Loading...
OximerKolinesterasaktiverande medel: Läkemedel som används för att häva den inaktivering av kolinesteras som orsakas av organofosfater eller sulfonater. De utgör ett viktigt terapeutiskt hjälpmedel i samband med organofosfat- eller sulfonatförgiftning inom lantbruk, industri och hos militär personal.Teknetium Tc 99m-exametazimObidoximkloridOrganophosphate PoisoningMotgifter: Medel som motverkar eller neutraliserar gifter.Kemiska stridsmedel: Kemiska substanser som används i krig för att åstadkomma oreda, sjukdom eller död.OrganophosphatesKolinesterashämmare: Medel som hämmar kolinesteraser. Nervtransmittersubstansen acetylkolin hydrolyseras snabbt och inaktiveras av kolinesteraser. När kolinesteraser hämmas förstärks verkan av endogent acetylkolin vid kolinerga synapser. Kolinesterashämmare har omfattande klinisk användning för sin förmåga att öka den kolinerga effekten på mag-tarmkanalen, urinblåsan, ögat och skelettmusklerna; de används också för sin effekt på hjärtat och det centrala nervsystemet.Acetylkolinesteras: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av acetylkolin och vatten till kolin och acetat. Det förekommer i den grå nervvävnaden, i röda blodkroppar och i musklernas motoriska ändplattor. Reaktionen bryt er ned acetylkolin som frigjorts vid de neurohumorala kopplingarna och tillåter därmed att impulsöverföreingen återupprättas. EC 3.1.1.7.SarinOrganoteknetiumföreningarPyridiniumföreningarParaoxonHydroxylaminer: Organiska föreningar som innehåller radikalen NH2OH.SingelfotonemissionstomografiBoraner: Samlingsnamn på borhydrider, analoga med alkaner och silaner. Ett flertal är kända. Några har höga energivärden och används i bränslen.Butyrylkolinesteras: En form av kolinesteras (EC 3.1.1.8).Kemiska processerOrganofosforföreningar