Loading...
OrganofosforföreningarOrganophosphate PoisoningOrganotiofosforföreningarParationMalation: Ett insektsbekämpningsmedel av bredspektrumtyp bestående av alifatiskt organofosfat (C10H19O6PS2) med utbredd användning både inomhus och inom jordbruksnäringen.PralidoximföreningarDiklorvos: Ett organofosforbaserat insektsbekämpningsmedel som hämmar acetylkolinesteras.Kemiska stridsmedel: Kemiska substanser som används i krig för att åstadkomma oreda, sjukdom eller död.Kolinesterashämmare: Medel som hämmar kolinesteraser. Nervtransmittersubstansen acetylkolin hydrolyseras snabbt och inaktiveras av kolinesteraser. När kolinesteraser hämmas förstärks verkan av endogent acetylkolin vid kolinerga synapser. Kolinesterashämmare har omfattande klinisk användning för sin förmåga att öka den kolinerga effekten på mag-tarmkanalen, urinblåsan, ögat och skelettmusklerna; de används också för sin effekt på hjärtat och det centrala nervsystemet.ParaoxonInsektsdödande medel: Medel för bekämpning av för människor skadliga insekter, antingen sådana som är direkt skadliga, som att t ex överföra smitta, eller sådana som gör indirekt skada genom att angripa grödor, livsmedel eller textilier.SomanKolinesterasaktiverande medel: Läkemedel som används för att häva den inaktivering av kolinesteras som orsakas av organofosfater eller sulfonater. De utgör ett viktigt terapeutiskt hjälpmedel i samband med organofosfat- eller sulfonatförgiftning inom lantbruk, industri och hos militär personal.SarinTriklorfonTritolylfosfaterIsoflurofat: En irreversibel kolinesterashämmare med verkningsmekanismer liknande dem hos ekotiofat. Det är ett kraftfullt miotikum som huvudsakligen används för behandling av glaukom. Kolinesteraser: EC 3.1.1.7 - 3.1.1.8.Motgifter: Medel som motverkar eller neutraliserar gifter.Acetylkolinesteras: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av acetylkolin och vatten till kolin och acetat. Det förekommer i den grå nervvävnaden, i röda blodkroppar och i musklernas motoriska ändplattor. Reaktionen bryt er ned acetylkolin som frigjorts vid de neurohumorala kopplingarna och tillåter därmed att impulsöverföreingen återupprättas. EC 3.1.1.7.Butyrylkolinesteras: En form av kolinesteras (EC 3.1.1.8).Klorpyrifos: En kolinesterashämmare av organotiofosfat, som används som insekt- och kvalsterbekämpningsmedel.FosfortriesterhydrolaserOrganophosphatesHusflugor: Flugor av arten Musca domestica, familjen Muscidae, som finns överallt där människor bor och som ofta kan bära på smittämnen.Esteraser: Enzymer (hydrolaser) som spaltar estrar. EC 3.1.Fosforsyror: Oorganiska derivat av fosforsyra (H3PO4). De oorganiska salterna kallas fosfater, och de organiska estrarna utgörs av fosforsyraestrar.Leptophos: Ett insektsmedel bestående av organotiofosfat.2-etyl-2-(4-nitrofenyl)fenylfosfonotionat: En organotiofosforkolinesterashämmare som används som insektsmedel och mot kvalster.Sanering: Avlägsnande av förorenande material, såsom radioaktivt eller biologiskt material, eller kemiska stridsmedel, från en person eller ett föremål.Karbamater: Salter och estrar av karbaminsyra som innehåller den generella formeln NH2-COO-. Estrarna kallas ofta uretaner, vilket egentligen endast är korrekt för etylestrarna.OximerBekämpningsmedelDimetoat: Ett kolinesterashämmande insektsbekämpningsmedel bestående av en organisk svavelfosforförening.Metylparation: Metylhomologen till paration. OrganothiophosphatesDiazinon: En kolinesterashämmare (innehållande organothiofosfor) som används som insektsbekämpningsmedel.Resistens mot insektsdödande medel: Utveckling av motståndskraft mot insektsmedel hos insekter.Karboxylesterhydrolaser: Enzymer som katalyserar hydrolys av estrar av karboxylsyra under bildande av alkohol och en karboxylsyraanjon.Klorfenvinfos: En kolinesterashämmare bestående av en organisk fosforförening, som används som insekts- och kvalstermedel.BekämpningsmedelsresterAryldialkylfosfatasKemiKemiska fenomenFention: Kraftig kolinesterashämmare som används mot insekter och förrådskvalster.FörgiftningarTrimedoximSri LankaAzinfosmetyl: En organotiofosforkolinesterashämmare som använts som medel mot kvalster och insekter.Fenitrotion: Ett kolinesterashämmande organotiofosfat som används som insektsbekämpningsmedel.KarboxylesterasToxiska nervskadorObidoximkloridLetal dos 50: Den dosmängd av ett giftigt ämne eller av joniserande strålning som krävs för att döda 50% av en testpopulation.Lantbruk: Närings- och vetenskapsgren som omfattar odling av jorbruksprodukter och kreaturskötsel.FosmetKumafos: En organotiofosforkolinesterashämmare som har användning som mask- och insektsmedel.Acetyltiokolin: Ett medel som används som substrat vid analys av kolinesteraser, särskilt för att särskilja olika enzymtyper.Atropin: En giftig alkaloid, ursprungligen isolerad från Atropa belladonna, men också påträffad i andra växter, huvudsakligen av Solanaceae.Hälsokost: Allmän, icke-medicinsk benämning på livsmedel som helt, eller nästan helt, saknar konserveringsmedel, som berikats och förädlats minimalt, och som odlas giftfritt. Hälsokost anses kunna förhindra uppkomst av sjukdom, bromsa åldringsprocessen och förlänga livet.MiljöövervakningMiljöexponering: Exponering för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för omgivningsfaktorer som kan medföra joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga ämnen.Karbaryl: Ett karbamatpreparat mot insekter och parasiter. Det är ett kraftigt antikolinesterasmedel tillhörande karbamatgruppen av reversibla kolinesterashämmare. Vid absorption i huden är toxiciteten mycket l åg, och medlet används i en del länder mot huvudlöss.Metaraminol: En adrenerg agonist som främst utövar verkan via alfaadrenerga receptorer och som stimulerar till frisättning av norepinefrin. Preparatet har oftast använts som kärlsammandragande medel vid behandling av lågt blodtryck.MagsköljningNeriumMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Kemisk terrorismDealkylering: Separering av alkylgrupper från en förening.Monoacylglycerollipaser: Enzym som katalyserar hydrolys av glycerolmonoestrar från fettsyror med långa kedjor. EC 3.1.1.23.Masskromatografi-Masspektrometri: En mikroanalysteknik som kombinerar masspektrografi och gaskromatografi för såväl kvalitativ som kvantitativ bestämning av kemiska föreningar.Biologisk nedbrytning: En kedja av processer genom vilka levande organismer bryter ned miljöföroreningar, organiskt avfall, bekämpningsmedel samt implanterade material.Estrar: Kemiska föreningar som fås vid reaktion mellan en syra och en alkohol under avgång av vatten. Estrar har oftast behaglig lukt och används som smak- eller luktämnen, eller som lösningsmedel.Kresoler: En grupp fenoler, vilka utvinns ur talltjära.NitrofenolerSolid Phase MicroextractionLiquid Phase MicroextractionImmobiliserade enzymer: Enzymer som fixerats på eller i någon form av vattenlöslig eller vattenfast matris, med obetydlig eller ingen förlust av sin katalytiska förmåga. Eftersom immobiliserade enzymer kan återanvändas fortlöpande, har de fått utbredd användning inom industri, medicin och forskning.Hydrolys: Spjälkning av ett kemiskt ämne genom tillägg av en vattenmolekyl.Culex: Ett myggsläkte tillhörande Culicidae som är vanligt förekommande i tropiska områden. Arter av detta släkte fungerar som vektorer för St. Louisencefalit och många andra sjukdomar hos människor och djur.SjälvmordsförsökGaskromatografi: Fraktionering av ett förgasat prov genom avskiljning mellan en rörlig gasfas och en fast fas i kolonn. Det finns två typer: gas-fastfaskromatografi och gas-vätskekromatografi.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Träkol: Amorf typ av kol som framställs genom ofullständig förbränning av animalisk eller vegetabilisk materia, t ex trä. Aktivt kol används för filtrering och för behandling vid förgiftning.Struktur-aktivitet-relationDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Sjukdomar bland lantbrukare: Sjukdomar hos personer sysselsatta med olika arbetsuppgifter inom kreatursskötsel och jordbruk.Nervsystemets sjukdomarBiotin: Hexahydro-2-oxo-tieno(3,4-d)imidazol-4-pentansyra. Tillväxtfaktor som finns i ytterst små mängder i alla levande celler. Bundet till proteiner och polypeptider förekommer det dock rikligt i lever, nju rar, bukspottkörteln, jäst och mjölk. I tumörvävnad förekommer förhöjda halter av biotin. Insekter: Insekter är en klass, Insecta, av Arthropoda, vars medlemmar har en kropp bestående av tre delar: huvud, torax och bakkropp. Insekterna utgör den dominerande djurgruppen på jorden; flera hundra tusen olika arter har beskrivits. Det har funnits insekter på jorden i mer än 350 miljoner år, att jämföras med mindre än 2 miljoner år för människan. Många insekter är av kommersiellt värde som renhållningshjon, medan andra kan orsaka enorm ekonomisk skada och mänskligt lidande som skadedjur inom jordbruket. Tre ordningar är av medicinskt intresse, nämligen Hemiptera, Diptera och Siphonaptera, eftersom de orsakar sjukdom hos människor och djur.Muskarinblockerare: Preparat som binds till, men inte aktiverar, kolinerga muskarinreceptorer, och därmed blockerar verkan av endogent acetylkolin eller exogena stimulanter. Muskarinantagonister har utbredd verkan, bl a på iris och ögats ciliarmuskel, hjärta och blodkärl, andningsvägarnas sekretion, spottkörtlarna, mag-tarmsystemet, tarmrörligheten, urinblåsespänningen och det centrala nervsystemet. Antagonister med förmåga att särskilja mellan olika muskarinreceptortyper och tillåta bättre kontroll av perifera och centrala verkningar håller på att utvecklas.Solid Phase ExtractionSvavelföreningarHögtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Flyktiga organiska föreningarLivsmedelsförorening: Förekomst av skadliga, osmakliga eller andra icke önskvärda ämnen, som t ex kemiska ämnen, nedbrytningsprodukter eller mikroorganismer, i födoämnen före, under eller efter tillagning eller lagring.Yrkesmässig exponering