Loading...
RestaurangerFast FoodsMenyplaneringLivsmedelsmärkning: Innehållsdeklaration för livsmedelsprodukter, med angivande av ingredienser, näringsvärde, ursprung osv.Passiv rökningHandel: Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.Livsmedelshantering: Alla aspekter av beredning, transport, lagring, paketering, exponering och försäljning av livsmedel.Foodborne DiseasesCookingSmoke-Free PolicyLuftförorening, inomhus: Förorening av inomhusluft.Massachusetts: Stat i nordöstra USA, gränsande till Connecticut i söder, New Hampshire och Vermont i norr, New York i väster och Atlanten i öster. Ytan är 27 337 km2, och folkmängden 6,35 miljoner invånare. Huvudstad är Boston.Salmonella-matförgiftningKonsumenträtt: Bevakande av konsumenters rättigheter och intressen.ArbetsplatsNevadaLivsmedelskontroll: Undersökning av livsmedel avseende förekomst av hälsovådliga mikroorganismer eller kemiska ämnen, naturliga eller tillsatta, samt nedbrytning under hanteringen.TexasLivsmedelsmikrobiologi: Förekomst av bakterier, virus och svamp i födoämnen. Området är inte begränsat till patogena orgranismer, utan omfattar även närvaro av icke-patogena bakterier och svampar i t ex ost och vin.Livsmedelsindustri: Den industribransch som sysslar med beredning, tillagning, distribution och tillhandahållande av livsmedel och drycker.SocialpolitikSjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.RökningKostval: Tendensen att föredra vissa maträtter framför andra.LivsmedelsförsörjningBoendeformerMatvanor: Det förhållande att det föreligger förkärlek för viss föda.Eggs: Animala reproduktionskroppar, eller delar av sådana, som används som livsmedel. Ovum är den term som används för motsvarande anatomiska eller fysiologiska begrepp.Allmän opinionLokal förvaltning: Den lägsta förvaltningsnivå vid vilken regeringens politik genomförs i ett land.Energiintag: Det totala dygnsintaget av kalorier, genom föda eller parenteralt.Allmänna inrättningarLivsmedel: Allt som kan tjäna som föda åt kroppen, genom att ge näring till vävnadstillväxt och energi till kroppsvärme.Ungdomars näringsfysiologi: Näring i tonåren.Regeringsmakt: Utövande av regeringsmakten i det staliga styret.