Loading...


SpottkörtlarSpottkörteltumörerSpottkörtlar, mindreSpottkörtelsjukdomarUnderkäksspottkörtelParotid GlandSublingual körtelSpottkörtelsgångarSjögrens syndromSpottkörtelinflammationExokrina körtlar: Körtlar som utsöndrar sekret til slemhinnornas ytor och huden.SpottkörtelstenarBröstkörtlar hos djur: Mjölkkörtlar hos andra däggdjur än människan.Salivproteiner och peptiderAdenom, pleomorft: En godartad, långsamt växande spottkörteltumör. Yttrar sig som en liten, smärtfri och fast knuta, vanligen i öronspottkörteln. Drabbar oftast kvinnor över 40 år.Spottkörtelsjukdomar, underkäkeKarcinom, adenocystiskt: Karcinom kännetecknat av band eller cylindrar av hyalint eller slemhinnebindväv omväxlande med aggregat eller band av små epitelceller. När "cylindrarna" uppträder i massor av epitelceller ger de vävn aden ett perforerat eller sålliknande utseende. Denna tumörtyp förekommer i mjölkkörtlarna, andningsvägarnas slemkörtlar och spottkörtlarna. De är elakartade, men växer långsamt, och de tycks sprida s ig lokalt via nerverna.Mukoepidermoid tumör: En tumörtyp med både låggradig och höggradig malignitet. Den mindre elakartade växer långsamt, kan förekomma i alla åldersgrupper, och kan avlägsnas kirurgiskt. Den mer elakartade är aggressiv, infilt rerar kraftigt spottkörteln och ger upphov till lymfkörtel- och distala metastaser. Mukoepidermoida karcinom svarar för ca 21 % av alla elakartade tumörer i öronspottkörteln och 10 % i den sublinguala körteln (spottkörteln under tungan). De utgör den vanligaste elakartade tumören i öronspottkörteln. Syn. Mukoepidermoid cancer.SalivavsöndringSpottkörteltumörer, underkäkeMuntorrhetSalivSvettkörtlarParotid NeoplasmsTalgkörtlarTårapparat: Det tårbildande och tårledande systemet, vilket omfattar tårkörtlarna, ögonlockskanterna, bindhinnesäcken och tåravrinningen.Harders körtel: En talgkörtel som finns hos ett flertal olika landlevande ryggradsdjur. Den är placerad i ögonhålan och kan ha olika funktioner. Dess sekret smörjer ögongloben, och den kan utsöndra tillväxtfaktorer. Hos fåglar har den även en immunförsvarsfunktion, och hos vissa gnagare spelar den en roll i fotoreceptionen och värmeregleringen.Diptera: En ordning (Tvåvingar) inom klassen Insecta med ca 120 000 arter. När de har vingar har de två, vilket skiljer dem från andra såkallade flugor, medan haltererna (svängkolvarna; rudimentära bakvingar) skiljer Diptera från andra insekter med ett vingpar. Ordningen omfattar familjerna Calliphoridae, Oestridae, Phoridae, Sarcophagidae, Scatophagidae, Sciaridae, Simuliidae (knott), Tabanidae (bromsar), Therevidae, Tipulidae (harkrankar), Trichoceridae (vintermyggor), Chironomidae (fjädermyggor), Cecidomydidae (gallmyggor), Trypetidae, Ceratopogonidae, Chironomidae, Culicidae (stickmyggor), Drosophilidae (bananflugor), Glossinidae, Bombyliidae (svävflugor), Muscidae (flugor), Syrphidae (blomflugor), Tephritidae (borrflugor) och Psychodidae.Binjurar: Körtlar belägna i retroperitonealvävnaden vid njurarnas övre poler.Adenolymfom: En godartad tumör, som histologiskt kännetecknas av pelarformigt epitel i stroma i lymfoid vävnad. Förekommer vanligan i spottkörtlarna, särskilt parotis (öronspottkörteln).Aquaporin 5SialografiInsektproteiner: Proteiner hos någon insektsart.MyoepiteliomParotid DiseasesAcinärcellskarcinom: En elakartad tumör som uppkommer i racemösa (druvklaseliknande) körtlars celler, särskilt spottkörtlarna. Acinärcellskarcinom (av lat. acinus, bär) är väl differentierade och står för ca 13 % av de ca ncerformer som uppkommer i öronspottkörteln (parotis). I ca 16 % av fallen följer lymfkörtelmetastaser. Det är inte ovanligt att tumörer och metastaser återkommer flera år efter behandlingen. Denna ca ncerform kan förekomma i alla åldersgrupper, och är vanligast hos kvinnor. Syn. acinär cancer.Läpp: Någon av de två köttiga, blodrika vävnadsstrukturer som omger munnen.Natriumperteknetat Tc 99mBisköldkörtlarMeiboms körtlar: De talgkörtlar som är belägna på ögonlockens insida, mellan ögonlocksranden och bindhinnan.Chironomidae: En familj icke-bitande fjädermyggor tillhörande ordningen Diptera. Spottkörtlar hos släktet Chironomus används för forskning inom cellgenetik och biokemi.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Brunners körtlar: Små, platta och korniga körtlar inbäddade i tolvfingertarmens submukösa areolarvävnad.Gomtumörer: Cancer i gommen, omfattande den hårda gommen, den mjuka gommen och gomspenen.Doftkörtlar: Exokrina körtlar hos djur som avger doftämnen, vilka antingen avskräcker eller attraherar andra djur, t ex de perianala körtlarna hos skunkar, vesslornas analkörtlar, myskkörtlarna hos rävar, osv.SporozoiterParotitisIxodidae: En familj läderhudade fästingar, tillhörande underklassen Acari. Släktena omfattar bl a Dermacentor och Ixodes.Apokrina körtlar: Stora, förgrenade och specialiserade körtlar som förutom svett också kan avsöndra andra sekret, som t ex mjölk, vax eller talgliknande ämnen.Limproteiner, Drosophila: Glykosylerade proteiner som utgör en del av det salivlim som larver av bananfluga utsöndrar för att fästa sig vid ett yttre underlag under förpuppningsperioden. Proteinerna består av minst åtta polypeptider som uttrycks under det tredje larvstadiet.Acinar CellsMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Ekdyson: Ett steroidhormon som reglerar hudömsning hos insekter.Larv: Maskliknande stadium efter äggstadiet i livscykeln hos insekter, maskar och andra djur som genomgår metamorfos.Cyclic AMP Response Element-Binding Protein AStenar i spottkörtelgångenRhodniusSpottflödeTsetseflugorLivmoderkörtel: En samling korniga epitelceller i livmodermuskeln under fosterkakan som bildas under graviditet/dräktighet hos vissa djurarter.Ixodes: Det största släktet fästingar inom familjen Ixodidae, med fler än 200 arter. Många angriper människor och andra däggdjur, och ett flertal överför sjukdomar som borrelios, TBE och Kyasanurskogssjukan (endemisk, fästingöverförd flavivirusinfektion i Kyasanurskogen i Indien).SekretionshastighetAnopheles: Ett släkte av myggor (Culicidae) som sprider malaria.Sublinguala körteltumörerFästingarInsektsvektorer: Insekter som överför smittsamma organismer från en värd till en annan eller från en icke-levande reservoar till en levande värd.PilokarpinAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.VävnadsextraktEpitelceller: Celler som täcker kroppens inre och yttre ytor.Matsmältningssystemet: En grupp av organ som sträcker sig från munnen till ändtarmen och vars uppgift är att bryta ned föda, ta upp näringsämnen och eliminera avfallsprodukter. Hos människor omfattar matsmältningssystemet mag-tarmkanalen och tillhörande körtlar (lever, gallvägar, bukspottkörtel).Epitel: Ett eller flera skikt av epitelceller, uppburna av basalmembranet, som täcker kroppens inre och yttre ytor.Perianala körtlarRNA, budbärarEndokrina körtlar: Körtlar utan till- och frånförselkanaler som utsöndrar ämnen direkt i cirkulationssystemet och påverkar ämnesomsättning och andra kroppsfunktioner.Mjölkbildning: Utsöndring av mjölk från moderns mjölkkörtlar efter en förlossning. Tillväxten av mjölkkörtelvävnad, mjölkbildning och mjölkutsöndring regleras genom samverkan mellan ett flertal hormoner, så som östradiol, progesteron, prolaktin och oxytocin.Drosophila melanogaster: En flugart som används mycket i genetisk forskning pga sina stora kromosomer.PhlebotomusTrypanosoma rangeliDrosophila: Ett släkte små, tvåvingade flugor (bananfluga, fruktfluga) med ungefär 900 kända arter. Inga andra arter av organismer är så väl undersökta i genetiskt och cellbiologiskt hänseende som dessa.StrålskyddsmedelDrosophilaproteiner: Proteiner från insektarter tillhörande släktet Drosophila (bananfluga, fruktfluga). Särskilt proteiner från den mest välundersökta Drosophilaarten, Drosophila melanogaster, tilldrar sig stort intresse när det gäller forskning inom morfogenes och utveckling.Dermacentor: Ett släkte av fästingar inom familjen Ixodidae med stor utbredning, varav en del infekterar människor och andra däggdjur. Flera av dem överför sjukdomar såsom tularemi, Rocky Mountain-fläckfeber, Coloradofästingfeber och anaplasmos.Cowpers körtel: Bulbouretrala körtlar belägna på ömse sidor om prostata och som utsöndrar en beståndsdel av sädesvätskan i urinröret.Kackerlackor: Insekter av ordningen Blattodae med flera familjer, inklusive Blaberidae, Blattellidae, Blattidae (med den amerikanska kackerlackan Periplaneta americana), Cryptocercidae och Polyphagidae. Kackerlackorna omfattar ca 4000 arter, av vilka endast 1 % återfinns inomhus, och de varierar i storlek från 1 till 10 cm. De flesta är aktiva nattetid.Cystadenom, papillärt: En godartad tumör i äggstockarna.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Tumörer i talgkörtlarMorfogenes: Utvecklingen av anatomiska strukturer i formandet av en- eller flercelliga organismer. Morfogenesen leder till formförändringar av en del av, delar av eller hela organismen.OrganspecificitetSjukdomar i tårapparaten: Sjukdomar i det tårbildande systemet.Metamorfos, biologisk: Genomgripande fysisk förvandling under levande organismers utveckling från omogna stadier till vuxenstadier, som t ex grodyngel till grodor och larver till fjärilar.Muromegalovirus: Ett släkte av familjen Herpesviridae och underfamiljen Betaherpesvirinae som orsakar infektion i ett flertal organ i möss och råttor. Typarten är Murid cytomegalovirus 1 (ICTVdB Management (2006). 00.031.2.02. Muromegalovirus).Polytene ChromosomesAedes: Ett släkte myggor (Culicidae) i tropiska och subtropiska områden. Gula febern och dengue hör till de sjukdomar som kan överföras av arter tillhörande detta släkte.RhipicephalusKromosomer: I en prokaryot cell eller i kärnan av en prokaryot cell utgör kromosomer strukturella enheter bestående av eller innehållande DNA som bär den genetiska information som är väsentlig för cellen.Cystadenokarcinom: En elakartad tumörform som uppstår i körtelepitelvävnad, i vilken bildas ansamlingar av cystsekret. De neoplastiska cellerna visar olika grader av anaplasi och invasivt förlopp, och lokal utbredning och metastaser förekommer. Cystadenokarcinom utvecklas ofta i äggstockarna, där man känner igen pseudomucinösa och serösa typer.Smittspridande spindeldjur: Medlemmar av klassen Arachnida, särskilt spindlar, skorpioner, kvalster och fästingar, som sprider smittsamma mikroorganismer från en värd till en annan eller från omgivningen till en levande värd.In situ-hybridisering: Teknik för identifiering av specifika nukleinsyrasekvenser i intakta kromosomer, eukaryota celler eller bakterieceller med hjälp av specifika nukleinsyramärkta sonder.Enzymimmunologiska metoder: Immunologiska analysmetoder baserade på bruk av: 1) enzym-antikroppkonjugat; 2) enzym-antigenkonjugat; 3) antienzymantikroppar med efterföljande homologt enzym; 4) enzym-antienzymkomplex. Dessa används i histologiskt arbete för att synliggöra eller märka vävnadsprov.Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktion