Loading...
RadioisotoprenografiTeknetium Tc 99m-mertiatidJodhippursyra: En jodförande förening som används som röntgentätt medel vid pyelografi. Om den märks med radioaktivt jod kan den användas för undersökning av njurfunktioner.Teknetium Tc 99m-pentetatHydronefros: Utvidgning av njurbäckenet och njurkalkarna pga urinstockning (vattennjure), till följd av hinder i urinledaren, med åtföljande atrofi av njurens parenkymvävnad.RadioisotoperHypertoni, renovaskulär: Högt blodtryck till följd av blockerad eller hoptryckt njurartär.ZinkradioisotoperUretärhinderKaptopril: En kraftfull och specifik blockerare av peptidyldipeptidas A. Furosemid: Ett saluretiskt (saltutdrivande) och diuretiskt sulfamylpreparat. Det har snabb och kortvarig verkan, och används vid ödem och kronisk njursvikt.Jodradioisotoper: Instabila isotoper av jod som sönderfaller och avger strålning. Jodatomer med atomvikter mellan 117 och 139, med undantag av I-127, är radioaktiva jodisotoper.NjurartärhinderDietylentriaminpentaättiksyra: Ett järnkelerande ämne med egenskaper liknande dem hos edetater. Det kan bilda kelat även med andra metaller, som t ex plutonium. Syn. DTPA.RadiofarmakaTeknetiumFlödesmätning med radioisotopStrontiumradioisotoperKryptonradioisotoper: Instabila isotoper av ädelgasen krypton som sönderfaller under avgivande av strålning. Kr-atomer med atomvikt 74-77, 79, 81, 85 och 87-94 är radioaktiva kryptonisotoper.Njurbäcken: Det platta, trattformade utrymmet som förbinder urinledaren med njurkalkarna.Urindrivande medel: Medel som påskyndar utsöndringen av urin genom sin verkan på njurfunktionerna. Syn. diuretika.Klormerodrin: En kvicksilverförening som använts som diuretikum, men som nu ersatts av mer verksamma och mindre giftiga preparat. Den radioisotopmärkta formen har använts som diagnostiskt och forskningsverktyg.Indiumradiosotoper: Instabila isotoper av indium som avger strålning under sönderfall. Indiumatomer med atomvikterna 106-112, 113m, 114 och 116-124 är radioaktiva isotoper.NatriumradioisotoperRenalt plasmaflödeRadioaktivitetBariumradioisotoper: Instabila bariumisotoper som sönderfaller under avgivande av strålning. Bariumatomer med atomvikterna 126-129, 131, 133 och 139-143 är radioaktiva.UrografiRadionuklidavbildningYttriumradioisotoperTennradioisotoper99mTc-DMSANjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Utvidgning, patologisk: Tillstånd hos en anatomisk struktur, kännetecknat av onormal utvidgning.Kolradioisotoper: Instabila kolisotoper som sönderfaller under avgivande av strålning. Kolatomer med atomvikterna 10, 11 och 14-16 är radioaktiva kolisotoper.Sensitivitet och specificitetOrganometallföreningarJärnradioisotoper: Instabila isotoper av järn (Fe) som sönderfaller under avgivande av strålning. Fe-atomer med atomvikterna 52, 53, 55 och 59-61 är radioaktiva järnisotoper.Hypertoni, renal: Konstant högt blodtryck till följd av njursjukdom, som t ex sådan som drabbar njurarnas parenkymvävnad och kärlsystem eller tumörer som utsöndrar renin.Kopparradioisotoper: Instabila isotoper av koppar som sönderfaller under avgivande av strålning. Kopparatomer med atomvikter 58-62, 64 och 66-68 är radioaktiva kopparisotoper.Fosforradioisotoper: Instabila isotoper av fosfor som sönderfaller under avgivande av strålning. Fosforatomer med atomvikter 28-30 och 32-34 är radioaktiva isotoper.NjurartärBeta ParticlesUrinutsöndring: Syn. diures.Gammakameror: Elektroniska instrument som med hjälp av katodstrålerör återger bilder alstrade av gammastrålning från organ som tillförts radioaktiva spårelement.