Poliovirus: En art av Enterovirus som orsakar poliomyelit hos människor. Det finns tre serotyper (stammar). Poliovaccin, oraltPoliovaccin, avdödatPoliovaccinerPolioHela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.RNA, viraltVirusreceptorerEnterovirus: Ett släkte av familjen Picornaviridae, vars medlemmar framförallt återfinns i mag-tarmkanalen hos ett stort antal värdorganismer. Släktet innehåller många arter, och nya medlemmar får benämningen "humant enterovirus" och en löpande numrering.Kapsid: Det skyddande proteinhöljet runt ett virus nukleinsyra. Det kan ha spiralformad eller ikosaedrisk symmetri och består av strukturella enheter som kallas kapsomerer.VirusproteinerVirusförökningAvloppsvattenEnterovirus B, humant: En art av Enterovirus som ger infektion hos människor och som omfattar 36 kända serotyper. Arten utgörs av samtliga echovirus och ett fåtal coxsackievirus, däribland alla som tidigare gick under benämningen coxsackievirus B.Cysteinendopeptidaser: Endopeptidaser som vid katalys använder cystein. Denna enzymgrupp inaktiveras av sulfhydrylreagentia. EC 3.4.22.ProteinbiosyntesRNA-replikasFörlamningKapsidproteiner: Proteiner som bildar viruskapsider.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.RhinovirusMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.PicornaviridaeOmanVirus SheddingVattenmikrobiologiViral Plaque AssayVirusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.Immuniseringsprogram: Handlingsplaner för genomförande av immuniseringsåtgärder i syfte att förhindra olika smittsamma sjukdomar. Programmen kan avse en rad olika målgrupper: skolor, sjukhus, folkhälsoinrättningar, frivilligorganisationer inom hälsovård osv. De kan genomföras inom breda befolkningsgrupper eller på viss administrativ nivå: kommunal, landstings-, nationell eller internationell.MuskelhypotoniUridinmonofosfatGenom, viralt: Den fullständiga arvsmassan i DNA- eller RNA-molekylen i ett virus.Viral Core ProteinsMikroporfilter: Membran eller filter med porer av mikrometerstorlek som används för reningsändamål.ReplikonAdsorption: Kondensering av gas, vätskor eller lösta substanser på fasta ytor. Hit hör också adsorptionsegenskaper hos bakterier och virus, liksom hos vävnader, behandlade med exogena läkemedel eller kemiska subs tanser.Hepatovirus: Ett släkte inom Picornaviridae som ger naturlig, smittsam hepatit hos människor och experimentell hepatit hos andra primater. NeutralisationstesterImmuniseringsschema: Tidsschema för optimala tidpunkter/intervall för primär och/eller sekundär immunisering.VirionVirusodlingVaccinationAvföringAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Encefalomyokarditvirus: Typarten av Cardiovirus som ger upphov till encefalomyelit och hjärtmuskelinflammation hos gnagare, grisar och apor. Hos människor har infektion med CNS-påverkan, men utan myokardit, rapporterats.Afghanistan: Republik i sydvästra Asien med en yta av ca 650 000 km2. Folkmängden uppgår till ca 23 miljoner invånare. I huvudstaden Kabul bor ca 400 000 invånare. De två viktigaste språken i landet är pashto och dari.Enterovirusinfektioner