NukleoproteinerDeoxiribonukleoproteiner: Proteiner konjugerade med deoxiribonukleinsyror (DNA) eller specifikt DNA.Viral Core ProteinsNukleokapsidproteinerInfluensa A-virus: Typarten av släktet Influenzavirus A som ger upphov till influensa och andra sjukdomar hos människor och djur. Antigenvariationer förekommer ofta bland stammarna, vilket möjliggör klassificering i undertyper och varianter. VirusproteinerRabiesvirus: Typarten av Lyssavirus som orsakar rabies hos människor och djur. Rec A-rekombinaserMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Mässlingvirus: Typarten av Morbillivirus och orsaken till den mycket smittsamma infektionssjukdomen mässling hos människor, vilken främst drabbar barn.RNA-bindande proteinerNukleokapsidLassavirus: En art av Arenavirus, som ingår i den gamla världens Arenavirus och som ger upphov till lassafeber. Lassavirus är ett vanligt förekommande smittämne bland människor i Västafrika. Virusets naturliga värd är musen Mastomys natalensis.DNA, enkelsträngat: En enkel kedja av deoxiribonukleinsyra som förekommer i vissa bakterier och virus. Den uppträder vanligtvis som en ring med kovalent slutning.RNA, viraltVirus-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos virus.Rad51-rekombinasEbolavirus: Ett släkte inom familjen Filoviridae med flera distinkta arter av Ebolavirus, var och en med separata stammar. Dessa virus orsakar utbrott av smittsamma blödarsjukdomar (Hemorragisk feber, Ebola) hos människor, oftast med hög dödlighet.OrthomyxoviridaeOrthomyxoviridaeinfektionerVirusantigener: Virusprodukter som har antigen effekt.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Marburgvirus: Ett släkte av familjen Filoviridae, bestående av en art (Lake Victoria marburgvirus) med flera stammar. Släktet uppvisar inga antigenkorsreaktioner med Ebolavirus.Bornavirus: En art av Bornavirussläktet och familjen Bornaviridae som ger upphov till en sällsynt och oftast dödlig hjärninflammation hos hästar, får, nötkreatur, hjortar m fl. Viruset har uppkallats efter den ort i Sachsen där det först påträffades (1894). Sjukdom av viruset uppträder i Europa, Nordafrika och den närmre Orienten.RibonukleoproteinerLyssavirus: Ett släkte inom familjen Rhabdoviridae som omfattar rabiesvirus och andra, rabiesliknande virus.TNas: Ett enzym som katalyserar endonukleolytisk klyvning till 3'-fosfomononukleotid- och 3'-fosfoligonukleotidslutproduktrer. Det kan orsaka hydrolys av dubbel- och enkelsträngat DNA eller RNA. EC 3.1.31.1.CellinjeAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.VirusförökningRhabdoviridaeVirusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Morbillivirus: Ett släkte av familjen Paramyxoviridae och underfamiljen Paramyxovirinae, av vilkas medlemmar de flesta har viruspartiklar med hemagglutininaktivitet, men inte neuraminidasaktivitet. Alla producerar såväl cytoplasmatiska som intracellulära inklusionskroppar. Mässlingviruset är typart.ProteinbindningDNA-bindande proteiner: Proteiner som binder till DNA. Till denna familj hör proteiner som binder till såväl dubbelsträngat som enkelsträngat DNA, och den omfattar även specifika DNA-bindande proteiner i serum som kan användas som markörer för tumörsjukdomar.Mononegavirales: En ordning omfattande fyra familjer av eukaryota virus med linjära, icke-segmenterade, negativt strängade RNA-genom. De fyra familjerna är Bornaviridae, Filoviridae, Paramyxoviridae och Rhabdoviridae.Lymfocytär meningitvirus: Typarten av Arenavirus, ursprungligen av Gamla världens arenavirus, som framkallar en vilande infektion hos möss. Hos människor kan infektionen vara omärklig eller ge ett influensaliknande tillstånd, med lindrig aseptisk meningit eller svårartad meningoencefalomyelit. Viruset kan även ge infektion hos apor, hundar, skogsmöss, marsvin och hamster, varav den sistnämnda utgör en epidemiologiskt viktig värd.Rekombination, genetiskHLA-B37 AntigenArenavirus i Nya VärldenSuperhelix-DNA: Ringformat, supertvinnat duplex-DNA som isolerats från virus, bakterier och mitokondrier. Denna superhelixform av DNA har tillgång till fri energi. Under transkriptionsfasen är omfattningen av RNA-initiering proportionell mot superhelixgraden hos DNA:t.Simianvirus 40RabiesArenavirus: Det enda släktet i Arenaviridae-familjen. Det består av två grupper: LCM-lassakomplexvirus och Tacaribekomplexvirus, som kännetecknas av antigena likheter och sin geografiska spridning.T-lymfocyter, cytotoxiskaOrthobunyavirus: Ett släkte inom Bunyaviridaefamiljen med mer än 150 virusarter, av vilka de flesta överförs med myggor eller knott. De delas in i serogrupperna Bunyamweravirus, Californiavirus, Simbuvirus och Guamavi rus.Kromatin: Den substans som kromosomerna består av. Den utgörs av DNA, histoner och icke-histonproteiner, vilka återfinns i cellkärnan.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Virala matrixproteinerHemagglutininer, viralaBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.DNA-fotavtryck: En metod för bestämning av sekvensspecificitet för proteiner som binder till DNA. Vid DNA-fotavtryck används något DNA-nedbrytande medel (kemikalie eller nukleas), som klyver alla basparen. Vid bindningsställena för proteinet i fråga sker ingen klyvning.Influensavacciner: Vacciner för förebyggande av infektion med virus av familjen Orthomyxoviridae. Hit hör vacciner av såväl avdödade som försvagade virus. Vaccinernas sammansätting ändras från år till år, beroende på influensavirusstammarnas antigen-shift och prevalenssvängningar. Vaccinerna är oftast bi- eller trivalenta, med en eller två influensavirus A-stammar och en influensavirus B-stam.Optiska pincetterCercopithecus aethiops: En art av Cercopithecus med tre underarter: C. tantalus, C. pygerythrus och C. sabeus. De lever i skogs- och savannområden i Afrika. Den afrikanska grönapan, C. pygerythrus, är den naturliga värden fö r SIV och används i AIDS-forskningen.NukleinsyrakonfigurationPlasmiderHemorragisk feber, Ebola: En akut blödarfeber med hög dödlighet, kliniskt mycket lik Marburgsjukan, som orsakas av ebolaviruset och som först uppträdde i Sudan och angränsande, nordvästra Zaire. Virusets naturliga värdskap och överföringssätt är ännu okända, men sekundärsmitta sker via direktkontakt med smittat blod eller andra kroppsvätskor.Elektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.Deoxiribonukleas I: Ett enzym med förmåga att hydrolysera starkt polymeriserat DNA genom att bryta fosfodiesterbindningar, företrädesvis vid en pyrimidinnukleotid. Sålunda katalyseras endonukleolytisk klyvning av DNA, vilket ger 5'-fosfodi- och oligonukleotidslutprodukter. Enzymet verkar främst på dubbelsträngat DNA. EC 3.1.21.1.Lassafeber: En akut febersjukdom hos människa som orsakas av Lassavirus.Vero-cellerDNA-replikation: Mångfaldigande av en DNA-molekyl.Cellkärna: En i den eukaryota cellen belägen, höljeomgiven kropp, som innehåller kromosomer och en eller flera nukleoler. Höljet består av ett dubbelmembran, genomsatt av ett antal porer. Det yttre membranet öve rgår i det endoplasmatiska nätverket. Det kan finnas mer än en kärna i en cell.Virusgener: Arvsmassan hos virus, som hos alla DNA- och vissa RNA-virus består av en enda nukleinsyramolekyl, och hos några RNA-virus av flera separata RNA-bitar.VirionTranskription, genetiskArenavirus i Gamla VärldenGradientcentrifugering: Separation av partiklar efter täthet genom gradientsortering. Vid jämvikt avsätts varje partikel vid gradienten motsvarande dess densitet.VirussammansättningRadioimmunprecipitationGenom, viralt: Den fullständiga arvsmassan i DNA- eller RNA-molekylen i ett virus.Escherichia coliproteiner: Proteiner från Escherichia coli.Virala strukturella proteinerJuninvirus: En art av Arenavirus, tillhörande den Nya världens arenavirus, som orsakar argentinsk blödarfeber. Sjukdomen kännetecknas av blodstockning, ödem, utbredd lymfadenopati och blödande nekros, och den kan ibland leda till döden.Influensa A-virus, subtyp H5N1Influensa A-virus, subtyp H3N8Epitoper: Områden på ett antigen som reagerar med specifika antikroppar.VirusintegrationBakteriofag mu: En oplacerad temperad colifag tillhörande familjen Myoviridae med en linjär, dubbelsträngad DNA-molekyl som slumpmässigt kan tränga in vid vilken punkt som helst på värdkromosomen. Den ger ofta upphov till mutationer genom att störa bakteriens operon vid angreppspunkten.Faktor för inversionsstimulering: Ett rikligt förekommande DNA-bindande protein, som särskilt kommer till uttryck i samband med bakteriers tillväxtfas. Proteinet spelar roll för reglering av DNA-topologin och aktivering av den ribosomala RNA-transkriptionen. Det påvisades ursprungligen som en nödvändig faktor för inversionsstimulering genom Hin-rekombinas hos Salmonella och Gin-lägesspecifikt rekombinas hos bakteriofag Mu.Sandfly fever Naples virusInklusionskroppar, virala: Områden med avvikande färgning i kärnan eller cytoplasman hos en virusinfekterad cell. En del inklusionskroppar utgör "virusfabriker", där virusnukleinsyra eller virusprotein syntetiseras. Andra är enbart artefakter till följd av fixering och färgning. En typ av inklusionskroppar, Negrikroppar, påträffas i nervcellers cytoplasma eller utskott hos djur som dött av rabies.Influensa A-virus, subtyp H3N2Tarmfistel: Anatomisk missbildning i form av passage mellan olika delar av tarmen eller mellan tarm och annat organ. Yttre tarmfistel har förbindelse med huden (enterokutan fistel). Inre tarmfistel kan utgöra förbindelse med ett antall olika organ, som t ex magsäcken (gastrokolisk fistel), gallgångarna (kolecystoduodenal fistel), eller urinblåsan (kolovesikal fistel). Till riskfaktorerna hör inflammatoriska förlopp, cancer, strålbehandling och misslyckade kirurgiska ingrepp (behandlingsfel).Ephemerovirus: Ett släkte inom familjen Rhabdoviridae som främst infekterar nötkreatur. BEFV (bovine ephemeral fever virus) är typarten.Histoner: Små kromosomproteiner (ca 12-20 kD) med öppen, oveckad struktur och kopplade till cellkärnors DNA med jonbindning. Klassificeringen i olika typer (histon I, histon II osv) är baserad på mängdförhållandet mellan arginin och lysin i var och en av typerna.VesiculovirusPhlebovirusMöss, inavlade BALB CBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Influensa A-virus, subtyp H1N1Metylgrönt: Ett färgämne bestående av en tribensenammoniumgrupp vanligtvis i förening med zinkklorid. Det används som biologiskt färgämne och för färgning av textilier.Lymfocytär meningit: En form av hjärnhinneinflammation som orsakas av lymfocytiskt koriomeningitvirus. Möss och andra gnagare är naturliga värdar, och smitta till människa sker vanligen genom inandning eller intag av smittsamma partiklar. Kliniska symtom omfattar ett influensaliknande syndrom, med nackstyvhet, förändrad medvetandegrad, ataxi och urininkontinens. Smitta under graviditet kan leda till fostermissbildningar och skador, inklusive vattenskalle, akveduktstenos, korioretinit och mikrocefali.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Valpsjukevirus: En art av Morbillivirus som orsakar valpsjuka hos hundar, vargar, rävar, tvättbjörnar och illrar. Också sälar har drabbats av valpsjuka genom kontakt med hundar.DNA-styrt RNA-polymeraser: En grupp enzymer som katalyserar DNA-mallstyrd förlängning av 3'-änden av en RNA-sträng med en nukleotid åt gången. De kan initiera en helt ny sträng. Hos eukaryoter har tre former av enzymet kunnat särskiljas utifrån känslighet för alfa-amanitin och den typ av RNA som syntetiseras. EC 2.7.7.6.Reverse GeneticsEpitoper, T-lymfocyt: Antigena determinanter som känns igen av och binds till T-cellreceptorn. Epitoper som känns igen av T-cellreceptorer sitter ofta inuti antigenet och blir tillgängliga för receptorerna först sedan antigenet luckrats upp genom proteolys.Vacciner, syntetiskaInfluensavirus A: Ett släkte inom familjen Orthomyxoviridae, vars medlemmar orsakar influensa och andra sjukdomar hos människor och djur. Det omfattar många stammar och antigenundertyper av membranproteinerna hemagglutinin och neuraminidas. Typarten är influensa A-virus.Filoviridae: En virusfamilj av ordningen Mononegavirales som innehåller trådiga viruspartiklar. Influensa: Akut virusinfektion som drabbar andningsvägarna. Den kännetecknas av inflammation i nässlemhinnan, svalget och konjunktivan (ögats bindhinna), huvudvärk och, ofta, utbredd muskelvärk.SandflugefeberHela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.RNA-replikasInfluensa B-virus: Arter av släktet Influenzavirus B som ger upphov till influensa och andra sjukdomar hos framförallt människor. Antigenvariationer är mindre vanligt förekommande än hos influensa A-virus, och följaktligen saknas förutsättningar för indelning i undertyper och varianter. Sannolikheten för epidemier är mindre än med influensa A-virus, och inga pandemier har förekommit. Viruset var tidigare endast känt hos människor, men har påvisats även hos sälar, som kan utgöra smittkällan för spridning till människor.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Vacciniavirus: Typarten av Orthopoxvirus, och besläktad med kokoppsvirus, men med okänt ursprung. Viruset har använts för levande vaccin mot smittkoppor. Det används också som vektor för tillförsel av främmande DNA till djur. Kaninkoppsvirus är en underart av Vacciniavirus.Rekombinanta proteinerIntegraser: Rekombinaser som infogar exogent DNA i värdgenom. Exempel är proteiner som kodas av polgenen hos Retroviridae och även latenta bakteriofager, varav bakteriofag lambda är mest känd.Kapsid: Det skyddande proteinhöljet runt ett virus nukleinsyra. Det kan ha spiralformad eller ikosaedrisk symmetri och består av strukturella enheter som kallas kapsomerer.PropiolaktonDNA-helicaser: Enzymer som underlättar upptvinning av duplex-DNA under replikationsfasen genom att binda till enkelsträngade DNA-områden eller till korta sträckor av duplex-DNA som tillfälligt är öppna. EC 5.99.-.NukleosomerHenipavirus: Ett virussläkte inom underfamiljen Paramyxovirinae och familjen Paramyxoviridae. Det omfattar arter som infekterar och kan ge upphov till dödlig sjukdom hos ett flertal värdorganismer, inklusive människor.VirusvaccinerHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Arenaviridae: En familj RNA-virus som orsakar naturlig infektion hos gnagare. Den har ett släkte i två grupper: LCM-lassakomplexvirus och Tacaribekomplexvirus. Hos gnagare ger dessa virus latent infektion. Vertikal smittöverföring sker genom mjölk, saliv och urin. Horisontell smitta till människor, apor och andra djur kan ge svåra infektioner, som Lassafeber eller hemorragiska febersjukdomar. De intracytoplasma inklusioner som ger den sandkornsliknande (lat. arenosus = sand-) manifestationen består av ribosomaggregat.Bakteriofag lambda: En tempererad, inducerbar bakteriofag som utgör typarten av släktet lambdaliknande fager i familjen Siphoviridae. Dess naturliga värd är E. coli K12. Viruspartikeln innehåller linjärt, dubbelsträngat DNA med undantag för 12 komplementbaser vid 5´-änden av polynukleotidkedjorna. Vid infektion sluter sig DNA i cirkel.Protein MultimerizationProteinstruktur, tertiärValpsjuka: Benämning på flera mycket smittsamma virussjukdomar hos djur, särskilt hundar, hos vilka infektionen orsakas av valpsjukeviruset. Den kännetecknas av tvåfasfeber, leukopeni, inflammation i tarmar och luftvägar, och ibland neurologiska komplikationer. Hos katter är infektionen känd som felin panleukopeni.Hemagglutininglykoproteiner hos influensavirus: Ytglykoproteiner på influensavirus som ger hemagglutinationsreaktioner, vidhäftning och höljesammansmältning. Fjorton distinkta subtyper av HA-glykoproteiner och nio av NA-glykoproteiner har identifierats hos Influensa A-virus, men inga hos Influensa B- eller Influensa C-virus.FosfoproteinerKorsreaktioner: Serologiska reaktioner som inträffar när ett antiserum mot ett antigen reagerar med ett annat, närbesläktat antigen.Thogotovirus: Ett släkte inom familjen Orthomyxoviridae omfattande fästingburna virus som sporadiskt ger infektion hos människor. Dhori- och Thogotovirus betraktades tidigare som medlemmar av Bunyaviridae. Thogotovirus är typarten.Bunyaviridae: En virusfamilj, huvudsakligen arbovirus, bestående av en enda enkel RNA-sträng. Viruspartiklerna är kapslade och cirka 90-120 nm i diameter. Hela familjen innehåller mer än 300 medlemmar fördelade på fem släkten: Bunyavirus, Hantavirus, Nairovirus, Phlebovirus och Tospovirus.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Adenosintrifosfataser: En grupp enzymer som katalyserar hydrolys av ATP i förening med annan funktion, som t ex transport av Ca(2+) genom ett membran. EC 3.6.1.3.BornaviridaeBornavirusinfektion: Encefalomyelit hos hästar, får och nötkreatur orsakad av Bornavirus.CD8-positiva T-lymfocyter: En kritisk subpopulation av regulator-T-celler, inblandade i MHC klass-I funktioner. De omfattar både cytotoxiska T-lymfocyter och T-suppressorceller.Promotorregioner, genetikBakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Fladdermöss: En ordning (Chiroptera) av flygande däggdjur. Den omfattar fladdermöss och flyghundar.Sulfuric Acid Esters