Loading...
NavelartärerSingle Umbilical ArteryUltraljudsundersökning av fosterNavelvenerUltraljudsdopplerHämmad fostertillväxt: Tillväxttakt hos fostret som är sämre än den förväntade vid varje tidpunkt under graviditeten.PlacentacirkulationPulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Hjärtfrekvens hos foster: Den normala hjärtfrekvensen hos fostret före födseln ligger i intervallet 120 till 160 slag per minut.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.FosterålderUltraljudsdoppler, pulsadNavelsträngFetal distress: Hotande tillstånd hos fostret som yttrar sig som bradykardi eller takykardi och avgång av mekonium.Pulsatilt flödeFosterövervakning: Fysiologisk eller biokemisk övervakning av fostret. Detta görs vanligtvis under värkarbetet, samtidigt med övervakning av livmoderaktiviteten. Fosterövervakning kan även göras prenatalt eller om modern genomgår någon operation.PlacentainsufficiensFoster: Den ofödda avkomman hos däggdjur som föder levande ungar. Fostertiden sträcker sig från embryonalstadiet, då de huvudsakliga organen tagit form, till födseln. Hos människan motsvaras det av tiden från och med den 9 graviditetsveckan. Foster skall särskiljas från embryo.Hjärnartärer: De artärer som förser hjärnbarken med blod.Fostrets sjukdomarFärgultraljudLungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.Graviditetsutfall: Resultatet av befruktning och därpå följande graviditet, omfattande levandefödsel, dödfödsel, spontan abort och framkallad abort. Utfallet kan vara ett resultat av naturlig eller konstgjord befruktning, eller annan teknik för fortplantningshjälp, embryoöverföring eller provrörsbefruktning.Fosterblod: Blod hos fostret. Utbyte av näringsämnen och avfallsämnen mellan fostrets och moderns blod sker via moderkakan, Umbilikalt blod är blod i navelsträngsartären eller -venen.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Graviditet, tredje trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från vecka 29 t o m vecka 42 av havandeskapet (dagarna 197 - 294).Mellersta hjärnartär: Den största av hjärnartärerna. Den delar sig i tre grenar, till tinningsloben, frontalloben och hjässloben, och försörjer deras parenkym i hjärnbarken. Det är dessa områden som är inblandade i motorisk, sensorisk och talverksamhet.Halsartärer: Någon av de två artärer i sidorna av halsen som försörjer huvud och hals med blod. Båda delar sig i två grenar, den inre halsartären och den yttre.Moderkaka: Ett mycket blodkärlrikt foster-moderorgan hos däggdjur för tillförsel av syre och näring till fostret och transport av avfallsprodukter från fostret. Det består av en fosterdel (korionvilli), utvecklad från trofoblaster, och en moderdel (decidua), som bildats ur livmoderslemhinnan. Moderkakan producerar en mängd olika steroider, proteiner och peptidhormoner (placentahormoner).Lårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.Uterine ArteryNjurartärGraviditet, andra trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från vecka 15 t o m vecka 28 av havandeskapet (dagarna 99 - 196).Syrebrist hos foster: Syn. fetal anoxi.Navelbråck: Utbuktning av del av tarmen vid naveln.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Tvilling till tvilling-transfusion: Flöde av blod från ett foster till det andra via arteriovenös eller annan förbindelse vid enäggstvillingsgraviditet. Detta leder till anemi hos den ena tvillingen och polycytemi hos den andra.Fosterhjärta: Hjärtat i foster hos djurarter som föder levande ungar, under tiden efter embryonalstadiet. Arbeten om embryots hjärta indexeras som HJBasilarartär: Den artär som bildas där högra och vänstra ryggradsartärerna förenar sig. Den sträcker sig från den nedre till den övre avgränsningen av pons, där den förgrenar sig i de båda bakre hjärnartärerna.Hallermanns syndrom: Ett okulomandibulofacialt syndrom som huvudsakligen kännetecknas av avvikande skallform (oftast brakycefali), papegojnäsa, outvecklad underkäke, proportionerlig dvärgväxt, hypotrikos, dubbelsidig, medfödd katarakt och mikroftalmi.HavandeskapsförgiftningKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.HögriskgraviditetSpädbarn, små för tiden: Barn med lägre födelsevikt än förväntat i förhållande till graviditetstiden.Missbildningar i matsmältningssystemet: Medfödda strukturella missbildningar i matsmältningssystemet.Apgarpoäng: Ett numeriskt uttryck för ett nyfött barns fysiska tillstånd, vanligen bedömt vid en minuts ålder. Poängen är summan av de poäng som ges för hjärtverksamhet, andning, muskelspänning, reflexer och hudf ärg. Utvärderingssystemet är uppkallat efter den amerikanska narkosläkaren Virginia Apgar (1909-1974).Fosterdöd: Upphörande av livet hos fostret i livmodern.Höftartär: Någon av de båda, stora artärer som utgår från bukaortan. De försörjer höftpartiet, bukväggen och benen med blod.Regionalt blodflödeProspektiva studierKotartär: Den första grenen av nyckelbensartären, med utbredning till nackmusklerna, ryggkotorna, ryggmärgen, lillhjärnan och inre delarna av hjärnan.Koronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.Graviditet, första trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från första dagen av den senaste normala menstruationsperioden t o m vecka 14 av havandeskapet (98 dagar).PlacentasjukdomarStrålbensartärLivmoder: Det ihåliga, tjockväggiga, muskulösa organet i kvinnans bäcken. Det består av fundus uteri (livmoderbotten), där äggimplantationen och fosterutvecklingen äger rum. Nedanför livmoderförträngningen vid änden av fundus finns livmoderhalsen, som mynnar ut i slidan. Utanför förträngningarna vid övre änden av fundus finns äggledarna.Mammarartärer: Artärer som utgår från nyckelbens- eller armhåleartärerna och fördelas till främre bröstkorgsväggen, lungmellanrummet, mellangärdet, bröstmusklerna och mjölkkörtlarna.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Human Umbilical Vein Endothelial CellsHalsartär, inre: En gren av den gemensamma halsartären (carotis communis) som försörjer främre delen av hjärnan, ögat och dess tillbehör, pannan och näsan med blod.NyckelbensartärKardiotokografiFostervikt: Fostrets vikt i livmodern, vilken vanligtvis kan uppskattas mha beräkningar baserade på mätresultat från ultraljudsundersökning av fostret.Kejsarsnitt: Kirurgisk förlossningsmetod, vid vilken fostret tas ut genom en öppning i buken och livmodern.Moder-fosterutbyte: Utbyte av ämnen mellan moderns blod och fostrets blod via cirkulation i moderkakan. Placentabarriären hindrar överföring av mikroorganismer och virus.Halsartärsjukdomar: Sjukdomar i halsens gemensamma pulsåder, den inre och den yttre halsartären. Ateroskleros och traumatiska skador är relativt vanliga orsaker till halsartärsjukdomar.NavelKorion: Den yttre fosterhinnan.Mjältartär: Den största grenen av bukartärstammen, med spridning till mjälten, bukspottkörteln, magen och det större bukhinnenätet.Armartär: Fortsättningen på axillarartären; den förgrenar sig i radialartären och ulnarartären.Missbildningar, multipla: Medfödda multipla missbildningar av organ och kroppsdelar.Dihydralazin: 1,4-dihydrazinftalazin. Ett medel mot högt blodtryck, med verkan och användningsområden som hos hydralazin.Graviditet, överburen: Graviditet som varar längre än den normala tiden. Hos människa blir detta tiden efter dag 294 av havandeskapet.Leverartär: En gren av bukaortan som försörjer magen, bukspottkörteln, tolvfingertarmen, levern, gallan och det större bukhinnenätet.Halsartär, gemensam: De två pulsådror som försörjer huvud och hals med blod. De leder uppåt i halsen, en på varje sida, och i nivå med sköldbrosket delar var och en av dem sig i två grenar, den yttre (arteria carotis exte rna) och den inre (arteria carotis interna) halspulsådern.UltraljudsundersökningHjärt-kärlmissbildningar: Medfödda abnormaliteter i hjärt-kärlsystemet.Laserdopplerflödesmätning: En metod för icke-invasiv, kontinuerlig mätning av mikrocirkulation. Tekniken bygger på Dopplereffektvärden av slumpmässigt spritt lågenergilaserljus från statiska strukturer och vävnadspartiklar i rörelse.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Fosterrörelse: Rörelser hos fostret som kan kännas av modern och vid palpation av buken.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.NormalvärdenEndotelcellerOligohydramniosBlodcirkulationFosterdiagnostik: Fastställande av eventuellt sjukligt tillstånd hos embryo, foster eller den gravida modern före födseln.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Ductus arteriosus: Ett blodkärl hos foster som förbinder lungartären med aorta descendens.FödelseviktGraviditetskomplikationer, hjärta-kärl: Samtidig graviditet och hjärt-kärlsjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Bukartär: Den pulsåder som utgår från bukaortan och efter en kort sträcka delar sig i vänstra magsäcksartären och lever- och mjältartärerna.Sensitivitet och specificitetHSP20-stressproteinerOphthalmic ArteryTarmkäxartär, övre: Ett stort blodkärl som försörjer hela tunntarmen utom den övre delen av tolvfingertarmen. Det förser även blindtarmen, den uppåtgående tjocktarmen och halva tvärgående tjocktarmen med blod. Artären utgår från aortans främre yta, under bukartären, i nivå med den första ländryggskotan.Bedövning vid förlossningSerotoninMekaniska fenomenKateterisering, perifer: Insättande av kateter i en perifer artär eller ven eller luftväg fäör diagnostiska eller terapeutiska ändamål.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Graviditetskomplikationer: Samtidig graviditet och sjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Prediktivt värde av testerGraviditet hos diabetiker: Graviditet hos kvinnor med tidigare fastställd diabetes. Hit räknas inte symtomatisk diabetes eller nedsatt glukostolerans inducerade av graviditeten, och som går tillbaka vid graviditetens slut.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.NjurartärhinderKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.BröstkorgsartärerRetrospektiva studierTemporalartärerDiastole: Hjärtats, särskilt kamrarnas, postsystoliska vilofas (avslappnings- eller utvidgningsfas).TidsfaktorerStamcellstransplantation, fosterblodTvillingarBronkialartärer: De vänstra luftrörsartärerna utgår från bröstpulsådern, de högra från den första interkostalartären eller den övre, vänstra luftrörsartären. De försörjer luftrörern och nedre delen av luftstrupen.Isoprostaner: En serie prostaglandinliknande föreningar som produceras genom attacker av fria radikaler på fettsyror, särskilt arakidonsyra, i cellmembran. När de väl kluvits från lipidmembranet via fosfolipasverkan kan de cirkulera med olika kroppsvätskor och så småningom utsöndras. Trots att dessa föreningar liknar enzymatiskt syntetiserade prostaglandiner är deras stereoisometriska struktur vanligtvis en annan än hos "mer naturliga" föreningar.Knävecksartär: Fortsättningen på lårbensartären som genomkorsar knävecksgropen. Den delar sig i den främre och den bakre skenbensartären.Prostaglandiner, syntetiskaSjukdomar bland tvillingar: Sjukdomstillstånd hos tvillingar, den ena eller båda, när som helst under levnadstiden.