ProteskonstruktionTandprotesdesign: Utkast och utformning av tandproteser i allmänhet eller av en specifik protes. Hit hör inte design av löständer. Stommen består vanligtvis av metall.Proteser och implantatLedprotes: Proteser avsedda att delvis eller helt ersätta leder hos människor eller djur.ProteslossningKnäprotes: Konstgjord knäled.Höftprotes: Höftledsersättning.PenisprotesHjärtklaffprotes: En konstruktion som ersätter en hjärtklaff. Den kan vara gjord av biologiskt material (bioprotes) och/eller syntetiskt.Konstgjorda extremiteter: Proteser för armar, ben eller delar av dessa.Visual ProsthesisProtesimplantationProtesprovningNeural ProsthesesHörselbensprotesTandprotes: Konstgjord ersättning för en eller flera tänder, del av en tand eller intilliggande strukturer, vilken kan bestå av allt från en tanddetalj till en komplett uppsättning. Tandprotesen kan ha både kosmetisk och funktionell betydelse. Det finns speciella termer för löständer och specifika typer av löständer.Implantatstödd tandprotes: Protes som stabiliseras och hålls på plats av en substruktur som implanterats under mjukvävnaden till protessätet och som har kontakt med käkbenet.Hjärtklaffprotesimplantation: Kirurgiskt ingrepp för inplacering av syntetiskt material för reparation av skadade eller sjuka hjärtklaffar.AmputeradeBlodkärlsprotes: Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.Ansiktsprotes: En protes för att ersätta delar av överkäken, underkäken och ansiktet, vilka saknas till följd av missbildning, sjukdom, skada eller kirurgiska ingrepp. Om protesen ersätter enbart delar av underkäken är den en underkäksprotes.Struphuvud, konstgjort: En apparat, som aktiveras elektroniskt eller med utandningsluft och som simulerar struphuvudfunktioner, så att personer med bortopererat struphuvud kan tala. Exempel på luftdrivna simulatorer är de konstgjorda struphuvudena av typen "Tokyo" och "Van Hunen". Bland elektroniska apparater finns Western Electrics elektrolarynx, Taits röstvibrator, Cooper-Rands elektrolarynx och Ticchioniröret.Ledplastik: Fullständigt eller partiellt utbyte av en led.Eye, Artificial: Konstgjorda ögon av glas eller plastmaterial, så utformade att de utåt skall likna naturliga ögon. PenisimplantationProtesrelaterade infektionerProtesfärgningReoperationForskningsplanering: En plan för insamlande och bruk av data, så att önskad, exakt information kan erhållas eller så att en hypotes kan prövas på erforderligt sätt.Läkemedelsdesign: Den molekylära utformningen av läkemedel för specifika ändamål (såsom DNA-bindning, enzymhämning, verkan mot tumörer osv), baserad på kännedom om molekylära egenskaper, som t ex funktionella gruppers aktivitet, molekylgeometri, elektronstruktur och information om analoga molekyler. Läkemedelsdesign bygger på datorstödd molekylär modelleringsteknik och omfattar inte farmakokinetik, dosanalys eller analys av läkemedelsadministrering.Bioprotes: En protes, t ex hjärtklaff, bestående av biologiskt material, som för sin beständighet är beroende av mekanisk eller kemisk stabilisering snarare än vävnadsåterbildning.Bencement: Bindemedel som används för att fästa proteser till ben eller limma ben till ben vid svåra frakturer. Syntetiska hartser är vanliga. En blandning av monokalciumfosfat, monohydrat, alfatrikalciumfosfat, kalciumkarbonat och natriumfosfatlösning är också ett användbart lim.Höftledsplastik: Utbyte av höftleden.SilikonelastomererKnäledsplastik: Utbyte av knäleden.Tandprotesfastsättning: Olika sätt att hålla en tandprotes på plats, genom t ex utformning, fastsättningsanordning eller vidhäftning.Prosthesis RetentionAortaklaff: Klaffen mellan vänstra hjärtkammaren och uppåtgående aortan, vilken hindrar återflöde till hjärtkammaren.PolyetylentereftalaterBehandlingsresultatCementering: Sammanfogning av föremål med hjälp av viss typ av bindemedel (cement), t ex vid fixering av benbrott, som vid höftartroplastik, där höftledspannans del sätts ihop med lårbensdelen. Inom tandvården anv änds cement för att sammanfoga delar av en tand eller ersättningsmaterial med befintlig, naturlig tand eller för att fästa tandregleringsband vid tänderna.Amputationsstumpar: Den del av en lem som återstår efter en amputation.Tandprotes, partiell, fast: En delprotes som cementerats fast vid naturliga tänder, rötter eller implantat.