För tidigt födda: Barn födda före graviditetsvecka 37.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Sjukdomar hos för tidigt föddaSpädbarnsvård: Vård av spädbarn i hemmet eller i vårdinrättning.Barnmat: Mat framställd för att tillgodose näringsbehovet hos barn under det första levnadsåret.Bröstmjölksersättning: Flytande näringspreparat för spädbarn med speciella näringsbehov eller med mjölkallergi, eller vars mödrar inte kan amma.Spädbarnsbeteende: Varje iakttagbar reaktion eller handling hos ett barn upp till 23 månaders ålder.Spädbarnsdödlighet: Dödsfall bland spädbarn i åldrarna 28 till 365 dagar i en given population (enligt National Center for Health Statistics, USA, definition). Perinatal mortalitet avser dödsfall mellan den 28 graviditetsveckan och den sjunde dagen efter födseln. Neonatal dödlighet avser dödsfall under de första 27 dagarna efter födseln.Plötslig spädbarnsdödSjukdomar hos nyfödda: Sjukdomar som uppträder vid födseln (medfödda) eller under den första levnadsmånaden. Hit räknas inte ärftliga sjukdomar som inte visar sig vid födseln eller inom de 30 första dagarna efter födseln, och heller inte medfödda ämnesomsättningssjukdomar. För dessa finns de särskilda termerna "ärftliga sjukdomar" och "medfödda ämnesomsättningsrubbningar".Spädbarns näringsfysiologi: Näringsbehov och -intag hos barn upp till två år gamla.Spädbarn med mycket låg födelsevikt: Nyfödda med en födelsevikt lägre än 1500 g, oavsett graviditetstid.Barn med låg födelsevikt: Spädbarn med en födelsevikt av högst 2500 g. För spädbarn med en födelsevikt lägre än 1500 g finns termen "spädbarn med mycket låg födelsevikt".Amning: Bröstmatning av ett barn.Spädbarnsomsorg: Av samhället eller andra vårdgivare organiserad omsorg om barns hälsa.Barn med extremt låg födelseviktBarns utveckling: Den kontinuerliga fysiologiska och mentala mognadsprocessen hos barn från födseln upp till tonåren. Hit hör normala reaktioner på och anpassning till situationer, men inte kroppstillväxt (="växt").BröstmjölkFosterålderGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Infant, Extremely PrematureSpädbarn, små för tiden: Barn med lägre födelsevikt än förväntat i förhållande till graviditetstiden.Flaskuppfödning: Bruk av nappflaskor för matning, både av människor och djur.FödelseviktIntensivvårdsavdelningar för nyfödda: Sjukhusavdelningar för kontinuerlig övervakning och vård av akut sjuka nyfödda.Gråt: Oartikulerad, ljudlig känsloyttring med tårflöde, som uttryck för sorg, smärta, glädje m m.Mödrar: Föräldrar av honkön, såväl bland människor som djur.Näringsrubbningar hos spädbarn: Sjukdomstillstånd orsakade av näringsobalans, antingen över- eller undernäring, hos barn mellan 1 och 24 månader gamla.Andnödssyndrom hos nyföddaBronkopulmonell dysplasi: Kronisk lungsjukdom som kan ses hos nyfödda som vårdas i respirator med mekanisk ventilation och förhöjda syrgashalter. Syn. BPD eller kronisk lungsjukdom hos barn.Sjukdomsöverföring, vertikalIntensivvård av nyfödda: Kontinuerlig vård och tillsyn av nyfödda med livshotande tillstånd, oavsett plats.Utvecklingsstörningar: Störningar kännetecknade av försenade utvecklingssteg i förhållande till vad som förväntas för en given ålder eller utvecklingsperiod. Dessa störningar eller brister på förmåga uppkommer före 18-årsåldern, kan förväntas att fortgå och utgöra ett avsevärt handikapp. Såväl biologiska som icke-biologiska faktorer ligger bakom dessa störningar.Kuvöser för nyfödda: Elektriskt drivna anordningar i form av slutna kammare för upprätthållande av värmebalansen hos spädbarn, huvudsakligen genom reglering av lufttemperatur och luftfuktighet.Spädbarnsutrustning: Utrustning och möbler avsedda för spädbarn i hemmet, i bilar eller på lekplatser.Diarre hos spädbarnEnterokolit, nekrotiserande: Utbredd sårbildning och nekros i ileum och tjocktarm hos barn, orsakad av Pseudomonas aeruginosa. Ett liknande tillstånd kan förekomma hos cancerpatienter med neutropeni.Moder-barnrelationer: Förhållandet mellan mor och barn.Moderns beteende: För en moder typiska beteendemönster.SugbeteendeNormal födselProspektiva studierRetinopati hos prematuraAndningsstillestånd: Apn´e. Avbrott i eller upphörande av andningen.Graviditetskomplikationer, infektiösa: Infektioner som inträffar under graviditet, eller graviditet under pågående infektionssjukdom.Hälsoundersökning av nyföddaTillväxtFramstupaläge: Liggställning med ansiktet nedåt.RiskfaktorerLeukomalaci, periventrikulär: Degenerering av den vita substansen intill hjärnventriklarna efter hjärnhypoxi eller hjärnischemi hos nyfödda. Försämringen påverkar vit substans i perfusionszonen mellan ytliga och djuptliggande grenar av den mellersta hjärnartären. Kliniska manifestationer är synrubbningar, cerebral pares, dubbelsidig förlamning, krampanfall och kognitiva störningar.Apgarpoäng: Ett numeriskt uttryck för ett nyfött barns fysiska tillstånd, vanligen bedömt vid en minuts ålder. Poängen är summan av de poäng som ges för hjärtverksamhet, andning, muskelspänning, reflexer och hudf ärg. Utvärderingssystemet är uppkallat efter den amerikanska narkosläkaren Virginia Apgar (1909-1974).Age FactorsAsfyxi, neonatal: Andnöd hos nyfödd.För tidig födelseTidsfaktorerBarnpsykologi: Studier av normalt och onormalt beteende hos barn.Gulsot hos nyfödda: En övergående, icke-konjugerad hyperbilirubinemi som uppträder mellan andra och femte dagen av livet, pga brist på leverenzymet glukuronosyltransferas, som behövs för detoxifiering av bilirubin.Graviditetskomplikationer: Samtidig graviditet och sjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Moderns ålder: En kvinnas ålder vid graviditet.Kolik: Smärtanfall. Tillståndet är vanligast i buken, men kan även uppkomma i andra kroppsområden.Sängar: Anordningar för vila och sömn i liggande ställning.Prenatal exponering, sena effekterRetrospektiva studierDuctus arteriosus, öppetstående: Onormal, kvarstående öppning i ductus arteriosus efter födseln, vilket ger flöde från aortan till lungartären och därmed återcirkulering av artärblod i lungorna.Prenatal vårdMedfödda missbildningar: Medfödda missbildningar av organ och kroppsdelar.Hyalinmembransjukdom: Ett sjukdomstillstånd som kan drabba nyfödda (oftast för tidigt födda) och vars patologiska kännetecken är bildandet av ett hyalinliknande membran kring de yttersta andningspassagerna. Utbredd atelektas sätts i samband med brist på ytaktiva ämnen.Födelseattester: Anmälningar till skattemyndigheten (folkbokföringen) i samband med barns födelse, med angivande av bl a födelsedatum, hemort osv.Perinatal omvårdnadGraviditetsutfall: Resultatet av befruktning och därpå följande graviditet, omfattande levandefödsel, dödfödsel, spontan abort och framkallad abort. Utfallet kan vara ett resultat av naturlig eller konstgjord befruktning, eller annan teknik för fortplantningshjälp, embryoöverföring eller provrörsbefruktning.Mjölk: Den vita vätska som utsöndras av mjölkkörtlarna. Den innehåller proteiner, socker, fetter, vitaminer och mineralämnen.Bronkiolit: Inflammation i bronkiolerna.NyföddhetsvårdBronkiolit, viral: Akut inflammation i de övre andningsvägarna, orsakad av paramyxovirus, som uppträder främst hos barn. Oftast är det parainfluensavirus typ 3 eller RS-virus som ligger bakom infektionen.Fosterblod: Blod hos fostret. Utbyte av näringsämnen och avfallsämnen mellan fostrets och moderns blod sker via moderkakan, Umbilikalt blod är blod i navelsträngsartären eller -venen.Moder-fosterutbyte: Utbyte av ämnen mellan moderns blod och fostrets blod via cirkulation i moderkakan. Placentabarriären hindrar överföring av mikroorganismer och virus.NyföddmedicinAndning, konstgjordSondmatning: Näringstillförsel via matstrupen eller annan förbindelse med mag-tarmsystemet. Hit hör munmatning, sugrörsmatning eller slangmatning via näsan, gastrostomi eller jejunostomi.Språkutveckling: Den gradvisa utvidgningen av och förståelsen av symbolers och språkljuds komplexitet och innebörd hos en människa genom perception och tolkning under en mognads- och inlärningsprocess.Spädbarnshem på sjukhusFosterdöd: Upphörande av livet hos fostret i livmodern.Longitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Tillväxthämning: Ett tillstånd hos barn, präglat av viktökning och tillväxt långt under det normala för åldern.ViktökningKroppslängd: Avståndet mellan fotsulan och hjässan i rakt stående kroppsställning.Ekoencefalografi: Ultraljudsmetod för diagnos av sjukliga förändringar i skallen.Förenta StaternaKosttillskott: Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.SömnCerebral pares: En heterogen grupp av icke fortskridande motoriska störningar orsakade av kronisk hjärnskada, som uppkommit under prenataltiden, perinatalperioden eller de allra första levnadsåren. De fyra viktigaste undertyperna är spastisk förlamning, atetos, ataktisk och blandad cerebral pares, bland vilka de spastiska formerna är vanligast förekommande. Störningarna kan variera mellan försämrad finmotorisk ko ntroll och svåra spasmer i samtliga lemmar. Spastisk diplegi (Littles sjukdom) är den vanligaste subtypen. Syn. hjärnförlamning.Respiratoriska syncytialvirusinfektionerParenteral näringKroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Hjärtfel, medfödda: Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.Förlossning: Framfödande av foster och moderkaka under överinseende av förlossningsläkare eller barnmorska. Fysiskt, psykiskt, medicinsk eller kirurgiskt ingrepp kan förekomma.Anemi hos nyfödda: Den lindrigaste formen av erythroblastosis fetalis, där anemi är den huvudsakliga manifestationen.Livsmedel, berikade: Mat som fått tillägg av essentiella näringsämnen i större mängd än i vanlig mat eller som normalt saknas i födan. Ett exempel är frukostflingor berikade med järn och vitaminer. Djur, nyföddaPostnatal vårdBehandlingsresultatTemperamentAvföringPostpartumperiodObjektrelationNormalvärdenNapparDubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Trippelvaccin: Ett vaccin bestående av difteritoxoid, tetanustoxoid och helcellspertussisvaccin. Det skyddar mot difteri, stelkramp och kikhosta. Syn. DTP-vaccin; difteri-tetanus-pertussisvaccin; difteri-stelkramp-kikhostevaccin.Moderns välbefinnande: Organiserade tjänster i samhället eller av andra aktörer med syfte att förbättra mödrars hälsa och välbefinnande.AndningsljudHämmad fostertillväxt: Tillväxttakt hos fostret som är sämre än den förväntade vid varje tidpunkt under graviditeten.Immunitet, förvärvad från modern: Motståndskraft mot ett sjukdomsalstrande smittämne förvärvad genom att moderns immunitet överförts till fostret via moderkakan eller till det nyfödda barnen med modersmjölken.Matningsmetoder: Sätt att mata människor och djur.Moderns exponering: Exponering av modern, både hos människor och djur, för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för miljöfaktorer i form av radioaktiv strålning, patogena organismer eller gifter som kan skada avkomman. Järnbristanemi: Anemi kännetecknad av små eller obefintliga järnförråd, låg serumjärnhalt, förhöjda värden av fritt erytrocytporforin, låg transferrinmättnad, förhöjt transferrin, lågt serumtransferrin, låg hemoglobi nhalt eller hematokrit, och hypokroma mikrocyter. Typiska symtom kan vara blekhet, stomatit, mag-tarmbesvär, näthinneblödningar och spröda naglar. Orsakerna kan vara otillräckligt järnupptag, defekt j ärnabsorption eller blodförlust.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Barnamord: Dödande av barn vid eller strax efter födseln.NäringsstatusHIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.HuvudFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Socioekonomiska faktorerBegreppsbildning: En kognitiv process som inbegriper utformning av allmänna idéer utifrån kunskaper om och erfarenheter av kvaliteter hos, aspekter på och förhållanden mellan föremål.Ljusterapi: Behandling av sjukdomar genom exponering för ljus, särskilt med olika intensiteter av ljusstrålning eller specifika våglängder.Mjölkbildning: Utsöndring av mjölk från moderns mjölkkörtlar efter en förlossning. Tillväxten av mjölkkörtelvävnad, mjölkbildning och mjölkutsöndring regleras genom samverkan mellan ett flertal hormoner, så som östradiol, progesteron, prolaktin och oxytocin.Antropometri: Mätning av kroppens storlek, vikt mm hos människan och andra primater.RegressionsanalysSyrgasbehandlingImmuniseringsschema: Tidsschema för optimala tidpunkter/intervall för primär och/eller sekundär immunisering.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Kvävning: Asfyxi. Ett tillstånd av andnöd till följd av bristande tillförsel av syre.Poliovaccin, avdödatHaemophilusvacciner: Vacciner eller vaccinkandidater med antigena polysackarider från Haemophilus influenzae, framställda för att förebygga infektionssjukdom. Vaccinet kan innehålla isolerade polysackarider eller polysackarider bundna till bärarmolekyler. Det kan även ingå i kombinationsvaccin tillsammans med difteri-, stelkramp- och påssjukevaccinkomponenter.Motoriska färdigheter: Förmåga att utföra komplexa rörelser.Bifidobacterium: Stavformad, grampositiv, syrakänslig, icke sporbildande och icke rörlig bakterie som utgör ett släkte av familjen Actinomycetaceae. Bakterierna finns i tarmarna och i vagina hos människa.Tillväxtstörningar: Avvikelser från medelvärden för en viss ålder eller visst kön avseende kroppslängd, vikt, skelettproportioner, benvävnadsutveckling eller utveckling av kroppsdrag. Hit hör såväl snabb som långsam tillväxt.Sängkläder: Textilprodukter för användning som lakan, filtar, örngott och andra överdrag.VideobandinspelningPostpartumdepression: Depression som kan drabba kvinnor efter barnafödande, vanligtvis inom fyra veckor. Graden av depression kan variera från svag och övergående till neurotiska eller psykotiska tillstånd.Botulism: En sjukdom orsakad av kraftiga neurotoxiner av protein producerade av Clostridium botulinum, vilka stör det presynaptiska frisättandet av acetylkolin vid nerv-muskelförbindelsen. Kliniska tecken är bu ksmärta, kräkningar, akut förlamning (också andningsförlamning), dimsyn och dubbelseende. Botulism kan delas in i flera typer (t ex matförgiftning, barnbotulism, sårbotulism m fl).RygglägeFöräldrarLogistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Tarmbeck: Den tjocka, grönsvarta, slemaktiga substans som finns i tarmarna hos fullgångna foster. Den består av tarmkörtelutsöndringar, gallpigment, fettsyror, fostervatten och slaggprodukter från livmodern. Tarmbecket utgör den nyföddas första avföring.NäringsbehovLivsmedel, syntetiska: Speciella dietformer som omfattar kemiskt specificerad kost, syntetisk eller halvsyntetisk kost, kost för rymdfarare, bantningskost, kost för sondmatning, samt flytande eller fast kompletteringskost.Kejsarsnitt: Kirurgisk förlossningsmetod, vid vilken fostret tas ut genom en öppning i buken och livmodern.Förlossningsrum: Sjukhusavdelningar utrustade för barnafödande. .ParitetAvkomma av flerbördsgraviditet: Resultatet av flerbördshavandeskap, dvs tvillingar, trillingar, fyrlingar osv.LungsjukdomarBlöjor för barnHyperbilirubinemi: Sjukligt tillstånd av onormal ökning av bilirubin i det cirkulerande blodet, vilket kan ge gulsot.Respiratoriska syncytialvirusSepsisAging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Mödrars näringsfysiologi: Näringsstatus hos en mor som påverkar hälsan hos foster och barn såväl som hos henne själv.Persisterande fetal cirkulationGraviditet, tredje trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från vecka 29 t o m vecka 42 av havandeskapet (dagarna 197 - 294).PrevalensVaccinationHjärnblödning: Blödning i någon hjärnhalva, inklusive lobär blödning, blödning i den subkortikala vita substansen och de basala ganglierna. Vanligen associerade tillstånd är högt blodtryck, intrakraniell arterioskle ros, intrakraniella aneurysm, skallskada, intrakraniella kärlmissbildningar, cerebral amyloid angiopati och hjärninfarkt.HälLuftvägsinfektionerDödsorsaker: Faktorer som leder till att kroppens alla livsfunktioner upphör. De kan vara underlag för epidemiologisk analys.Bilirubin: Ett rött färgämne i galla, bildat genom nedbrytning av hem från hemoglobin eller cytokromer. Dödsattester: Officiella journaler om enskilda dödsfall, med läkares intyg om dödsorsak och eventuellt andra erforderliga uppgifter.Kikhosta: Infektion i andningsvägarna orsakad av Bordetella pertussis och kännetecknad av återkommande hostattacker som slutar med en kippande andhämtning.PerinatologiVacciner, kombineradeFäder: Hanföräldrar, hos såväl människor som djur.RiskbedömningGraviditet hos diabetiker: Graviditet hos kvinnor med tidigare fastställd diabetes. Hit räknas inte symtomatisk diabetes eller nedsatt glukostolerans inducerade av graviditeten, och som går tillbaka vid graviditetens slut.Fostrets sjukdomarFöräldraskapSjuklighet: Andelen patienter som lider av en viss sjukdom under ett visst år i en given population.Engelska sjukan: En sjukdom beroende på D-vitaminbrist, i synnerhet under barndomen, som ger störningar i benbildningen. Typiska tecken är krökning och förvridning av muskelskelettbenen, rundade utväxter på ändarna och sidorna av skelettbenen, fördröjd fontanellslutning, muskelsmärtor och huvudsvettning. D-vitamin och solljus, tillsammans med tillräckligt näringsintag, har botande effekt, förutsatt att bisköldkörtelfunktionen är normal. Syn. rachitis.Lineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.AvvänjningHepatit B-vacciner: Vacciner eller vaccinkandidater innehållande inaktiverat hepatit B-virus eller dess antigen och avsedda att förebygga hepatit B. Vissa vacciner framställs med rekombinantteknik.SyrgasMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Difteri-stelkramp-acellulära kikhostevacciner: Kombinationsvacciner bestående av difteritoxoid, tetanustoxoid och en cellfri form av pertussisvaccin. Hjärnskada, kronisk: Tillstånd kännetecknat av långvarig funktionsstörning eller skada i hjärnan, vanligen med en varaktighet av mer än tre månader. Möjliga orsaker kan vara hjärninfarkt, vissa degenerativa nervsjukdomar, skallskada, syrebrist, hjärninflammation, förgiftningstillstånd, ämnesomsättningsrubbningar m m.Hyperbilirubinemi hos nyföddaFunktionell residualkapacitet: Den luftvolym som är kvar i lungorna efter en normal, lugn utandning. Den utgörs av summan av residualvolymen (restluften) och utandningsreserven. Vanlig förkortning är FRC.Mjölköverkänslighet: Allergiska reaktioner mot mjölk (oftast komjölk) eller mjölkprodukter. Mjölköverkänslighet måste skiljas från laktosintolerans, som beror på mjölkintolerans till följd av medfödd brist på laktas.Förlossningsskador: Skador av mekanisk art eller till följd av syrebrist som barnet ådrar sig under förlossningen.U-länder: Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.Mag-tarmkatarr: Inflammation i något segment av mag-tarmsystemet, från matstrupen till ändtarmen. Orsakerna kan vara många: genetiska, infektioner, överkänslighet, läkemedelseffekter eller cancer.Neurologiska undersökningarInfant, Postmature: Barn födda i eller efter graviditetsvecka 42.RotavirusvaccinerEtniska grupper: Folkgrupper med gemensamt kulturarv som skiljer dem från andra i olika sociala sammanhang.Härmning: Ett beteende som innebär att en individ tar efter en annans beteende.Hjärnventriklar: Vätskefyllda och med varandra förbundna hålrum i hjärnan.Feeding Behavior: Olika beteenden förknippade med ätande, som t ex sätt att äta, ätrytm och tidsintervall.Fosterutveckling