PraktololAminoalkoholer: Föreningar med både en hydroxylgrupp (-OH) och en aminogrupp (-NH2).Acetanilider: N-fenylacetamid. Prekursor för många läkemedel, färgmedel och andra föreningar i kemisk syntes; har tidigare använts som smärtstillande och febernedsättande preparat, men orsakar ofta dödlig methemogl obinemi. Synonymer: acetylanilin; acetylaminbensen; antifebrin.Acebutolol: N-(3-acetyl-4-(2-hydroxy-3-((1-metyletyl)amin)propoxy)fenyl)butanamid. En kardioselektiv betaadrenerg antagonist med liten effekt på bronkialreceptorerna. Medlet har en stabiliserande och kinidinlikna nde effekt på hjärtrytmen samt en svagt sympatomimetisk verkan.PropranololSympatolytikaAdrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.PropylaminerOxprenololIsoproterenol: En isopropylanalog av epinefrin som utgör ett beta-sympatomimetiskt medel som har verkan på hjärta, luftrör, skelettmuskulatur, matsmältningsapparaten osv. Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.Acekainid: En av prokainamids huvudmetaboliter. Dess antiarytmiverkan kan orsaka hjärttoxicitet vid njursvikt.Alprenolol: 1-((1-metyletyl)amino)-3-(2-(2-propenyl)fenoxy)-2-propanol. En adrenerg betablockerare som används mot högt blodtryck, angina och arytmi.Receptorer, adrenergaButoxamin: En beta-2-selektiv adrenerg antagonist, som används mest i djur- och vävnadsexperiment för att fastställa beta-2-receptorengagemang och identifiera beta-2-receptorer.ProkainamidPlaceboHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Propanolaminer