Loading...


ProtozoproteinerProtozoinfektionerEukaryotaProtozo-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos protozoer.Ciliophora: Ett protozofylum kännetecknat av närvaro av flimmerhår i något stadium av livscykeln. Stammen omfattar tre klasser: Kinetofragminophorea, Oligohymenophorea och Polymenophorea.Protozogener: Arvsmassan hos protozoer.RNA, protozoisktGenom, protozoiskt: Den kompletta arvsmassan i kromosomuppsättningen hos en protozo.Protozoinfektioner, djurEntamoeba histolytica: En art protozoiska parasiter som orsakar entamoebiasis och amöbadysenteri. Typiska särdrag är en enda kärna, innehållande en liten, central karyosom, och perifert beläget kromatin i form av små, jämt fördelade pärlor.Giardia lamblia: En art parasitiska protozoer som sätter sig fast vid tarmslemhinnan och livnär sig på slemhinnesekret. Organismen är i stort sett päronformad och har ett något oregelbundet rörelsemönster, med långsamma svängningar kring den långa axeln. Länge har den betraktats som icke-patogen och ofta påträffats hos symtomfria individer, men det finns nu starka bevis för att den har sjukdomsalstrande förmåga.Trypanosoma cruziLeishmania: Ett släkte flagellatprotozoer som omfattar ett flertal humanpatogena arter. Organismerna har ett amastigot- och ett promastigotstadium i sin livscykel. Baserat på enzymstudier har detta enda släkte delats in i två undersläkten, Leishmania leishmania och Leishmania viannia. Arter tillhörande L. leishmania är L. aethiopica, L. arabica, L. donovani, L. enrietti, L. gerbilli, L. hertigi, L. infantum, L. major, L. mexicana och L. tropica. Undersläktet L. viannia omfattar arterna L. braziliensis, L. guyanensis, L. lainsoni, L. naiffi och L. shawi.ToxoplasmaAlveolataTetrahymena pyriformisProtozomedel: Preparat som dödar protozoer eller motverkar deras tillväxt och reproduktion.TrypanosomaApicomplexa: Ett fylum protozoer kännetecknade av förekomsten av komplexa apikala organeller, som är till hjälp vid penetreringen av värdceller. Fylet omfattar två klasser: Perkinsea och Sporozoea.Trypanosoma brucei bruceiKinetoplastida: En ordning flagellatförsedda protozoer. Till kännetecknen hör förekomst av en eller två flageller från en fördjupning i cellkroppen, samt en enda mitokondrie som sträcker sig i hela kroppens längd.Tarmsjukdomar, parasitära: Tarminfektioner orsakade av parasiter, ofta protozoer eller parasitmaskar. Infektioner orsakade av rundmaskar (nematodinfektioner) och bandmaskar (cestodinfektioner) kallas även helmintiasis.TrypanosomatinaProtozoiska antigener: Alla delar av någon protozo som kan framkalla immunitet. De vanligast förekommande är antigener från Plasmodium (malaria) och trypanosomer.TrichomonasHartmannella: Ett släkte amöbor som lever fritt i sötvatten. Cystorna passerar normalt tarmkanalen hos människor utan skada och kan således återfinnas i avföring. Organismer kan dock enstaka gånger ge upphov till infektion i andningsvägarna eller dödlig meningoencefalit.ParasiterCrithidia: Ett släkte parasitära protozoer som återfinns i tarmkanalen hos ryggradslösa djur, speciellt insekter. Medlemmarna av detta släkte har ett amastigot- och ett choanomastigotstadium i sin livscykel.Leishmania major: En parasitisk blodflagellat av undersläktet Leishmania leishmania som ger infektion hos människor och djur och orsakar kutan leishmaniasis ("orientböld") i den gamla världen. Smittan överförs med sandmyggan Phlebotomus.RumenProtozovaccinerEntamoeba: Ett släkte amöbaliknande protozoer som kännetecknas av förekomst av pärlbandat kromatin på insidan av kärnmembranet. De är parasiter hos såväl ryggradslösa djur som ryggradsdjur, inklusive människor.Trichomonas vaginalisGiardiasis: Infektion i tunntarmen orsakad av den gisselförsedda protozoen Giardia lamblia. Den sprids med förorenade livsmedel och förorenat vatten, eller från person till person.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Acanthamoeba: En amöbaart som lever fritt i jorden och inte har något flagellatstadium. Organismerna är humanpatogener som ger ett flertal infektioner och har påvisats i ögon, skelett, hjärna och luftvägar.Leishmania donovani: En flagellförsedd blodparasit av undersläktet Leishmania leishmania som ger infektion hos människor och djur och orsakar viskeral leishmaniasis (kala-azar). Sandmyggorna Phlebotomus och Lutzomyia fungerar som vektorer.Koccidios: Protozoinfektion hos djur och människor. Den orsakas av flera olika släkten av Coccidia.Cryptosporidium: Ett släkte kockformade parasiter av familjen Cryptosporidiidae, som förekommer i tarmepitelet hos många ryggradsdjur, inklusive människor.AmoebozoaProtozoiska antikroppar: Antikroppar producerade i människor och djur efter exponering för antigen från parasitiska protozoer.Värd-parasitförhållanden: Samverkan mellan två organismer, av vilka den ena lever på den andras bekostnad.Cryptosporidium parvum: En art av parsitära protozoer som infekterar människor och husdjur. Oocystorna mäter fem mikrometer i diameter. Organismerna har omväxlande sexuell och asexuell fortplantning.Blastocystis hominis: En art av parasitära protozoer som påträffats i tarmarna hos människor och andra primater. I 1912 blev organismen klassificerad som en jäst, men sedan 1967, efter fysiologiska och morfologiska studier , betraktas organismen som en protozoisk parasit, som hos människa kan ge upphov till tarmsjukdom med handikappande symtom.Sporer, protozoiskaSarcocystosisLeishmania mexicana: En parasitisk blodflagellat av undersläktet Leishmania leishmania som infekterar människor och djur, inklusive gnagare. Leishmania mexicana-komplexet orsakar både kutan (orientböld) och diffus kutan leishmaniasis, och innehåller underarterna amazonensis, garnhami, mexicana, pifanoi och venezuelensis. L. m. mexicana ger upphov till chiclerosår, en typ av kutan leishmaniasis i den nya världen. Smittan tycks överföras med sandmyggan Lutzomyia.Legionella pneumophila: En art gramnegativa, aeroba bakterier som ger upphov till legionärssjuka. Bakterien har påtråffats såväl i omgivningen som i människors lungvävnad, sekret från luftvägarna och blod.Theileria parvaTetrahymenaKryptosporidios: Tarminfektion med svår diarré orsakad av den parasitära protozon Cryptosporidium. Den kan drabba både människor och djur.Maskar: Inälvsmaskar (helminter) är en grupp parasitmaskar som omfattar Acanthocephala, Nematoda och Platyhelminthes. Några forskare betraktar även vissa arter av tillfälligt parasitära blodiglar som inälvsmaskar.Acanthamoeba castellanii: En art jordlevande amöbor som tillhör familljen Acanthamoebidae. Den kan orsaka hjärninflammation och hornhinneinflammation hos människor.TritrichomonasEimeria: Ett släkte protozoparasiter tillhörande underklassen Coccidia. Olika arter uppträder som parasiter i lever- och tarmepitelceller hos både människor och djur.ParasitsjukdomarToxoplasmosRNA, ribosomalt, 18SSarcocystisTetrahymena thermophilaEntamoebiasis: Infektion orsakad av amöbor av släktet Entamoeba. Infektion med E. histolytica ger upphov till amöbadysenteri och leverabscess.Chagas sjukdom: En form av trypanos (sömnsjuka) som förekommer endemiskt i Central- och Sydamerika. Infektionen orsakas av Trypanosoma cruzi. Sjukdomen kan visa ett akut eller ett kroniskt förlopp, det förra vanligtv is hos barn.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Leishmania tropica: En parasitisk blodflagellat av undersläktet Leishmania leishmania som orsakar infektion hos människor och gnagare. Parasiterna ger upphov till en sjukdom som kallas orientböld, en form av kutan leishmaniasis i den gamla världen.Crithidia fasciculata: En art av monogenetiska, parasitära protozoer som vanligtvis förekommer i insekter.Ciliophorainfektioner: Infektioner orsakade av protozoer tillhörande stammen Ciliophora.TheileriasisParameciumDientamoeba: Ett släkte små protozoer, bland vilka tvåkärniga former överväger över enkärniga, och vilka kännetecknas av närvaro av ett flertal distinkta granuler i karyosomen och frånvaro av cyststadium. Organismerna är parasiter i tjocktarmen hos människor och vissa apor.Leishmania infantum: En flagellförsedd blodparasit av undersläktet Leishmania leishmania som infekterar människor och djur och orsakar viskeral leishmaniasis (kala-azar). Hos människa är det nästan uteslutande barn som infekteras. Smitta ses ofta hos hundar och andra hunddjur och piggsvin. Människan är endast undantagsvis värd för parasiten. ParasitologiLeishmania-infektion: Infektionssjukdom orsakad av någon protozoart av släktet Leishmania. Det finns fyra viktiga kliniska typer av denna infektion: kutan (orientböld), diffus kutan, mukokutan och viskeral (kala-azar).Masksjukdom: Infektion med parasitmaskar från helmintklassen.TrypanociderEuplotes: Ett släkte cilieförsedda protozoer med från ryggsidan tillplattad kropp och glesa rader med korta, borstlika cilier på ryggytan.TrichomonadidaAvföringCyclospora: Ett släkte koccidieparasiter tillhörande familjen Eimeriidae. Cyclospora cayetanensis är humanpatogen, överförs sannolikt den fekala-orala vägen och ger upphov till illamående och diarre.Artiodactyla: Partåiga hovdjur (klövdjur). Hit hör t ex gris, får, hjort, kamel och ko (nötkreatur).Toxoplasmos, djurTheileria annulataPlasmodiumFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Livscykelstadier: Den ständiga följden av omvandlingar hos insekter eller andra djurarter under den postembryonala utvecklingen.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.NeosporaBakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Parasitmedel: Läkemedel för behandling av parasitsjukdomar.OligohymenophoreaTrypanosomiasisOocysterTrypanosomiasis, afrikanskAmöba: Ett släkte amöboida protozoer. Till kännetecknen hör en vesikulär kärna och flera pseudopodier, av vilka en är dominerande vid varje given tidpunkt. Förökning sker asexuellt genom delning.TrofozoiterTritrichomonas foetusParasitsjukdomar, djurCoccidia: En klass av protozoer som vanligen lever som parasiter i tarmkanalens epitelceller, men som även påträffas i lever och andra organ. Organismerna finns hos såväl lägre som högre ryggradsdjur och omfatt ar två ordningar: Eimeriida och Eucoccidiida.Blastocystisinfektioner: Infektioner orsakade av protozoer av släktet Blastocystis. Av dessa är arten B. hominis den vanligaste och har påvisats i små mängder i feces hos människa. Infektioner är vanligare hos patienter med A IDS eller andra immundefekter. Till symtomen hör buksmärtor, diarre, förstoppning, kräkningar och trötthet.Kinetoplast-DNA: DNA i kinetoplaster, specialiserade mitokondrier hos trypanosomer och liknande parasitära protozoer inom ordningen Kinetoplastida. Kinetoplast-DNA består av ett komplicerat nätverk av otaliga katenerade ringar av två klasser; den ena utgörs av ett stort antal små duplexringar av DNA, s k miniringar, med en ungefärlig längd av 2000 baspar; den andra utgörs av några dussintal avsevärt större ringar, s k maxiringar, ca 37 kb långa.SekvensinpassningCercozoaIsospora: Ett släkte protozoparasiter som finns i tarmarna hos fåglar, groddjur, kräldjur och däggdjur, även människor. Oocystorna producerar två sporocystor, var och en med fyra sporozoiter. Många arter utgör parasiter hos både vilda djur och tamdjur.Leishmania enriettii: En flagellförsedd blodparasit av undersläktet Leishmania leishmania som naturligt smittar det brasilianska marsvinet. Infektionsbilden är ungefär den samma som orsakas av L. braziliensis.Glykosylfosfatidylinositoler: Föreningar som innehåller kolväte- eller glykosylgrupper länkade till fosfatidylinositoler. De verkar som protein- eller polysackaridförankringar på cellmembran.Sekvenshomologi, aminosyraParasitologisk resistensbestämningLeishmaniasis, kutan: Endemisk sjukdom som kännetecknas av enstaka eller flera avgränsade utslag på utsatta hudområden som typiskt blir såriga. Sjukdomen har delats in i den gamla världens och den nya världens former. Den gamla världens leishmaniasis är indelad i tre distinkta typer, beroende på epidemiologi och kliniska tecken, och orsakas av arter tillhörande L. tropica och L. aethiopica, såväl som av arter tillhörande släktet L. major. Nya världens leishmaniasis, även kallad amerikansk leishmaniasis, förekommer i Syd- och Centralamerika och orsakas av arter tillhörande L. mexicana eller L. braziliensis.Paramecium tetraureliaNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.EuglenozoaLeishmaniasis, visceral: En kronisk sjukdom som orsakas av Leishmania donovani och som överförs genom bett av ett flertal sandmyggor av släktena Phlebotomus och Lutzomyia. Vanliga symtom är feber, frossa, kräkningar, anemi, förstorad lever och mjälte, leukopeni, hypergammaglobulinemi, avmagring och gråaktig hudfärg. Sjukdomen klassificeras i tre huvudtyper efter geografisk spridning: indisk, medelhavstyp och afrikansk.Amöbadysenteri: Dysenteri med sårig tarminflammation, huvudsakligen orsakad av infektion med Entamoeba histolytica. Samtidig amöbainfektion i lever och andra organ kan förekomma.Makronukleus: Den större av två typer av cellkärnor i flimmerhårsförsedda protozoer. Den utgör den transkriptionsverksamma kärnan i de vegetativa cellerna, till skillnad från den mindre och transkriptionsinaktiva reproduktionsmikrokärnan.Mikrokärna, reproduktiv: De små, reproduktiva och icke-transkriptiva cellkärnorna hos cilieförsedda protozoer vilka skiljer sig från de större, vegetativa och transkriptionsaktiva makrokärnorna. Mikrokärnor deltar i meios och autogami vid genetisk konjugation.OmasumAmöbainfektion: Infektion med någon amöba. Hos de flesta smittade är infektionen asymtomatisk, men tillstånd med allt från kronisk, lätt diarre till fullt utvecklad dysenteri kan förekomma.SarcocystidaeVattenmikrobiologiEuglenozoa InfectionsKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Koccidiostatika: Medel för behandling av koccidios hos människor och djur.Livsmedelsparasitologi: Förekomst av parasiter i mat och livsmedelsprodukter. För bakterier, virus och svampar används termen livsmedelsmikrobiologi.FårHymenostomatida: En ordning cilieförsedda protozoer. Till särdragen hör munparti på buksidan och en väldefinierad buckalhåla. Det finns tre underordningar, Tetrahymenina, Ophryoglenina och Peniculina.Masksjukdom, djur: Infektion med parasitmaskar från helmintklassen hos djur. Infektionen kan vara experimentell eller naturlig.Mikrosporidios: Infektioner orsakade av svamporganismer tillhörande fylet Microsporidia.Blastocystis: Ett släkte protozoer av underordningen Blastocystina. Släktet klassificerades tidigare som en jäst.Variant Surface Glycoproteins, TrypanosomaVattenförsörjningElektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.Makrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.ArtsspecificitetIsosporiasis: Tarminfektion orsakad av parasitprotozoer of släktet Isospora. Infektionen uppstår genom intag av oocystor och kan ge upphov till vävnadscystor.PolyvinylalkoholPolymeraskedjereaktionPyruvatsyntasIsoptera: En ordning av insekter (termiter), som är hemmahörande i tropiska områden och som omfattar åtminstone åtta familjer. Några få arter lever i tempererade områden i Nordamerika.OrganellerSvampar: Ett rike av eukaryota, heterotrofa organismer som lever som saprofyter eller parasiter, omfattande svampar, jästarter, mögel osv. De kan fortplanta sig sexuellt eller asexuellt och ha mer eller mindre komplexa livscykler. Trådsvampar bildar flercelliga kolonier.Eimeria tenella: En art koccidieprotozoer som huvudsakligen infekterar fjäderfä.Cysteine ProteasesBabesios: En grupp fästingburna sjukdomar hos nötkreatur, får, getter, hästar, grisar, hundar och katter. Infektionerna orsakas av protozoer av släktet Babesia, vilka parasiterar på röda blodceller och därmed f ramkallar hemolys.Läkemedelsresistens: Nedsatt eller utebliven effekt av ett läkemedelspreparat på en organism, sjukdom eller vävnad. Läkemedelsresistens måste skiljas från läkemedelstolerans, som innebär en gradvis minskande känslighet för ett läkemedels effekter vid fortlöpande medicinering.DryopteridaceaeWater QualityWaste WaterHudsjukdomar, parasitära: Hudsjukdomar orsakade av leddjur, maskar eller protozoer.Amebicides: Medel med amöbadödande effekt.Metronidazol: Ett nitroimidazol för behandling av amöbainfektioner, vaginit, trichomonasinfektioner, giardiasis, treponemainfektioner och infektioner med anaeroba bakterier. Medlet har även varit på tal som strålningssensibiliserande ämne för hypoxiska celler. Det antas på goda grunder ha karcinogena effekter.Sötvatten: Vatten med obetydliga salthalter, t ex åar och insjöar.Glykosfingolipider: Lipider som innehåller minst en monosackaridrest och antingen en sfingoid eller en ceramid. De indelas i a) neutrala glykosfingolipider, omfattande monoglykosyl- och oligoglykosylsfingoider samt monoglykosyl- och oligoglykosylceramider, b) sura glykosfingolipider, omfattande sialosylglykosylsfingolipider (gangliosider), och c) sulfoglykosylsfingolipider (tidigare sulfatider), glykuronoglykosfingolipider samt fosfo- och fosfonoglykosfingolipider.Diplomonadida: En ordning av protozoer med en eller två karyomastigonter och antingen dubbel rotations- eller spegelsymmetri.Trichomonas-vaginitTrifluralinRibosom-DNA: DNA-sekvenser som innehåller kod för ribosom-RNA och de DNA-segment som separerar enskilda ribosom-RNA-gener, och som benämns ribosomseparations-DNA (ribosomalt spacer-DNA). Syn. rDNA.Aminoetylfosfonsyra: (2-aminoetyl)-fosfonsyra. En organisk fosforförening som identifierats i vävnader från människor och djur.RhizariaVakuolerJäsning: En enzymutlöst kemisk förändring i organiska föreningar som sker utan tillgång till syre. Vid processen bildas etanol eller mjölksyra och frigörs energi.Trichomonas, medel mot: Preparat för behandling av trichomonasinfektioner.TheileriaPaleopatologiMicrosporida: En ordning parasitsvampar som huvudsakligen förekommer hos leddjur, fiskar och vissa ryggradsdjur, inkl. människor. Den har två underordningar, Pansporoblastina och APANSPOROBLASTINA.Plasmodium falciparumMöss, inavlade BALB CTotiviridaeZinksulfatTrichomonasinfektionerBabesia: Ett släkte fästingburna protozoiska parasiter som infekterar röda blodceller hos däggdjur, inklusive människor. Det finns många kända arter, spridda över hela jorden.Microsporidia: Ett fylum svampar som omfattar små, intracellulära, encelliga parasiter med svampsporer. Det finns två klasser, Rudimicrosporea och Microsporea.ParasitäggantalOxytrichaRNA, ribosomaltParasite LoadDNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Dientamoeba-infektion: Infektion orsakad av protozoer tillhörande släktet Dientamoeba.DjurfoderFagosomer: Membranbundna cytoplasmablåsor som bildas genom inbuktning kring fagocyterat material. De smälter samman med lysosomer och bildar fagolysosomer, i vilka lysosomens hydrolytiska anzymer förtär det fagocyterade ämnet.Legionella: Gramnegativa, aeroba stavbakterier som isolerats ur ytvatten, vattenledningsvatten, gyttja och termoförorenade vattendrag. Bakterien är en humanpatogen och har inga kända jord- eller djurreservoarer.Nötkreatursjukdomar: Sjukdomar hos tamboskap av släktet Bos. Hit räknas sjukdomar hos ko, yak och zebu.Antibios: Ett förhållande där mikroorganismer inte kan samexistera, utan organismer av en typ bekämpar, dödar eller hämmar tillväxten hos, en annan. Motsatsen är symbios.Euglena gracilis: En organism som betraktas antingen som protozo eller alg. Den är en flagellat som ofta förekommer i stillastående vatten.Leishmania braziliensis: En parasitisk hemoflagellat av undersläktet Leishmania viannia som ger infektion hos människor och djur. Den orsakar kutan ("orientböld"), diffus kutan och mukokutan leishmaniasis, beroende på underart av parasiten. Smittan sprids genom sandmyggan Lutzomyia. Leishmania braziliensis omfattar underarterna L. braziliensis och L. peruviana. Uta, en kutan form av leishmaniasis i den nya världen, orsakas av underarten peruviana.gRNARekombinanta proteinerAntimon: Ett metalliskt grundämne med stark silverglans; blågrå lyster på oxiderade ytor. Kemiskt tecken är Sb (lat. stibium), atomnummer 51 och atomvikt 121,57. Det bildar olika salter, både av medicinsk bety delse och giftiga.ParabasalideaEndoplasmatisk nätverk, kornigt: En typ av endoplasmatiskt nätverk där det finns polyribosomer på nätverksmembranens cytoplasmaytor. Denna retikeltyp är vanlig i celler som är specialiserade på proteinutsöndring, och dess huvudfunktion består i att separera proteiner för export från sådana avsedda för intracellulärt bruk.Trypanosoma brucei rhodesienseFlagell: Ett trådliknande, rörligt bihang på ytceller. Prokaryota flageller består av ett protein som kallas flagellin. På bakterier kan det finnas en enda flagell, en tofs av flageller i ena änden eller flageller över hela ytan. Hos eukaryoter utgörs flagellerna av protoplasmautskott som driver fram flagellater eller spermier. Flageller liknar cilier till strukturen, men är förhållandevis längre och mycket färre till antalet.Eimeriida: En ordning av parasitära protozoer tillhörande klassen Coccicida. Den omfattar bl a familjerna Cryptosporidiidae, Eimeriidae och Sarcocystidae.Leverabscess, amöba: Varbildning i levern till följd av amöbainfektion. En vanlig form är den orsakad av Entamoeba histolytica.Indiska oceanens öar: Ett stort antal öar i Indiska oceanen, mellan Afrikas ostkust och Sri Lanka. Hit hör Comorerna, Madagaskar, Maldiverna, Mauritius, Pemba, Reunion och Seychellerna.Mikroporfilter: Membran eller filter med porer av mikrometerstorlek som används för reningsändamål.Cyklosporiasis: Infektion orsakad av parasitära protozoer av släktet Cyclospora. De har global spridning och orsakar diarresjukdom. Smittan är vattenburen.Acetylgalaktosamin: 2-acetamid-2-deoxygalaktopyranos. N-acetylderivatet av galaktosamin.SymbiosSekvenshomologi, nukleinsyraSubstratspecificitetMikroskopi: Bruk av instrument och teknik för att åskådliggöra material och detaljer som inte är synliga med blotta ögat. Detta åstadkoms genom förstoring av bilder, vilka överförs med ljus- eller elektronstrålar genom optiska eller magnetiska linser som förstorar hela bildfältet. Vid svepmikroskopi skapas bilder genom punktvis avbildning av preparatet, i förstorad skala, efterhand som en smal stråle av ljus, elektroner, laser, en ledande sond eller topografisond sveper över det.