RundmaskinfektionerRundmaskarTylenchoideaTrichinella spiralisTarmsjukdomar, parasitära: Tarminfektioner orsakade av parasiter, ofta protozoer eller parasitmaskar. Infektioner orsakade av rundmaskar (nematodinfektioner) och bandmaskar (cestodinfektioner) kallas även helmintiasis.StrongylidainfektionerTrichinellosisNematospiroides dubiusTrichostrongylusTrikuriasisHeligmosomatoidea: En överordnad familj parasitära rundmaskar som tidigare betraktades som en del av Trichostrongyloidea. Den omfattar släktena Heligmosomum, Nematospiroides och Nippostrongylus. Gnagare är deras värdorganismer.NippostrongylusTrichostrongylosisTrichurisParasitäggantalFilarioidea: En superfamilj av nematoder (rundmaskar) tillhörande underordningen Spirurina. Organismerna har trådformad kropp och en mun omgiven av papiller.Haemonchus: Ett släkte parasitära rundmaskar som infekterar mage och tolvfingertarm hos gräsätare, främst får och getter, som får i sig parasiterna med gräset de betar. Sjukdomen är vanligast i tropiska och subtropiska länder. Endast undantagsvis drabbas människor av infektion.Brugia malayi: En nematodart tillhörande familjen Filariidae som orsakar filariasis och som har Malaysia som huvudsakligt spridningsområde. Livscykeln liknar den hos Wuchereria bancrofti (som orsakar elefantiasis), utom att den har Mansoniamyggan som huvudsaklig vektor.Nematodmedel: Preparat för behandling av nematodinfektioner. De har också veterinärt bruk.FårsjukdomarMaskmedel: Medel som är aktiva mot parasitära maskar. De används för behandling av helmintiasis hos djur och människor.Värd-parasitförhållanden: Samverkan mellan två organismer, av vilka den ena lever på den andras bekostnad.VäxtrötterHaemonkiasis: Infektion med nematoder (rundmaskar) av släktet Haemonchus, kännetecknad av matsmältningsstörningar och anemi, som vid hakmaskinfektion.Filariasis: Infektioner orsakade av nematoder (rundmaskar) i superfamiljen Filarioidea. Tillstånd med levande maskar i kroppen är för det mesta symtomfria, men döda, vuxna maskar ger upphov till granulomatös inflammation och bestående fibros. Organismer av släktet Elaeophora infekterar älg och får, vilket ger ischemisk nekros i hjärnan, blindhet och dermatos i ansiktet.Mag-tarmsjukdomar: Sjukdom i något segment av mag-tarmsystemet, från matstrupen till ändtarmen.VäxtsjukdomarAntigenmodulering: Förlust av påvisbart antigen på en cellyta efter inkubering med antikroppar. Detta är ett sätt för vissa tumörer att undgå upptäckt av immunsystemet. Modulering av målantigen minskar också den terapeu tiska effekten av behandling med monoklona antikroppar.TrichinellaCaenorhabditis elegans: En nematodart som ofta används för biologiska, biokemiska och genetiska studier.Maskantikroppar: Antikroppar framkallade hos människor eller djur efter exponering för antigen från parasitmaskar. Immunglobuliner av IgE-klass är vanligast, men IgG, IgM och IgA kan också förekomma.Hakmaskinfektioner: Infektioner hos människor eller djur med andra hakmaskar än sådana som tillhör Ancylostoma eller Necator, för vilka termerna ankylostomiasis resp. necatoriasis finns .Interleukin-13: Ett cytokin från T-lymfocyter som medverkar till tillväxt, isotypväxling hos immunglobuliner och immunglobulinproduktion i omogna B-lymfocyter. Det tycks ha betydelse för regleringen av inflammatoriska reaktioner och immunsvar.RhabditidaKymaser: En familj neutrala serinproteaser med kymotrypsinliknande verkan. Kymaser finns främst i mastcellernas sekretoriska korn och frigörs under mastcellernas degranulering. EC 3.4.21.39.StrongyloidiasisCaenorhabditis: Ett släkte av små och fritt levande nematoder. Två arter, C. elegans och C. briggsae, används ofta för studier av genetik, utveckling, åldrande, muskelkemi och nervanatomi.Interleukin-4: En löslig faktor som produceras av aktiverade T-lymfocyter och ger upphov till tillväxt och differentiering av B-celler. Interleukin-4 inducerar uttryck av klass II-MHC och Fc-receptorer på B-celler. Det har också verkan på T-lymfocyter, mastceller och flera andra hematopoetiska celler, inklusive granulocyt-, megakaryocyt- och erytroidförelöpare, samt makrofager.Mastocytos: En heterogen grupp sjukdomstillstånd som kännetecknas av en onormal ökning av mastceller i huden (kutan mastocytos), i andra vävnader än huden, inklusive flerorgansengagemang (systemisk mastocytos) eller i fasta tumörer (mastocytom).Th2-cellerMaskproteiner: Proteiner från vilken som helst art av mask.Bägarceller: Mucinutsöndrande celler i cylinderepitelskiktet.Larv: Maskliknande stadium efter äggstadiet i livscykeln hos insekter, maskar och andra djur som genomgår metamorfos.Interleukin-4-receptorer: Receptorer närvarande på en rad olika hematopoetiska och icke-hematopoetiska celltyper och diverse tumörer hos människa. Två former har beskrivits, lösliga och membranbundna. Såväl lågaffinitets- som högaffinitetsreceptorer för IL-4 har rapporterats.Möss, inavlade BALB CRhabditoideaTarmslemhinna: Tarmarnas invändiga beklädnad, bestående av ett inre epitelskikt, en mellanliggande lamina propria och en yttre muskelslemhinna. I tunntarmen kännetecknas slemhinnan av en rad veck och ett överflöd av absorberande celler (enterocyter) med mikrovilli (ytludd).STAT6-transkriptionsfaktorTylenchidaMaskgener: Arvsmassan hos maskar.Mask-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos helminter (inälvsmaskar).SojabönorCaenorhabditis elegans-proteinerTarmar: Den del av matsmältningsapparaten som sträcker sig från magen till ändtarmskanalen. Den omfattar tjocktarmen och tunntarmen.FårMöss, inavlade C57BLAvföringGenom, maskSpolmask: Ett släkte nematoder av den överordnade familjen Ascaridoidea, vars olika arter vanligen lever i tarmarna.Mastceller: Granulerade celler som återfinns i nästan alla vävnader, men rikligast i hud och mag-tarmkanalen. Liksom basofiler innehåller mastceller stora mängder histamin och heparin. Men till skillnad från basofiler stannar mastcellerna i vävnaderna och cirkulerar inte i blodet. Mastceller som härrör från stamceller i benmärgen regleras av stamcellsfaktorn.Genmanipulerade växter: Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.Interleukin-5: En faktor som främjar differentiering och aktivering av eosinofiler i hematopoesen. Den utlöser även en slutlig differentiering av aktiverade B-celler till Ig-producerande celler.Immunity, NaturalArabidopsis: Ett släkte blommande växter i den norra tempererade zonen. Arten A. thaliana används för växtgenetiska studier.Cytokiner: Proteiner utan antikroppsfunktion som utsöndras av inflammatoriska leukocyter och vissa icke-leukocytiska celler och som verkar som intercellulära mediatorer. De skiljer sig från vanliga hormoner genom att de produceras av ett flertal vävnads- eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Vanligtvis har de lokal parakrin eller autokrin funktion istället för endokrin.Mask-RNA: Ribonukleinsyra i maskar som har såväl regler- och katalytisk roll som medverkan i proteinsyntes.Immunglobulin E: Ett immunglobulin som är kopplat till mastceller. Reglering av genuttryck, växter: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos växter.OstertagiaXenorhabdusPhotorhabdusMasksjukdom, djur: Infektion med parasitmaskar från helmintklassen hos djur. Infektionen kan vara experimentell eller naturlig.TrichostrongyloideaMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.