ProstatektomiProstatatumörerProstataspecifikt antigenRobotteknikProstataUrininkontinensErektil dysfunktion: Sexuell oförmåga hos mannen.Laparoskopi: Ett förfarande där ett laparoskop förs in genom ett litet snitt nära naveln i syfte att undersöka buk- eller bäckenorganen i bukhinnehålan. Om nödvändigt, kan biopsier eller kirurgiska ingrepp utföras i samband med laparoskopi.Tumörrecidiv, lokaltNeoplasm GradingUrologiProstataförstoringTURPTumörstadieindelningProstatasjukdomarSädesblåsorNomogramWatchful WaitingBehandlingsresultatAndrogenantagonister: Föreningar som hämmar eller motverkar biosyntesen och verkan av androgener.Adenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.Learning CurvePeniserektionRetrospektiva studierBäckenProstataneoplasi, intraepitelialLymfocele: Cystisk massa innehållande lymfa från sjuka lymfkärl eller bildad till följd av operativt ingrepp eller annan skada.PrognosNålbiopsi: Metod för provtagning av vävnad genom att sticka en nål i den vävnad som skall undersökas och suga upp (aspirera) en provmängd.Brakyterapi: Ett samlingsbegrepp för radioterapi interstitiellt, i hålrum och på kroppsytor. Strålningskällorna är helt eller delvis avskärmade och placeras på eller nära kroppsytan eller i en naturlig kroppshåla. De kan också inneslutas direkt i kroppsvävnader.Tumörmarkörer, biologiskaUrinrörSjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.Salvage-terapiUrineringsstörningarSjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Prediktivt värde av testerUrinsfinkter, konstgjordPostoperativa komplikationerLaparoskop: Endoskop för undersökning av buk- och bäckenorgan i bukhinnehålan.Blåshalshinder: Hinder i urinblåsans hals som försvårar urintömningen.Biopsy, Large-Core NeedlePenisUrinvägskateteriseringPreoperative PeriodBlodförlust vid operation: Förlust av blod i samband med kirurgiska ingrepp.TidsfaktorerKirurgi, datorstödd: Kirurgiska operationer med hjälp av datorer. Tekniken är mest använd inom ortopedi och laparoskopi för implantatinsättning och instrumentstyrning. Med bildstyrd kirurgi kan befintliga datortomografibilder eller MR-bilder kombineras med realtidsvideo.Cellgifter, hormonella: Cancermedel som används för att behandla hormonkänsliga tumörer. Hormonkänsliga tumörer kan vara hormonberoende eller hormonintoleranta, eller både och. En hormonberoende tumör går tillbaka när den ho rmonella stimulansen upphör, genom kirurgiska ingrepp eller farmakologisk blockering. Hormonintoleranta tumörer kan gå tillbaka vid behandling med farmakologiska mängder hormon, oberoende av om tumöre n tidigare visat tecken på hormonkänslighet. De viktigaste hormonintoleranta tumörerna är bröstcancer, prostatacancer och endometriecancer, lymfom och vissa leukemier.Kirurgisk utrustning: Fast eller icke förbrukningsbar kirurgisk apparatur för bruk i samband med operationer. Den skall särskiljas från "kirurgiska instrument", som oftast är handinstrument för bruk i operationsområdet.UretrahinderTosyl CompoundsInkontinensskydd: Absorberande vadderingar för urininkontinens som vanligen bärs som underplagg eller inlägg i underbyxor, oftast hos äldre.Proportional hazard-modellerPreoperativ vårdGoserelin: Långtidsverkande gonadorelinanalog och agonist som används för behandling av elakartade prostatatumörer, livmoderfibrom och metastatisk bröstcancer.Flutamid: Ett antiandrogent medel med ungefär samma verkan som cyproteron hos gnagare och hundar.Kaplan-Meier EstimateTumörinvasivitetPerioperative PeriodRacemaser och epimeraserCytologisk prepareringsteknik: Metoder för preparering av celler eller vävnader för undersökning av ursprung, struktur, funktioner eller patologi. Hit hör metoder för konservering, fixering, sektionering, färgning, replikation eller annan teknik, lämplig för mikroskopering.Strålbehandling, understödjandeMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.