Loading...


SkolorSkolsköterskaMedicinska högskolor: Utbildningsanstalter för personer som utbildar sig inom det medicinska fältet.SkolhälsovårdTandläkarhögskolorStuderandeAntagningskrav för utbildning: Inträdesordringar för urval av studenter till lärosäten.Småbarnsavdelningar, daghemMatservice: Hela kedjan av processer, utrustning och inrättningar förknippade med beredning och distribution av färdigmat.Skolor, farmaceutisk utbildningVårdhögskolorLäroplan: Plan över studiegången vid en utbildningsinstitution.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Matautomater: Mekaniska apparater för tillhandahållande av livsmedel.Tandläkarutbildning: Utbildning inom odontologi i allmänhet.Ungdomsbeteende: Varje iakttagbart handlingssätt hos en tonåring.Skolor, folkhälsaMedicinstuderande: Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.StudentavhoppPrestation: Lyckad insats för att nå ett önskvärt mål; graden av framgång inom något givet område (isht. skolastiskt) eller i allmänhet.Läkarutbildning, preklinisk: Den medicinska grundutbildningen för blivande läkare.Hälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av hälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.TandläkarstuderandeHälsokampanjer: Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.Förenta StaternaTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.UndervisningKunskapsprov: Bedömning av utbildnings- och kunskapsnivå. Begreppet omfattar alla aspekter av testning och testutformning.ProgramevalueringSkoltandvårdFakultet, odontologisk: Avdelning för tandläkarutbildning vid universitet eller högskola, eller den personal med högre akademisk utbildning som ansvarar för avdelningen.UtbildningsnivåChild Nutritional Physiological PhenomenaOrganisationspolitikPrevalensKollegial grupp: Grupp bestående av personer med ungefär samma yrkes- och intresseinriktningar, av ungefär samma ålder, rang eller sociala ställning.YrkesvalFrånvaro: Kronisk frånvaro från arbete eller andra plikter.Ungdomars näringsfysiologi: Näring i tonåren.TransportSocial miljöBarns beteende: Allt agerande hos barn mellan två och tolv år. För nyfödda och barn under två år används "spädbarns beteende".Premedicinsk utbildningHälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.FöräldrarLunchFysisk träning: Lektioner och övningar i den fysiska utvecklingen av kroppen, som t ex gymnastiklektioner i skolan. Hit räknas inte fysisk träning i behandlingssyfte, s k motionsterapi.Socioekonomiska faktorerDatainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.Specialundervisning: Särskild undervisning för individer som av intellektuella, fysiska, sociala eller känslomässiga skäl inte kan tillgodogöra sig vanlig undervisning.NäringspolitikTätortsbefolkningKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Glesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.Offentlig sektorBullyingBarnnutritionUngdomspsykologi: Gren av psykologin som är inriktad på normalt och onormalt beteende hos tonåringar.StudiebidragProgramutvecklingVeterinärhögskolorMenyplaneringUniversitetHälsobeteende: Människors beteenden för att skydda eller främja sin hälsa. Exempelvis anses korrekt föda och tillräckligt med motion påverka hälsotillståndet. Livsstil är nära associerad med hälsobeteende, och faktorer som påverkar livsstil är socioekonomiska, utbildningsfaktorer och kulturella faktorer.Fakultet, medicinsk: Avdelning för de medicinska ämnesområdena vid universitet eller högskola, eller den för utbildningen ansvariga personalgruppen.SexualupplysningRiskfaktorerIdrott: Fysisk aktivitet eller spel som kräver fysisk ansträngning eller skicklighet. Drivkraften kan vara av olika slag, t ex nöje, tävlingslust och/eller ekonomisk belöning.Biblioteksskolor: Utbildningsinrättningar för personer som specialiserar sig i biblioteks- eller informationsvetenskap.VårdskolorKulturell mångfald: Samexistens mellan flera distinkta etniska grupper, raser, religiösa eller kulturella grupperingar inom ett samhälle, en organisation eller population.RökningPersonalrekryteringAnlagstester: Tester utformade för att bedöma en persons inlärnings- och prestationsförmåga.Lek och leksaker: Spontana och frivilliga nöjesaktiviteter och föremål eller utrustning som används vid dessa aktiviteter. Hit hör spel, leksaker osv.Longitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Utbildning: Förvärv av kunskap genom formaliserade studier.Barnomsorg: Samhällets organiserade åtgärder för omsorgen om barns hälsa och välbefinnande.Personliga relationerInträdesprov, högskola: Kunskapsprov avsett att visa om en students förkunskaper är tillräckliga för påbörjande av högre studier.YrkesutbildningKlinisk kompetens: Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.Kanada: Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.FetmaTandläkarutbildning, förkunskaperBoendeformerDistriktstandvård: Tandvård (som i Sverige ingår i den kommunala primärvården) som har till uppgift att erbjuda program för förebyggande, diagnostik och behandling inom ett bestämt upptagningsområde.Förälder-barnrelationerHygien: I vid bemärkelse det samma som renlighet, men även vetenskapen om skapande och upprätthållande av en för individ och grupp hälsofrämjande miljö.Cykling: Bruk av cykel som transportmedel. Hit hör dock inte användning av testcykel för t ex ergometri.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Minoritetsgrupper: En undergrupp med särdrag inom en större grupp, ofta med särskild sammanhållning som särskiljer den från den större gruppen.Integrering (Utbildning): Oftast avses integrering av ett fysiskt eller mentalt handikappat barn i en normal skolklass, med erforderligt utbildningsprogram.Hälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.Age FactorsMiljöplanering: Utformning av omgivningen för att medge eller främja specifika beteende- eller verksamhetsmönster.NäringsvetenskapOral protetikKalifornien: En delstat i USA, belägen i sydvästra hörnet av landet, vid Stilla havet. Ytan är ca 411 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 33 miljoner invånare. Huvudstaden heter Sacramento.Inlärningsstörningar: Förhållanden kännetecknade av avsevärd avvikelse mellan den antagna intellektuella förmågan hos en individ och dennes förmåga att tillägna sig nya språkkunskaper eller andra kognitiva färdigheter. Sådana störningar kan ha sin grund i organiska eller psykologiska tillstånd. Ganska vanliga arter av störning är dyslexi, dyskalkyli och dysgrafi.Klinisk praktik: Praktisk tjänstgöring under läkarutbildningen på t ex klinisk avdelning, akutavdelning eller vårdcentral.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Problembaserad inlärningLågprestationNäringsvärdeSocialgruppMotorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.Social marknadsföringToaletterSäkerhet1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Kroatien: Republik på Balkanhalvön som i söder gränsar till Bosnien-Hercegovina, i norr till Slovenien, i öster till Serbien och väster till Adriatiska havet. Ytan är 56 538 km2, och folkmängden uppgår till 4,5 miljoner invånare (1998). Zagreb är huvudstad.VåldIndien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.Missbruksrelaterade sjukdomar: Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.SnacksDrycker: Vätskor som kan drickas.Motion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.Sjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.Farmaceutisk utbildning: Utbildning i framställning, hantering och rätt användning av läkemedel inom medicinen.Idrottsskador: Skador som uppkommer under utövande av idrott.RisktagandeEtniska grupper: Folkgrupper med gemensamt kulturarv som skiljer dem från andra i olika sociala sammanhang.Relationer samhälle-institutioner: Samverkan mellan samhällsmedlemmar och företrädare för samhällets institutioner.Praktik under handledningTandläkarsällskapOverweightVetenskapTurkietTexasIntervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.Kost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.PilotstudierFamilj: En social grupp bestående av föräldrar, eller fosterföräldrar, och barn.Fattigdom: Socio-ekonomiskt tillstånd där levnadsstandarden för en individ, familj eller samhällsgrupp är under den för samhället gällande standardnormen. Den står ofta i förhållande till en viss inkomstnivå.Kostval: Tendensen att föredra vissa maträtter framför andra.Karies: Lokalt angrepp på tandytan, vilket inleds med urkalkning av emaljen, fortsätter med enzymatisk nedbrytning av organiska strukturer och slutar med att det bildas hålrum. Om inte angreppet hejdas kan urholkningen tränga igenom emaljen och tandbenet tills pulpan nås. De tre vanligaste teorierna om uppkomsten av karies är att syra från bakterier leder till urkalkning; att mikroorganismer bryter ned emaljprotein; eller att keratolytiska mikroorganismer producerar kelater som leder till urkalkning.Huvudlöss: Parasitinvasion på huden av arter av ordningen Phthiraptera, särskilt Pediculus humanus (familjen Pediculidae), som parasiterar i huvud- och könshår hos människa.Insamling av pengar: Vanligtvis organiserade kampanjer för insamling av bidrag till någon organisation eller för främjande av någon angelägen verksamhet.AT- och FV-block/ST-tjänst: Obligatoriska, kliniska utbildningsprogram i medicin och medicinska specialiteter för läkarstuderande.Matvanor: Det förhållande att det föreligger förkärlek för viss föda.Socialt beteendeKolsyrade drycker: Drycker med tillsats av koldioxid.England: En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.Aggression: En sorts beteende som leder till självhävdelse. Det kan uppstå ur inneboende drivkrafter eller ur känsla av frustration och kan uttryckas i destruktivt och aggressivt uppförande, i fientlig och obstru ktiv förslagenhet, eller i ett sunt självexpressivt behov av att bemästra.Attityder till hälsa: Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.SolskadorMentorer: Erfarna yrkesutövare som ger vägledning och stöd åt andra som önskar förkovra sig i sin yrkesroll eller utvecklas i sin karriär.Barns utveckling: Den kontinuerliga fysiologiska och mentala mognadsprocessen hos barn från födseln upp till tonåren. Hit hör normala reaktioner på och anpassning till situationer, men inte kroppstillväxt (="växt").Japan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.PersonalutvecklingStorbritannienTandvårdsforskning: Studier av lagar, teorier och hypoteser baserade på granskning och tolkning av tillämpliga fakta inom tandvården.HårbottenssjukdomarPraktiklokaliseringSpecialistutbildning, läkare: Utbildningsprogram för läkare som söker specialistutbildning. De omfattar såväl formell specialisttjänstgöring som forskningsarbete inom klinisk medicin och medicinsk grundvetenskap. Utbildningen leder till specialistbehörighet och eventuellt till högre akademisk examen.Könsfördelning: Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.Tandläkare-patientrelationer: Olika aspekter av det psykologiska förhållandet mellan tandläkare och patient.YrkeskompetensPrivat sektorUtbildningsteknik: Systematisk kartläggning, utveckling, organisering och utnyttjande av utbildningsresurser och administrering av dessa processer. Begreppet används ofta i en mer inskränkt betydelse, avseende apparatorienterad pedagogik eller tekniska hjälpmedel i undervisningen.1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.Ungdomars utvecklingSjälvuppfattningBeteendestörningar hos barn: Störningar som anses patologiska med hänsyn till ålders- och utvecklingsstadium, t ex uppförandestörningar och anaklitisk depression. Begreppet omfattar inte psykoneuroser, psykoser eller personlighetsstörningar med bestämda mönster.Tidig pedagogisk interventionAdministrativ personal: Personer som är ansvariga för policyutformning och kontroll av planerings- och verksamhetsgenomförande.Medicinska bibliotekDatorstödd undervisning: Självinlärningsteknik, vanligtvis online, som bygger på att studenten aktivt utnyttjar datoriserat undervisningsmaterial.BefolkningsstudierUndervisningsmaterielLivsmedelsförsörjningByggnadskonstruktion: Arkitektur, yttre och inre formgivning och byggnation av andra inrättningar än sjukhus, t ex tandläkarskolor, läkarskolor, öppenvårdskliniker och specifika sjukvårdsenhetsbyggnader. Hit räknas också utformning och konstruktion av skyddade, kontrollerade eller avstängda forskningsmiljöer, inkl. rymdstationer.Fast FoodsFolkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.Alkoholkonsumtion: Beteende sammanhängande med alkoholkonsumtion, inklusive socialt drickande.Attityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.Masksjukdom: Infektion med parasitmaskar från helmintklassen.Kroppsmasseindex: Ett antropometriskt mått för kroppsvikt, benämnt BMI. Beräkningen görs genom att dela kroppsvikten med kvadraten på kroppslängden (kg/m2), vilket ger den högsta korrelationen med kroppsdensiteten. BMI är korrelerat med mängden kroppsfett, och varierar med ålder och kön. Vid BMI under 18.5 föreligger undervikt, vid 18.5-24.9 normalvikt, vid 25-29.9 övervikt, och vid 30 och däröver föreligger fetma.Malaysia: En parlamentarisk, konstitutionell monarki i Sydostasien, belägen dels på halvön söder om Thailand, dels på norra delen av Borneo, gränsande till Indonesien i söder. Mellan dessa båda malaysiska landområden ligger den Sydkinesiska sjön. Landets yta är 329 750 km2, och folkmängden uppgår till 24,8 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Kuala Lumpur.NäringsstatusFarmacistuderande: Studenter som utbildar sig till farmaceuter eller apotekare.BehovsbedömningTandvård: Det totala utbudet av tjänster för diagnos, förebyggande och behandling av tandsjukdomar eller tandskador.Tarmsjukdomar, parasitära: Tarminfektioner orsakade av parasiter, ofta protozoer eller parasitmaskar. Infektioner orsakade av rundmaskar (nematodinfektioner) och bandmaskar (cestodinfektioner) kallas även helmintiasis.Hälsotillstånd, glesbygdMiljö: De omgivande faktorer och betingelser som inverkar på organismers eller populationers liv och utveckling. Syn. omgivning.Anatomi: Läran om levande organismers byggnad.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Doktorandutbildning: Vidareutbildning efter akademisk grundexamen vid institution som har forskarutbildningsprogram som leder till specialkompetens eller högre akademisk examen.Livsmedelslagstiftning: Lagar och förordningar gällande livsmedelshantering.TandskadorEducation of Hearing DisabledMinnesota: Delstat i norra USA, gränsande till Iowa i Söder, Nord- och Syddakota i väster, Kanada i norr och Wisconsin i öster. Ytan är 206 190 km2, och huvudstad är St. Paul.Funktionshindrade barn: Barn med psykiska eller fysiska handikapp som inverkar på det dagliga livet och som kan kräva anpassningsåtgärder.Inlärning: Förhållandevis permanent beteendeförändring som resultat av tidigare erfarenheter eller övning. Begreppet omfattar förvärvande av kunskap.PennsylvaniaTidsfaktorerSpecialistutbildning, tandläkare: Utbildningsprogram för tandläkare som vill vidareutbilda sig till specialister. Häri ingår såväl formell specialistutbildning som forskningsarbete i klinisk och grundläggande odontologi.RegressionsanalysHälsotillstånd, tätort