ParasitäggantalHymenolepis: Ett släkte små bandmaskar som förekommer hos fåglar och däggdjur.Schistosoma mansoniRundmaskinfektionerSchistosomiasis mansoniOvumTrichurisSnäckfeberParasiterMaskantigener: Alla delar av parasitmaskar som framkallar en immunreaktion. De vanligast förekommande helmintantigener är schistosomantigener.Tarmsjukdomar, parasitära: Tarminfektioner orsakade av parasiter, ofta protozoer eller parasitmaskar. Infektioner orsakade av rundmaskar (nematodinfektioner) och bandmaskar (cestodinfektioner) kallas även helmintiasis.ToxocaraAvföringPaleopatologiSpolmask: Ett släkte nematoder av den överordnade familjen Ascaridoidea, vars olika arter vanligen lever i tarmarna.Haemonkiasis: Infektion med nematoder (rundmaskar) av släktet Haemonchus, kännetecknad av matsmältningsstörningar och anemi, som vid hakmaskinfektion.Kornsvulst: En förhållandevis liten, nodulär inflammationsreaktion, innehållande grupper av mononukleära fagocyter, av infektiöst eller icke-infektiöst ursprung.Haemonchus: Ett släkte parasitära rundmaskar som infekterar mage och tolvfingertarm hos gräsätare, främst får och getter, som får i sig parasiterna med gräset de betar. Sjukdomen är vanligast i tropiska och subtropiska länder. Endast undantagsvis drabbas människor av infektion.TrichostrongyloidiasisMasksjukdom, djur: Infektion med parasitmaskar från helmintklassen hos djur. Infektionen kan vara experimentell eller naturlig.Maskmedel: Medel som är aktiva mot parasitära maskar. De används för behandling av helmintiasis hos djur och människor.Hakmaskinfektioner: Infektioner hos människor eller djur med andra hakmaskar än sådana som tillhör Ancylostoma eller Necator, för vilka termerna ankylostomiasis resp. necatoriasis finns .FårsjukdomarParasitsjukdomar, djurOstertagiaOstertagiasisNematodmedel: Preparat för behandling av nematodinfektioner. De har också veterinärt bruk.StrongyloideaSchistosomiasis haematobiaTrichostrongyloideaEgg Yolk: Cytoplasmakroppen i ett ägg som innehåller näringsförrådet för det växande embryot. Gulan är rik på polysackarider (sockerarter), lipider (fetter) och proteiner.TrikuriasisVärd-parasitförhållanden: Samverkan mellan två organismer, av vilka den ena lever på den andras bekostnad.Ancylostomatoidea: En superfamilj av nematoder bestående av fyra släkten parasitära hakmaskar: Ancylostoma, Necator, Bunostomum och Uncinaria. Ancylostoma och Necator förekommer hos människa och andra däggdjur.RundmaskarSchistosomiasis, medel motTrichostrongylosisStrongyle Infections, EquineParasite LoadSpolmaskinfektion: Infektion med nematoder av släktet Ascaris. Födoämnen innehållande parasitens ägg ger upphov till diarre och pneumonit. Parasiterna förekommer i områden med dåliga sanitära förhållanden eller där avfö ring från människor används för gödsling.StrongylidaPrazikvantelIvermektin: En blandning av huvudsakligen avermektin H2B1a och en del avermektin H2B1b, vilka är makrolider från Streptomyces avermitilis. Medlet binder glutamatstyrda kloridkanaler, vilket ger ökad permeabilitet och hyperpolarisering hos nerv- och muskelceller. Det samverkar också med andra kloridkanaler. Ivermektin är ett parasitmedel av bredspektrumtyp som är verksamt mot mikrofilarier till Onchocerca volvulus, men inte det vuxna stadiet.OesophagostomiasisPlasmodium falciparumSchistostoma japonicumAscaris lumbricoides: En nematodart som är den största tarmparasitmasken hos människa. Den är spridd över hela världen, men förekommer mest i områden med dåliga sanitära förhållanden. Smitta sker genom föda som är förorena d av parasitägg.Leukocytantal: Antalet vita blodceller per enhetsvolym i venblod. Med differentialräkning mäts det relativa antalet av olika typer av vita celler.ProtozoproteinerTrichostrongylusEgg Proteins: Alla proteiner som finns i ägg från alla djurarter.Maskantikroppar: Antikroppar framkallade hos människor eller djur efter exponering för antigen från parasitmaskar. Immunglobuliner av IgE-klass är vanligast, men IgG, IgM och IgA kan också förekomma.Albendazol: Ett bredspektrumsbenzimidazolmaskmedel som är strukturellt besläktat med mebendazol och effektivt mot många sjukdomar.Maskar: Inälvsmaskar (helminter) är en grupp parasitmaskar som omfattar Acanthocephala, Nematoda och Platyhelminthes. Några forskare betraktar även vissa arter av tillfälligt parasitära blodiglar som inälvsmaskar.Cellofan: Allmän benämning på en folie framställd av trämassa genom en viskosprocess. Den utgörs av en tunn, genomskinlig film av regenererad cellulosa, är fuktbeständig och ibland färgad, och används huvudsakl igen som skyddsfolie för livsmedel eller dialyspåsar.Schistosomiasis japonicaClonorchis sinensis: En art trematodmaskar av familjen Opisthorchidae. Vissa källor hänför släktet till Opisthorchis. Den är vanlig i Kina och andra asiatiska länder. Snäckor och fiskar är mellanvärdar.Egg Shell: Det yttre skyddshöljet på ägg.Getsjukdomar: Sjukdomar hos tamgetter eller vilda getter tillhörande släktet Capra.Egg White: Den vita eller färglösa substansen i ägg. Vanligen avses vitan i hönsägg som används i matlagning. Ancylostoma: Ett släkte nematoder med många arter som är tarmparasiter. A. duodenale är den vanliga hakmasken hos människan. A. braziliense, A. ceylonicum och A. caninum förekommer huvudsakligen hos hund och katt, men kan också infektera människor.CD4-lymfocytantal: Bestämning av antalet CD4-positiva lymfocyter i blodet. Analysen utförs med fluorescensflödescytometri (cytofluorometri; FACS).Clonorchiasis: Infektion i gallgångarna, orsakad av levermasken Clonorchis sinensis, även kallad Opisthorchis sinensis. Infektionen kan leda till inflammation i gallvägarna, tillväxt av gallvägsepitel, fortskridande portal fibros och ibland gallgångskarcinom. Spridning till levern kan ge fettvävnad och cirros (skrumplever).LeverförstoringParasitologiTrombocytantalMasksjukdom: Infektion med parasitmaskar från helmintklassen.Maskproteiner: Proteiner från vilken som helst art av mask.Fascioliasis: Infektion med inälvsmaskar (helminter), orsakad av olika arter av Fasciola.SenegalMalaria: En protozosjukdom som hos människor orsakas av fyra arter av släktet Plasmodium, nämligen Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale och P. malariae, och som sprids genom stick av infekterade honmyggor av släktet Anopheles. Malaria förekommer endemiskt i delar av Asien, Afrika, Central- och Sydamerika, Oceanien och vissa karibbiska öar. Sjukdomen kännetecknas av extrem trötthet i förening med anfall av hög feber, svettningar, frosskakningar och anemi. Hos djur orsakas malaria av andra plasmodiearter.Getter: Alla medlemmar av släktet Capra, lättrörliga idisslare med ihåliga horn. De är nära besläktade med får.BlodmaskToxoplasmaStrongyloidesFalciparummalaria: Malaria orsakad av Plasmodium falciparum. Detta är den svåraste formen av malaria, och den medför den högsta halten parasiter i blodet. Sjukdomen kännetecknas av oregelbundet återkommande feberattacker, som i värsta fall åtföljs av akuta symtom från hjärna, njurar och mag-tarmkanal.Livscykelstadier: Den ständiga följden av omvandlingar hos insekter eller andra djurarter under den postembryonala utvecklingen.Apicomplexa: Ett fylum protozoer kännetecknade av förekomsten av komplexa apikala organeller, som är till hjälp vid penetreringen av värdceller. Fylet omfattar två klasser: Perkinsea och Sporozoea.OxamnikvinAbomasum: Den fjärde magen hos idisslare. Kallas också den "riktiga" magen. Den består av en avlång, päronformad säck till höger nertill i buken, ungefär mellan sjunde och tolfte revbenet. Den leder till tunnta rmen.FårProtozo-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos protozoer.Nötkreatursjukdomar: Sjukdomar hos tamboskap av släktet Bos. Hit räknas sjukdomar hos ko, yak och zebu.Mebendazol: Ett bensimidazolpreparat som verkar genom att störa kolhydratmetabolismen och hämma polymerisering av mikrotubuli.Fasciola: Ett släkte trematodleverflundror i familjen Fasciolidae. Två av arterna är F. hepatica och F. gigantica. Parasiterna förekommer i lever, gallblåsa och tillhörande gångar hos däggdjur och ibland även hos människor. F. gigantica är dock sällsynt hos människa.Egypten: Republik i nordöstra Afrika. Landets yta är 1 miljon km2 (inkl. Sinaihalvön), och fölkmängden uppgår till 69,5 miljoner invånare (2001). Huvudstad är Kairo. Egypten genomkorsas i sydnordlig riktning av den stora floden Nilen.Protozoiska antigener: Alla delar av någon protozo som kan framkalla immunitet. De vanligast förekommande är antigener från Plasmodium (malaria) och trypanosomer.Trypanosoma cruziParasitsjukdomarAntimalariamedel: Preparat för behandling av malaria. De indelas vanligtvis efter sin verkan mot plasmodier i olika stadier av deras livscykel i människan.Trematoda