Plant ImmunityPseudomonas syringaeGenmanipulerade växter: Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.VäxtsjukdomarVäxtproteinerVäxtbladArabidopsis: Ett släkte blommande växter i den norra tempererade zonen. Arten A. thaliana används för växtgenetiska studier.ArabidopsisproteinerReceptors, Pattern RecognitionDisease ResistanceSalicylsyraImmunity, NaturalVäxtgener: Arvsmassan hos växter.Reglering av genuttryck, växter: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos växter.Botrytis: Svampsläkte med arter som är växtpatogener. Gråmögel, t ex, är en vanlig sjukdom hos ffa oljeväxter, orsakad av B. cinerea, som dock också ger "ädelröta" hos vissa vindruvor.VäxtrötterImmunitet: Motståndskraft mot främmande mikroorganismers intrång eller patogena effekter, eller mot giftverkan av antigena ämnen.Värd-patogenförhållandenTobakOomyceterLycopersicon esculentum: En växtart (tomat) inom familjen Solanaceae, ursprungligen från Sydamerika, som odlas allmänt för sin ätliga, köttiga, oftast rödaktiga frukt.OxylipinerImmunitet, cellulär: De immunreaktioner som förmedlas av antigenaktiverade T-lymfocyter via lymfokiner eller direkt celltoxicitet. Detta sker utan förekomst av cirkulerande antikroppar eller i fall där antikroppar spelar en underordnad roll.Alternaria: Ett svampsläkte av Loculoascomycetes som omfattar ett flertal växtpatogener och åtminstone en art som producerar ett kraftigt fytotoxiskt antibiotikum. Dess teleomorf är Lewia.VäxtextraktCyklopentaner: En grupp cykliska, alifatiska kolväten med den allmänna formeln R-C5H9.VäxtskottTillväxtregulatorer, växterPhytophthora infestansVäxterMedicinalväxter: Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.Växt-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos växter.Plant DevelopmentVäxter, giftigaPlant CellsMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Etylener: Derivat av etylen, en enkel, organisk gas av biologiskt ursprung, med många industriella och biologiska användningsområden.SignalomvandlingVäxtstammarGenom, växt: Den fullständiga arvsmassan i en växts kromosomuppsättning.Adaptive ImmunityVäxter, ätbaraAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Plant StructuresBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Slemhinneimmunitet: Oemottaglighet för patogena effekter av främmande mikroorganismer eller antigena ämnen tack vare utsöndring av antikroppar från slemhinnorna. Slemhinneepitelet i mag-tarmkanalen, luftvägarna och fortplantningsorganen bildar en form av IgA (sekretoriskt immunglobulin A) som skyddar dessa inkörsportar till kroppen.Celldöd: Upphörande av cellens förmåga att upprätthålla sådana livsnödvändiga funktioner som metabolism, tillväxt, förökning, reaktioner på stimuli och anpassning.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Immunity, HumoralProteinkinaserProteinstruktur, tertiärProteinbindningVäxtepidermisPlant Stomata