Loading...
Sentinel node-biopsiLymfkörtlar: Ovala eller bönformade knutor (1 - 30 mm i diameter) belägna längs lymfsystemets kärl.ArmhålaLymfmetastas: Spridning av tumör från dess primära läge till lymfknutor eller avlägsna kroppsdelar via lymfsystemet.Lymfkörtelexcision: Kirurgiskt avlägsnande av en eller fler lymfknutor. Metoden används mest i cancerkirurgi.RosanilinfärgerTeknetium Tc 99m-svavelkolloidLymphoscintigraphyTeknetiumföreningarFalskt negativa reaktioner: Negativa provresultat för undersökta personer som uppfyller de kriterier som provet avser. Angivande av sjuka individer som friska vid kartläggning ("screening") av sjukdom.Brösttumörer: Cancer i bröstet.Melanom: Elakartad tumörform med ursprung i celler som kan bilda melanin, vilken kan uppträda i huden varsomhelst på kroppen, i ögat eller, sällan, i slemhinnorna i könsorganen, ändtarmen, munhålan eller andra platser. Tumören förekommer mest hos vuxna och kan uppstå de novo eller ur ett födelsemärke eller elakartad pigmentfläck. Melanom metastaserar i stor omfattning, och lokala lymfkörtlar, lever, lungor och hjärna löper stor risk att drabbas. Incidensen av maligna hudmelanom ökar snabbt i hela världen.Hudtumörer: Cancer i huden.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.Frysta vävnadssnitt: Tunna skivor av frysta vävnadsprov preparerade i kryostat eller frysmikrotom.Färger: Kemiska ämnen som används för färgning av andra material. Färgningen kan vara tillfällig eller permanent. Färger kan också användas i läkemedel och som reagentia eller reaktionsindikatorer inom medicin och forskning.TumörstadieindelningGammakameror: Elektroniska instrument som med hjälp av katodstrålerör återger bilder alstrade av gammastrålning från organ som tillförts radioaktiva spårelement.Metylenblått: En förening bestående av mörkgröna kristaller eller kristallint pulver med bronsliknande lyster. Vatten- eller alkohollösningar av metylblått har en djupblå färg. Duktal karcinom, bröst: En invasiv (infiltrerande) form av bröstcancer. Detta karcinom, som inte uppvisar något speciellt histologiskt särdrag, betecknas som NOS ("Not Otherwise Specified" - ospecificerat) och är den vanliga ste formen av duktal tumör. Typen utgör 70 % av all bröstcancer. Vid palpation känns tumören hård. Den bildar vanligen metastaser i armhålornas lymfknutor och har den sämsta prognosen bland de olika d uktala cancertyperna.Lymfkärlsröntgen: Röntgenundersökning av lymfsystemet efter tillförsel av färg- eller kontrastmedel.Intraoperativ period: Tidsintervallet för en kirurgisk operation.Karcinom, lobulärt: En infiltrerande (invasiv) bröstcancer, ganska ovanlig, som utgör endast 5-10 % av brösttumörer. Den består ofta av en dåligt definierad förtjockning i bröstet, till skillnad från den typiska förhårdn aden vid duktalt karcinom, och visar sig vanligen som linjärt ordnade celler kring gångar och lober. Spridning till armhålans lymfknutor är sannolik, med metastasbildning på hjärnhinnor och serösa yto r.Ljumskkanal: Kanal i den nedre, främre delen av bukväggen, genom vilken sädesledaren (hos män), ligamentum teres uteri (hos kvinnor), nerver och kärl passerar. Kanalens inre ände utgörs av den djupa inguinalringen och dess yttre ände av den ytliga inguinalringen.Lymfatiska sjukdomar: Sjukdomar i lymfan eller lymfkärlen.RadiofarmakaLjumske: Den del av kroppen där bukens nedre del övergår i låren.LymfödemImage-Guided BiopsyNevus, epiteloid och spindelcellNålbiopsi: Metod för provtagning av vävnad genom att sticka en nål i den vävnad som skall undersökas och suga upp (aspirera) en provmängd.Klarcellssarkom: Ett sarkom hos företrädesvis unga kvinnor, vilket drabbar benen och akrala (utskjutande) kroppsdelar och är knutet till senor i form av avgränsade, men okapslade, melaninhaltiga tumörer av neuroektodermalt ursprung. Ultrastrukturellt ses tillplattade och böjda cylindriska stavar, motsvarande den inre strukturen hos premelanosomer. Mortaliteten är 45-60%.HalsdissektionTeknetium Tc 99m aggregerat albuminSensitivitet och specificitetMastektomi: Kirurgiskt avlägsnande av bröstkörtel.PenistumörerPrognosSeromVulvatumörerNeoplasm MicrometastasisDuktal karcinom, icke-infiltrerande: En icke-invasiv (ej infiltrerande) bröstcancer, kännetecknad av prolifererande, elakartade epitelceller, begränsade till bröstkörtelgångarna eller loberna, utan i ljusmikroskop påvisbar invasion i omg ivande stroma genom basmembranet.LymfaPrediktivt värde av testerProspektiva studierIndocyaningrönt: En trikarbocyaninfärg som används diagnostiskt för leverfunktionstester och vid mätning av blodvolym och hjärtkapacitet.Sentinel Health Event-övervakningLymfbestrålning: Extern eller interstitiell strålbehandling för behandling av lymfom, t ex Hodgkins eller icke-Hodgkins lymfom och lymfkörtelmetastaser, samt även vissa autoimmuna sjukdomar, som t ex reumatoid artrit.KolloiderGenomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Retrospektiva studierIntraoperativ vård: Vårdinsatser under pågående kirurgiskt ingrepp. Häri ingår övervakning, vätsketerapi, medicinering, transfusioner, narkos, röntgen och laboratorietester.Bröstbevarande kirurgi: Kirurgiskt avlägsnande av endast så mycket bröstvävnad att kanterna av den avlägsnade vävnaden är tumörfria.Tumörrecidiv, lokaltTeknetiumMastektomi, enkel: Avlägsnande av endast bröstvävnad och bröstvårta och en liten del av den överliggande huden.Lymfkörtelinflammation: Inflammation i lymknutorna.Lymfkörteltuberkulos: Tuberkulosinfektion i lymfkörtlarna. Tuberkulosinfektion i halslymfkörtlarna kallas skrofler (scrofula).TennföreningarImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Hematoxylin: Ett färgämne från kärnveden hos Haematoxylon campechianum (campecheträd; blåträd) som används för preparatfärgning vid mikroskopering och vid framställning av bläck.Neoadjuvant behandlingMerkelcellskarcinom: Ett karcinom som uppkommer i Merkels celler i epidermis basalskikt och som vanligtvis yttrar sig som en primär neuroendokrin hudcancer. Merkels celler är neuroektodermala känselceller med histologiskt påvisbara neurosekretoriska granuler. Merkelcellskarcinom förekommer vanligtvis i huden på huvud och hals, och företrädesvis hos äldre patienter.Spektroskopi, nära-infrarödUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.TumörinvasivitetKarcinom: Elakartad tumör, bestående av epitelceller som infiltrerar omkringliggande vävnader och som ger upphov till metastaser. Det är en neoplasm av specifik vävnadstyp (histologisk typ), men betraktas ofta felaktigt som en synonym till begreppet "cancer".Resultats reproducerbarhetFinnålsbiopsiEosin Y: En rödfärg med många användningsområden, t ex för smink, läkemedel, textilier osv, samt för vävnadsfärgning och motfärgning med hematoxylin. Den används även i vissa odlingsmedier.Skivepitelkarcinom: Ett karcinom som uppkommer i skivigt, fjällbildande epitel. Det kan också uppträda på platser där det finns körtel- eller pelarepitel.Histiocytisk nekrotiserande lymfadenit: Lymfkörtelförändringar kännetecknade av infiltration i barken eller parakortex av stora ansamlingar av proliferativa histiocyter, och mer eller mindre omfattande lymfvävnadsnekros.Strålbehandling, understödjandeArmNomogramBröst: Hos människan, någon av de på bröstkorgens framsida belägna och i fettvävnad inbäddade mjölkkörtlarna.Cytodiagnostik: Diagnos av typ av och, om möjligt, orsak till en patologisk process genom mikroskopisk undersökning av celler. Syn. celldiagnostik.NackeLymfatiska systemet: Ett system av organ och vävnader som bereder och transporterar immunceller och lymfa.Lymfangiogenes: Lymfkärlsbildning.Läkemedelsterapi, understödjande: Bruk av läkemedel i syfte att förstärka eller stimulera annan form av behandling, som t ex operativ eller strålbehandling. Adjuvant kemoterapi är vanlig i samband med cancerbehandling och kan ges före eller efter den primära behandlingen.BehandlingsresultatKeratin-19Optical ImagingHornämnen: En klass fibrösa proteiner eller skleroproteiner av betydelse både som strukturproteiner och för studiet av proteinsammansättning. Denna proteintyp utgör huvudbeståndsdelen av epidermis, hår, naglar, hornvävnad och den organiska grundmassan i tandemalj. Två huvudformer har beskrivits: alfakeratin, vars peptidstomme bildar en alfahelix (högerspiral), och betakeratin, vars stomme har en sicksack- eller veckad struktur.Lymfkärl: Rörformade kärl, genom vilka transporteras lymfa och lymfocyter.Tumörmarkörer, biologiskaTidsfaktorerBröstvårtorBrösttumörer hos män: Någon form av bröstcancer hos män. Brösttumörer förekommer oregelbundet hos män i i-länder, och incidensen är ca 1% av den hos kvinnor. Två tredjedelar utgörs av intraduktala (i körtelgångarna) karcin om. Debutåldern är ungefär 60 år. Orkiektomi var tidigare den gängse behandlingsåtgärden, men numera inleds behandlingen med tamoxifen, eftersom östrogenreceptorpositiva tumörer dominerar hos män. Mis slyckas kemoterapin, används orkiektomi eller mastektomi. Prognosen är sämre än för kvinnor.Preoperativ vårdQuantum DotsMonofenolmonooxygenas: Ett oxidoreduktas-enzym som katalyserar reaktionen mellan L-tyrosin, L-dopa och syre till L-dopa, dopakinon och vatten. Det är ett kopparprotein som även verkar på katekoler och till dels katalyserar samma reaktioner som katekoloxidas. EC 1.14.18.1.MART-1 AntigenUltraljudsmammografiKattklössjuka: En självbegränsande bakterieinfektion i regionala lymfkörtlar orsakad av Afipia felis, en gramnegativ bakterie, och Bartonella henselae. Den uppkommer som regel en eller flera veckor efter det att den drabbade blivit klöst av en katt. Det främsta symtomet är inflammaerade knutor vid klösmärket eller -märkena.Tumörer, duktala, lobulära och medulläraHodgkins sjukdom: En elakartad sjukdom, kännetecknad av tilltagande förstoring av lymfknutorna, mjälten och vanlig lymfvävnad, och förekomst av stora och vanligtvis flerkärniga celler (Reed-Sternberg-celler) av okänt ursprung.Sjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.