Maskar: Inälvsmaskar (helminter) är en grupp parasitmaskar som omfattar Acanthocephala, Nematoda och Platyhelminthes. Några forskare betraktar även vissa arter av tillfälligt parasitära blodiglar som inälvsmaskar.Masksjukdom: Infektion med parasitmaskar från helmintklassen.Masksjukdom, djur: Infektion med parasitmaskar från helmintklassen hos djur. Infektionen kan vara experimentell eller naturlig.RNATherapy with HelminthsTarmsjukdomar, parasitära: Tarminfektioner orsakade av parasiter, ofta protozoer eller parasitmaskar. Infektioner orsakade av rundmaskar (nematodinfektioner) och bandmaskar (cestodinfektioner) kallas även helmintiasis.RNA, Small InterferingRNA, viraltTrichurisMaskantikroppar: Antikroppar framkallade hos människor eller djur efter exponering för antigen från parasitmaskar. Immunglobuliner av IgE-klass är vanligast, men IgG, IgM och IgA kan också förekomma.RNA EditingMaskantigener: Alla delar av parasitmaskar som framkallar en immunreaktion. De vanligast förekommande helmintantigener är schistosomantigener.RNA-splitsningAncylostomatoidea: En superfamilj av nematoder bestående av fyra släkten parasitära hakmaskar: Ancylostoma, Necator, Bunostomum och Uncinaria. Ancylostoma och Necator förekommer hos människa och andra däggdjur.Maskmedel: Medel som är aktiva mot parasitära maskar. De används för behandling av helmintiasis hos djur och människor.Maskproteiner: Proteiner från vilken som helst art av mask.RNA, ribosomaltRNA, bakterielltNematospiroides dubiusStrongylidainfektionerRundmaskinfektionerDNA-styrt RNA-polymeraser: En grupp enzymer som katalyserar DNA-mallstyrd förlängning av 3'-änden av en RNA-sträng med en nukleotid åt gången. De kan initiera en helt ny sträng. Hos eukaryoter har tre former av enzymet kunnat särskiljas utifrån känslighet för alfa-amanitin och den typ av RNA som syntetiseras. EC 2.7.7.6.Bandmask: En klass av segmenterade bandmaskar.RNA-virusRNA-interferensRNA, budbärarParasitäggantalAlbendazol: Ett bredspektrumsbenzimidazolmaskmedel som är strukturellt besläktat med mebendazol och effektivt mot många sjukdomar.RNA, dubbelsträngatRNA, katalytisktRNA FoldingRNA-polymeras IISchistosoma mansoniProtozoinfektionerRNA, svampFilarioidea: En superfamilj av nematoder (rundmaskar) tillhörande underordningen Spirurina. Organismerna har trådformad kropp och en mun omgiven av papiller.BlodmaskRNA-stabilitetBandmaskinfektioner: Infektioner orsakade av äkta bandmaskar av klassen Cestoda bland helminterna.RNA-helikaserAntisens-RNAFilariasis: Infektioner orsakade av nematoder (rundmaskar) i superfamiljen Filarioidea. Tillstånd med levande maskar i kroppen är för det mesta symtomfria, men döda, vuxna maskar ger upphov till granulomatös inflammation och bestående fibros. Organismer av släktet Elaeophora infekterar älg och får, vilket ger ischemisk nekros i hjärnan, blindhet och dermatos i ansiktet.RNA Processing, Post-TranscriptionalSnäckfeberNippostrongylusRNA, transferSchistosomiasis mansoniTrematodaAvföringRNA, smått nukleärtRNA-prekursorerRNA, UntranslatedNukleinsyrakonfigurationMask-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos helminter (inälvsmaskar).Fasciola hepatica: En art av inälvsmask som vanligtvis kallas leverflundra. Den förekommer i gallgångarna, levern och gallblåsan under olika utvecklingsstadier. Snäckor och vattenvegetation är mellanvärdar. Ibland förekommer den hos människor, men är vanligast hos får och nötkreatur.SugmaskinfektionerRNA CapsVärd-parasitförhållanden: Samverkan mellan två organismer, av vilka den ena lever på den andras bekostnad.Necator americanusRNA-sekvensanalysJord: Det lösa ytmaterialet på jorden som utgör grogrunden för växter.RundmaskarRNA, växtParasitsjukdomarTh2-cellerBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.RNA, protozoisktTrichinella spiralisStrongyloides stercoralisHymenolepiasis: Infektion orsakad av bandmaskar av släktet Hymenolepis, t ex H. nana (dvärgbinnikemask).RNA, tumörParasitologiTaeniaRNA-ligas (ATP)Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.NecatoriasisSpolmask: Ett släkte nematoder av den överordnade familjen Ascaridoidea, vars olika arter vanligen lever i tarmarna.DEAD-box RNA HelicasesRNA-polymeras IIIMebendazol: Ett bensimidazolpreparat som verkar genom att störa kolhydratmetabolismen och hämma polymerisering av mikrotubuli.StrongyloideaGenom, maskStrongyloidiasisHymenolepis nana: Den minsta av bandmaskarna (dvärgbinnikemask). Den är den enda cestoden som parasiterar på människor utan att behöva en mellanvärd.RNA-polymeras IParasitmedel: Läkemedel för behandling av parasitsjukdomar.RNA, nukleärtPrevalensTrichinellosisgRNARNA, ribosomalt, 28SParasiterAncylostoma: Ett släkte nematoder med många arter som är tarmparasiter. A. duodenale är den vanliga hakmasken hos människan. A. braziliense, A. ceylonicum och A. caninum förekommer huvudsakligen hos hund och katt, men kan också infektera människor.CoinfectionAscaris suum: En art av parasitmaskar (nematoder) som vanligen förekommer i grisar och en del andra djur. Också människor kan infekteras, t ex genom hantering av grisgödsel, och drabbas av tarmsjukdom.PrazikvantelHymenolepis: Ett släkte små bandmaskar som förekommer hos fåglar och däggdjur.RNA, ribosomalt, 18STaeniasisAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Fascioliasis: Infektion med inälvsmaskar (helminter), orsakad av olika arter av Fasciola.RNA-bindande proteinerImmunglobulin E: Ett immunglobulin som är kopplat till mastceller. Elfenbenskusten: Republik i Västafrika, med en yta på 322 500 km2 och en folkmängd som uppgår till 14,6 miljoner invånare (1998). Landet gränsar till Atlanten i söder, till Mali och Burkina Faso i norr, till Liberia och Guinea i väster och Ghana i öster. Huvudstaden heter Abidjan.RNA, ribosomalt, 23SSpiruroideaMansonellias: Infektion med rundmaskar av släktet Mansonella. Till symtomen hör klåda, huvudvärk och svullna leder.Schistosoma haematobiumRNA-transportRNA, Spliced LeaderRNA, satellitEchinostomiasis: Infektion orsakad av maskar av släktet Echinostoma.ToxocariasisBasofiler: De basofila leukocyterna tillhör gruppen granulocyter och har fått sitt namn av att de endast färgas av basiska färgämnen. Kornen, granula, i cytoplasman färgas mörkare än cellkärnan. Basofiler reager ar på IgE-antikroppar och frisläpper vid aktivering histamin, cytokiner och aggressiva enzymer. De utgör mindre än en procent av blodkropparna.Wuchereria bancroftiStrongyloidesAmoebozoaRNA, ribosomalt, 16SNematodmedel: Preparat för behandling av nematodinfektioner. De har också veterinärt bruk.Parasitsjukdomar, djurSchistosomiasis haematobiaNeglected DiseasesIvermektin: En blandning av huvudsakligen avermektin H2B1a och en del avermektin H2B1b, vilka är makrolider från Streptomyces avermitilis. Medlet binder glutamatstyrda kloridkanaler, vilket ger ökad permeabilitet och hyperpolarisering hos nerv- och muskelceller. Det samverkar också med andra kloridkanaler. Ivermektin är ett parasitmedel av bredspektrumtyp som är verksamt mot mikrofilarier till Onchocerca volvulus, men inte det vuxna stadiet.Hygien: I vid bemärkelse det samma som renlighet, men även vetenskapen om skapande och upprätthållande av en för individ och grupp hälsofrämjande miljö.Möss, inavlade BALB CArke-RNATropikmedicinOxyuridaMetylgrönt: Ett färgämne bestående av en tribensenammoniumgrupp vanligtvis i förening med zinkklorid. Det används som biologiskt färgämne och för färgning av textilier.NukleinsyrahybridiseringLaos: Republik i Sydostasien, mellan Vietnam och Thailand; i nordväst gräns även mot Kina och Burma. Landets yta är 236 800 km2, och folkmängden uppgår till knappt 6,4 miljoner invånare (2006). Huvudstad är Vientiane.ProteinbiosyntesAnkylostomiasis: Infektion hos människa och djur orsakade av hakmaskar tillhörande släktet Ancylostoma. Typiska symtom är anemi, dyspepsi, eosinofili och buksvullnad.HydrologyCellinjeVirusförökningInterleukin-4: En löslig faktor som produceras av aktiverade T-lymfocyter och ger upphov till tillväxt och differentiering av B-celler. Interleukin-4 inducerar uttryck av klass II-MHC och Fc-receptorer på B-celler. Det har också verkan på T-lymfocyter, mastceller och flera andra hematopoetiska celler, inklusive granulocyt-, megakaryocyt- och erytroidförelöpare, samt makrofager.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.RNA CleavageMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.OligoribonukleotiderTrådmask: Ett släkte parasitrundmaskar som är spridda i Central- och Sydamerika. Typiska kännetecken är en slät kutikula och en förstorad främre ände.PlattmaskarRNA, heterogent nukleärtFilariaelefantsjuka: Parasitetablering av Wuchereria bancrofti eller Brugia malayi i människans lymfsystem.Transkription, genetiskOxyuroideaHymenolepis diminuta: En art av bandmask som infekterar råttor och möss, men som sällan ger upphov till sjukdom hos människor. Gnagare är den slutgiltiga värden i maskens livscykel, och skalbaggar utgör mellanvärdar.Ascaridida: Nematodordning av underklassen Secernentea. Organismerna har två eller tre par svanspapiller.Toxocara canisRNA, Small CytoplasmicGraviditetskomplikationer, parasitära: Parasitsjukdomar som uppträder under graviditet, eller graviditet under pågående parasitsjukdom. Några av de vanligaste parasitinfektioner i detta sammanhang är amöbiasis, malaria och toxoplasmos.OnchocerciasisTrichostrongyloideaRNA 3' End ProcessingEchinostoma: Ett släkte inälvsmaskar av familjen Echinostomatidae med många arter. De förekommer hos människor och andra ryggradsdjur. Mollusker (blötdjur) är oftast mellanvärdar.Genetiska mallar: Makromolekylära "formar" för syntes av komplementära makromolekyler, som vid DNA-replikation, transkription av DNA till RNA och translation av RNA till polypeptider.