Loading...


Lantbruk: Närings- och vetenskapsgren som omfattar odling av jorbruksprodukter och kreaturskötsel.United States Department of AgricultureJordbruksgröda: Odlade växter eller jordbruksprodukter såsom säd, grönsaker eller frukt.Sjukdomar bland lantbrukare: Sjukdomar hos personer sysselsatta med olika arbetsuppgifter inom kreatursskötsel och jordbruk.LivsmedelsförsörjningKonstgödning: Industriellt framställda ämnen eller föreningar, ofta ammoniakföreningar, avsedda att berika odlingsjord med näringsämnen eller frigöra i jorden befintlig näring för att öka grödors tillväxt och odlingsproduktivitet.Bevarande av naturresurser: Skydd, bevarande och förnuftig exploatering av de samlade naturtillgångarna.Forntidshistoria: Tiden före år 500 e. Kr.Arkeologi: Läran om forntiden.Djurskötsel: Handhavande, i vid bemärkelse, av husdjur.BekämpningsmedelHusdjur: Djur som genom fångenskap anpassats till ett liv tillsammans med människan. Hit hör både nyttodjur (hästar, nötkreatur, får osv) och sällskapsdjur (hundar, katter, hästar osv).JordbrukskemiSkogsbruk: Vetenskapen om odling och vård av skog.Jord: Det lösa ytmaterialet på jorden som utgör grogrunden för växter.MiljöföroreningOrganic AgricultureSkadedjursbekämpningDjurskydd: Omsorg om djur i laboratorier och andra specifika miljöer, speciellt vad avser hälsa, föda och utrymmen. Regler och riktlinjer utfärdas av Jordbruksverket.Teknologi inom industri och lantbrukEkosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.Lantbrukskemikalier: Jordbrukskemikalier. Hit hör insektsmedel, desinfektionsmedel, gödningsmedel, växthormoner, steroider, antibiotika, svampmedel osv.Växter, ätbaraAgricultural IrrigationGödsel: Samlad avföring eller urin från djur i stallar eller lador. Dess främsta användningsområde är som växtnäring.LivestockVeterinärmedicinArbetsolyckor: Oförutsedda händelser av skadekaraktär relaterade till ens arbete.Växthuseffekt: En följd av global uppvärmning och förhöjda världsmedeltemperaturer. De förväntade hälsoeffekterna av denna långsamt pågående klimatförändring är en ökning incidensen av luftvägssjukdomar, vattenburna och vektorburna sjukdomar.Eutrophication: Kraftigt ökad tillväxt av alger eller andra mikroskopiska växter till följd av tillförsel av ffa kväve- och fosforhaltiga näringsämnen till naturliga vattendrag. Anrikningen kan ha naturliga orsaker, vara en följd av förorening eller kontrollerad (för odling av växtplankton som foder ("biomassa")). Syn. eutrofiering.Bevarande av energiresurser: Planerat utnyttjande av och hushållande med energitillgångarna.TrädBotanik: Vetenskapen om växterna.MiljöövervakningVäxtgifter: Bekämpningsmedel mot oönskad vegetation, ogräs osv.Klimat: Alla de olika väderelementen sammantagna.Miljö: De omgivande faktorer och betingelser som inverkar på organismers eller populationers liv och utveckling. Syn. omgivning.Climate ChangeFossila bränslen: Alla typer av kolvätetillgångar som kan användas till bränsle, som t ex olja, kol och naturgas.Kväve: Ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken N, atomnummer 7 och atomvikt 14. Kvävemolekylen består av en dubbelatom, och gasen utgör ca 78 volymprocent av jordens atmosfär. Kväve är en beståndsdel av proteiner och nukleinsyror, och ingår i alla levande celler.Livsmedelsindustri: Den industribransch som sysslar med beredning, tillagning, distribution och tillhandahållande av livsmedel och drycker.Mänskliga aktiviteterInsektsdödande medel: Medel för bekämpning av för människor skadliga insekter, antingen sådana som är direkt skadliga, som att t ex överföra smitta, eller sådana som gör indirekt skada genom att angripa grödor, livsmedel eller textilier.Biological Control AgentsHerbicidresistensVattenförsörjningFörenta StaternaBioteknologi: Vetenskapsgren med inriktning på utnyttjande av organismer, celler eller celldelar för utveckling av tekniskt och kliniskt användbara produkter. Av central betydelse är s k genetisk ingenjörskonst, dv s manipulation av biologiska funktioner på molekylär nivå. De metoder som tillämpas kan omfatta transfektion, kloning, algoritmer för sekvens- och strukturanalys, databaser och analys och förutsägelse av gen- och proteinstrukturfunktioner.BefolkningstillväxtBekämpningsmedelsresterTropiskt klimatBiologisk mångfaldFood SafetyFörenta NationernaGeografi: Geografi är läran och vetenskapen om jorden och dess liv, och beskriver i synnerhet land, hav, luft och växt- och djurlivets utbredning, inkl. människans liv och verksamhet, samt det inbördes förhållandet mellan alla dessa naturformer och -fenomen.LivsmedelsanalysCoffea: Ett växtsläkte (kaffeplanta) av familjen Rubiaceae. Av växternas bönor bereder man kaffedrycker.Livsmedel: Allt som kan tjäna som föda åt kroppen, genom att ge näring till vävnadstillväxt och energi till kroppsvärme.Kulturell utveckling: Den fortlöpande, sociala utvecklingen från ett enkelt till ett komplext och från ett homogent till ett heterogent samhälle.Yrkesetik: Den moralfilosofi som är vägledande för god sed hos varje yrkesutövare i hans/hennes handlande gentemot och förhållningssätt till kollegor, patienter, klienter eller kunder.SocialpolitikFloderEtologi: Läran om djurs beteende.Genmanipulerad mat: Livsmedel framställda från genetiskt modifierade organismer.Veterinärutbildning: Veterinärmedicinsk utbildning i allmänhet.1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.Yrkesmässig exponeringEnvironmental PolicyNäringspolitikRegeringsorgan: Statliga, administrativa enheter, ansvariga för verkställande av politiska beslut och handläggande av verksamhet, som ålagts dem av regeringen.Biologisk skadedjursbekämpningIndustri: De samlade produktiva företagen inom ett visst område, som t ex bilindustrin, stålindustrin, livsmedelsindustrin. Hit räknas även ägarförhållanden och drift och skötsel av företag, fabriker osv.TrädgårdsskötselAvfallshanteringSocial planeringLivsmedelsförorening: Förekomst av skadliga, osmakliga eller andra icke önskvärda ämnen, som t ex kemiska ämnen, nedbrytningsprodukter eller mikroorganismer, i födoämnen före, under eller efter tillagning eller lagring.Plant Weeds1400-talshistoria: Tiden från 1401 till 1500.Livsmedelslagstiftning: Lagar och förordningar gällande livsmedelshantering.Faderns exponering: Exponering av hanföräldern, bland människor eller djur, för potentiellt skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för miljöfaktorer som kan omfatta joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga kemikalier, vilka kan påverka avkomman.TeknologiBiomassa: I vid bemärkelse den totala massan av allt levande; i mer specifik mening massan (i färskvikt eller torrvikt) av en viss organism eller växt inom ett bestämt geografiskt område eller avsedd för ett be stämt ändamål. Ett exempel på biomassa är s k energiskog, som odlas för energiändamål.Electronic NoseVattenrörelserZoonoserZea mays: Ett högväxande sädesslag av släktet Zea och familjen Poaceae (Gramineae), som odlas som födoämne och djurfoder. Det har sitt ursprung i Amerika. Syn. majs.SeasonsVattenförorening1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.RegnGenmanipulerade växter: Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.BefolkningsdynamikTorkaHydrologyKost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.VäxtsjukdomarLivsmedelskontroll: Undersökning av livsmedel avseende förekomst av hälsovådliga mikroorganismer eller kemiska ämnen, naturliga eller tillsatta, samt nedbrytning under hanteringen.TätortsförnyelseForskning: Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.Water QualityFrön: Inkapslade embryon till blommande växter. De används för odling eller som djurföda, pga sitt koncentrerade innehåll av näringsämnen, som t ex stärkelse, proteiner och fettämnen. Raps, bomull och solros odlas för frönas oljeinnehålls skull.Hälsokost: Allmän, icke-medicinsk benämning på livsmedel som helt, eller nästan helt, saknar konserveringsmedel, som berikats och förädlats minimalt, och som odlas giftfritt. Hälsokost anses kunna förhindra uppkomst av sjukdom, bromsa åldringsprocessen och förlänga livet.VäxterUrbaniseringAvfallshantering och återvinning1600-talshistoria: Tiden från 1601 till 1700.Sötvatten: Vatten med obetydliga salthalter, t ex åar och insjöar.Agricultural InoculantsJordförorenande ämnenVåtmarkerVäxtrötterSvampdödande medel, industriella: Kemiska ämnen som används för att bekämpa svampspridning på jordbruksredskap, på trä, plast eller andra material, eller i simbassänger osv.Ekonomi: Ekonomi som vetenskap, dvs läran om nyttjande, fördelning och förbrukning av tjänster och produkter.NäringsfysiologiAllmänt anpassningssyndrom: Summan av kroppens alla ospecifika reaktioner på långvarig exponering för systemisk stress.Glesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.Ekologi: Läran om förhållandet mellan organismer och deras omgivning, särskilt som det yttrar sig i naturliga kretslopp och rytmer, samhällsutveckling och -struktur, samspel mellan olika typer av organismer, geografisk fördelning och populationsförändringar.Naturliga energikällor: Naturliga källor för energiförsörjning.BiofuelsParakeratos1700-talshistoria: Tiden från 1701 till 1800.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Vattenförorenande ämnen, kemiskaFolkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.Vattenförorening, kemiskModeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.Food QualityEtik: En gren inom såväl filosofin som teologin som omfattar studiet av människors moraliska föreställningar och handlande.Handel: Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.Montana: En av Amerikas förenta stater, belägen i nordvästra delen av USA, gränsande mot Kanada, Idaho, Wyoming, Nord- och Syddakota. Ytan är 380 850 km2, och folkmängden uppgår till knappt 970 000 invånare (2008). Huvudstad är Helena.TeologiPatologi, veterinärmedicinskSädesslag: De gräsarter med ätliga frön som odlas för spannmålsproduktion.Foodborne DiseasesKlorpyrifos: En kolinesterashämmare av organotiofosfat, som används som insekt- och kvalsterbekämpningsmedel.Fosfor: Grundämne med kemiskt tecken P, atomnummer 15 och atomvikt 31. Fosfor är ett essentiellt grundämne i födan, en viktig beståndsdel av benvävnadens mineralfas och rikligt förekommande i alla vävnadstyper, där det ingår i någon form i nästan all ämnesomsättning.NäringsvetenskapEkologiska system, slutna: System där liv kan upprätthållas i ett slutet rum genom återanvändning av tillgängliga produkter, i synnerhet med hjälp av ett kretslopp där koldioxid, urin och andra spillprodukter genom kemiska reaktioner eller fotosyntes omvandlas till syre, vatten och föda.Dimetoat: Ett kolinesterashämmande insektsbekämpningsmedel bestående av en organisk svavelfosforförening.2000-talshistoria: Tiden från 2001 till 2100.Poaceae: En stor familj smalbladiga gräsarter tillhörande ordningen Cyperales (underklassen Commelinidae, klassen Liliopsida (monocotyledons)). Sädesslagen ingår i denna familj.InsektsbekämpningInsekter: Insekter är en klass, Insecta, av Arthropoda, vars medlemmar har en kropp bestående av tre delar: huvud, torax och bakkropp. Insekterna utgör den dominerande djurgruppen på jorden; flera hundra tusen olika arter har beskrivits. Det har funnits insekter på jorden i mer än 350 miljoner år, att jämföras med mindre än 2 miljoner år för människan. Många insekter är av kommersiellt värde som renhållningshjon, medan andra kan orsaka enorm ekonomisk skada och mänskligt lidande som skadedjur inom jordbruket. Tre ordningar är av medicinskt intresse, nämligen Hemiptera, Diptera och Siphonaptera, eftersom de orsakar sjukdom hos människor och djur.PolicyNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Nitrogen CycleCucurbitaUppfödningHavsodling: Odling av vattenlevande djurarter.Medelhavsregionen: Medelhavet, medelhavsöarna och de till Medelhavet gränsande länderna.TriticumFrukt: Den mogna, köttiga eller torra frökapseln hos växter.Människokromosomer YPublic Health SurveillanceDemografi: Den statistiska beskrivningen av en population med avseende på fördelning, sammansättning och struktur.NäringsvärdeJordmikrobiologi: Närvaron av bakterier, virus och svampar i jord. Termen är inte begränsad till att gälla sjukdomsalstrande organismer.Kött: De ätliga delarna av något djur som används som föda, inkl. tamboskap (nötkreatur, svin och får) och fjäderfä, fisk, skaldjur och vilt.Salttåliga växterFjäderfäOryza sativaColocasiaU-länder: Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.Nordafrika: Det geografiska område av Afrika som omfattar Algeriet, Egypten, Libien, Marocko och Tunisien. Också Saharas öknar och oaser räknas hit.NitraterOccupational InjuriesSvampar: Ett rike av eukaryota, heterotrofa organismer som lever som saprofyter eller parasiter, omfattande svampar, jästarter, mögel osv. De kan fortplanta sig sexuellt eller asexuellt och ha mer eller mindre komplexa livscykler. Trådsvampar bildar flercelliga kolonier.ViciaVariation (Genetics)National Institute for Occupational Safety and Health (U.S.)Matservice: Hela kedjan av processer, utrustning och inrättningar förknippade med beredning och distribution av färdigmat.Livsmedelsteknologi: Kunskapstillämpning inom livsmedelsindustrin.Kansas: Delstat i USAs Mellanvästern, gränsande till Nebraska i norr, Oklahoma i söder, Missouri i öster och Colorado i väster. Ytan är 213 000 km2, och folkmängden uppgår till 2,7 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Topeka.Europa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).VäxtbladInternationellt samarbete: Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.KonsumentskyddCarbon SequestrationGlobal WarmingArbetarskyddResistens mot insektsdödande medel: Utveckling av motståndskraft mot insektsmedel hos insekter.Djur, vilda: Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.EndophytesDjursjukdomarBrasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.BefolkningstäthetKostundersökningar: Systematiska sammanställningar av uppgifter om kost och kostvanor i en population inom ett givet geografiskt område.Plant DevelopmentSalthaltPalmerKräva: Extra utbuktning på matstrupen hos fåglar, i vilken de kan lagra en större mängd föda, och där t ex frön mjukas upp. Krävan saknar slemhinnekörtlar.Myror: Insekter tillhörande familjen Formicidae. Myrorna har stor utbredning (6000 arter) och är kanske de mest framgångsrika av alla insekter. De lever i samhällen med högt utvecklad social struktur, där up pgifterna är fördelade på tre typer av individer: honor (drottningar), hanar och arbetare (sterila honor). Många myror försvarar sig genom att bita med sina kraftiga käkar och spruta myrsyra, som utsö dras från en körtel i bakkroppen.RabiesvaccinerOrganophosphate PoisoningGenmanipulation: Riktad modifiering av genuppsättningen hos en levande organism genom ändring av DNA, utbyte av genetiskt material med hjälp av t ex virus, transplantation av cellkärnor, transplantation av cellhybrider osv.VattenSpatial AnalysisVietnamLäkemedelsrester: Läkemedel och deras nedbrytningsprodukter som återfinns i animalisk föda och mjölk från djur som fått medicinering. Begreppet omfattar även förekomst av läkemedelsmetaboliter i fettvävnad hos människor efter läkemedelsbehandling.Spatio-Temporal AnalysisSymbios