Loading...


Mebendazol: Ett bensimidazolpreparat som verkar genom att störa kolhydratmetabolismen och hämma polymerisering av mikrotubuli.Nematodmedel: Preparat för behandling av nematodinfektioner. De har också veterinärt bruk.Albendazol: Ett bredspektrumsbenzimidazolmaskmedel som är strukturellt besläktat med mebendazol och effektivt mot många sjukdomar.Maskmedel: Medel som är aktiva mot parasitära maskar. De används för behandling av helmintiasis hos djur och människor.Blåsmask: Syn. ekinokock.Hakmaskinfektioner: Infektioner hos människor eller djur med andra hakmaskar än sådana som tillhör Ancylostoma eller Necator, för vilka termerna ankylostomiasis resp. necatoriasis finns .Blåsmasksjuka: Infektionssjukdom orsakad av larver till bandmaskar (binnikemaskar) av släktet Echinococcus. Lever, lungor och njurar är de organ som larverna främst angriper. Syn. ekinokockos.TrikuriasisSpolmaskinfektion: Infektion med nematoder av släktet Ascaris. Födoämnen innehållande parasitens ägg ger upphov till diarre och pneumonit. Parasiterna förekommer i områden med dåliga sanitära förhållanden eller där avfö ring från människor används för gödsling.Ekinokockos, lever: Maskinfektion i levern orsakad av Echinococcus granulosus eller Echinococcus multilocularis.PyrviniumföreningarTrichurisAscaris lumbricoides: En nematodart som är den största tarmparasitmasken hos människa. Den är spridd över hela världen, men förekommer mest i områden med dåliga sanitära förhållanden. Smitta sker genom föda som är förorena d av parasitägg.RundmaskinfektionerParasitäggantalSpringmaskinfektion hos människa: Infektion med rundmaskar av släktet Enterobius. E. vermicularis, springmask som ofta förekommer i tarmen hos människor, ger upphov till en krypande känsla och klåda, hos småbarn särskilt kring analöppningen. Obehagen leder till kliande och rivande, vilket kan resultera i ärrbildning.Bensimidazoler: En grupp föreningar som används i såväl läkemedel som bekämpningsmedel.Masksjukdom: Infektion med parasitmaskar från helmintklassen.Angiostrongylus cantonensis: En art parasitiska nematoder med utbredning på Stillahavsöarna som infekterar lungorna hos råttor. Infektion kan spridas till människa genom konsumtion av sniglar och leder till eosinofil meningit.Tarmsjukdomar, parasitära: Tarminfektioner orsakade av parasiter, ofta protozoer eller parasitmaskar. Infektioner orsakade av rundmaskar (nematodinfektioner) och bandmaskar (cestodinfektioner) kallas även helmintiasis.Fenbendazol: Ett bensimidazolpreparat mot nematoder (rundmaskar) för veterinärt bruk.Lungekinokockos: Maskinfektion i lungorna orsakad av Echinococcus granulosus eller Echinococcus multilocularis.PrazikvantelPyrantelpamoatLevamisol: Ett medel mot mask som experimentellt prövats mot reumatiska sjukdomar, varvid det tydligen återställer immunsvaret genom att öka makrofagkemotaxin och T-cellsfunktionen. Denna immunsvarsförstärkning tycks paradoxalt ha positiv effekt vid reumatisk artrit, där biverkningar som dermatit, leukopeni, trombocytopeni, illamående och kräkningar rapporterats.Bandmaskmedel: Medel mot bandmask hos människor och djur.PyrantelHymenolepiasis: Infektion orsakad av bandmaskar av släktet Hymenolepis, t ex H. nana (dvärgbinnikemask).Ancylostomatoidea: En superfamilj av nematoder bestående av fyra släkten parasitära hakmaskar: Ancylostoma, Necator, Bunostomum och Uncinaria. Ancylostoma och Necator förekommer hos människa och andra däggdjur.