Maskmedel: Medel som är aktiva mot parasitära maskar. De används för behandling av helmintiasis hos djur och människor.RundmaskinfektionerHaemonchus: Ett släkte parasitära rundmaskar som infekterar mage och tolvfingertarm hos gräsätare, främst får och getter, som får i sig parasiterna med gräset de betar. Sjukdomen är vanligast i tropiska och subtropiska länder. Endast undantagsvis drabbas människor av infektion.Nematodmedel: Preparat för behandling av nematodinfektioner. De har också veterinärt bruk.PyrantelIvermektin: En blandning av huvudsakligen avermektin H2B1a och en del avermektin H2B1b, vilka är makrolider från Streptomyces avermitilis. Medlet binder glutamatstyrda kloridkanaler, vilket ger ökad permeabilitet och hyperpolarisering hos nerv- och muskelceller. Det samverkar också med andra kloridkanaler. Ivermektin är ett parasitmedel av bredspektrumtyp som är verksamt mot mikrofilarier till Onchocerca volvulus, men inte det vuxna stadiet.Fenbendazol: Ett bensimidazolpreparat mot nematoder (rundmaskar) för veterinärt bruk.StrongyloideaMasksjukdom, djur: Infektion med parasitmaskar från helmintklassen hos djur. Infektionen kan vara experimentell eller naturlig.Ascaridia: Ascaridia. Ett släkte nematodmaskar. A. galli och A. lineata ger tarminfektioner hos fjäderfä.Haemonkiasis: Infektion med nematoder (rundmaskar) av släktet Haemonchus, kännetecknad av matsmältningsstörningar och anemi, som vid hakmaskinfektion.RundmaskarAlbendazol: Ett bredspektrumsbenzimidazolmaskmedel som är strukturellt besläktat med mebendazol och effektivt mot många sjukdomar.ParasitäggantalMebendazol: Ett bensimidazolpreparat som verkar genom att störa kolhydratmetabolismen och hämma polymerisering av mikrotubuli.Levamisol: Ett medel mot mask som experimentellt prövats mot reumatiska sjukdomar, varvid det tydligen återställer immunsvaret genom att öka makrofagkemotaxin och T-cellsfunktionen. Denna immunsvarsförstärkning tycks paradoxalt ha positiv effekt vid reumatisk artrit, där biverkningar som dermatit, leukopeni, trombocytopeni, illamående och kräkningar rapporterats.TrichostrongylusMaskar: Inälvsmaskar (helminter) är en grupp parasitmaskar som omfattar Acanthocephala, Nematoda och Platyhelminthes. Några forskare betraktar även vissa arter av tillfälligt parasitära blodiglar som inälvsmaskar.FårsjukdomarMasksjukdom: Infektion med parasitmaskar från helmintklassen.StrongylidaSpolmaskinfektion: Infektion med nematoder av släktet Ascaris. Födoämnen innehållande parasitens ägg ger upphov till diarre och pneumonit. Parasiterna förekommer i områden med dåliga sanitära förhållanden eller där avfö ring från människor används för gödsling.TrikuriasisBepheniumföreningar: Analoger till och derivat av bephenium (N,N-dimetyl-N-(2-fenoxietyl)bensenmetanaminium). Bepheniumhydroxinaftoat har använts som medel mot mask och parasiter.Hakmaskinfektioner: Infektioner hos människor eller djur med andra hakmaskar än sådana som tillhör Ancylostoma eller Necator, för vilka termerna ankylostomiasis resp. necatoriasis finns .Morantel: Ett maskmedel som främst används på kreatur.Ascaris suum: En art av parasitmaskar (nematoder) som vanligen förekommer i grisar och en del andra djur. Också människor kan infekteras, t ex genom hantering av grisgödsel, och drabbas av tarmsjukdom.Ascaris lumbricoides: En nematodart som är den största tarmparasitmasken hos människa. Den är spridd över hela världen, men förekommer mest i områden med dåliga sanitära förhållanden. Smitta sker genom föda som är förorena d av parasitägg.Tarmsjukdomar, parasitära: Tarminfektioner orsakade av parasiter, ofta protozoer eller parasitmaskar. Infektioner orsakade av rundmaskar (nematodinfektioner) och bandmaskar (cestodinfektioner) kallas även helmintiasis.OstertagiaAncylostomatoidea: En superfamilj av nematoder bestående av fyra släkten parasitära hakmaskar: Ancylostoma, Necator, Bunostomum och Uncinaria. Ancylostoma och Necator förekommer hos människa och andra däggdjur.Ancylostoma: Ett släkte nematoder med många arter som är tarmparasiter. A. duodenale är den vanliga hakmasken hos människan. A. braziliense, A. ceylonicum och A. caninum förekommer huvudsakligen hos hund och katt, men kan också infektera människor.Bandmask: En klass av segmenterade bandmaskar.TrichostrongylosisGetsjukdomar: Sjukdomar hos tamgetter eller vilda getter tillhörande släktet Capra.TrichurisStrongyle Infections, EquinePyrantelpamoatPrazikvantelSalicylaniliderTrichostrongyloideaAminoacetonitril: Cyanometylamin.Ankylostomiasis: Infektion hos människa och djur orsakade av hakmaskar tillhörande släktet Ancylostoma. Typiska symtom är anemi, dyspepsi, eosinofili och buksvullnad.Parasitmedel: Läkemedel för behandling av parasitsjukdomar.TeucriumAscarididainfektioner: Infektioner orsakade av nematoder av ordningen Ascaridida.AgaveLäkemedelsresistens: Nedsatt eller utebliven effekt av ett läkemedelspreparat på en organism, sjukdom eller vävnad. Läkemedelsresistens måste skiljas från läkemedelstolerans, som innebär en gradvis minskande känslighet för ett läkemedels effekter vid fortlöpande medicinering.Bandmaskinfektioner: Infektioner orsakade av äkta bandmaskar av klassen Cestoda bland helminterna.StrongylidainfektionerAscaridoidea: En överordnad familj av nematodmaskar med sammansatt muskulatur. Ett typiskt kännetecken hos dessa organismer är att de har tre tydliga läppar runt munnen.AnnonaPyrviniumföreningarMetastrongyloidea: En superfamilj nematoder av ordningen Strongylida. Typiska kännetecken är en vätskefylld ytterhud och en tillbakabildad mun och bursa.Parasitologisk resistensbestämningFlacourtiaceae: En trädfamilj tillhörande ordningen Violales, klassen Magnoliopsida, som består av tropiska eller subtropiska träd och buskar.RöllekaHeligmosomatoidea: En överordnad familj parasitära rundmaskar som tidigare betraktades som en del av Trichostrongyloidea. Den omfattar släktena Heligmosomum, Nematospiroides och Nippostrongylus. Gnagare är deras värdorganismer.AvföringTrichostrongyloidiasisStrongyloidesOesophagostomumBensimidazoler: En grupp föreningar som används i såväl läkemedel som bekämpningsmedel.Getter: Alla medlemmar av släktet Capra, lättrörliga idisslare med ihåliga horn. De är nära besläktade med får.Loganiaceae: En växtfamilj (kräknötsväxter) inom ordningen Gentianales och klassen Magnoliopsida. Växterna har bladliknande bihang vid bladstjälkarnas fäste och blomklasar längst ut. Kronbladen har fyra eller fem överlappande flikar, och fruktkapseln innehåller vingade eller vinglösa frön.FårOstertagiasisBandmaskmedel: Medel mot bandmask hos människor och djur.Ericaceae: Familjen ljungväxter inom ordningen Ericales med ca 100 släkten och 3400 arter, som främst förekommer i tempererade och arktiska områden. De utgörs av fleråriga växter i form av örter, ris eller buskar. De flesta är vintergröna, med läderartade blad. I familjen ingår ljung, blåbär, lingon, tranbär, skvattram osv. Syn. ljungväxter.Hymenolepiasis: Infektion orsakad av bandmaskar av släktet Hymenolepis, t ex H. nana (dvärgbinnikemask).Larv: Maskliknande stadium efter äggstadiet i livscykeln hos insekter, maskar och andra djur som genomgår metamorfos.NiklosamidCitrongräsDepsipeptider: Föreningar bestående av kedjor av växelvis aminosyror och karboxylsyror via ester- och amidkopplingar. De är vanligtvis cykliska.VäxtextraktCombretaceaeVerbascumMelia azedarach: En art (zedrak) av växtsläktet Melia och familjen Meliaceae som är giftig för insekter. Det upp till 15 m höga trädet har rosa-violetta blommor och gula, giftiga frukter.Spolmask: Ett släkte nematoder av den överordnade familjen Ascaridoidea, vars olika arter vanligen lever i tarmarna.TiabendazolHästsjukdomar: Sjukdomar hos tam- eller vildhästar av arten Equus caballus.PhytochemicalsMelastomataceae: En tropisk växtfamilj (med bl a arterna rosenskärm och diadembuske) inom ordningen Myrtales och klassen Magnoliopsida med parallellnerviga blad.Ecuador: Stat vid ekvatorn i nordvästra Sydamerika. Landet gränsar mot Stilla havet i väster och Colombia och Peru i norr, öster och söder. Ytan är 283 560 km2, inklusive Galapagosöarna, och folkmängden uppgår till ca 13,1 miljoner invånare (2001). Huvudstad är Quito.AlpiniaMakrolider: En grupp makrocykliska föreningar som bildas genom kedjeförlängning av flera propionater och cykliseras till en stor, (vanligen 12-, 14-, 16-) ledad laktonmolekyl. De är ofta glykosylerade. Många av dem är antibiotiska.ClausenaMaskproteiner: Proteiner från vilken som helst art av mask.RosaceaeCaricaHymenolepis nana: Den minsta av bandmaskarna (dvärgbinnikemask). Den är den enda cestoden som parasiterar på människor utan att behöva en mellanvärd.Parasitsjukdomar, djurNippostrongylusClerodendrumLäkemedelsrester: Läkemedel och deras nedbrytningsprodukter som återfinns i animalisk föda och mjölk från djur som fått medicinering. Begreppet omfattar även förekomst av läkemedelsmetaboliter i fettvävnad hos människor efter läkemedelsbehandling.Necator americanusNötkreatursjukdomar: Sjukdomar hos tamboskap av släktet Bos. Hit räknas sjukdomar hos ko, yak och zebu.Meliaceae: En familj trädväxter (mahogny) av ordningen Sapindales och klassen Magnoliopsida.Toxocara canisArtemia: Ett kräftdjursläkte av ordningen Anostraca som förekommer i saltsjöar och som ofta odlas som fiskfoder. Artemia har 168 kromosomer och har hemoglobin i blodet.Akantusväxter: En växtfamilj inom ordningen Scrophulariales, underklass Asteridae, klass tvåhjärtbladiga växter. Den kännetecknas av enkla blad i motsatta par, cystoliter (förstorade celler som innehåller kristaller av kalciumkarbonat), och bilaterala och bisexuella blommor som vanligtvis sitter tätt tillsammas.Kameldjur, nya världens: Idisslare hemmahörande i Sydamerika som är besläktade med kameler. Det finns flera arter: vicuna, guanaco, llama och alpaca.StrongyloidiasisOligochaeta: Ett släkte bland ringmaskarna (Annelida) till vilket hör vanlig daggmask (Lumbricus och Eisenia).FenylendiaminerLigand-Gated Ion ChannelsStrongyloides stercoralisAcetogeninerSchistosomiasis, medel motDjurskötsel: Handhavande, i vid bemärkelse, av husdjur.NeurocysticerkosParasitsjukdomarCaenorhabditis elegans: En nematodart som ofta används för biologiska, biokemiska och genetiska studier.Hästar: Stora, uddatåiga, växtätande hovdjur av familjen Equidae (hästdjur). Det finns ett flertal olika raser av tamhäst, och de varierar mycket i storlek. Hästar har svettkörtlar över hela kroppen och svettas mycket vid ansträngning.SnäckfeberGraviditetskomplikationer, parasitära: Parasitsjukdomar som uppträder under graviditet, eller graviditet under pågående parasitsjukdom. Några av de vanligaste parasitinfektioner i detta sammanhang är amöbiasis, malaria och toxoplasmos.Taenia soliumMetabol avgiftning, fas I: Förberedning av exogena ämnen för konjugering i fas 2-avgiftning. Till fas 1-enzymerna hör cytokrom-P450 och vissa oxidoreduktaser. Högre aktivitet i avgiftningens fas 1 än i fas 2 leder till förhöjda nivåer av fria radikaler, som kan ge upphov till cancer och annan cellskada. Igångsättande eller antagonism av fas 1-avgiftning utgör grunden för ett antal läkemedelsinteraktioner.Letal dos 50: Den dosmängd av ett giftigt ämne eller av joniserande strålning som krävs för att döda 50% av en testpopulation.Elfenbenskusten: Republik i Västafrika, med en yta på 322 500 km2 och en folkmängd som uppgår till 14,6 miljoner invånare (1998). Landet gränsar till Atlanten i söder, till Mali och Burkina Faso i norr, till Liberia och Guinea i väster och Ghana i öster. Huvudstaden heter Abidjan.Tanzania