Metamorfos, biologisk: Genomgripande fysisk förvandling under levande organismers utveckling från omogna stadier till vuxenstadier, som t ex grodyngel till grodor och larver till fjärilar.Larv: Maskliknande stadium efter äggstadiet i livscykeln hos insekter, maskar och andra djur som genomgår metamorfos.PuppEkdyson: Ett steroidhormon som reglerar hudömsning hos insekter.Ekdysteron: Ett steroidhormon som reglerar hudömsning hos insekter. Ekdysteron är 20-hydroxiderivatet av ekdyson.Ekdysteroider: Steroid som utlöser hudömsning hos insekter. Ekdysteroiderna omfattar insekternas egna hormoner ekdyson och ekdysteron, samt de ömsande hormoner som finns i växter, fytoekdysteroider. Fytoekdysteroider är naturliga insektsmedel.Växtregulatorer, insekt: Naturliga eller syntetiska ämnen som hämmar utvecklingen hos växande insekter.RuggningReglering av genuttryck, utveckling: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under en organisms utvecklingsstadier.Xenopus laevisSköldkörtelhormonerSvansHydrozoa: En klass inom fylet Cnidaria vars organismer växlar mellan polyp- och medusaformer under sin livscykel. Det finns fler än 2700 arter i de fem ordningarna.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurUrochordataInsektproteiner: Proteiner hos någon insektsart.Metopren: Juvenil hormonanalog och tillväxtreglerare för insekter som används för insektsbekämpning genom att avbryta metamorfosen. Den har visat sig effektiv vid bekämpning av mygglarver.Insektsgener: Arvsmassan hos insekter.Drosophilaproteiner: Proteiner från insektarter tillhörande släktet Drosophila (bananfluga, fruktfluga). Särskilt proteiner från den mest välundersökta Drosophilaarten, Drosophila melanogaster, tilldrar sig stort intresse när det gäller forskning inom morfogenes och utveckling.Drosophila: Ett släkte små, tvåvingade flugor (bananfluga, fruktfluga) med ungefär 900 kända arter. Inga andra arter av organismer är så väl undersökta i genetiskt och cellbiologiskt hänseende som dessa.TrijodtyroninSköldkörtelhormonreceptorerDrosophila melanogaster: En flugart som används mycket i genetisk forskning pga sina stora kromosomer.Manduca: Ett släkte av familjen Sphingidae (svärmare). Dessa insekter används för molekylärbiologiska studier.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.TriboliumGenmanipulerade djur: Djur, vars genom förändrats med hjälp av genteknik, eller deras avkomma.SteroidreceptorerBombyxMatrixmetalloproteinas 11: Ett utsöndrat matrxmetalloproteinas (stromelysin 3; MMP-11) som antas spela en roll vid omformning av den extracellulära matrisen och avgörande av cellers öde under normala och patologiska förlopp. Enzymet isolerades ursprungligen från primära brösttumörer och kan eventuellt vara inblandat i tumörbildningsprocessen. EC ?Limproteiner, Drosophila: Glykosylerade proteiner som utgör en del av det salivlim som larver av bananfluga utsöndrar för att fästa sig vid ett yttre underlag under förpuppningsperioden. Proteinerna består av minst åtta polypeptider som uttrycks under det tredje larvstadiet.Blattellidae: En insektfamilj tillhörande ordningen Dictyoptera (kackerlackor) och omfattande släktena Blattella, Parcoblatta och Symploce.Insektshormoner: Hormoner som utsöndras i insekter. De påverkar insekternas växt och utveckling. Hit hör även syntetiska hormoner som verkar som insektshormoner.UrodelaAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Malfjärilar: Insekter av underordningen "Heterocera" och ordningen Lepidoptera.Livscykelstadier: Den ständiga följden av omvandlingar hos insekter eller andra djurarter under den postembryonala utvecklingen.Hormoner hos ryggradslösa djur: Hormoner producerade av ryggradslösa djur, som insekter, blötdjur och maskar.Hemolymf: Den näringsdistribuerande, blod/lymfliknande vätskan hos några ryggradslösa djur.SpottkörtlarAmfibier: En klass av ryggradsdjur som kan leva såväl i vatten som på land. Hit hör t ex grodor, paddor och salamandrar. De har funnits sedan devontiden.Rana catesbeianaTenebrio: Ett släkte skalbaggar (mjölbagge) som angriper spannmålsprodukter. Dess larver kallas mjölmask.Ambystoma mexicanum: En salamander (kallad axolotl) som förekommer i mexikanska insjöar.De står för ca 30 procent av alla stjärtgroddjur som används för forskningsändamål.GastropodaAnura: En ordning under klassen Amphibia, inkluderande flera familjer av grodor och paddor.RanidaeThoracica: En ordning vattenlevande kräftdjur, som simmar fritt under larvstadiet, men sitter fast som vuxna. Ca 800 arter är kända. Havstulpaner och långhalsar (båda tillhörande klassen Cirripedia) hör hit.Embryo, icke-däggdjur: Embryon hos andra djurarter än däggdjur. För kycklingar används den specifika termen kycklingembryo.Lepidoptera: En stor insektsordning som omfattar fjärilar och malar.Cnidaria: Ett fylum av radiellt symmetriska ryggradslösa djur, vars kroppar består av två cellskikt, som utgör skilda vävnader. Hit hör hydror, maneter, havsanemoner och koraller.Bioanalys: Metod för att mäta effekterna av biologiskt verksamma ämnen i in vivo- eller in vitromodeller under kontrollerade forhållanden. Syn. bioassay eller biologiska metoder.Bufonidae: En familj äkta paddor inom ordningen Anura som omfattar släktena Bufo, Ansonia, Nectophrynoides och Atelopus.Biologiska produkter: Farmaceutiska ämnen eller föreningar av organiskt ursprung och vanligen framställda med biologiska metoder, och som för sin verkan är beroende av immunologisk aktivitet. De används för både diagnos oc h behandling (t ex pollenextrakt och vacciner).Genuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Flundra: Allmänt namn för två familjer av plattfisk inom ordningen Pleuronectiformes, nämligen vänsterögda (Bothidae) och högerögda (Pleuronectidae). Den senare används oftare inom forskning.Anthozoa: En klass koraller och sjöanemoner i fylet Cnidaria. Samtliga medlemmar förekommer endast i polypform. Medusastadiet saknas helt.SignalomvandlingFettkropp: Näringsförråd av fettvävnad hos ffa insekter och groddjur.VingePlattfiskar: Vardaglig benämning på fiskordningen Pleuronectiformes. Ett typiskt drag är att de utvecklas asymmetriskt, så att båda ögonen hamnar på samma sida, "ovansidan". De simmar med den ögonlösa sidan, "undersidan", nedåt. Hit hör flundror, spättor, sjötungor m fl.PyroninRNA, budbärarTidsfaktorerBryozoa: Ett fylum (en stam) små, vattenlevande och kolonibildande djur. Vissa påminner om koraldjur och bildar rev, men de har en mer komplicerad inre struktur. De flesta bildar beläggningar på tång och sten. Syn. mossdjur; Ectopracta.UnionidaePerchloratesFushi tarazu-transkriptionsfaktorerTranskriptionsfaktorerTyroxinScyphozoaSOXB2-transkriptionsfaktorerMorfogenes: Utvecklingen av anatomiska strukturer i formandet av en- eller flercelliga organismer. Morfogenesen leder till formförändringar av en del av, delar av eller hela organismen.Ryggsträngsdjur utan ryggrad: En avdelning av fylet Chordata, bestående av understammarna Cephalochordata och Urochordata, men inte Vertebrata (ryggradsdjur). De omfattar ryggradslösa djur med notokord under något utvecklingsstadi um.XenopusproteinerSköldkörtelhormonreceptorer, betaCorpora allata: Parvisa eller sammansmälta ganglieliknande kroppar i insekthuvuden.In situ-hybridisering: Teknik för identifiering av specifika nukleinsyrasekvenser i intakta kromosomer, eukaryota celler eller bakterieceller med hjälp av specifika nukleinsyramärkta sonder.Bufo bufo: Den vanliga paddan; en art av de äkta paddorna, Bufonidae, med omfattande utbredning i Amerika och Europa.Biologisk terapi: Behandling av sjukdomar genom användning av ämnen som framkallar en biologisk reaktion i organismen. Häri ingår bruk av sera, antitoxiner, vacciner, celler, vävnader och organ.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Extremiteter: Kroppens lemmar.Fenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Tarmar: Den del av matsmältningsapparaten som sträcker sig från magen till ändtarmskanalen. Den omfattar tjocktarmen och tunntarmen.Insekter: Insekter är en klass, Insecta, av Arthropoda, vars medlemmar har en kropp bestående av tre delar: huvud, torax och bakkropp. Insekterna utgör den dominerande djurgruppen på jorden; flera hundra tusen olika arter har beskrivits. Det har funnits insekter på jorden i mer än 350 miljoner år, att jämföras med mindre än 2 miljoner år för människan. Många insekter är av kommersiellt värde som renhållningshjon, medan andra kan orsaka enorm ekonomisk skada och mänskligt lidande som skadedjur inom jordbruket. Tre ordningar är av medicinskt intresse, nämligen Hemiptera, Diptera och Siphonaptera, eftersom de orsakar sjukdom hos människor och djur.Biological EvolutionXenopusSniglarTranskription, genetiskPetromyzonMetylgrönt: Ett färgämne bestående av en tribensenammoniumgrupp vanligtvis i förening med zinkklorid. Det används som biologiskt färgämne och för färgning av textilier.DNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.NervsystemetLisurid: Ett ergotderivat som verkar som agonist på dopamin D2-receptorer (dopaminstimulerare). Det kan även verka som antagonist på dopamin D1-receptorer, samt som agonist på somliga serotoninreceptorer (serotoninstimulerare).Ciona intestinalis: Sjöpung (Ascidiaceae). Den är användbar som laboratoriedjur.Sekvenshomologi, aminosyraMollusca: Ett fylum i riket Metazoa. Mollusker har mjuka, osegmenterade kroppar, med ett främre huvud, en massa av inre organ på ryggsidan och en fot på undersidan. De flesta har ett skyddande kalkskal. Fylet omfattar klasserna Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda, Aplacophora, Scaphopoda, Polyplacophora och Monoplacophora.PolychaetaFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Dödsgener: Gener som ger upphov till för tidig död hos en organism. Dominanta dödsgener tar dör på heterozygoter, medan recessiva dödsgener tar död på enbart homozygoter.