Tubes: Två högt specialiserade tuber av muskelvävnad som sträcker sig mellan livmodern och var sin äggstock. De fångar upp äggcellerna, och är den plats där könscellerna mognar och äggen befruktas. Kemiska steriliseringsmedel: Föreningar som leder till att organismer förlorar fortplantningsförmågan. De används ibland för att begränsa utbredningen av skadedjur genom att orsaka sterilitet hos hannarna i populationen.Livsmedelsbestrålning: Bestrålning av livsmedel för förbättrad hållbarhet.PolyetylenerMarriage: En social institution som är juridiskt och/eller religiöst stadfäst, varvid män och kvinnor förenas i syfte att bilda familj.Kirurgiska instrument: Handinstrument avsedda för bruk vid kirurgiska operationer.Glukoslösning, hyperton: En lösning av 10 procent glukos eller mer. En isoton glukoslösning är femprocentig.Preventivmedel, kemiska, för kvinnor: Kemiska ämnen eller medel med befruktningshämmande verkan hos kvinnor. Termen används för kvinnliga preventivmedel i allmänhet eller för sådana som saknar särskild beteckning.Angioskop: En typ av endoskop för undersökning av insidan av blodkärl.Barriärpreventivmedel: Medel som minskar sannolikheten för eller hindrar befruktning.Engångsutrustning: Apparater eller artiklar avsedda att användas en gång eller tillfälligt.Varm temperatur: En form av energi och en känsla av förhöjd temperatur. Inom medicinen är värme av intresse för sina fysiologiska effekter, för terapeutisk användning, och för bruk i förfaranden inom fysik eller fysikalisk kemi.Koncentrationsläger: Interneringsanstalter för t ex krigsfångar eller politiska fångar.Sporer, bakteriellaGlutaral: Ett korsbindningsreaktionsmedel för proteiner som används för desinfektion och sterilisering av värmekänslig utrustning och som reagens i laboratoriet, särskilt som fixativ.Laparoskop: Endoskop för undersökning av buk- och bäckenorgan i bukhinnehålan.PostpartumperiodDagkirurgiska tekniker: Kirurgisk behandling av öppenvårdspatienter.Rostfritt stålUtrustning och tillbehör: Alla sorters utrustning, förrådsvaror, apparater, instrument osv som används inom diagnostisk, terapeutisk, kirurgisk, vetenskaplig eller experimentell verksamhet, av såväl engångs- som flergångstyp.Religion och sexKontraceptivt beteende: Beteendemönster hos personer som vill undvika befruktning.Abort, terapeutisk: Framkallad abort för att rädda den gravida kvinnans liv och hälsa.Materialprovning: Provning av material och hjälpmedel, särskilt sådana som används till proteser och implantat, suturer, adhesiva preparat osv, för deras hårdhet, styrka, hållfasthet, säkerhet, effektivitet och biokompatibilitet.Graviditet, oplaneradElektrolys: Nedbrytning med galvanisk ström, som t ex spjälkning av ett kemiskt ämne i lösning.Benbanker: Centraler som anskaffar, karaktäriserar och förvarar ben eller benvävnad för framtida bruk.StrålningHälso- och sjukvårdslagstiftning: Lagar och förordningar som reglerar hälso- och sjukvård.Kontrollerad miljö: Tillstånd, i vilket utrymmen i sjukhus, laboratorier, bostäder, djurhus, arbetsplatser, rymdfarkoster osv har tekniskt kontrollerade luft- och temperaturförhållanden, belysning, fuktighet, ventilation och andra förhållanden i omgivningen.Dialysvätskor: Lösningar gjorda för utbyte genom ett halvgenomträngligt membran av lösta ämnen med molekylstorlekar bestämda av membranmaterialets tröskelvärde för genomsläpplighet.o-ftalaldehydGaser: Materia i ett aggregationstillstånd där molekylerna rör sig fritt och befinner sig på avstånd från varandra. Gaser expanderar så att de fyller det utrymme som finns till förfogande; de sprider sig och blandar sig lätt med andra gaser, och de har fasta förhållanden mellan volym, temperatur och tryck. Vid tillräckligt låga temperaturer eller högt tryck kondenserar gaser till vätskefas.LäkemedelsförvaringFuktighet: Graden av vatten(ånga) i en gas, t ex luft.Hårklippning och rakning: En yrkesgrupp som utför hårklippning, hårvård och rakning.Endoskop: Instrument för visuell undersökning av inre kroppsdelar. Det finns såväl stela endoskop som böjliga, fiberoptiska endoskop för olika slag av endoskopi.Hinduism: En av de stora världsreligionerna, bestående av ett komplex av sociala, kulturella och religiösa trossatser och sedvänjor, och i stort begränsad till Indien. Hinduismen har ingen enskild grundare och ingen enskild, central skrift. Ett viktigt inslag är tron på själens oförgänglighet och återfödelse.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Gynekologi: En medicinsk specialitet, inriktad på de kvinnliga könsorganens fysiologi och sjukdomar, kvinnors endokrinologi och fortplantningsfysiologi.PsoralenerSericinerKoboltisotoper: Stabila koboltatomer med samma atomnummer som grundämnet kobolt, men med annan atomvikt. Co-59 är en stabil koboltisotop.Familjeplaneringspolicy: Politiskt grundad handlingsplan för familje- och befolkningsplanering och födelsekontroll.Hysterosalpingografi: Röntgenbild av livmodern och äggledarna efter tillförsel av kontrastmedel.Osmotiska diuretika: Föreningar som ökar urinmängden genom att öka mängden osmotiskt aktiva lösningar i urinen. Osmotiska diuretika ökar även blodplasmans osmolaritet.Kirurgisk utrustning: Fast eller icke förbrukningsbar kirurgisk apparatur för bruk i samband med operationer. Den skall särskiljas från "kirurgiska instrument", som oftast är handinstrument för bruk i operationsområdet.Mjälttuberkulos: Mycobacterium-infektion i mjälten.Mikrovågor: Den del av det elektromagnetiska spektret som ligger mellan UHF-radiovågor och de infraröda frekvenserna.Kopparspiraler: Intrauterina preventivmedel som avger metalliskt koppar.FörsvarsforskningSpiraler: Preventivmedel som placeras i livmoderbotten, med en sträng ned genom livmoderhalsen.El Salvador: Stat i Centralamerika, gränsande till Stilla havet, Guatemala och Honduras. Landets yta är 21 040 km2, och folkmängden uppgår till drygt 6,3 miljoner invånare (2002). Huvudstad är San Salvador.Geobacillus stearothermophilusDraghållfasthet: Den maximala dragkraften ett material tål att utsättas för innan det brister.Rättsvetenskap: Vetenskapen eller filosofin om lag och rätt; även tillämpningen av lag och rättsordning inom hälso- och sjukvård och medicin.NatriumhypokloritYukon: Territorium i nordvästra Kanada, gränsande i norr mot Norra ishavet, i söder mot British Columbia, i väster mot Alaska och i öster mot Northwest Territories. Ytan är 483 000 km2, och folkmängden uppgår till drygt 30 000 invånare. Huvudstad är Whitehorse.Antiseptik: Förstörande av sjukdomsalstrande mikrober.Sjukhusavfall, hantering: Omhändertagande, bortforslande och eliminering av biologiskt, smittsamt, patologiskt och odontologiskt avfall. Avfallet kan vara blod, slem, avlägsnad vävnad, smutsiga bandage och andra material som kräver särskild hantering. Avfallet kan tas omhand på plats eller någon annanstans.Cervixerosion: Sår på livmodertappen.CentellaMinderåriga: Personer som ännu inte nått åldern för fullständiga medborgerliga rättigheter.Tidsfaktorer