Prostatic Neoplasms, Castration-ResistantProstataförstoringProstatatumörerProstatasjukdomarProstataProstataneoplasi, intraepitelialTURPBukspottkörteltumörerProstatitTumörerProstatisk sekretorisk proteinTumörer, cystiska, mucinösa och serösaAdenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.Surt fosfatas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av en ortofosformonoester och vatten till en alkohol och ortofosfat. EC 3.1.3.2.5-alpha Reductase InhibitorsProstataspecifikt antigenImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Tumörer, multipla primäraDihydrotestosteronHudtumörer: Cancer i huden.ProstateinNjurtumörer: Cancer i njuren.ProstatektomiAndrogener: En klass sexhormoner förknippade med de sekundära manliga könsegenskaperna, med spermaproduktion och könsdifferentiering. Förutom att förstärka virilitet och könsdrift ökar de också retentionen av kvä ve och vatten, och stimulerar tillväxt av skelettet.OrkiektomiFinasterid: En oralt aktiv testosteron-5-alfareduktashämmare. Den används som alternativ till kirurgisk behandling av godartad prostatahyperplasi.Azasteroider: Steroidföreningar i vars ringsystem en eller fler kolatomer ersatts med kväveatomer.Tumör-DNA: DNA som finns i tumörvävnad.AndrogenreceptorerTumörer, sekundära primäraSerenoaBlåshalshinder: Hinder i urinblåsans hals som försvårar urintömningen.UrinstämmaTumörmarkörer, biologiskaSecretoglobinsAdenokarcinom, mucinös: Ett adenokarcinom som producerar avsevärda mängder mucin.SköldkörteltumörerKlormadinonacetat: Ett oralt aktivt, syntetiskt progesteron, som ofta används i p-piller i varierande kombinationer.Cystadenom: En godartad tumör som uppstår ur körtelepitelvävnad, i vilken ansamlingar av cystisk vätska bildas. I vissa fall kan stora delar av, eller till och med hela, tumören bestå av cystisk massa.TestosteronMyeloproliferativa sjukdomarLungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Androgenbindande protein: Bärarproteiner som produceras i testikelns sertoliceller, utsöndras i sädesledarna och transporters till bitestikeln. De medverkar i transport av androgener. Detta protein har samma aminosyrasekvens s om könshormonbindande globulin, men andra syntetiseringsplatser och posttranslationsmodifieringar av oligosaccharider.TumörproteinerTumörantigener: Proteiner, glykoproteiner eller lipoproteinfraktioner på tumörcellers ytor, som vanligen kan identifieras med monoklonala antikroppar.Många av dessa har antingen embryonalt eller viralt ursprung.Skelettumörer: Tumörer eller cancer i benvävnad eller i specifika ben.TumörstadieindelningTumörer, experimentellaKarcinom: Elakartad tumör, bestående av epitelceller som infiltrerar omkringliggande vävnader och som ger upphov till metastaser. Det är en neoplasm av specifik vävnadstyp (histologisk typ), men betraktas ofta felaktigt som en synonym till begreppet "cancer".Parotid NeoplasmsTumörer, bindväv och mjukdelarPlasmacellsneoplasmerTumörinvasivitetOvarian NeoplasmsTumörer i blindtarmsbihangLevertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Kastrering: Avlägsnande eller destruktion av könskörtlarna (gonaderna).UrinrörstumörerStenar: Onormalt konkrement mestadels i urin- och gallvägarna, vanligtvis bestående av mineralsalter. Syn. calculi (sing. calculus).Adrenergic alpha-1 Receptor AntagonistsCystadenom, mucinöst: En multilokulär tumör med mucinutsöndrande epitel. Typen återfinns oftast i äggstockarna, men förekommer även i bukspottkörteln, blindtarmen och, sällan, retroperitonealt samt i urinblåsan. Den anses ha låg malignitet.TestikeltumörerTumörer, strålningsframkalladeHundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Hormonkörteltumörer: Ospecifiserade tumörer eller cancer i de endokrina körtlarna.Tumörer, komplexa och blandadeMag-tarmtumörer: Cancersjukdomar i mag-tarmsystemet, från munnen till ändtarmsmynningen.Doxazosin: En selektiv alfa-1-adrenerg blockerare med serumkolesterolsänkande verkan. Medlet är även effektivt vid behandling av högt blodtryck.Pankreaskarcinom, duktaltMetastaser: Spridning av en tumör från ett organ eller en kroppsdel till en annan på avstånd från den primära platsen.Kärlvävnadstumörer: Tumörer bestående av kärlvävnad. Termen avser inte tumörer i blodkärl.SädesblåsorEye Neoplasms: Cancersjukdom i ögonen.Acinärcellskarcinom: En elakartad tumör som uppkommer i racemösa (druvklaseliknande) körtlars celler, särskilt spottkörtlarna. Acinärcellskarcinom (av lat. acinus, bär) är väl differentierade och står för ca 13 % av de ca ncerformer som uppkommer i öronspottkörteln (parotis). I ca 16 % av fallen följer lymfkörtelmetastaser. Det är inte ovanligt att tumörer och metastaser återkommer flera år efter behandlingen. Denna ca ncerform kan förekomma i alla åldersgrupper, och är vanligast hos kvinnor. Syn. acinär cancer.Urinblåsetumörer: Cancer i urinblåsan.NästumörerUrineringsstörningarSpottkörteltumörerEnzymimmunologiska metoder: Immunologiska analysmetoder baserade på bruk av: 1) enzym-antikroppkonjugat; 2) enzym-antigenkonjugat; 3) antienzymantikroppar med efterföljande homologt enzym; 4) enzym-antienzymkomplex. Dessa används i histologiskt arbete för att synliggöra eller märka vävnadsprov.Tumörceller, odladeAdenokarcinom, papillärt: Ett adenokarcinom som bildar fingerliknande utskott av vaskulärt bindväv, täckt med neoplastiskt epitel, som skjuter in i cystor eller kaviteter i körtlar eller folliklar. Det uppträder oftast i äggst ock och sköldkörtel.Karcinom, papillärt: En elakartad cancerform kännetecknad av bildande av talrika, oregelbundna, fingerliknande utskott av fibröst stroma, täckta av ett lager neoplastiska epitelceller.MuskelvävnadstumörerTumörer, körtel och epitelKolestenon-5-alfareduktas: Ett oxidoreduktas som katalyserar omvandlingen av föreningar innehållande 5-alfakolestan-3-on till kolest-4-en-3-on-derivatet. Enzymet spelar en stor roll i omvandlingen av testosteron till dihydrotestosteron, och progesteron till dihydroprogesteron. EC 1.3.1.22.Cystadenokarcinom, mucinöst: En elakartad, cystisk eller medelhård tumör, som oftast uppträder i äggstockarna. I sällsynta fall kan en fast förekomma. Tumören kan uppkomma ur ett mucinöst cystadenom eller vara malign från början. Cystorna är klädda med cylinderepitelceller. Hos andra former består epitelvävnaden av flera lager med celler som helt förlorat sin normala struktur. Hos de mer odifferentierade tumörerna kan ses skikt eller öar av tumörceller som uppvisar mycket små likheter med ursprungsstrukturen.Racemaser och epimeraserUrogenitala systemetKörtelsvulst: Adenom. Godartad tumör, vars celler bildar tydligt körtelliknande strukturer eller härrör från körtelepitel.Nålbiopsi: Metod för provtagning av vävnad genom att sticka en nål i den vävnad som skall undersökas och suga upp (aspirera) en provmängd.Neoplasm GradingMjukdelstumörer: Tumörer av alla typer och ursprung, som förekommer utanför skelettet i kroppens bindvävsstrukturer, inklusive rörelseorganen och deras olika delar, som t ex nerver, blodkärl, lymfsystemet osv.Blodtumörer: Tumörer i blodet eller i blodbildande vävnad (benmärg och lymfvävnad). De vanligaste formerna är de olika typerna av leukemi, lymfom och de fortskridande och livshotande formerna av myelodysplasisyndromen.Epitelceller: Celler som täcker kroppens inre och yttre ytor.Livmodertumörer: Tumörsjukdomar eller cancer i livmodern.ProstatismUretrahinderTarmtumörer: Cancer i tarmarna.Cyproteron: Ett androgenmotverkande medel, som i form av acetat (cyproteronacetat) även har progestogena egenskaper. Preparatet används mot hypersexualitet hos män, för lindring vid prostatacancer och, i kombination med östrogen, för behandling av svår akne och hirsutism (kraftig hårväxt) hos kvinnor.Tumörer, adnexa och hudbihangSädesvätskaLower Urinary Tract SymptomsUrinrörKärltumörer: Tumörer belägna i kärlvävnad eller i specifika vener. De måste särskiljas från kärlvävnadstumörer, som är tumörer bestående av kärlvävnad, som t ex angiofibrom eller hemangiom.Tumörer i svettkörtlarLymfom: En allmän beteckning för olika tumörsjukdomar i lymfvävnad.Reglering av genuttryck, tumörer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i tumörvävnad.TumörtransplantationAdrenerga alfablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar alfaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av endogena och exogena adrenerga agonister. Adrenerga alfaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, vasospasm, perifera kärlsjukdomar, chock och feokromocytom.StromacellerGomtumörer: Cancer i gommen, omfattande den hårda gommen, den mjuka gommen och gomspenen.Androgenantagonister: Föreningar som hämmar eller motverkar biosyntesen och verkan av androgener.Celldelning: En cells förökning genom delning.Tjocktarmstumörer: Cancer i grov- eller tjocktarmen.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.UrodynamikHornämnen: En klass fibrösa proteiner eller skleroproteiner av betydelse både som strukturproteiner och för studiet av proteinsammansättning. Denna proteintyp utgör huvudbeståndsdelen av epidermis, hår, naglar, hornvävnad och den organiska grundmassan i tandemalj. Två huvudformer har beskrivits: alfakeratin, vars peptidstomme bildar en alfahelix (högerspiral), och betakeratin, vars stomme har en sicksack- eller veckad struktur.Underkäkstumörer: Tumörbildning i underkäken.Cystadenokarcinom: En elakartad tumörform som uppstår i körtelepitelvävnad, i vilken bildas ansamlingar av cystsekret. De neoplastiska cellerna visar olika grader av anaplasi och invasivt förlopp, och lokal utbredning och metastaser förekommer. Cystadenokarcinom utvecklas ofta i äggstockarna, där man känner igen pseudomucinösa och serösa typer.TartraterGallgångstumörer: Cancersjukdom i gallgångarna.TymustumörerEpitel: Ett eller flera skikt av epitelceller, uppburna av basalmembranet, som täcker kroppens inre och yttre ytor.Mjälttumörer: Tumörsjukdomar i mjälten.Sjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.Dietylstilbestrol: Ett syntetiskt östrogen av icke-steroidtyp som används för behandling av menopaus- och postmenopausstörningar. Tidigare har det använts som medel för att främja tillväxt hos djur. Dietylstilbetrol har klassats som cancerframkallande ämne i the Fourth Annual Report on Carcinogens (NTP 85-002, 1985).HjärttumörerCystadenom, seröst: En cystisk tumör i äggstockarna, innehållande en tunn, klar, gulaktig serös vätska och varierande mängder fast vävnad, och som är många gånger mer elakartad än mucinöst cystadenom. Den kan uppträda som en enda isolerad tumör, parvilokulärt eller multilokulärt. Den är ofta dubbelsidig och papillär, och cystorna kan variera avsevärt i storlek.Maxillary Neoplasms: Cancer eller tumörer i överkäken.Tumörrecidiv, lokaltAnalkörteltumörerTjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.Retrospektiva studierUrologiTumörer, germinalcells- och embryonalaBenmärgstumörer: Tumörer belägna i benmärgen. De skiljer sig från tumörer som består av benmärgsceller, så som myelom. Flertalet benmärgstumörer är metastaser.CancerförstadierUrinvägssjukdomarOrganstorlekFettvävnadstumörer: Tumörer bestående av fettvävnad eller bindväv av fettceller i areolär vävnad. Begreppet avser inte tumörer belägna i fettvävnad.Hjärnhinnetumörer: Godartade eller elakartade tumörer som uppkommer i eller sprider sig till hjärnans och ryggmärgens skyddshinnor.TolvfingertarmstumörerRNA, budbärarMetribolon: En syntetisk androgen eller anabol steroid som inte kan aromatiseras. Den binder hårt till androgenreceptorn och har därför använts som affinitetsmarkör i prostata och prostatatumörer.