Kolväten: Kemiska föreningar i vilka endast kol och väte ingår (Nationalencyklopedin).Polycykliska kolväten, aromatiskaArylkolvätereceptorerKolväten, aromatiska: Organiska föreningar av kol och väte med omättad och vanligen hexagonal ringstruktur. Molekylerna kan bestå av en enkel ring, dubbelring, trippelring eller flera sammanfogade ringar.Polycykliska föreningarTetraklordibensodioxinKolväten, halogenerade: Organiska föreningar av kol och väte, där en eller flera väteatomer ersatts med halogenatomer.Aryl Hydrocarbon Receptor Nuclear TranslocatorKolväten, klorerade: Organiska föreningar av kol och väte, där en eller flera väteatomer ersatts av klor.Cytokrom P-450 CYP1A1: Ett cytokrom P-450-enzym som har förmåga att aktivera procancerogena, polycykliska kolväten och halogenerade, aromatiska kolväten till mutagena föreningar. Etoxiresorufin verkar som substrat åt CYP1A1, och mätning av etoxiresorufin-O-deetylas erbjuder en direktmetod för påvisande av detta enzym. EC 1.-.Benspyren: Syn. bensopyren. En starkt mutagen och kancerogen substans i vår miljö. Den utgör bl a en beståndsdel i tobaksrök.Arylkolvätehydroxylaser: En grupp cytokrom P-450-proteiner som utnyttjar reducerat flavin eller flavoprotein, till vilka de binder en syreatom. De verkar på många aromatiska föreningar och ingår i flerfunktionsoxidassystemet. Dessa enzym är viktiga för oxidationen av ett flertal läkemedel och toxiner, såsom fenobarbital, karcinogener och insektsgifter. EC 1.14.14.1.Alkaner: En allmän benämning på en grupp alifatiska kolväten (Cn-H2n+2). De betecknas med ändelsen -an.PetroleumBens(a)antracener: Kolväten hos vilka en bensenring och antracenring har en gemensam dubbelbindning.PyrenerBenspyrener: En klass kemiska substanser med en antracenring kopplad till en naftalenring.Dioxiner: Klorerade kolväten med heteroatomer som bildas som föroreningar vid tillverkning av klorfenoler, klorerade difenyletrar och bifenyler, som t ex växtbekämpningsmedel. De bildas också vid sopförbränning. Dioxiner är allvarliga miljögifter; de är cancerframkallande, fosterskadande och mutagena. Föreningarna är lipofila, dvs att de ansamlas i fettvävnad.Biologisk nedbrytning: En kedja av processer genom vilka levande organismer bryter ned miljöföroreningar, organiskt avfall, bekämpningsmedel samt implanterade material.Jordförorenande ämnenMetylkolantren: En carcinogen som ofta används i experimentella cancerstudier.Kolväten, alicykliska: Organiska föreningar av uteslutande kol och väte. Tre eller fler kolatomer är bundna i en ringstruktur, och de har alifatiska egenskaper.FenantrenerMiljöförorenande medel: Förorenande ämnen i allmänhet i omgivningen.Kolväten, acykliska: Organiska föreningar av uteslutande kol och väte, där det inte finns några kol-kolbindningar som ger ringstruktur.Brännoljor: Komplexa oljekolväten som huvudsakligen utgörs av destillat av råolja. Hit hör olika typer av eldningsoljor, som används för framställning av värmeenergi.Bensin: Ett flyktigt, lättantändligt bränsle (bestående av flytande kolväten) som erhålls ur råolja genom destillation, polymerisering osv.Vattenförorenande ämnen, kemiskaCancerframkallande ämnenPetroleum PollutionDNA-addukter: Kovalenta anslutningar mellan mutagena kemiska ämnen och DNA. Sådana kopplingar aktiverar reparationsprocesser i DNA och kan, om reparation inte ägt rum före replikation, leda till utbyte eller bortfall av nukleotider och omkastningar i kromosomerna.Chrysener: 1,2-bensfenantrener. Polycykliska kolväten erhållna ur trätjära.MiljöövervakningBensoflavoner: Organiska föreningar med en bensenring kopplad till en flavongrupp.Vissa av dem är kraftfulla arylkolvätehydroxilashämmare. De kan också blockera bindningen av nukleinsyror till benspyrener och liknan de föreningar. Alla isomerer omfattas; vanligast är 7,8-isomeren.Alkener: Omättade kolväten av typen Cn-H2n, betecknade med ändelsen -en.Stenkolstjära: En biprodukt som erhålls vid destillering av kol och som används bl a för lokal behandling av eksem. Den är klådstillande och keratoplastisk och används även vid behandling av psoriasis och andra hudå kommor. Arbetsmiljömässig exponering för sot, tjära och mineraloljor kan medföra cancerrisk.EnzyminduktionPolyklorerade bifenylerKoks: En torrdestillationsprodukt av kol, vilken används som bränsle.BetanaftoflavonMasskromatografi-Masspektrometri: En mikroanalysteknik som kombinerar masspektrografi och gaskromatografi för såväl kvalitativ som kvantitativ bestämning av kemiska föreningar.Bay-Region, Polycyclic Aromatic Hydrocarbon: Inbuktning bestående av tre sammankopplade bensenringar. En vanlig inbuktning är den på bensopyren, en indirekt karcinogen som aktiveras av P-450-systemet vid 7,8-dubbelbindningen. Detta ger en 7,8-ox id som snabbt omvandlas till 7,8-dihydrodiol, som i sin tur epoxideras intill inbuktningen vid 9,10-dubbelbindningen. Denna diolepoxid är starkt reaktiv och reagerar med negativa DNA-laddningar.Kreosot: En destillationsprodukt av stenkolstjära, med innehåll av bl a fenoler och aromatiska kolväten. Kreosot används som impregneringsmedel.Cancerframkallande ämnen i miljön: Karcinogena ämnen som finns i omgivningen.Acenaftener: Tricykliska naftalenderivat med etylenbrygga. De förekommer i oljerestprodukter och tjära och används som intermediär för färgämnen, i plasttillverkning, i insektsmedel och svampdödande medel.Cytokrom P-450: En stor grupp isoenzymer (hemproteiner) som utgör nyckelkomponenter i det flerfunktionsoxidassystem som dels ansvarar för biosyntesen av steroider, fettsyror och gallsyror, dels bioomvandlingen av många främmande föreningar till mutagena och cancerframkallande ämnen. De flesta däggdjur har ett flertal avlägset besläktade fenobarbitalinducerbara genunderfamiljer. De indelas efter sina sekvensöverensstämmelser snarare än efter sina funktioner i CYP-genfamiljer (>40% homologi) och underfamiljer (>59% homologi). CYP1-, CYP2- och CYP3-genfamiljerna står för större delen av läkemedelsmetabolismen. EC 1.13.-.Luftförorenande ämnenToluenGaskromatografi: Fraktionering av ett förgasat prov genom avskiljning mellan en rörlig gasfas och en fast fas i kolonn. Det finns två typer: gas-fastfaskromatografi och gas-vätskekromatografi.Biotransformering: Kemisk förändring av en exogen substans i ett biologiskt system. Förändringen kan innebära en inaktivering av ämnet eller produktion av en aktiv metabolit från en inaktiv ursprungsförening. Omvandling en kan vara icke-syntetisk (oxidation-reduktion, hydrolys) eller syntetisk (glukuronidbildning, sulfatkonjugation, acetylering, metylering). Metabolisk detoxikation och eliminering räknas också hit.Integumentsystemet: Kroppens yttre täckskikt, bestående av huden och dess tillbehör, dvs hår, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar.7,8-dihydro-7,8-dihydroxibenso(a)oyren 9,10-oxid: 7,8,8a,9a-tetrahydrobenzo(10,11)krysen-(3,4-b)-oxiren-7,8-diol. Ett benzopyrenderivat med karcinogen och mutagen verkan.XylenerBenspyrenhydroxilas: Ett läkemedelsmetaboliserande cytokrom P-448 (P-450) enzym som katalyserar hydroxileringen av benspyren till 3-hydroxibenspyren i närvaro av reducerat flavoprotein och molekylärt syre. Det verkar ocks å på vissa antracenderivat. EC 1.14.14.1.BensenderivatMutagener: Kemiska ämnen som ökar antalet genetiska mutationer genom att störa nukleinsyrornas funktion. Ett klastogen är ett specifikt mutagen som åstadkommer kromosombrott.Fotogen: En oljefraktioneringsprodukt som används både som bränsle och som lösningsmedel.XenobiotikaGulf of MexicoLuftförorenande ämnen, arbetsmiljö: Luftföroreningar specifika för en arbetsplats.9,10-dimetyl-1,2-bensantracen: 7,12-dimetylbenzantracen. Polycykliskt aromatiskt kolväte i tobaksrök som utgör en kraftig karcinogen.Yrkesmässig exponeringBensen: Giftigt, flyktigt, brandfarligt och flytande kolväte som fås som biprodukt vid destillation av kol. Medlet har utbredd användning som lösningsmedel i kemiteknisk industri. Det ger upphov till skador p å centrala nervsystemet och benmärgen och är karcinogent.Fordonsavgaser: Avgaser från förbränningsmotorer i fordon.OktanerOil and Gas FieldsJordmikrobiologi: Närvaron av bakterier, virus och svampar i jord. Termen är inte begränsad till att gälla sjukdomsalstrande organismer.Vattenförorening, kemiskCytokrom P-450 CYP1A2: Ett polycykliskt, aromatiskt, kolväteinducerbart cytokrom av stort kliniskt intresse pga det stora antal läkemedelsinteraktioner som har samband med induktion och hämmande av teofyllin. Koffein betraktas som mönstersubstratet för detta enzym. Det omsätter även teofyllin och antipyren. Miljöfaktorer såsom cigarettrökning, grillat kött, korsblommiga grönsaksväxter och ett antal läkemedel, inkl fenytoin, fenobarbital och omeprazol, ger ökad CYP1A2-aktivitet.NaftalenerButaner: Kolväten med gemensam kemisk formel C4H10.Könsdofter: Feromoner som framkallar sexuell dragning eller parningsbeteende hos vanligtvis individer av det motsatta könet inom samma art.Etan: En färglös och luktfri gas med kemisk formel C2H6.PropanGeologiska sediment: Avlagringar på land eller i vatten av fragmenterat, fast, oorganiskt material, som lösgörs genom vittring eller nötning av berggrunden eller genom vulkanisk verksamhet, och som transporteras av luft, vatten eller is.Mineralolja: En blandning av flytande kolväten från petroleum. Mineralolja används som laxermedel, smörjmedel, bas i salvor och mjukgöringsmedel.Kolväten, cykliska: Organiska föreningar av uteslutande kol och väte som bildar en sluten ring och kan vara alicykliska eller aromatiska.Lipidlager, dubbla: Lipidlager med en tjocklek av två molekyler. Dubbellagersystem används ofta som modeller för biologiska membran.Kol: Ett naturligt bränsle, bestående av bergartsliknande massor av organiskt ursprung, vilka bildats av huvudsakligen växtrester under speciella förhållanden och under lång tid.Miljöexponering: Exponering för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för omgivningsfaktorer som kan medföra joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga ämnen.Antracener: Aromatiska kolväten som erhålls vid destillation av stenkolstjära.Molekylkonfiguration: Den typiska tredimensionella formen av en molekyl.Dihydroxidihydrobenspyrener: Benspyrener som mättats i två angränsande positioner och som ersatts med två hydroxylgrupper i någon position. De flesta föreningar av denna typ är cancerframkallande och mutagena.Fluorener: En grupp difenylenmetanderivat.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Fosterskadande medelLösningsmedelBakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Hexaner: Mättad kolvätegrupp i metanserien med sex kol. Hit hör också isomerer och derivat. Diverse nervsjukdomar orsakas av hexanförgiftning.Myror: Insekter tillhörande familjen Formicidae. Myrorna har stor utbredning (6000 arter) och är kanske de mest framgångsrika av alla insekter. De lever i samhällen med högt utvecklad social struktur, där up pgifterna är fördelade på tre typer av individer: honor (drottningar), hanar och arbetare (sterila honor). Många myror försvarar sig genom att bita med sina kraftiga käkar och spruta myrsyra, som utsö dras från en körtel i bakkroppen.Molekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.OxygenaserFundulidae: En familj små, sötvatten- och brackvattenlevande fiskar med följande släkten: Adinia, Fundulus, Leptolucania, Lucania och Plancterus.bHLH-proteinerStruktur-aktivitet-relationFeromoner: Kemiska ämnen som organismer avger till sin omgivning och som framkallar någon beteendemässig eller fysiologisk reaktion hos organismer av samma art. De kemiska signalerna kan förnimmas som doft eller genom kontakt.Particulate MatterTerpenerKetoner: Ketoner är en klass organiska ämnen som typiskt består av en karbonylgrupp och två kolvätegrupper. Vid reduktion bildas alkoholer.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.MiljöföroreningMutagenitetstester: Test av kemiska eller fysikaliska medels mutagena förmåga. Hit hör bl a tester på mikroorganismer, insekter, djurceller och djur.SaltvattenLevermikrosomer: Slutna blåsor av fragmenterat endoplasmatiskt nätverk som bildas när leverceller eller -vävnad säras genom homogenisering. De kan vara släta eller ojämna.Epoxiföreningar: En grupp polymerer framställda genom polymerisation av någon monomer med oxirangrupp(er).RNA, budbärarVattenförorenande ämnenVattenmikrobiologiSarcinaMetabol avgiftning, läkemedel: Minskning av ett läkemedels eller annan kemisk substans farmakologiska aktivitet eller toxicitet i en levande organism, vanligen genom enzymatisk verkan. Processen omfattar sådan ämnesomsättning som ökar ämnets löslighet så att en snabbare utsöndring via njurarna kan ske.Metanklorfluorkarbonater: Olika former av halogenerat metan, med en eller flera klor- och fluoratomer i molekylen. De vanligaste är Freon 11, Freon 12 och Freon 22.Animal ShellsAvfallsförbränning: Förbränning av avfall vid hög temperatur, med aska eller ofarligt slagg som restprodukt.Oljor, flyktigaMetan: Det enklaste, mättade kolvätet (CH4).Fosfatidylkoliner: Derivat av fosfatidylsyror där fosforsyran har esterbindning till en kolindel. Fullständig hydrolys ger 1 mol glycerol, fosforsyra och kolin, och 2 mol fettsyror.Fossila bränslen: Alla typer av kolvätetillgångar som kan användas till bränsle, som t ex olja, kol och naturgas.BiofuelsLigander: Molekyler som binder till andra molekyler, särskilt ifråga om små molekyler som binder specifikt till större molekyler, t ex ett antigen som binder till en antikropp, ett hormon eller en neurotransmittor som binder till en receptor, eller ett substrat eller allosterisk effektormolekyl som binder till ett enzym. Ligander kan även utgöras av molekyler som avger eller tar upp ett elektronpar för att bilda en koordinerad kovalent bindning med den centrala metallatomen i ett koordinationskomplex.RökMöss, inavlade C57BLMetallurgi: Läran om framställning, rening och bearbetning av metaller och deras legeringar. Hit hör såväl industriell metallurgi som metallurgisk teknik, som t ex inom odontologin.PentanerTrikloretylenUtvinnings- och förädlingsindustri: Industriell verksamhet för förädling av naturliga råvaror.VattenInhalationsexponering: Exponering för potentiellt skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska ämnen genom inandning.Hydroxylaser: En stor grupp enzymer som förmedlar oxidations-reduktionsreaktioner där en atom i en syremolekyl binds till det organiska substratet. Den reducerade syreatomen binds med väte och bildar vatten. Enzymerna kallas även monooxygenaser. Dessa reaktioner fordrar två substrat som reduktanter för var och en av de båda syreatomerna. Det finns olika klasser av enzymerna beroende på vilken typ av väteavgivande kosubstrat (koenzymer) som krävs för blandfunktionsoxidationen. EC 1.4 - 1.97.Bensofuraner7-alkoxykumarin 0-dealkylas: Ett läkemedelsmetaboliserande enzym i lever-, livmoder- och tarmmikrosomer som omsätter 7-alkoxykumarin till 7-hydroxykumarin. Enzymet är beroende av cytokrom P450. EC 1.14.13.- .Ytaktiva medelFlyktiga organiska föreningarArtsspecificitetAlkoholer: Alkylföreningar med en hydroxylgrupp. De klassificeras efter kolatomens förhållande: primära alkoholer (R-CH2OH), sekundära (R2-CHOH), tertiära (R3-COH).RöntgendiffraktionIndustrioljor: Oljor som används för industriella eller kommersiella ändamål.Riskavfall: Avfallsprodukter som vid utsläpp i atmosfären, vatten eller jord utgör hälsorisker för människor eller djur genom hudkontakt, inandning eller förtäring. AvdunstningGlutationtransferas: Ett enzym som katalyserar tillägg av alifatiska, aromatiska eller heterocykliska radikaler, liksom även epoxider och arenoxider, till glutation. Bindningen sker vid svavelatomen. Det katalyserar även reduktion av polyolnitrat genom glutation till polyol och nitrit. EC 2.5.1.18.Monoterpener: Föreningar med en kärna av 10 kolatomer som vanligtvis bildas under mevalonatprocessen genom sammankoppling av 3,3-dimetylallylpyrofosfat och isopentenylpyrofosfat. De genomgår en rad olika cykler och oxidationsförlopp. Deras låga molekylvikt gör att många av dem förekommer i form av eteriska oljor.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Kolväten, fluorerade: Organiska föreningar av kol och väte, där en eller fler väteatomer ersatts av fluor. Hit hör t ex freoner (klor-fluorkarboner; "CFC").CookingKomplexa blandningar: Blandningar av många beståndsdelar i oexakta proportioner, vanligtvis naturliga, så som växtextrakt, gifter och gödsel. Dessa särskiljes från läkemedelskombinationer, som innehåller ett fåtal komponenter i givna proportioner.TemperaturOljorModerns exponering: Exponering av modern, både hos människor och djur, för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för miljöfaktorer i form av radioaktiv strålning, patogena organismer eller gifter som kan skada avkomman. Membran, konstgjorda: Konstgjorda membran, som t ex halvgenomsläppliga membran för artificiell njurdialys, enkelmolekylskiktade och dubbelmolekylskiktade membran som används som modeller för simulering av biologiska cellmembran. Sådana membran används även i samband med styrd vävnadsläkning.Tunnskiktskromatografi: Kromatografi på tunna lager av adsorbenter i stället för i kolonn. Det adsorberande medlet kan vara aluminiumoxid, kiselgel, silikater, träkol eller cellulosa.TumörcellinjeKlorakneMikrokalorimetri: Syn. DSC (differential scanning calorimetry). Värmeskillnadsanalys, i vilken mätapparatens provhållare är en differentialkalorimeter som registrerar värmeskillnader oberoende av faktisk temperatur, vä rmeledningsförmåga eller andra variabler hos provet.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Blattellidae: En insektfamilj tillhörande ordningen Dictyoptera (kackerlackor) och omfattande släktena Blattella, Parcoblatta och Symploce.Luftförorening, inomhus: Förorening av inomhusluft.Epoxidhydrolaser: Enzymer som reversibelt katalyserar bildandet av epoxid eller arenoxid från glykol resp. aromatisk diol. EC 3.3.2.3.Solid Phase MicroextractionFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Oxidation-reduktionPondsSexuellt beteende hos djurPseudomonasDioxygenaser: Icke hembärande, järnhaltiga enzymer som tillför substratet två syreatomer. Enzymerna är viktiga för biosyntesen av flavonoider, gibberelliner och hyoscyamin, samt för nedbrytningen av aromatiska kolväten. EC 1.14.12.-.Klorbifenyl (54% klorin): En blandning av flerklorinerade bifenyler som hos levermikrosomer inducerar UDP-glukuronyltransferasaktivitet mot tyroxin.Organiska kemikalierKolväten, bromerade: Organiska föreningar av kol och väte, där en eller flera väteatomer ersatts av brom.Alkadiener: Acykliska, grenade eller ogrenade kolväten med två kol-kol dubbelbindningar.RNA, ribosomalt, 16SVaxerCoal AshMiljörensning: Avlägsnande av miljögifter eller föroreningar i syfte att skydda miljön. Detta kan ske med olika kemiska eller biologiska metoder, eller genom bortforsling av material, i förening med miljöövervakning.Reglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Pseudomonas putidaHögsta tillåtna exponering: Den högsta exponeringen för ett biologiskt aktivt fysikaliskt eller kemiskt medel som tillåts under en åttatimmarsperiod (en arbetsdag) i yrkesutövning, eller under en 24-timmarsperiod i befolkningen i allmänhet, och som inte orsakar nämnvärd omedelbar eller senare uppträdande skada hos den exponerade gruppen.StereoisomerismJord: Det lösa ytmaterialet på jorden som utgör grogrunden för växter.NaftolerSphingomonasGaser: Materia i ett aggregationstillstånd där molekylerna rör sig fritt och befinner sig på avstånd från varandra. Gaser expanderar så att de fyller det utrymme som finns till förfogande; de sprider sig och blandar sig lätt med andra gaser, och de har fasta förhållanden mellan volym, temperatur och tryck. Vid tillräckligt låga temperaturer eller högt tryck kondenserar gaser till vätskefas.Industri: De samlade produktiva företagen inom ett visst område, som t ex bilindustrin, stålindustrin, livsmedelsindustrin. Hit räknas även ägarförhållanden och drift och skötsel av företag, fabriker osv.TidsfaktorerTermodynamik1,2-dipalmitoylfosfatidylkolin: Syntetisk fosfolipid som används i liposomer och lipidlager för att studera biologiska membran. Den är också en huvudbeståndsdel i lungytaktiva substanser.