Loading...
RadiologiRöntgenavdelningarRadiologi, interventionellTeleradiologiRöntgenundersökningBilddiagnostik: Varje bildframställning av ett organs eller en vävnads struktur eller funktion som används för diagnostisk bedömning. Häri ingår såväl mätning av fysiologiska och metaboliska reaktioner på fysiska och kemiska stimuli som ultramikroskopi.Datasystem: System av datorer med kringutrustning, såsom skivminnen, skrivare, terminaler och telekommunikationsutrustning.TandröntgenRadiografi, interventionellRöntgenbildsförstärkningNeuroradiografiSystemintegrationDatornät: Ett system av datorer, terminaler, skrivare, audio- eller videoapparater, eller telefoner, som är hopkopplade genom någon form av teleutrustning eller kablar, vilket används för informationsutbyte.Bariumsulfat: BaSO4. En förening som används som röntgenkontrastmedel och som förekommer naturligt som mineralet baryt. Det används också inustriellt, t ex vid pappersframställning eller som tillsats i betong för s trålningsskyddseffekter.Informationssystem på sjukhus: Integrerade datasystem för hantering av administrativa rutiner, kliniska data och patientuppgifter inom sjukhuset.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.RöntgenfilmRöstigenkänningsprogramLAN: Kommunikationsnätverk som förbinder olika hårdvaruenheter inom eller mellan byggnader med hjälp av en sammanhängande kabel eller telefonsystem.ToraxröntgenDatorjournalsystem: Datorbaserade journalsystem för arkivering och uttag av uppgifter i patientjournaler.Blankett- och journalhantering: En administrativ funktion för utveckling och upprätthållande av blankett- och journalhanteringsrutiner.Radiobildtolkning, datorstöddAnvändare-datorgränssnittProcessering av naturligt språkInformationslagring och -återvinning: En gren av data- eller biblioteksvetenskap inriktad på lagring, sökning, återvinning och urval av information inom ett visst ämnesområde eller viss frågeställning.FörsvarsforskningStrålskyddDataterminaler: Yttre enheter anslutna till ett datasystem och avsedda för inmatning av data i systemet.RöntgenförstärkningsskärmarSjukhus, gruppraktik: Kliniker som drivs av en grupp sampraktiserande läkare.ArbetseffektiviseringMultimedier: Material, i stor utsträckning datortillämpningar, som kan utgöras av en blandning av text, ljud, grafik, animeringar och videosekvenser.Effektivitet, organisatorisk: En organisations eller institutions förmåga att nå uppsatta mål med minsta möjliga resursförbrukning.Datorstödd undervisning: Självinlärningsteknik, vanligtvis online, som bygger på att studenten aktivt utnyttjar datoriserat undervisningsmaterial.Stipendier: Bidrag eller anslag till enskilda personer från fonder eller stiftelser som ekonomiskt stöd för studier och forskning.LäkarsällskapFörsta världskrigetStråldosAT- och FV-block/ST-tjänst: Obligatoriska, kliniska utbildningsprogram i medicin och medicinska specialiteter för läkarstuderande.Research ReportJournaladministration, personal: Personer som är kvalificerade att administrera patientjournaler. Till uppdragen kan höra att planera, utfrorma och hantera system för patientadministration, kliniska patientdata och patientjournaler. Personalgruppen omfattar även journaltekniker.Databasadministrativa system: Dataprogram avsedda för lagring, hantering och kontroll av data för speciella ändamål.Kodsystem för hälso- och sjukvård: Enhetligt kodsystem (i USA) för vårdgivare, försäkringsbolag och hälso- och sjukvårdsindustrin för tjänster, teknik och varor. Systemet är alfanumeriskt och har utvecklats av Centers for Medicare and Medicaid Services.Mammografi: Röntgenundersökning av bröstet.UMLSPanoramaradiografiKlinisk kompetens: Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.Anatomi: Läran om levande organismers byggnad.CD: Datalagringsskivor av kompakt format med hög lagringskapacitet, vilket ger god lagrings- och överföringsekonomi.Digitala bibliotek: Bibliotek, vars resurser till större delen är i maskinläsbar form, snarare än i pappersform eller på mikrofilm.Kärnmedicin: En specialitet inom radiologin som är inriktad på diagnostiskt, terapeutiskt och forskningsbruk av radioaktiva föreningar i form av farmaceutiska preparat.Analog-digitalomvandling: Omvandling av analoga data, som t ex vid kontinuerlig mätning av elektrisk spänning, till enkla sifferenheter.CPT-koderSjukhusavdelningar: De större administrativa enheter ett sjukhus är indelat i.Informationsbehandling: Insamling, systematisering, lagring, återvinning och distribution av information.Terminologi, principerSensitivitet och specificitetMjukvarudesign: Utformning av specifikationer och instruktioner för datorprogram.Retrospektiva studierKolecystografi: Röntgenundersökning av gallblåsan efter intagande av kontrastmedel.ObservatörsvariationDatorkringutrustning: Olika enheter som kan anslutas till en dator utan att utgöra någon del av själva datorn. De kan ha till funktion att presentera data, att lagra data, att omvandla data, eller att hämta data från andra källor för inmatning i datorn.StrålningsonkologiUthyrning av egendom: Kontraktbunden överenskommelse mellan uthyrare (ägare) och hyresman genom vilken den senare garanteras förfoganderätt till utrustning eller byggnader under en angiven tid och för en angiven taxa.ADB: Automatisk databehandling.Mjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.Defekografi: Röntgenundersökning av tarmtömningsprocessen efter tillförsel av kontrastmedel i ändtarmen.DokumentationSjukhusens hjälpfunktioner: Stödservice inom sjukvården, som t ex laboratorie-, radiologi-, apotekstjänster och sjukgymnastik.Specialistutbildning, läkare: Utbildningsprogram för läkare som söker specialistutbildning. De omfattar såväl formell specialisttjänstgöring som forskningsarbete inom klinisk medicin och medicinsk grundvetenskap. Utbildningen leder till specialistbehörighet och eventuellt till högre akademisk examen.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Tandvårdsjournaler: Tandvårdspatientdata som används för studier, diagnos eller behandlingsplanering.Datasäkerhet: Skyddsåtgärder mot obehörigt tillträde till eller störningar av data- och kommunikationssystem, särskilt sådana som inbegriper modifiering, radering, förstörelse eller tillförsel av data i datorer. BukröntgenDigital dental radiografi: Ett snabbt digitalt bildsystem av lågdostyp som nyttjar en liten intraoral sensor istället för röntgenfilmsutrustning. Patienten utsätts för lägre exponering, och bildförvrängningen blir minimal, men upplösning och bildbredd är sämre än vid vanlig röntgen. En mottagarenhet som vidarebefordrar signalerna till en bilddator placeras i munnen. Systemet kan även användas för digitalisering av röntgenfilmbilder eller data från andra typer av detektorer.Kärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Vokabulär, kontrolleradDatabaser: Strukturerade samlingar av dokument, med standardiserade format och innehåll, som lagras i någon maskinläsbar form.Inköp på sjukhus: Sjukhussektion eller -avdelning ansvarig för inköp av material och utrustning.Kunskapsprov: Bedömning av utbildnings- och kunskapsnivå. Begreppet omfattar alla aspekter av testning och testutformning.WorkflowDiagnostiska fel: Felaktiga diagnoser efter klinisk undersökning eller teknisk diagnostik.Medicinsk illustration: En konstart inriktad på att förklara biomedicinska begrepp med hjälp av illustrationer, som t ex diagram och teckningar. Illustrationerna kan framställas för hand, som fotografier, med datorer, eller genom andra elektroniska eller mekaniska tillvägagångssätt.Medicinsk personal: Personal med medicinsk yrkesutbildning som arbetar med patientvård i en organiserad vårdinrättning, institution eller annat organ.Datalagringsutrustning: Anordningar för lagring av data, under begränsad eller obegränsad tid, och återvinning av data vid behov.TasmanienRemiss och konsultationCementom: Ett odontogent fibrom, vars celler utvecklats till cementoblaster och som till största delen består av cement.Datorkolonografi: En icke-invasiv bildframställningsmetod för undersökning av tjocktarmen som baseras på analys av datortomografidata med speciella bildhanteringsprogram.UltraljudsmammografiEvidensbaserad tandvårdKommunikationssystem på sjukhusAbstrahering och indexering, principer: Förkortning eller sammanfattning av dokument; tilldelning av deskriptorer för dokumentreferens.ArbetsbelastningResultats reproducerbarhetPatientjournaler: Registrering av nödvändig information om en patients sjukdom eller sjukdomar.Läkarpraktik, organisationPatologiska avdelningarServicefunktioner delade mellan sjukhus: Samarbete mellan sjukhus i form av gemensamma resurser eller serviceenheter, som t ex apotek, tvättinrättning, datahantering osv.Sjukhusbyggen: Arkitektur, utformninig och byggande av sjukhus.TidsstudierFörenta StaternaEffektivitet: Förhållandet mellan erhållen och tillförd energimängd.Medicinsk sjukhuspersonal: Personal med medicinsk yrkesutbildning, kvalificerad att ta hand om sjukhuspatienter.Internet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Subject HeadingsKonsumenttillfredsställelse: Konsumenters tillfredsställelse eller missnöje med en levererad tjänst eller vara.TelekonsultationLavemang: Lösning eller kemisk förening som tillförs via ändtarmen för sköljning av tjocktarmen eller för diagnostiska ändamål.Fluoroskopi: Bildframställning genom röntgenbestrålning av en fluorescerande skärm.Beslutsfattande, datorstött: Läkares eller annan vårdpersonals bruk av speciella, interaktiva datasystem för vägledning vid beslut om diagnos eller behandling.Persondatorer: Små datorer som utnyttjar LSI-mikroprocessorkretskort som CPU (centralprocessor) och halvledarminnen för kompakt och billig lagring av programinstruktioner och data. De är mindre och billigare än minidatorer och är ofta inbyggda i dedicerade system, där de optimerats för någon särskild tillämpning. Beteckningen mikroprocessor kan avse enbart centralprocessorn eller hela mikrodatorn.Learning CurveUltraljudsundersökningFlytande kristallerFaktadatabaser: Strukturerade samlingar av mer eller mindre fullständiga faktauppgifter, ofta inom bestämda ämnesområden och med funktioner för automatisk hantering av informationen. De kan ha formen av uppslagsböcker, statistikdatabaser, samlingar av kemiska och fysikaliska data osv. Begreppet faktadatabas skall inte förväxlas med bibliografisk databas.Certifiering: Bevis på uppfyllande av eller överensstämmelse med en standard eller ett standardregelverk som fastställts av en oberoende organisation (certifieringsorgan) för verksamheten eller produkten ifråga. An sökan om certifiering är frivillig, och certifikatet används som ett bevis på kvalitetssäkring.Endoskopi: Procedurer för användande av endoskop i samband med diagnos och behandling av sjukdomar. Vid endoskopi förs ett optiskt instrument antingen in via naturliga kanaler, som t ex matsmältningssystemet, eller genom små, kirurgiskt anlagda snitt (titthål) för undersökning av inre kroppsdelar. Tack vare framsteg i bildbehandling, endoskopteknik och utrustning av allt mindre format kan kirurgiska ingrepp göras under endoskopering.Informationsspridning: Distribution av information.Image-Guided BiopsyInformationssystem for personalbemanning och schemaläggning: Datorbaserade system för personaladministration inom en inrättning, t ex för fördelning av vårdgivare i förhållande till patientbehov.TurkietUnderkäkssjukdomarMagnetisk resonanstomografi, inteventionell: Minimalt invasiva metoder som med hjälp av magnetisk resonanstomografi åskådliggör vävnadsstrukturer.Cardiac Imaging TechniquesFörvaltningsrevision: Revisionsförfarande avsett att utvärdera effektivitet och identifiera områden i behov av förbättrad ledning inom en institution, så att den på ett effektivt sätt ska kunna uppfylla de organisatoriska målen.Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.KvalitetskontrollKreditering: Bekräftelse på yrkes- eller teknisk kompetens eller behörighet hos såväl individ som organisation genom registrering, certifiering, licensiering eller diplomering. Prövningen görs som regel av ett fristående, opartiskt ackrediteringsorgan. Diplomatisk ackreditering är ett särskilt förfarande för befullmäktigande eller godkännande av sändebud från annat land.PatientidentifieringssystemRöntgenfantomVolymtomografiMönsterigenkännande, automatiseratSingaporeKontrastmedelBröstsjukdomarYrkeskompetensKardiologi: Läran om hjärtat, dess fysiologi och dess funktioner.Data MiningMedicinsk informatik: Ett område av informationsvetenskaperna som är inriktat på analys och spridning av medicinska data genom utnyttjande av datorer inom sjukvård och medicin.Attityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.LOINC: En termdatabas för allmängiltiga identifikationsbeteckningar/koder för laboratoriedata och kliniska provresultat. Syftet är att underlätta utbyte och lagring av resultat för kliniskt bruk, utfallshantering och forskning. Databasen produceras av The Regenstrief Institute, Indianapolis, och kan nås via http://www.regenstrief.org/medinformatics/loinc.Kärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.Konsulter: Personer som anlitas för professionell rådgivning eller experthjälp.Bildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.