ParatyreoidektomiHyperparatyreos, primärHyperparatyreos: Onormalt stor aktivitet i bisköldkörtlarna, vilken kan vara primär eller sekundär. Primär hyperparatyreos är associerad med tumörbildning eller hyperplasi. BisköldkörtlarHyperparatyreos, sekundär: Onormalt hög aktivitet i bisköldkörtlarna med överproduktion av bisköldkörtelhormon till följd av hyperfosfatemi i samband med njursvikt.BisköldkörteltumörerBisköldkörtelhormonerKalcifylax: Framkallad systemisk överkänslighet där vävnader reagerar på bestämda stimulerande medel med plötslig, lokal förkalkning.Hypokalcemi: Lägre halter av kalcium i blodet än normalt. Symtombilden innehåller hyperaktiva senreflexer, Chvosteks tecken, muskel- och bukkramper och karpopedalspasm.Hyperkalcemi: Onormalt höga halter av kalcium i blodet.Osteitis fibrosa cysticaKirurgiska tekniker, minimalinvasiva: Operationsmetoder för undvikande av invasiv kirurgi till förmån för sluten eller lokal kirurgi. De innebär bruk av laparoskopiska instrument och fjärrkontrollerade instrument med direktobservation av operationsområdet genom ett endoskop eller liknande anordning. Tack vare minskad skadeomfattning med minimalt invasiv kirurgi kan långa sjukhusvistelser undvikas.Teknetium Tc 99m-sestamibiCalcimimetic AgentsBisköldkörtelsjukdomarKörtelsvulst: Adenom. Godartad tumör, vars celler bildar tydligt körtelliknande strukturer eller härrör från körtelepitel.TyreoidektomiIntraoperativ period: Tidsintervallet för en kirurgisk operation.Kalciumglukonat: Kalciumsalt av D-glukonsyra. Det har många användningsområden, bl a som kalciumkomplement vid kalkbristtillstånd.Intraoperativ övervakning: Kontinuerlig övervakning av en patients tillstånd (livsfunktioner) under en pågående operation.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Konsensuskonferenser, NIH, principer: Artiklar från NIH-stödda konferenser för läkare, vetenskapsmän eller andra yrkesrepresentanter, med syfte att nå konsensus (samsyn) inom något bestämt område. Denna term används för NIH-stödda konsensusmöten, avsedda som fora för vetenskaplig kommunikation. Vid indexering skall sådana artiklar betraktas som översiktsartiklar ("reviews"), och termen skall användas för alla artiklar i de publikationer som ges ut av NIH Office of Medical Applications of Research (OMAR).NjurdialysMultipla hormonella tumörer typ 1Njursvikt, kronisk: Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.UremiBroskförkalkning: Närvaro av kalciumsalter, särskilt kalciumpyrofosfat, i broskstruktererna i en eller flera leder. När förkalkningen åtföljs av giktliknande symtom kallas tillståndet pseudogikt.Fosfater: Oorganiska salter av fosforsyra.Renal osteodystrofiIntraoperativ vård: Vårdinsatser under pågående kirurgiskt ingrepp. Häri ingår övervakning, vätsketerapi, medicinering, transfusioner, narkos, röntgen och laboratorietester.HyperplasiFosfor: Grundämne med kemiskt tecken P, atomnummer 15 och atomvikt 31. Fosfor är ett essentiellt grundämne i födan, en viktig beståndsdel av benvävnadens mineralfas och rikligt förekommande i alla vävnadstyper, där det ingår i någon form i nästan all ämnesomsättning.AutotransplantationNaftalenerRadiofarmakaAllograftsHypoparatyreosAlkaliskt fosfatas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av en ortofosformonoester och vatten till alkohol och ortofosfat. EC 3.1.3.1.BehandlingsresultatPostoperativ periodPostoperativa komplikationerRecurrenceRetrospektiva studierPreoperativ vårdImmunradiometrisk analys: En radioimmunmetod där överskott av specifika, märkta antikroppar direkt tillsätts det antigen som analyseras.Natriumperteknetat Tc 99mReoperationSköldkörtelsjukdomarSkelettsjukdomarKoristom: Ansamling av histologiskt normal vävnad på "fel" plats.Bensår: Kroniska, svårläkta sår på underbenen. Beror oftast på dålig blodcirkulation. 90 procent av bensåren är varikösa, 5 procent orsakas av arteriella sjukdomar och de kvarstående 5 procenten beror på annat.