Postoperativa komplikationerBehandlingsresultatRetrospektiva studierIntraoperativa komplikationer: Komplikationer som drabbar patienten under operation. De kan vara, men behöver inte vara, förknippade med det sjukdomstillstånd för vilket operationen utförs eller med det kirurgiska ingreppet i sig.Vårdtid: Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.Laparoskopi: Ett förfarande där ett laparoskop förs in genom ett litet snitt nära naveln i syfte att undersöka buk- eller bäckenorganen i bukhinnehålan. Om nödvändigt, kan biopsier eller kirurgiska ingrepp utföras i samband med laparoskopi.Kirurgisk sårinfektion: Infektion i ett operationssår.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Matsmältningssystem, kirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i matsmältningssystemet eller någon av dess delar.Preoperativ vårdTidsfaktorerReoperationKirurgisk häftning: En teknik för tillslutning av operationssår eller för att förena kroppsvävnader med hjälp av klammer som suturmedel.Prospektiva studierBlodförlust vid operation: Förlust av blod i samband med kirurgiska ingrepp.Postoperativ vårdKirurgiska ingrepp, planerade: Kirurgiska operationer som kan senareläggas eller inte genomföras alls utan fara för patienten. Hit hör ingrepp för att avhjälpa icke livshotande medicinska problem eller tillstånd som ger psykisk stress eller leder till ev. annan risk för patienten, som t ex kosmetisk kirurgi eller sterilisering.Anastomos, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.RiskfaktorerPneumektomiSuturteknikerTorakotomiPankreatikoduodenektomiGastrektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela (total gastrektomi) eller del av (partiell gastrektomi) magsäcken.Torr tandhåleinflammation: Ett tillstånd som ibland kan följa på tandutdragning, i synnerhet traumatisk (akut) sådan, där det i tandhålan exponerade benet ger ett torrt intryck, pga frånvaro av blodkoagel. Det är i grunden en lokal osteomyelit (inflammatorisk benröta) utan varbildning, och den åtföljs av svår smärta (alveolalgi) och dålig lukt.Kirurgisk såröppning: Patologisk process, bestående av partiell eller fullständig bristning av skikten i ett opeationssår.Operative TimeHepatektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av levern.Dränage: Systematisk tömning av vätska eller var från sår, böld eller hålighet.OperationerPostoperativ periodKolektomi: Kirurgiskt avlägsnande av någon del av eller hela tjocktarmen.Gynekologiska kirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i kvinnans könsorgan.Rekonstruktivkirurgiska teknikerKirurgiskt nät: Något vävt material med öppen textur som används inom kirurgi för reparation, rekonstruktion eller som ersättning för vävnad. Nätet består oftast av syntetiskt material av olika polymerer. Metallnät förekommer också.Elektrokoagulering: Elektrokirurgisk teknik för behandling av blödningar, avlägsnande av tumörer och slemhinnesår, och behandling av refraktära arytmier.Kirurgiska tekniker, minimalinvasiva: Operationsmetoder för undvikande av invasiv kirurgi till förmån för sluten eller lokal kirurgi. De innebär bruk av laparoskopiska instrument och fjärrkontrollerade instrument med direktobservation av operationsområdet genom ett endoskop eller liknande anordning. Tack vare minskad skadeomfattning med minimalt invasiv kirurgi kan långa sjukhusvistelser undvikas.Lambåer: Vävnadsflikar av hud eller underhud (ibland med muskelvävnad) som lossas från underliggande vävnad, men får sitta fast vid en ände. De bibehåller sin blodförsörjning under överföringen till sin nya plats. Lambåer används vid plastikkirurgi för att täcka en angränsande defekt. Flikarna kan vara av typen stjälkad lambå, rotationslambå, tublambå osv.Bukoperation: Kirurgiskt ingrepp via snitt genom bukväggen.Anastomotic LeakToraxkirurgiska teknikerObstetriska kirurgiska teknikerGastroenterostomi: En rad kirurgiska rekonstruktiva förfaranden för återställande av ett sammanhängande mag-tarmsystem. De två viktigaste standardmetoderna är Billroth I (gastroduodenostomi) och Billroth II (gastrojejunostomi).RiskbedömningPerioperativ omhändertagandePostoperativ blödningBlindtarmsoperation: Appendektomi. Avlägsnande av blindtarmsbihanget genom kirurgiskt ingrepp.Kärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.HemorrojderBukabscess: Abscess lokaliserad i bukhålan.Kirurgiska instrument: Handinstrument avsedda för bruk vid kirurgiska operationer.Hjärtkirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i hjärtat.Kolostomi: Kirurgiskt anlagd öppning mellan tjocktarmen och kroppsytan.Chi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Kirurgiska häftmaskiner: Häft- eller klammerapparater av stål-tantallegeringar för tillslutning av operationssår, särskilt i huden. Förfarandet minimerar risken för infektion genom att kroppen genom såret inte utsätts för främmande föremål.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Gallblåseoperation med laparoskop: Avlägsnande av gallblåsan genom snitt i bukväggen med hjälp av laparoskop.Esofagektomi: Kirurgiskt avlägsnande av del av (partiell) eller hela (total) matstrupen.Intraoperativ period: Tidsintervallet för en kirurgisk operation.StygnSurvival RateKammarvattendränage: Dräneringsanordningar, med envägsventiler, som opereras in i ögats senhinna i avsikt att upprätthålla ett normalt intraokulärt tryck vid glaukom.Sjukhusdödlighet: Statistiskt mått på frekvens av och orsak till dödsfall bland sjukhuspatienter.Endoskopi: Procedurer för användande av endoskop i samband med diagnos och behandling av sjukdomar. Vid endoskopi förs ett optiskt instrument antingen in via naturliga kanaler, som t ex matsmältningssystemet, eller genom små, kirurgiskt anlagda snitt (titthål) för undersökning av inre kroppsdelar. Tack vare framsteg i bildbehandling, endoskopteknik och utrustning av allt mindre format kan kirurgiska ingrepp göras under endoskopering.VitrektomiStarroperation: Avlägsnande av grumlad ögonlins på kirurgisk väg.Perioperative PeriodIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Borttagning av protes: Borttagning av implantat eller protes.Urinvägskirurgiska teknikerLevertransplantationLjumskbråck: Ett bråck i buken med en utbuktning i ljumskområdet. Det kan klassificeras efter bråckställe. Indirekta ljumsbråck uppträder genom den inre öppningen av ljumskkanalen. Direkta ljumskbråck uppkommer genom defekter i bukväggen i Hesselbachs triangel. Den förra typen ses vanligen hos barn och unga människor, den senare hos vuxna.SynskärpaPankreatektomiIntraoperativ vård: Vårdinsatser under pågående kirurgiskt ingrepp. Häri ingår övervakning, vätsketerapi, medicinering, transfusioner, narkos, röntgen och laboratorietester.TrabekulektomiLuftvägsfistel: En onormal förbindelse mellan delar av andningssystemet eller mellan någon del av luftvägarna och omgivande organ.HerniorrhaphyProtesimplantationSmärta, postoperativBlindtarmsinflammation: Appendicit. Akut inflammation i blindtarmsbihanget.Toraxkirurgi, videostöddHysterektomi: Avlägsnande av livmodern.Mikrokirurgi: Kirurgiska ingrepp utförda med hjälp av mikroskop.Genomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Diabeteskomplikationer: Sjukdomstillstånd och sjukdomsförlopp som tillstöter vid diabetes mellitus. Pga den bristande blodsockerregleringen hos diabetespatienter kan sjukliga processer uppstå i ett flertal vävnader och organ, inkl. ögon, njurar, blodkärl och nervvävnad.Aortabråck, buk: Utbuktning på någon del av bukaortan, dvs den del av kroppspulsådern som går nedåt från mellangärdet.Linsimplantation, intraokulär: Insättande av en konstgjord lins efter avlägsnande av ögonlinsen, oftast efter kataraktextraktion.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Rouxanastomos: Y-formad kirurgisk anastomos i någon del av matsmältningsapparaten, med dränering till tunntarmen.Lymfkörtelexcision: Kirurgiskt avlägsnande av en eller fler lymfknutor. Metoden används mest i cancerkirurgi.RetroperitonealrumVentralbråckSjuklighet: Andelen patienter som lider av en viss sjukdom under ett visst år i en given population.Buk: Kroppsdel mellan bröstkorg och bäcken.TorakoskopiFrakturfixering, intern: Användning av invändigt anbringade stödanordningar (metallplattor, spikar, stavar osv) för att hålla ett benbrott i rätt läge.Tarmvred: Varje hinder i, stopp eller vändning av det normala tarmflödet mot ändtarmen.Ortopediska teknikerRecurrenceGallblåseoperation: Operativt avlägsnande av gallblåsan. Syn. kolecystektomi.Koronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.PankreatikojejunostomiGlaskroppsblödningUrinvägskirurgiska tekniker, mänGraviditetskomplikationer: Samtidig graviditet och sjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Blodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.Hemostas, kirurgisk: Reglering av blödning under och efter operation.FakoemulsifieringFetma, sjuklig: Ett tillstånd där kroppsvikten är mer än två gånger idealvikten; övervikten kallas sjuklig därför att den är förknippad med många svåra, och till och med livshotande, sjukdomstillstånd.Hudfistel: En onormal gång eller förbindelse från en inre kroppsdel till kroppsytan.Levande donatorer: Ej döda givare av organ för transplantation till besläktade eller icke-besläktade mottagare.Laryngektomi: Fullständigt eller partriellt kirurgiskt avlägsnande av struphuvudet.Age FactorsBukspottkörtelfistelSpinalfusionGallvägssjukdomar: Sjukdomar i någon del av gallvägssystemet, inklusive gallgångarna och gallblåsan.Benplattor: Implanterbara fixeringsanordningar som fästs vid benfragment med skruvar för att hålla ihop fraktursprickor och avlasta brottstället under tiden för benläkningen.Tarmperforation: Penetrationsöppning i tarmväggen.Glaukom, neovaskulärt: En sekundär form av glaukom som utvecklas till följd av annan ögonsjukdom och beror på nybildning av kärl i den främre kammarens vinkel.BlodtransfusionGenerell anestesi: Narkos.TrakeostomiHjärt-lung-bypass: Avledande av blodflödet från höger förmaks öppning direkt till aortran (eller lårbensartären) via en oxygenator (syresättningsapparat), och därmed ledande det förbi såväl hjärtat som lungorna.Komorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.Vätsketerapi: En terapiform med syfte att återställa volym och sammansättning av kroppsvätskorna till normala nivåer vad avser vätske-elektrolytbalans. Vätska kan tillföras intravenöst, per os, via intermittent sondering eller hypodermoklys (subkutan infusion).CPT-koderNeurokirurgiska teknikerIntraoperativ övervakning: Kontinuerlig övervakning av en patients tillstånd (livsfunktioner) under en pågående operation.StentarKaplan-Meier EstimateHospitals, High-VolumeDagkirurgiska tekniker: Kirurgisk behandling av öppenvårdspatienter.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Gallvägskirurgiska tekniker: Någon teknik tillämpad vid kirurgiska ingrepp i gallvägarna.ProteskonstruktionHematom: Blodutgjutning i något organ, hålrum eller vävnad.SternotomyStatistik, icke-parametriskHjärt-kärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i hjärta eller blodkärl.Benspikar: Stickor eller stavar av ben, metall eller annat material för fixering av fragment eller ändar av brutna ben.GaslaserIleostomi: Anläggande på kirurgisk väg av yttre öppning till ileum (tunntarmens nedre del) genom bukväggen för tömning av tarminnehåll. Denna ersättning av ändtarmsfunktionen genomförs oftast hos patienter med svår tarminflammation. De två vanligaste metoderna är reservoar (för kontinens) och tub (för inkontinens).PrognosSjukdomsgradsmåttRobotteknikUpper Extremity Deep Vein ThrombosisHöftledsplastik: Utbyte av höftleden.HjärtsjukdomarPeptiskt sår, perforeratHysterektomi, vaginal: Avlägsnande av livmodern genom slidan.Gastrostomi: Anläggande av yttre öppning till magen för näringstillförsel eller tryckbehandling av mag-tarmkanalen.RectumRectal ProlapseOphthalmologic Surgical ProceduresTarmfistel: Anatomisk missbildning i form av passage mellan olika delar av tarmen eller mellan tarm och annat organ. Yttre tarmfistel har förbindelse med huden (enterokutan fistel). Inre tarmfistel kan utgöra förbindelse med ett antall olika organ, som t ex magsäcken (gastrokolisk fistel), gallgångarna (kolecystoduodenal fistel), eller urinblåsan (kolovesikal fistel). Till riskfaktorerna hör inflammatoriska förlopp, cancer, strålbehandling och misslyckade kirurgiska ingrepp (behandlingsfel).Anestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.Sjukhuskostnader: De kostnader ett sjukhus har för sin vårdgivande verksamhet. Kostnaden per patientfall baseras dels på direkta vårdkostnader plus en andel av de fastra kostnaderna för administration, personal, lokaler, utrustning osv. Sjukhuskostnaderna är en avgörande faktor vid fastställande av sjukhus-/patientavgifter.Visdomstand: Den sista permanenta tanden att växa fram på var sida av överkäken och underkäken.GapsvårighetMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Preoperative PeriodBlödning: Läckage av blod från blodkärl.Inre fixturer: Invändiga anordningar för att vid läkning av benbrott hålla brottytorna/brottdelarna i rätt läge. Genom att tillämpa principer för biomedicinsk teknik kan kirurgen sätta in metallplåtar, spikar, skenor osv för att korrigera skelettdefekter.Funktionell återhämtning: Partiell eller fullständig återhämtning till normal eller egentlig fysiologisk aktivitet i ett organ eller en kroppsdel efter sjukdom eller skada.Grå starr: Partiell eller fullständig grumling av linsen eller linskapseln i det ena eller i båda ögonen, vilket ger försämrad syn eller blindhet. De olika typerna av grå starr bestäms efter sin morfologi (utbre dning, form, läge) eller etiologi (orsak och debuttidpunkt). Syn. katarakt.UtrustningsdesignKolorektalkirurgi: Kirurgisk specialitet för diagnos och behandling av sjukdomar och missbildningar i tjocktarmen, ändtarmen och analkanalen.Höftfrakturer: Frakturer i lårbenshuvudet, lårbenshalsen, benutskotten (trokanterna) eller i de intertrokantära eller subtrokantära områdena. Hit hör inte frakturer i höftledsskålen eller lårbensfrakturer nedanför benutskotten.Rectal NeoplasmsTrigeminal Nerve InjuriesKnäledsplastik: Utbyte av knäleden.TandutdragningSplenektomiJejunostomi: Kirurgiskt anlagd öppning genom bukväggen till jejunum (tunntarmens övre del), vanligen för enteral näringstillförsel.LungsjukdomarProteser och implantatSeromBenskruvarOsteotomiNatural Orifice Endoscopic SurgeryTjocktarmssjukdomarEkinokockos, lever: Maskinfektion i levern orsakad av Echinococcus granulosus eller Echinococcus multilocularis.Sammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.Matstrupstumörer: Cancer i matstrupen.Svettning, överdriven: Onormalt kraftig svettning, ffa på handflator, fotsulor, i armhålor, ljumskar och perineum. Svettningen tros ha emotionella orsaker. Generellt stark svettning kan orsakas av varm och fuktig omgivning, feber eller fysisk ansträngning.LaserterapiLårbenshalsfrakturer: Brott på den korta, sammandragna delen av lårbenet mellan lårbenets huvud och trokanter (benutsprång). Hit räknas inte intertrokantära brott, som hör till höftfrakturer.OddskvotNefrostomi, perkutanMag-tarmsjukdomar: Sjukdom i något segment av mag-tarmsystemet, från matstrupen till ändtarmen.SvalgsjukdomarPatienturvalNefrektomiBukspottkörtelsjukdomarCystektomi: Teknik för avlägsnande av urinblåsan.Learning CurveBlodkärlsprotes: Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.Bråck: Utbuktning eller slinga på ett organ eller en vävnad genom en onormal öppning.Lokalbedövning: Bedövning begränsad till en del av kroppen genom anbringande av ett lokalt bedövningsmedel som genom infiltration verkar på angränsande nervslut.Prediktivt värde av tester