Loading...


Luftförorening: Närvaro av föroreningar i luften som inverkar på människors hälsa och välmående eller framkallar andra skadliga effekter i miljön. Föroreningarna kan bestå av gaser, partiklar eller flyktiga organiska ämnen.Luftförorenande ämnenParticulate MatterKvävedioxid: En mycket giftig gas med kemisk formel NO2. Exponering för gasen orsakar lunginflammation som kan ge smärta eller vara obemärkt, men det flera dagar senare följande ödemet kan leda till döden. Kvävedioxid en en vanlig luftförorening med förmåga att absorbera UV-strålning, som därmed inte når jordens yta.SvaveldioxidLuftförorening, inomhus: Förorening av inomhusluft.Fordonsavgaser: Avgaser från förbränningsmotorer i fordon.OzonMiljöexponering: Exponering för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för omgivningsfaktorer som kan medföra joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga ämnen.MiljöövervakningLuft: Jordens atmosfär, bestående huvudsakligen av syre (ca 1/5), kväve (ca 4/5) och mindre mängder koldioxid, andra gaser och partiklar.LuftvägssjukdomarVattenföroreningEpidemiological MonitoringPartikelstorlekMiljöföroreningStäder: Avgränsade, oftast tätbefolkade, geografiska områden, med viss juridisk och funktionell status.Hälsotillstånd, tätortOxidanter, fotokemiskaInhalationsexponering: Exponering för potentiellt skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska ämnen genom inandning.Kolmonoxid: En giftig, färglös, luktfri och smaklös gas. Den tas upp av hemoglobin, varvid bildas karboxyhemoglobin, som saknar förmåga att binda syre. Den uppkomna syrebristen leder till huvudvärk, yrsel, sjunkande puls och andningsfrekvens, medvetslöshet och död. Syn. koloxid.Kväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.VäderAndningsstörningarMotorfordon: Bilar, lastbilar, bussar eller liknande motordrivna fordon.SeasonsRökRökblandad dimmaLuftrörelserDödlighet: Alla dödsfall i en given population.MiljövårdSotCookingMiljösjukdomar: Mångsymtomatiska tillstånd som av miljömedicinare tros bero på störningar i immunsystemet till följd av vanliga födoämnen, allergener och kemikalier, vilka kan ge upphov till olika kroppsliga och psykiska störningar. Inom den medicinska vetenskapen råder dock en utbredd skepsis till denna sjukdomsbild.Uppvärmning: Utnyttjande av värme för att höja omgivningstemperaturen, eller metoderna för att åstadkomma denna effekt. Termen får ej förväxlas med det fysikaliska begreppet "värme".Fossila bränslen: Alla typer av kolvätetillgångar som kan användas till bränsle, som t ex olja, kol och naturgas.Kol: Ett naturligt bränsle, bestående av bergartsliknande massor av organiskt ursprung, vilka bildats av huvudsakligen växtrester under speciella förhållanden och under lång tid.Astma: Sjukdom som orsakas av hinder i luftrören med attackvis uppkommande andnöd. Sammandragning av luftrören försvårar framför allt utandningen och orsakar pipande biljud.Moderns exponering: Exponering av modern, både hos människor och djur, för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för miljöfaktorer i form av radioaktiv strålning, patogena organismer eller gifter som kan skada avkomman. Tjeckien: Republik som bildades den 1. januari 1993 efter delningen av Tjeckoslovakien i Tjeckien och Slovakien. Republiken, belägen i Centraleuropa, har en yta på 78 860 km2 och drygt 10 miljoner invånare (1998). Landet gränsar i väster till Tyskland, i norr mot Polen, i söder till TätortsbefolkningSurt regn: Surt vatten med pH 2.5 till 4.5, som förgiftar ekosystemet och inverkar negativt på växter, fiskar och däggdjur. Det förorsakas av industriella föroreningar, huvudsakligen svavel- och kväveoxider, som släpps ut i atmosfären och återvänder till jorden i form av surt regn.Naturliga energikällor: Naturliga källor för energiförsörjning.Passiv rökningPoissonregressionMeteorologiska faktorer: Atmosfäriska förhållanden som sammanhänger med klimat och väder.Epidemiologiska studier: Studier som utformats för att undersöka sammanhang, vanligen antagna orsakssamband. Oftast är syftet att identifiera eller mäta effekterna av riskfaktorer eller exponering. De vanligaste typerna av analytisk studie är fall-kontrollstudier, kohortstudier och tvärsnittsstudier.Polycykliska kolväten, aromatiskaVattenförorening, kemiskIndustri: De samlade produktiva företagen inom ett visst område, som t ex bilindustrin, stålindustrin, livsmedelsindustrin. Hit räknas även ägarförhållanden och drift och skötsel av företag, fabriker osv.Luftmikrobiologi: Förekomst av bakterier, virus och svampar i luften.TräVentilationAvfallsförbränning: Förbränning av avfall vid hög temperatur, med aska eller ofarligt slagg som restprodukt.RegressionsanalysLuftemboli: Emboli orsakad av luftbubblor i blodet efter skada, operation eller yttre tryckförändringar.Kalifornien: En delstat i USA, belägen i sydvästra hörnet av landet, vid Stilla havet. Ytan är ca 411 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 33 miljoner invånare. Huvudstaden heter Sacramento.RiskfaktorerDammLuftförorenande ämnen, arbetsmiljö: Luftföroreningar specifika för en arbetsplats.Geografiska informationssystem: Datasystem för insamling, lagring, bearbetning och återgivande av lägesspecifik geografisk information.Högsta tillåtna exponering: Den högsta exponeringen för ett biologiskt aktivt fysikaliskt eller kemiskt medel som tillåts under en åttatimmarsperiod (en arbetsdag) i yrkesutövning, eller under en 24-timmarsperiod i befolkningen i allmänhet, och som inte orsakar nämnvärd omedelbar eller senare uppträdande skada hos den exponerade gruppen.Tungmetaller: Metaller med hög specifik vikt, över 5. De har komplexa spektra, bildar färgade salter och dubbelsalter, har låg elektrodpotential, är huvudsakligen amfotera, bildar svaga baser och syror, och verkar oxiderande eller reducerande.Modeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.Folkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.Kina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).RiskbedömningBoston: Huvudstad i staten Massachusetts i USA. Staden grundades år 1630.Kol: Ett icke-metalliskt grundämne med kemiskt tecken C, atomnummer 6 och atomvikt 12,011. Kol kan förekomma i olika allotropa former, som t ex diamant, kol och grafit.LungsjukdomarBränderFuktighet: Graden av vatten(ånga) i en gas, t ex luft.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.TrafikbullerTopputandningsflödeHjärt-kärlsjukdomarBoendeformerPolycykliska föreningarCross-Over Studies: Studier som jämför två eller flera behandlingar, där försökspersonerna eller patienterna efter en avslutad första behandlingsomgång överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. Kritik har riktats mot denna modell, då effekterna av den första behandlingen kan dröja kvar efter det att den andra behandlingsperioden inletts.AndningsljudBilar: Fordon, oftast med fyra hjul, avsedda för persontransport och oftast drivna av en förbränningsmotor.TidsfaktorerGeografi: Geografi är läran och vetenskapen om jorden och dess liv, och beskriver i synnerhet land, hav, luft och växt- och djurlivets utbredning, inkl. människans liv och verksamhet, samt det inbördes förhållandet mellan alla dessa naturformer och -fenomen.Klimat: Alla de olika väderelementen sammantagna.RomSvaveloxiderLuftkonditionering: Reglering av luftmiljön inom ett avgränsat utrymme, genom styrning av temperatur och flöde, fuktighet och halten av föroreningar och mikroorganismer.Modeller, statistiska: Statistiska framställningar eller analyser som, när de tillämpas på data och visar sig passa, kan utnyttjas för att bekräfta de antaganden och parametrar som används i analysen. Exempel på statistiska modeller är den linjära, den binomiala, den polynomiala, dubbelparametermodellen osv.Förväxlingsfaktorer (Epidemiologi): Faktorer som kan leda till eller förhindra ett utfall av intresse, som inte är intermediära variabler och som inte är associerade med den faktor eller de faktorer som är föremål för undersökning.. De kan ge upphov till situationer där effekterna av två processer inte kan hållas isär eller bidragande orsaksfaktorer inte kan hållas isär, eller mätvärdena för en exponeringseffekt förvrängs därför att de hänger ihop med andra faktorer som påverkar resultatet av studien.OtitisBostäder: Byggnader för människors boende.AndningsfunktionstesterBiomassa: I vid bemärkelse den totala massan av allt levande; i mer specifik mening massan (i färskvikt eller torrvikt) av en viss organism eller växt inom ett bestämt geografiskt område eller avsedd för ett be stämt ändamål. Ett exempel på biomassa är s k energiskog, som odlas för energiändamål.Vattenförorenande ämnenAerosoler: Kolloider med gasformig spridningsfas som övergår i antingen en vätskefas (dimma) eller fast fas (rök). De används för rökning eller i inhalationsterapi, och kan innehålla drivgaser.Industriavfall: Rest- och avfallsprodukter och utsläpp av oanvändbara biprodukter från industriella processer. De utgör miljöproblem och hälsorisker.Europa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).RymdskeppLondonFotogen: En oljefraktioneringsprodukt som används både som bränsle och som lösningsmedel.Gaser: Materia i ett aggregationstillstånd där molekylerna rör sig fritt och befinner sig på avstånd från varandra. Gaser expanderar så att de fyller det utrymme som finns till förfogande; de sprider sig och blandar sig lätt med andra gaser, och de har fasta förhållanden mellan volym, temperatur och tryck. Vid tillräckligt låga temperaturer eller högt tryck kondenserar gaser till vätskefas.Sjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.Coal AshVattenförorenande ämnen, kemiskaLuftrörskatarrBensen: Giftigt, flyktigt, brandfarligt och flytande kolväte som fås som biprodukt vid destillation av kol. Medlet har utbredd användning som lösningsmedel i kemiteknisk industri. Det ger upphov till skador p å centrala nervsystemet och benmärgen och är karcinogent.Los AngelesOrsakssammanhang: Förhållandet mellan orsaker och deras följder. Orsaker anses nödvändiga när de alltid måste föregå en verkan och tillräckliga när de sätter igång eller framkallar en effekt. Vilken som helst av flera faktorer kan ha samband med den möjliga sjukdomsorsaken eller utfallet, inklusive predisponerande faktorer, möjliggörande faktorer, utlösande faktorer, förstärkande faktorer och riskfaktorer.Lineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.Small-Area AnalysisHealth Impact AssessmentVäxthuseffekt: En följd av global uppvärmning och förhöjda världsmedeltemperaturer. De förväntade hälsoeffekterna av denna långsamt pågående klimatförändring är en ökning incidensen av luftvägssjukdomar, vattenburna och vektorburna sjukdomar.Dödsorsaker: Faktorer som leder till att kroppens alla livsfunktioner upphör. De kan vara underlag för epidemiologisk analys.Hushållsartiklar: Hit räknas lösa hushållsföremål, redskap och hushållsmaskiner, men inte möbler eller fast inredning.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Miljöförorenande medel: Förorenande ämnen i allmänhet i omgivningen.SocialpolitikUnited States Environmental Protection AgencyFörenta StaternaPatientintagningMexiko: Republik i Mellanamerika, gränsande till USA i norr och Guatemala och Belize i söder. Landets yta är 1 972 550 km2, och folkmängden uppgår till 110 miljoner invånare. Huvudstad är Mexico.Germany, East: Efter Tysklands delning 1945 ombildade Sovjetunionen 1949 östzonen till den tyska demokratiska republiken, DDR ("OddskvotGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.New JerseyJordförorenande ämnenTransportGeorgia: Delstat i sydöstra USA. Ytan är 152 488 km2, och folkmängden drygt 8 miljoner invånare (2000). Huvudstaden heter Atlanta.Bronkit, kroniskFör tidig födelseAtmosfär: Gasskikt eller gashölje som omger en planet eller annan himlakropp.Luftsäckar: Säckar eller utrymmen med tunna väggar som utgör en del av andningssystemet hos fåglar, fiskar, insekter och däggdjur.FloderBarn med låg födelsevikt: Spädbarn med en födelsevikt av högst 2500 g. För spädbarn med en födelsevikt lägre än 1500 g finns termen "spädbarn med mycket låg födelsevikt".Epidemiologiska metoderEnvironmental PolicyYrkesmässig exponeringFlygplan: Farkost för transport i luften som hålls uppe antingen av sin egen lyftförmåga eller av luftdynamiskt tryck mot farkostens ytor.RökningTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Lagstiftning, principer: Införande och av lagar och förordningar och reglering av deras tillämpning genom officiella statliga organ eller andra lagstiftande organisationer. Hit hör också hälso- och sjukvårdslagar och förordningar i allmänhet.Mikroklimat: Klimatet inom en mycket liten yta.Kartor, principer: Bildåtergivningar, vanligtvis skalenliga och tvådimensionella, av utsnitt av jordens yta, himlavalvet eller himlakroppar.Hälsa: Kroppens tillstånd då den fungerar optimalt, utan tecken på sjukdom.Tyskland: Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.Cancerframkallande ämnen i miljön: Karcinogena ämnen som finns i omgivningen.Flyktiga organiska föreningarSpanienLogistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.TemperaturUtvinnings- och förädlingsindustri: Industriell verksamhet för förädling av naturliga råvaror.Gödsel: Samlad avföring eller urin från djur i stallar eller lador. Dess främsta användningsområde är som växtnäring.PrevalensBensin: Ett flyktigt, lättantändligt bränsle (bestående av flytande kolväten) som erhålls ur råolja genom destillation, polymerisering osv.Kraftverk: Anläggningar som omvandlar någon form av energi till elektricitet, som t ex vattenkraftverk, ånggeneratorer, dieselelektriska maskiner, kärnkraftverk eller vindkraftverk.TokyoTryckkammare: Behållare för tryckreglering. Trycket i kammaren kan höjas med flera atmosfärer. Tryckkammare används ofta i samband med dykningsaktiviteter och olycksfall i samband med dykning.PollenPetroleumBrännoljor: Komplexa oljekolväten som huvudsakligen utgörs av destillat av råolja. Hit hör olika typer av eldningsoljor, som används för framställning av värmeenergi.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Ekologi: Läran om förhållandet mellan organismer och deras omgivning, särskilt som det yttrar sig i naturliga kretslopp och rytmer, samhällsutveckling och -struktur, samspel mellan olika typer av organismer, geografisk fördelning och populationsförändringar.Guatemala: Republik i Centralamerika, i norr gränsande mot Mexiko, i sydost mot Honduras och El Salvador, och i sydväst mot Stilla havet. Ytan är 108 890 km2, och folkmängden uppgår till drygt 13,9 miljoner invånare (juli 2003). Huvudstad är Guatemala.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.StålVattenmikrobiologiRisk