Loading...


StafylokockinfektionerStaphylococcus aureusStafylokockFloxacillin: En antibiotisk analog till cloxacillin.StafylokockvaccinerFurunkulos: En infektionssjukdom med furunkler (varbölder) som kan vara från någon vecka till några månader. Vanligtvis orsakas infektionen av olika stafylokockarter.Lincomycin: Ett antibiotiskt ämne som produceras av Streptomyces lincolnensis. Det har används för behandling av stafylokock-, streptokock- och Bacteroides fragilis-infektioner.Staphylococcus epidermidisMeticillin: En penicillinart som är resistent mot penicillinas men känslig för penicillinbindande protein. Meticillin inaktiveras av magsyra och injiceras därför.Koagulas: En bakteriell produkt som orsakar koagulering i plasma innehållande någon antikoagulant, som t ex citrat, heparin eller oxalat. Koagulaser produceras av vissa stafylokocker och av Yersinia pestis. Sta fylokocker producerar två typer av koagulas: stafylokoagulas, ett fritt koagulas som framkallar verklig plasmakoagulation, och stafylokockklumpningsfaktor, ett bundet koagulas i cellväggen, som får ce ller att klumpa ihop sig i närvaro av fibrinogen.Staphylococcus haemolyticusStafylokockhudinfektionerAntibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Kloxacillin: Halvsyntetiskt antibiotikum bestående av ett klorerat derivat av oxacillin.Varböld: Varbildning, varansamling.Meticillinresistens: Okänslighet hos bakterier för verkan av meticillin, ett halvsyntetiskt penicillinderivat.Fagocytens bakteriedödande dysfunktionVankomycinFusidinsyra: Ett antibiotiskt ämne som erhålls ur jäsningsvätskan från Fusidium coccineum. Det verkar genom att blockera translokation under proteinsyntesen.Osteomyelit: Ben- och benmärgsinflammation.Lysostafin: Ett 25 kD-peptidas producerat av Staphylococcus simulans som klyver en glycin-glycinbindning som är unik för en interpeptid-överbryggning i cellväggen hos Staphylococcus aureus. EC 3.4.24.75.Endokardit, bakteriellStafylokockfagerHudsjukdomar, infektiösa: Hudsjukdomar som beror på infektioner av bakterier, svampar, parasiter eller virus.NafcillinMikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).BakteriofagtypningMupirocinProtesrelaterade infektionerStafylokockprotein AArtrit, infektiös: Ledinflammation orsakad av bakterier, virus, rickettsier, mykoplasma, svampar eller parasiter. Bakteriell artrit orskas ofta av Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus eller Neisseria gonorrhoeae. Virusartrit är mindre vanlig och kan vara en yttring av påssjuka, röda hund, hepatit osv.Sjukhussjuka: Smitta som sprids inom en sjukvårdsinrättning. Syn. sjukhusinfektion; nosokomial infektion.Meticillinresistent Staphylococcus aureusPenicillinresistensRifampinTeikoinsyrorSamhällsförvärvade infektioner: Infektioner som förvärvats ute i samhället, i motsats till sådana som förvärvats inom en vårdinrättning (sjukhusinfektion) eller via någon annan person som nyligen varit på sjukhus.SepsisTeikoplaninAcetamider: Derivat av acetamid som används som lösningsmedel, som milda irritanter och i organisk syntes.OxazolidinonerBakteriemi: Närvaro av levande bakterier i blodet. Akuta tecken på bakteriell blodinfektion är feber, frossa, takykardi och takypne. De flesta fall förekommer hos sjukhuspatienter, som ofta har andra tillstånd el ler undergår behandling som gör deras blodcirkulationssystem mer mottagligt för infektion.Kvarkatetrar: Katetrar avsedda att lämnas kvar i ett organ eller kärl för en längre tidsperiod.PenicillinerNäsaBiofilm: Tunna skikt av bakterier eller andra mikroorganismer på ytor i vatten eller andra våta miljöer där organismerna kan leva, t ex på medicinska implantat, på tandytor eller på båtbottnar i sjövatten. I r eningsverk används biofilm för vissa processer. Biofilmen består av flera lager celler i ett skyddande slem av polymerer, som cellerna själva producerar, och som bildar en barriär mot såväl fagocyter som antibiotika.Erytromycin: Ett bakteriostatiskt, antibiotiskt ämne som produceras av Streptomyces erythreus. Erytromycin A anses vara den beståndsdel som har störst verkan. Hos känsliga organismer hämmar det proteinsyntesen genom att binda till 50S-ribosomala underenheter. Denna bindning blockerar peptidyltransferasaktiviteten och stör överflyttning av aminosyror under translationsprocessen och proteinsammansättningen.Läkemedelsresistens, mikrobiell: Mikroorganismers förmåga att motstå eller utveckla tolerans för kemoterapeutiska medel eller antibiotika. Denna resistens kan förvärvas genom genmutationer eller främmande DNA vid plasmidöverföring (R-faktorer).Leukocidiner: Porbildande proteiner som först upptäcktes för sin toxiska verkan på leukocyter. De är exotoxiner från vissa patogena stafylokocker och streptokocker som bryter ned leukocyter genom att upplösa cytoplasmakornen och är delaktiga i organismernas sjukdomsframkallande förmåga.Bakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.Blodets bakteriedödande förmåga: Naturlig, bakteriedödande egenskap hos blodet tack vare förekomsten av antibakteriella ämnen som betalysin, leukin m fl.SuperantigenerBakteriegifter: Giftiga ämnen producerade av bakterier. Toxinerna består huvudsakligen av proteiner med hög molekylvikt och starka antigena egenskaper. Några används som antibiotika och för vaccinframställning, eller för diagnostiska hudtester.Smittbärare: Infektionsstadium, i vilket den smittade bär på smittämne utan att uppvisa infektionssymtom. Den smittsamma organismen måste vara överföringsbar till annan mottaglig värd.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.StreptokockinfektionerEnterotoxinerLäkemedelsresistens, bakteriell: Bakteriers förmåga att motstå eller utveckla tolerans för kemoterapeutiska preparat och antibiotika. Denna resistens kan förvärvas genom genmutationer eller främmande DNA vid plasmidöverföring (R-faktorer).Sjukdomsalstrande förmågaMikroorganismer, antal: Räkning av antalet livsdugliga, isolerade bakterier, arkeceller eller svampceller eller -sporer på ett fast odlingsmedium. Varje koloni (dvs kolonibildande enhet) representerar avkomman av en enda inympad cell. Metoden används rutinmässigt av miljömikrobiologer för att bestämma antalet organismer i luft, föda och vatten, av kliniker för att mäta den mikrobiella belastningen på patienter, och vid antibiotikatestning.Läkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.Bakteriella antigenerSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Tidsfaktorer