Luftmikrobiologi: Förekomst av bakterier, virus och svampar i luften.Mikrobiologi: Läran om mikroorganismer, så som svampar, bakterier, alger, arkéer och virus.Luft: Jordens atmosfär, bestående huvudsakligen av syre (ca 1/5), kväve (ca 4/5) och mindre mängder koldioxid, andra gaser och partiklar.Mikrobiologiska metoder: Olika sorters teknik som används i mikrobiologi.Luftförorenande ämnenLuftförorening: Närvaro av föroreningar i luften som inverkar på människors hälsa och välmående eller framkallar andra skadliga effekter i miljön. Föroreningarna kan bestå av gaser, partiklar eller flyktiga organiska ämnen.Bakteriologi: Läran om bakterierna.Sjukhuslaboratorier: Sjukhuslokaler, utrustade för undersökningsarbete.Laboratorier: Lokaler, utrustade för undersökningsarbete.Bakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Bakteriologiska teknikerLuftemboli: Emboli orsakad av luftbubblor i blodet efter skada, operation eller yttre tryckförändringar.Bakterier, aeroba: Bakterier som måste ha syre för att leva.Bakteriella infektioner: Infektioner orsakade av olika bakterier.LuftrörelserLuftförorening, inomhus: Förorening av inomhusluft.Bakterier, anaeroba: Bakterier som kan överleva utan närvaro av syre.Laboratorieinfektion: Infektioner som förvärvats genom olycksfall vid laboratoriearbete.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Kliniska laboratorietekniker: Olika sorters teknik för att genomföra undersökningar vid diagnos och behandling av sjukdomar.Miljömikrobiologi: Vetenskapen om de mikroorganismer som lever i olika miljöer omkring oss (i luft, jord, vatten osv) och deras eventuella patogena egenskaper i förhållande till andra organismer, inklusive människor.Livsmedelsmikrobiologi: Förekomst av bakterier, virus och svamp i födoämnen. Området är inte begränsat till patogena orgranismer, utan omfattar även närvaro av icke-patogena bakterier och svampar i t ex ost och vin.Gramnegativa bakterier: Bakterier som tappar lilafärgning, men färgas rosa, vid gramfärgning.Luftsäckar: Säckar eller utrymmen med tunna väggar som utgör en del av andningssystemet hos fåglar, fiskar, insekter och däggdjur.Mikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).Luftkonditionering: Reglering av luftmiljön inom ett avgränsat utrymme, genom styrning av temperatur och flöde, fuktighet och halten av föroreningar och mikroorganismer.Typgodkännande: Förfarande för provning, utvärdering och godkännande för bruk av apparater, utrustningar och maskiner. Godkännandet utfärdas av en inom användningsområdet ansvarig myndighet.Utrustningssäkerhet: Eliminering av existerande eller tänkbara risker förknippade med bruk av utrustning.Svampar: Ett rike av eukaryota, heterotrofa organismer som lever som saprofyter eller parasiter, omfattande svampar, jästarter, mögel osv. De kan fortplanta sig sexuellt eller asexuellt och ha mer eller mindre komplexa livscykler. Trådsvampar bildar flercelliga kolonier.Odlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.Automatisering: Styrning av operativa processer med mekanisk eller elektronisk teknik istället för med den mänskliga faktorn.MykologiBakteriella infektioner, gramnegativa: Infektioner orsakade av bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning.Smittsamma sjukdomar: Sjukdomar som på olika vägar överförs med något smittämne, t ex bakterier eller virus, från en individ till en annan.Utvärderingsstudier, principer: Studier för mätning av effektiviteten hos en process, personal och utrustning, eller material om genomförandet av sådana studier. När det gäller läkemedel och medicinska hjälpmedel finns termerna kliniska prövningar och läkemedelsprövning.Enterobacteriaceae: En familj gramnegativa, fakultativt anaeroba, icke sporbildande stavbakterier. Bakterierna finns överallt. Några är saprofyter, andra växt- eller djurparasiter. Många arter är av stor ekonomisk betydelse pga sina sjukdomsalstrande effekter inom jordbruk och djurhållning.Informationssystem för kliniska laboratorier: Informationssystem, vanligen ADB-system, för administration av verksamhet och kliniska aktiviteter i det kliniska laboratoriet.StafylokockLuftförorenande ämnen, arbetsmiljö: Luftföroreningar specifika för en arbetsplats.Grampositiva bakterier: Bakterier som bibehåller kristallviolettfärgen efter behandling enligt Grams metod.VattenmikrobiologiMedical Laboratory Personnel1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Bakterietypningstekniker: Metoder för bestämning av olika typer och stammar av bakterier. De mest använda typningssytemen är bakteriofagtypning och serotypning jämte bakteriocintypning och biotypning.Bakteriemi: Närvaro av levande bakterier i blodet. Akuta tecken på bakteriell blodinfektion är feber, frossa, takykardi och takypne. De flesta fall förekommer hos sjukhuspatienter, som ofta har andra tillstånd el ler undergår behandling som gör deras blodcirkulationssystem mer mottagligt för infektion.StafylokockinfektionerSjukhussjuka: Smitta som sprids inom en sjukvårdsinrättning. Syn. sjukhusinfektion; nosokomial infektion.SvampinfektionerLuftjoniseringLuftkuddar: Säkerhetsanordningar i bilar, konstruerade som säckar som automatiskt fylls med luft vid kollision och fångar upp förare eller passagerare som kastas framåt eller sidledes.PorphyromonasKvalitetskontrollLäkemedelsresistens, bakteriell: Bakteriers förmåga att motstå eller utveckla tolerans för kemoterapeutiska preparat och antibiotika. Denna resistens kan förvärvas genom genmutationer eller främmande DNA vid plasmidöverföring (R-faktorer).MiljöövervakningSensitivitet och specificitetSjukhus, federala: Statliga sjukhus i USA.ProvhanteringVarböld: Varbildning, varansamling.Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Particulate MatterEtmoidalsinuit: Inflammation i etmoidalsinus. Den kan vara av akut typ (förknippad med virusrinit) eller kronisk (förknippad med allergi eller hyperplasi). Syn. etmoidit.SårinfektionerMedicinhistoria1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.Blod: Komplex, cirkulerande kroppsvätska, vars uppgift är att transportera syre, näringsämnen och avfallsprodukter. Blodet har två huvudbeståndsdelar: celler och plasma.Medical Laboratory ScienceKäkhålesinuit: Inflammation i käkhålan. Oftast beror den på infektion av bakterierna Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae och Staphylococcus aureus. Tillståndet kan vara akut eller kroniskt.Lufttryck: Det tryck per ytenhet som luften utövar på varje yta den är i kontakt med. Används huvudsakligen i samband med lufttryck i avgränsade utrymmen.SerologiTestutrustning, diagnostiskRNA, ribosomalt, 16SStaphylococcus aureusGentianblå: Ett färgmedel bestående av en blandning av rosaniliner med antibakteriella egenskaper och verkan mot svamp och maskar.Molekylära diagnostiska tekniker: Molekylärbiologiska metoder som används för diagnos av sjukdomar. Hit hör tekniker som "in situ-hybridisering" av kromosomer för cytogenetisk analys, DNA-mikromatrisanalys av genuttrycksmönster vid sjukdomstillstånd, identifiering av patogena organismer genom analys av artspecifika DNA-sekvenser, samt påvisande av mutationer med polymeraskedjereaktion (PCR).PeptostreptococcusAgar: En komplex, sulfaterad polymer av galaktosenheter som utvinns ur Gelidium cartilagineum, Gracilaria confervoides och närstående rödalger. Den används som gel i fasta odlingsmedier för mikroorganismer, i laxativ, i emulsioner och som substrat vid immundiffusion och immunelektrofores.Bakteriella infektioner, grampositiva: Infektioner orsakade av bakterier som behåller sin lila färg (positiv färgning) efter gramfärgning.PolymeraskedjereaktionKvävedioxid: En mycket giftig gas med kemisk formel NO2. Exponering för gasen orsakar lunginflammation som kan ge smärta eller vara obemärkt, men det flera dagar senare följande ödemet kan leda till döden. Kvävedioxid en en vanlig luftförorening med förmåga att absorbera UV-strålning, som därmed inte når jordens yta.Koagulas: En bakteriell produkt som orsakar koagulering i plasma innehållande någon antikoagulant, som t ex citrat, heparin eller oxalat. Koagulaser produceras av vissa stafylokocker och av Yersinia pestis. Sta fylokocker producerar två typer av koagulas: stafylokoagulas, ett fritt koagulas som framkallar verklig plasmakoagulation, och stafylokockklumpningsfaktor, ett bundet koagulas i cellväggen, som får ce ller att klumpa ihop sig i närvaro av fibrinogen.UpphostningPatologiska avdelningarVårdplatskapacitet, 500 och överNeisseriaAir FiltersVarbildningUtrustningsförorening: Förekomst av smittämnen på instrument, proteser eller andra icke-levande föremål.Diagnostiska fel: Felaktiga diagnoser efter klinisk undersökning eller teknisk diagnostik.Jordmikrobiologi: Närvaron av bakterier, virus och svampar i jord. Termen är inte begränsad till att gälla sjukdomsalstrande organismer.SvaveldioxidMun: Den ovala håligheten som utgör toppen av matsmältningskanalen och består av två delar, vestibulum oris och den egentliga munhålan.Retrospektiva studierUnited States Food and Drug AdministrationOzonUrinCystisk fibros: En ärftlig sjukdom i de exokrina körtlarna som drabbar främst bukspottkörteln, andningsvägarna och svettkörtlarna, och som brukar börja i barnaåren. Sjukdomen kännetecknas av kroniska luftvägsinfektioner, nedsatt kapacitet hos bukspottkörteln och benägenhet för värmeutmattning. Skrumplever under barndomen förekommer ofta och kan leda till portahypertension, mjältförstoring och hypersplenism.Sterilisering