PeptidoglykanMuraminsyrorCellvägg: Hos de flesta alger, bakterier och svampar är cellväggen en vanligtvis fast struktur som bildar ett skikt utanför cellhinnan och som ger organismen dess form och skyddar den mot mekanisk skada, osmotisk påverkan osv. Cellväggen fungerar också som en genomsläpplighetsbarriär mot t ex antibiotika och andra substanser.Diaminopimelinsyra: Aminosyra som finns i prokaryota celler. Syn. API; DAP.Peptidoglykanglykosyltransferas: EC 2.4.1.129.N-acetylmuramoyl-L-alaninamidasUridindifosfat-N-acetylmuraminsyraMuramidasBakterieupplösning: Bakteriecellers bristning till följd av mekanisk påverkan, kemisk verkan eller tillväxt av bakteriofager.Penicillinbindande proteinerBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.PeptidyltransferaserTeikoinsyrorActinomycetales: En ordning av grampositiva, primärt aeroba bakterier med förgrenade filament.MuramoylpentapeptidkarboxypeptidasMicrococcus: Ett släkte grampositiva, runda bakterier som förekommer i jord och sötvatten, och ofta på huden hos människor och djur.PimelinsyrorAcetylmuramyl-alanyl-isoglutamin: Immunologiskt peptidoglykanadjuvans som ursprungligen isolerades ur fragment av bakteriecellmembran; verkar också feberframkallande och kan orsaka artrit; stimulerar såväl humoralt som cellulärt immun svar.Staphylococcus aureusPenicillin GHexosyltransferaser: Enzymer som katalyserar överföringen av hexosgrupper. EC 2.4.1.-.StreptococcaceaeMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Lysostafin: Ett 25 kD-peptidas producerat av Staphylococcus simulans som klyver en glycin-glycinbindning som är unik för en interpeptid-överbryggning i cellväggen hos Staphylococcus aureus. EC 3.4.24.75.RNA, ribosomalt, 16SCykloserin: Ett antibiotiskt ämne som produceras av Streptomyces garyphalus. Det kan användas som en del av regimen vid kombinationsbehandling av tuberkulos. Aminosocker: Sockerarter i vilka en aminogrupp ersätter en hydroxylgrupp.Ribosom-DNA: DNA-sekvenser som innehåller kod för ribosom-RNA och de DNA-segment som separerar enskilda ribosom-RNA-gener, och som benämns ribosomseparations-DNA (ribosomalt spacer-DNA). Syn. rDNA.Bacillus subtilis: I jord och vatten vanligt förekommande saprofytisk, grampositiv bakterie.Acetylglukosamin: 2-acetamid-2-deoxyglukopyranos. N-acetylderivatet av glukosamin.Bassammansättning: Den relativa mängden purin och pyrimidin i en nukleinsyra.Serin typ D-Ala-D-Ala-karboxipeptidas: EC 3.4.16.4.Alanin: En icke-essentiell aminosyra, alfaaminopropansyra, som finns i proteiner. Kan förekomma fritt i höga halter i plasma. Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Karboxipeptidaser: Enzymer som verkar på polypeptiders fria C-ände genom att frigöra en enkel aminosyrarest. Beroende på sin katalytiska mekanism delas de vidare in i karboxipeptidaser av serintyp (EC 3.4.16), metalloka rboxipeptidaser (EC 3.4.17) och karboxipeptidaser av cysteintyp (EC 3.4.18). EC 3.4.-.SelenomonasVankomycinNod1 Signaling Adaptor ProteinGlukosamin: Ett aminsocker som finns i kitin, cellmembran och glukosaminoglykaner (mukopolysackarider).Vitamin K2Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Sporer, bakteriellaAmidohydrolaserKadaverin: 1,5-pentandiamin. En illaluktande diamin som uppstår genom bakteriell dekarboxylering av lysin.Bacillus megaterium: En art av bakterier med sporer som varierar från runda till avlånga i form. Den är en vanlig, jordlevande saprofyt.PenicillinerPeptidsyntaserBacillus: Ett släkte av Bacillaceae som utgörs av sporbildande, stavformade celler. De flesta arter är jordlevande saprofyter. Endast ett fåtal arter är patogena.Bärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Bacillaceae: En familj av bakterier som producerar endosporer. De flesta är jordlevande saprofyter, men några få är parasiter och patogener hos insekter och djur.Grampositiva bakterier: Bakterier som bibehåller kristallviolettfärgen efter behandling enligt Grams metod.Uridindifosfat N-acetylglukosaminAmdinocillin: 6-(((hexahydro-1H-azepin-1-yl)metylen)amino)-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo(3.2.0)heptan-2-karboxylsyra. Ett derivat av aminopenicillinsyra med antibakteriell bredspektrumsverkan. Det absorberas dåligt vid oral administrering och används vid urinvägsinfektioner och tyfus.Toll-liknande receptor 2rRNA-gener: Gener i såväl prokaryoter som eukaryoter som transkriberas till det RNA som inlemmas i ribosomer. Prokaryota rRNA-gener finns i operoner spridda över genomet, medan eukaryota rRNA-gener är transkriptionsenheter av anhopningar av flera cistroner.Micrococcaceae: En familj bakterier som omfattar allt från fritt levande och saprofytiska organismer till parasitära och sjukdomsalstrande.Glykopeptider: Proteiner innehållande kolvätegrupper som är kovalent bundna till polypeptidkedjan. Proteindelen är den dominerande gruppen i molekylen, medan kolvätedelen endast utgör några få procent av den totala vikten.Fettsyror: Organiska syror (alifatiska karboxylsyror), med grundformeln CH3(CH2)nCOOH, vilka fås genom oxidation av en metylgrupp till en alkohol, aldehyd och därefter syra. Det finns mättade, enkelomättade (med en dubbelbindning) och fleromättade (med mer än en dubbelbindning) fettsyror.Jordmikrobiologi: Närvaron av bakterier, virus och svampar i jord. Termen är inte begränsad till att gälla sjukdomsalstrande organismer.Bacitracin: En grupp antibiotika av cykliska peptider från Tracy-I-stammen av Bacillus subtilis. Den marknadsförda produkten utgörs av en blandning av minst 9 bacitraciner, av vilka bacitracin A är huvudbeståndsd elen. Den används för lokal behandling av öppna, infekterade eksem eller hudsår.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Självupplösning: Spontant sönderfall av vävnader eller celler genom deras egna enzymers verkan.Papperskromatografi: En typ av kromatografi, där den fasta fasen består av filterpapper av speciell kvalitet. I övriga avseenden liknar den tunnskiktskromatografi.Aminoacyltransferaser: En subsubklass av enzym i transferasklassen som katalyserar överföringen av en aminoacylgrupp från en molekyl till en annan, varvid bildas en ester eller en amidbindning.Bakterietypningstekniker: Metoder för bestämning av olika typer och stammar av bakterier. De mest använda typningssytemen är bakteriofagtypning och serotypning jämte bakteriocintypning och biotypning.Neisseria gonorrhoeaeNod2 Signaling Adaptor ProteinAminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Enterococcus faecalis: En art av grampositiva, kockoida bakterier som ofta ses vid klinisk provtagning och i tarmkanalen hos människor. De flesta stammar är icke-hemolytiska.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Galaktaner: Polysackarider bestående av upprepningar av galaktosenheter. De kan utgöras av grenade eller ogrenade kedjor med alla tänkbara kopplingar.Alaninracemas: Ett pyridoxalfosfatprotein som reversibelt katalyserar omvandlingen av L-alanin till D-alanin. EC 5.1.1.1.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Reglering av genuttryck, bakterier: De processer genom vilka cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos bakterier.Polysackarider, bakteriellaBdellovibrio: Ett släkte av bakterier med förmåga att utvecklas inuti andra bakterier.Glykosyltransferaser: Enzymer som katalyserar överföring av glykosylgrupper till en acceptor. Oftast är en annan kolvätemolekyl acceptor, men ävenLaktamer: Cykliska amider som bildas ur aminokarboxylsyror genom förlust av vatten. Laktimer är enolformer av laktamer.Bakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.ArtsspecificitetEndopeptidaser: En undergrupp av peptidhydrolaser. De klassificeras huvudsakligen utifrån sin katalytiska verkan. Specificitet används endast för identifiering av enskilda enzymer. De omfattar serinendopeptidaser (EC 3.4.21), cysteinendopeptidaser (EC 3.4.22), asparaginendopeptidaser (EC 3.4.23), metalloendopeptidaser (EC 3.4.24) samt en grupp enzymer som ännu inte placerats in i någon av ovannämnda klasser (EC 3.4.99). EC 3.4.-.Bambermyciner: En grupp antibiotika som erhålls från Streptomyces bambergiensis, med moenomycin A och C som huvudsakliga beståndsdelar. De används som fodertillsats och tillväxtämne i djurfoder.Hydrolys: Spjälkning av ett kemiskt ämne genom tillägg av en vattenmolekyl.UridindifosfatsockerCellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Mycobacterium smegmatisRNA, bakterielltLipopolysackarider: Fettbärande polysackarider som är endotoxiner och viktiga gruppspecifika antigen. De kommer ofta från cellväggen på gramnegativa bakterier och framkallar utsöndring av immunglobuliner. Lipopolysackaridmolekylen består av tre delar: lipid A, kärnpolysackarid och O-specifika kedjor (O-antigen). Lipopolysackarider från Escherichia coli används ofta som polyklonala B-cedllsmitogen i laboratorieimmunologi.Toll-liknande receptorerAcetylglukosaminidas: 2-acetamid-2-deoxy-beta-D-glukosid-acetamid-deoxyglukohydrolas. Katalyserar hydrolys av terminala, ickereducerande 2-acetamid-2-deoxy-betaglukosrester i kitobios och högre analoger liksom i glykoprote iner. Har haft utbredd användning vid studier av bakteriers cellmembran och vid studier av sjukdomar som mukolipidos och olika muskel- och bindvävsinflammationer.Koksalt: Ett vanligt natriumsalt (natriumklorid) som brukas allmänt för smaksättning av livsmedel. Det spelar en viktig biologisk roll i regleringen av det osmotiska trycket i blod och vävnader.HexosaminerProtoplasterBacillus cereus: En stavformad bakterie som är en vanligt förekommande saprofyt i jord. Dess sporer finns överallt, och den förekommer mestadels i grödor och livsmedel, vilket kan leda till matförgiftning.Diaminer: Organiska ämnen med två aminogrupper i en alifatisk kedja.StafylokockPropionibacteriaceaeBakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.Micrococcus luteus: En art grampositiva, runda bakterier som är hopkoppplade fyra och fyra eller i klungor av tetrader. De finns främst på huden hos däggdjur.