Lymfangiogenes: Lymfkärlsbildning.Lymfkärl: Rörformade kärl, genom vilka transporteras lymfa och lymfocyter.Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor CVaskulär endotelcellstillväxtfaktor receptor-3Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor DLymfatiska systemet: Ett system av organ och vävnader som bereder och transporterar immunceller och lymfa.Endotel, lymfatiskt: Sammanhängande cellskikt (intima) i lymfkärlen. Det har större genomsläpplighet än det vanliga kärlendotelet, idet det saknar selektiv absorption och har till huvudfunktion att ta bort plasmaproteiner som sipprat genom kapillärkärlen till vävnaderna.Kärlnybildning i hornhinnan: Nya blodkärl som utgår från hornhinnevenerna och sträcker sig från kanten in i hornhinnans stödjevävnad. Dessa kärl kan ligga ytligt eller i det djupare bindvävsskiktet. Nybildningen av kärl är en följd av diverse inflammationer i det främre ögonsegmentet, inklusive trakom, interstitiell viruskeratit, mikrobiell keratokonjunktivit och immunreaktioner framkallade av hornhinnetransplantation.LymfödemLymfmetastas: Spridning av tumör från dess primära läge till lymfknutor eller avlägsna kroppsdelar via lymfsystemet.Kärlnybildning, patologisk: En patologisk process som utgörs av tillväxt av blodkärl i onormal vävnad eller på onormala platser.Neuropilin-2EndotelcellerMycoplasma pulmonisVaskulär endotelcellstillväxtfaktor AVaskulär endotelcellstillvästfaktor receptor-2Lymfkörtlar: Ovala eller bönformade knutor (1 - 30 mm i diameter) belägna längs lymfsystemets kärl.HornhinnaCD31-antigener: Adhesionsmolekyler som finns i stort sett på alla monocyter, blodplättar och granulocyter. CD31 är starkt representerade på endotelceller och koncentrerade till kontaktytorna mellan dem.Lymfangiom: En godartad tumörform som beror på en medfödd missbildning i lymfsystemet och som består av lymffyllda kärlutrymmen och kanaler. Lymfangioendoteliom är en typ av lymfangiom där endotelceller är den dominerande beståndsdelen.Kärlnybildning, fysiologisk: Utveckling av nya blodkärl i samband med återuppbyggnad av blodcirkulationen under läkningsprocesser.Receptorer, vaskulär endotelcellstillväxtfaktorHornhinnetransplantationEndotelcellstillväxtfaktorer: Dessa är lösliga mitogen som utsöndras från ett flertal organ. Faktorerna utgörs av en blandning av två polypeptidenkelkedjor med heparinaffinitet.. Molekylvikten är organ- och artberoende. De har mitogena och kemotaktiska effekter och stimulerar endotelceller till att växa och syntetisera DNA. De är besläktade med såväl basiska som sura fibroblastväxtfaktorer, men har andra aminosyrasekvenser.TillväxtfaktorreceptorerImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Vesicular Transport ProteinsLymfkärlsröntgen: Röntgenundersökning av lymfsystemet efter tillförsel av färg- eller kontrastmedel.Blodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.Cellrörelse: Cellers förflyttning från en plats till en annan.Möss, inavlade C57BLMöss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.Inflammation: Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.Glykoproteiner: Konjugerade protein-kolväteföreningar, omfattande bl a muciner, mukoida och amyloida glykoproteiner.Etodolak: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp med kraftiga, smärtstillande och arytmidämpande egenskaper. Det har visat sig effektivt vid behandling av osteoartrit, reumatoid artrit och ankyloserande spondylit, och för postoperativ smärtlindring.Cellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.CD11b-antigenerMöss, inavlade BALB CHud: Kroppens yttersta hölje, och dess skyddsbarriär mot omgivningen. Huden består av dermis (läderhuden) och epidermis (överhuden).PsoraleaMorpholinosMetastaser: Spridning av en tumör från ett organ eller en kroppsdel till en annan på avstånd från den primära platsen.Keratoplastik, penetrerande: Partiell eller fullständig ersättning av centrala hornhinnans alla skikt.SvansGranulationsvävnad: Kärlbindeväv som bildas på den läkande ytan på sår eller inflammerad vävnad. Vävnaden består av nya kapillärkärl och ett infiltrat av lymfoida celler, makrofager och plasmaceller.TumörerSignalomvandlingMöss, nakna: Muterade möss som är homozygota för den recessiva "nakengenen" och inte utvecklar någon tymus (bräss). De är värdefulla för tumörstudier och undersökning av immunsvar.Receptors, Prostaglandin E, EP1 SubtypeTumörcellinjeSaussureaLymfaMelanom: Elakartad tumörform med ursprung i celler som kan bilda melanin, vilken kan uppträda i huden varsomhelst på kroppen, i ögat eller, sällan, i slemhinnorna i könsorganen, ändtarmen, munhålan eller andra platser. Tumören förekommer mest hos vuxna och kan uppstå de novo eller ur ett födelsemärke eller elakartad pigmentfläck. Melanom metastaserar i stor omfattning, och lokala lymfkörtlar, lever, lungor och hjärna löper stor risk att drabbas. Incidensen av maligna hudmelanom ökar snabbt i hela världen.Laserkeratektomi: Användning av laserteknik för att reducera eller forma om hornhinnan i syfte att korrigera brytningsfel i ögat, som t ex vid myopi eller astigmatism.