Loading...
NaftalenerDioxygenaser: Icke hembärande, järnhaltiga enzymer som tillför substratet två syreatomer. Enzymerna är viktiga för biosyntesen av flavonoider, gibberelliner och hyoscyamin, samt för nedbrytningen av aromatiska kolväten. EC 1.14.12.-.Biologisk nedbrytning: En kedja av processer genom vilka levande organismer bryter ned miljöföroreningar, organiskt avfall, bekämpningsmedel samt implanterade material.NaftolerOxygenaserPseudomonas putidaAnilinnfaftalensulfonater: En klass organiska föreningar som innehåller en anilin- (fenylamin-)grupp länkad till ett salt eller en ester av naftalensulfonsyra. De används ofta som fluorescerande färgämne.PseudomonasImiderStenkolstjära: En biprodukt som erhålls vid destillering av kol och som används bl a för lokal behandling av eksem. Den är klådstillande och keratoplastisk och används även vid behandling av psoriasis och andra hudå kommor. Arbetsmiljömässig exponering för sot, tjära och mineraloljor kan medföra cancerrisk.Polycykliska kolväten, aromatiskaAcenaftener: Tricykliska naftalenderivat med etylenbrygga. De förekommer i oljerestprodukter och tjära och används som intermediär för färgämnen, i plasttillverkning, i insektsmedel och svampdödande medel.Kolväten, aromatiska: Organiska föreningar av kol och väte med omättad och vanligen hexagonal ringstruktur. Molekylerna kan bestå av en enkel ring, dubbelring, trippelring eller flera sammanfogade ringar.ComamonadaceaeGentisater: Salter och estrar av gentisinsyra.Kolväten: Kemiska föreningar i vilka endast kol och väte ingår (Nationalencyklopedin).RalstoniaDeodoranter: Medel som tar bort, undertrycker eller maskerar oönskad lukt. Deodoranter för personlig hygien är ofta sammandragande preparat avsedda att minska svettning. De kallas ibland antiperspiranter.Jordförorenande ämnenKreosot: En destillationsprodukt av stenkolstjära, med innehåll av bl a fenoler och aromatiska kolväten. Kreosot används som impregneringsmedel.Polycykliska föreningarMultienzymkomplex: System av enzym som verkar i följd genom att katalysera på varandra följande reaktioner sammankopplade med gemensamma metabola intermediärer. De kan medverka i en enkel omsättning av vattenmolekyler eller väteatomer, eller vara förknippade med stora supramolekylära strukturer som mitokondrier eller ribosomer.Antracener: Aromatiska kolväten som erhålls vid destillation av stenkolstjära.Katekol-1,2-dioxygenasInsektsavvisande medel: Medel som insekter undviker.Jordmikrobiologi: Närvaron av bakterier, virus och svampar i jord. Termen är inte begränsad till att gälla sjukdomsalstrande organismer.ToluenKarbaryl: Ett karbamatpreparat mot insekter och parasiter. Det är ett kraftigt antikolinesterasmedel tillhörande karbamatgruppen av reversibla kolinesterashämmare. Vid absorption i huden är toxiciteten mycket l åg, och medlet används i en del länder mot huvudlöss.NaftokinonerNaftalensulfonaterMasskromatografi-Masspektrometri: En mikroanalysteknik som kombinerar masspektrografi och gaskromatografi för såväl kvalitativ som kvantitativ bestämning av kemiska föreningar.PyrenerBiotransformering: Kemisk förändring av en exogen substans i ett biologiskt system. Förändringen kan innebära en inaktivering av ämnet eller produktion av en aktiv metabolit från en inaktiv ursprungsförening. Omvandling en kan vara icke-syntetisk (oxidation-reduktion, hydrolys) eller syntetisk (glukuronidbildning, sulfatkonjugation, acetylering, metylering). Metabolisk detoxikation och eliminering räknas också hit.Dicamba: Ett klorerat, organiskt växtbekämpningsmedel.BensenderivatLuftrör: De större luftvägarna till lungorna som förgrenas från änden av luftstrupen (trakea).Salicylsyra2-naftylamin: Ett naftalenderivat med karcinogen verkan.Flygplan: Farkost för transport i luften som hålls uppe antingen av sin egen lyftförmåga eller av luftdynamiskt tryck mot farkostens ytor.Katekoler: En grupp 1,2-bensendioler omfattande den generella formeln R-C6H5O2.PetroleumLuftförorenande ämnen, arbetsmiljö: Luftföroreningar specifika för en arbetsplats.Bensen: Giftigt, flyktigt, brandfarligt och flytande kolväte som fås som biprodukt vid destillation av kol. Medlet har utbredd användning som lösningsmedel i kemiteknisk industri. Det ger upphov till skador p å centrala nervsystemet och benmärgen och är karcinogent.Vattenförorenande ämnen, kemiskaStereoisomerismRhodococcusNaftalenättiksyrorInterkalatorerPseudomonas stutzeriInhalationsexponering: Exponering för potentiellt skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska ämnen genom inandning.Oxidation-reduktionKatekol-2,3-dioxygenasFluorescensspektrometri: Mätning av intensitet och kvalitet hos fluorescerande ljus.Djur, framavlade: Djur som framavlats från två genetiskt olika stammar av en och samma art.Miljöförorenande medel: Förorenande ämnen i allmänhet i omgivningen.RetinoiderIndigo CarmineFotogen: En oljefraktioneringsprodukt som används både som bränsle och som lösningsmedel.Burkholderia: Ett släkte av gramnegativa, aeroba, stavformade bakterier. De klassificerades tidigare som Pseudomonasarter, men betydande biokemiska och kemiska skillnader har lett till att de avskilts från Pseudomo nas och fått bilda ett nytt släkte.Bakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.MiljöövervakningOxidoreductases Acting on CH-CH Group DonorsBensocykloheptenerBakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.Fluorener: En grupp difenylenmetanderivat.VattenmikrobiologiKloranil: Ett kinonbaserat svampmedel för behandling av utsäde och lövverk.MaleaterYrkesmässig exponeringBibensylerFerroföreningar: Oorganiska och organiska föreningar med tvåvärt järn.Laurater: Salter och estrar av den mättade, C12-monokarboxylsyra-laurinsyran.Bifenylföreningar: Syn. difenylföreningar. Välkända är de flerklorinerade bifenylerna (polychlorinated biphenyl, PCB), där några av de kolbundna väteato merna ersatts med kloratomer.AminobenzoatesMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.OrganosilikonföreningarSphingomonasMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Comamonas: En art gramnegativa, raka eller något böjda stavbakterier, som rör sig med hjälp av polära flageller och som ackumulerar poly-beta-hydroxibutyrat i sina celler.AldehydoxidoreduktaserVattenförorenande ämnenAlkaner: En allmän benämning på en grupp alifatiska kolväten (Cn-H2n+2). De betecknas med ändelsen -an.Alkyner: Acykliska kolväten med en trippelbindning med generell formel Cn-H2n-2.Fluorescerande färgämnen: Färgämnen som avger ljus vid bestrålning. Våglängden hos det utsända ljuset är vanligtvis längre än hos det infallande. Fluorokromer är färgämnen som tillsätts andra ämnen för att få dessa att fluorescera, och används som markörer inom biokemi och immunologi.Pseudomonas fluorescensSötvatten: Vatten med obetydliga salthalter, t ex åar och insjöar.SubstratspecificitetGramnegativa aeroba stavar och kocker: En grupp gramnegativa bakterier, bestående av stav- och klotformade celler. De är både aeroba (växer i närvaro av luft) och mikroaerofila (växer bättre vid låga syrehalter) under kvävefixerande förhållanden, men vid tillgång till bundet kväve växer de som aerober.AvdunstningFlyktiga organiska föreningarAzoarcus: Ett släkte gramnegativa och fakultativt anaeroba bakterier, bland vilka finns såväl gräsbundna, kvävefixerande arter som arter som under anaeroba förhållanden bryter ned toluen och andra monoaromatisk a kolväten.Cytokrom P-450: En stor grupp isoenzymer (hemproteiner) som utgör nyckelkomponenter i det flerfunktionsoxidassystem som dels ansvarar för biosyntesen av steroider, fettsyror och gallsyror, dels bioomvandlingen av många främmande föreningar till mutagena och cancerframkallande ämnen. De flesta däggdjur har ett flertal avlägset besläktade fenobarbitalinducerbara genunderfamiljer. De indelas efter sina sekvensöverensstämmelser snarare än efter sina funktioner i CYP-genfamiljer (>40% homologi) och underfamiljer (>59% homologi). CYP1-, CYP2- och CYP3-genfamiljerna står för större delen av läkemedelsmetabolismen. EC 1.13.-.VattenföroreningKoks: En torrdestillationsprodukt av kol, vilken används som bränsle.Ringslutning: Omvandling av en öppen kolvätekedja till en sluten ring. Syn. cyklisering.Läkemedelstillförsel genom inandning: Tillförsel av läkemedel via luftvägarna.Hudabsorption: Upptagning av ett ämne i huden.TetrahydronaftalenerDeltaproteobakterier: En grupp proteobakterier bestående av morfologiskt olika, anaeroba sulfidbildare. Vissa av dessa har bakteriolytiska egenskaper och tros livnära sig på bakterier.Styren: En färglös, giftig vätska med kraftig, aromatisk doft. Den används för framställning av gummiarter, polymerer, kopolymerer och polystyrenplaster. Syn. styrol; vinylbensen.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Sulfat-reducing bakterierBakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Ferredoxiner: Järnhaltiga proteiner som överför elektroner, vanligtvis vid en låg potential, till flavoproteiner. Järnet uppträder inte som i hem.Ferredoxin-NADP-reduktas: Ett enzym som katalyserar oxidationen eller reduktionen av ferredoxin eller adrenodoxin i närvaro av NADP. EC 1.18.1.2.SulfaterHydroxylaser: En stor grupp enzymer som förmedlar oxidations-reduktionsreaktioner där en atom i en syremolekyl binds till det organiska substratet. Den reducerade syreatomen binds med väte och bildar vatten. Enzymerna kallas även monooxygenaser. Dessa reaktioner fordrar två substrat som reduktanter för var och en av de båda syreatomerna. Det finns olika klasser av enzymerna beroende på vilken typ av väteavgivande kosubstrat (koenzymer) som krävs för blandfunktionsoxidationen. EC 1.4 - 1.97.Anaerobios: En livsmiljö utan syrgas.Gaser: Materia i ett aggregationstillstånd där molekylerna rör sig fritt och befinner sig på avstånd från varandra. Gaser expanderar så att de fyller det utrymme som finns till förfogande; de sprider sig och blandar sig lätt med andra gaser, och de har fasta förhållanden mellan volym, temperatur och tryck. Vid tillräckligt låga temperaturer eller högt tryck kondenserar gaser till vätskefas.Flygmedicin: Ett specialområde inom medicinen, inriktat på medicinska problem i samband med flygning eller vistelse i rymden.Odlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.Geologiska sediment: Avlagringar på land eller i vatten av fragmenterat, fast, oorganiskt material, som lösgörs genom vittring eller nötning av berggrunden eller genom vulkanisk verksamhet, och som transporteras av luft, vatten eller is.Indener: En familj av sammanfogade kolväteringar ur stenkolstjära som verkar som intermediärer i diverse kemiska reaktioner och används vid framställning av kumaron-indenhartser.