RhinovirusFörkylning: Katarral sjukdom i de övre luftvägarna, vilken kan utgöras av virusinfektion, blandinfektion eller allergisk reaktion. Märkbara kännetecken är snuva, lätt feber, frossa och allmän olustkänsla.LuftvägsinfektionerPicornaviridaeIsoxazoler: Azoler med ett syre och ett kväve intill varandra i 1,2-positionerna, till skillnad från oxazoler, som har kväve i 1,3-positionerna.Hela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.Enterovirus: Ett släkte av familjen Picornaviridae, vars medlemmar framförallt återfinns i mag-tarmkanalen hos ett stort antal värdorganismer. Släktet innehåller många arter, och nya medlemmar får benämningen "humant enterovirus" och en löpande numrering.RNA, viraltVirussjukdomarNässköljvätskaPoliovirus: En art av Enterovirus som orsakar poliomyelit hos människor. Det finns tre serotyper (stammar). Intercellulär adhesionsmolekyl-1: En cellyteligand som deltar i leukocytadhesion och inflammation. Produktion av molekylen sätts igång av gamma-interferon, och den är nödvändig för förflyttning av neutrofiler till inflammerad vävnad.VirusreceptorerCysteinendopeptidaser: Endopeptidaser som vid katalys använder cystein. Denna enzymgrupp inaktiveras av sulfhydrylreagentia. EC 3.4.22.Antivirala medel: Medel för förebyggande eller behandling av virussjukdomar. De kan ha olika verkningsmekanismer. Vissa hindrar virusreplikation genom att hämma DNA-polymeras; andra binder till specifika cellyterecepto rer och hindrar penetration eller höljeförlust; ytterligare andra hindrar viral proteinsyntes eller blockerar virussammansättningen.VirusLuftrör: De större luftvägarna till lungorna som förgrenas från änden av luftstrupen (trakea).Näsa-svalgVirusproteinerEchinacea: Ett släkte (solhatt) av perenna örter med medicinsk användning, både lokalt och invärtes. Plantorna innehåller echinakosid, glykosider, inulin, isobutylamider, harts och seskviterpener.NysningKapsid: Det skyddande proteinhöljet runt ett virus nukleinsyra. Det kan ha spiralformad eller ikosaedrisk symmetri och består av strukturella enheter som kallas kapsomerer.NässlemhinnaMengovirus: En stam av encefalomyokarditvirus, en art av Cardiovirus, som isolerats från gnagare och hardjur och som då och då ger upphov till febersjukdom hos människor.