Loading...
Sprängningar: Syn. explosioner.Sprängskador: Kroppsskador orsakade av partiklar eller tryckvåg från en explosion, t ex av mina, granat eller fyrverkeripjäs. Explosioner kan ge lungskador och pulmonell blödning, sönderslitning av andra organ i br östkorg och buk, brustna trumhinnor och påverka det centrala nervsystemet.BomberSprängämnenTerrorismKärnvapenkrig: Krig som förs med bruk av kärnvapen.Radioaktiva förorenande ämnenAndra världskrigetSteamKärnvapenRadioaktivt nedfallJordfästning: Den fysiska begravningen av döda. Inom svenska kyrkan tidigare benämning på det som nu kallas begravningsgudtjänst (den symboliska jordfästningen). Begravningsritualer inom olika kulturer räknas inte hit.SkottskadorHistoriaKemisk industri: Industriverksamhet baserad på framställning av kemikalier.Kazakstan: Republik i Centralasien, gränsande till Kina i öster och söder, till Ryssland i norr. Landets yta är 2 717 300 km2, och folkmängden uppgår till drygt 15,2 miljoner invånare (2006). Huvudstad är Astana.RadioaktivitetJordförorenande ämnen, radioaktiva: Föroreningar i jorden som avger radioaktiv strålning.Fossiler: Lämningar och spår efter djur och växter från tidigare geologiska skeden som bevarats i jordskorpan.Arbetsolyckor: Oförutsedda händelser av skadekaraktär relaterade till ens arbete.ISS-skala: En anatomisk skadegraderingsskala som bygger på den förkortade skadeskalan AIS (Abbreviated Injury Scale) och som utvecklats speciellt för gradering av multipla skador. Den har även använts som mortalitetsprediktor.Eye Injuries: Skador på ögonen till följd av våld eller annan yttre påverkan. Hit hör både ytliga skador och inre ögonskador.KatastroferFörortsbefolkningIsrael: Stat i Mellanöstern, belägen mellan Medelhavet, Egypten och Libanon. Ytan är 20 770 km2, och folkmängden uppgår till knappt 6,3 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Jerusalem.BränderTraumacentra1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Försvarsmedicin: Medicinsk verksamhet anpassad till särskilda, militära förhållanden.TetraklordibensodioxinStrålningsolyckor: Spridning av radioaktivt material från en strålkälla genom olyckshändelse. Olyckor vid kärnreaktorer kan omfatta stora befolkningsgrupper genom utsläpp av radioaktivitet till omgivningen och genom ned fall, eller ett fåtal individer med höga, skadliga doser.UkrainaBiological EvolutionSkadegradsmåttPaleontologiStrålningsövervakningHälso- och miljöfarliga ämnenKraftverk: Anläggningar som omvandlar någon form av energi till elektricitet, som t ex vattenkraftverk, ånggeneratorer, dieselelektriska maskiner, kärnkraftverk eller vindkraftverk.Bioinformatik: Ett område inom biologin för utveckling och tillämpning av metoder att samla och bearbeta biologiska data, och för bruk av dessa data för upptäckter eller förutsägelser. Miljöexponering: Exponering för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för omgivningsfaktorer som kan medföra joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga ämnen.