Koloskopi: Endoskopisk metod för undersökning och behandling, även kirurgisk, av tjocktarmens luminala (håliga) yta.Tjocktarmspolyper: Utväxter med eller utan stjälk i tjocktarmens slemhinna.Koloskop: Speciellt konstruerade endoskop för undersökning av tjocktarmens inre ytor.Laxermedel: Medel som främjar eller underlättar avföringsprocessen genom att påskynda fecespassagen i tjocktarmen, genom att påverka konsistensen och mängden av innehåll, och åstadkomma tömning av ändtarmen. Term erna laxermedel och katarsismedel återspeglar verkningsintensitet och varaktighet. Ett katartiskt medel ger vanligen en snabb, lättflytande tömning, medan laxermedlet ger mjuk avföring över en längre tidsperiod. Ett och samma preparat kan ge olika effekter beroende på dosstorlek och individuell känslighet.Datorkolonografi: En icke-invasiv bildframställningsmetod för undersökning av tjocktarmen som baseras på analys av datortomografidata med speciella bildhanteringsprogram.Tjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.Ockult blodSigmoidoskopiTjocktarmssjukdomarLavemang: Lösning eller kemisk förening som tillförs via ändtarmen för sköljning av tjocktarmen eller för diagnostiska ändamål.Körtelsvulst: Adenom. Godartad tumör, vars celler bildar tydligt körtelliknande strukturer eller härrör från körtelepitel.Adenomatösa polyper: Godartade tumörer härrörande från körtelepitel.Bisakodyl: Ett difenylmetanlaxermedel för behandling av förstoppning.Tidig cancerupptäcktBariumsulfat: BaSO4. En förening som används som röntgenkontrastmedel och som förekommer naturligt som mineralet baryt. Det används också inustriellt, t ex vid pappersframställning eller som tillsats i betong för s trålningsskyddseffekter.Massundersökning: Kampanjer organiserade i tidsinternvall för undersökning av stora folkgrupper i syfte att upptäcka sjukdom.Gastroenterologi: En specialitet inom internmedicinen inriktad på fysiologin hos och sjukdomarna i matsmältningssystemet och tillhörande strukturer (matstrupe, lever, galla och bukspottkörtel).Tarmpolyper: Mindre, onormala vävnadsmassor som tränger ut i tarmhåligheten. Polyper sitter fast i tarmväggen antingen med en stjälk eller en bredare bas.Tjocktarmstumörer: Cancer i grov- eller tjocktarmen.Blödning i mag-tarmkanal: Blödning i någon del av mag-tarmkanalen, från matstrupen till ändtarmen.Sedering: Alternativ till narkos hos patienter, för vilka narkos förvägras eller anses otillrådlig. Behandlingen innebär medicinering med ångestdämpande preparat i kombination med smärtstillande medel eller lokalbedövningsmedel. På så vis befrias patienten från ångestkänslor och smärta, samtidigt som han eller hon kan kommunicera med läkaren eller tandläkaren.Kolit, ischemisk: Inflammation i tjocktarmen till följd av akuta, ischemiska förändringar.Kolondivertikel: Bråckliknande utbuktning(ar) av tjocktarmens slemhinnor genom det ringformade muskelskiktet.MjältbristningGrovtarm: Tarmsegmentet mellan blindtarmen och ändtarmen. Det omfattar en uppåtstigande, en tvärgående, en nedåtgående och en slingrande del.Therapeutic IrrigationRectal DiseasesBlodfärgad avföring: Svart, tjäraktig, illaluktande avföring som innehåller nedbrutet blod.Indigo CarmineEndoskopi, mag-tarm: Endoskopisk undersökning av, behandling av eller operation i mag-tarmkanalen.Kolondivertikulos: Ett sjukligt tillstånd kännetecknat av förekomst av ett antal kolondivertiklar i tjocktarmen. Många faktorer kan ligga bakom, inkl. åldrande av tarmen, motoriska störningar, inre tryckökning eller brist på kostfibrer.SennaextraktColon sigmoideumTarmperforation: Penetrationsöppning i tarmväggen.Djup sederingRetrospektiva studierKapselendoskopiBlindtarmssjukdomarPikolinerEndoskopi: Procedurer för användande av endoskop i samband med diagnos och behandling av sjukdomar. Vid endoskopi förs ett optiskt instrument antingen in via naturliga kanaler, som t ex matsmältningssystemet, eller genom små, kirurgiskt anlagda snitt (titthål) för undersökning av inre kroppsdelar. Tack vare framsteg i bildbehandling, endoskopteknik och utrustning av allt mindre format kan kirurgiska ingrepp göras under endoskopering.AvföringsmedelSimetikonEndoskopi, matsmältningssystem: Endoskopisk undersökning av, behandling av eller operation i matsmältningsapparaten.Kolit, ulcerös: Inflammatorisk sjukdom utan känd orsak, som drabbar tjocktarmens slemhinna. Debuten kan vara akut och häftig, och koliten fortsätter ofta i intermittent eller fortlöpande, kronisk form. Diarré med åtföljande blödning är ett vanligt symtom.BlindtarmProspektiva studierColon descendensKolit, lymfocytär: En undertyp av mikroskopisk kolit som kännetecknas av kronisk, vattnig diarré utan känd orsak, normal kolonoskopi, men onormal histopatologi i biopsier. Mikroskopisk undersökning av vävnadsprov från tjocktarmen visar lymfocytinfiltration i det yttre epitelskiktet med underliggande bindväv (lamina propria).RectumIleocekalklaff: Klaffen mellan tunntarmen och tjocktarmen, som reglerar passagen mellan ileum (tunntarmens sista del) och grovtarmen.KapselendoskoperSensitivitet och specificitetKolit, mikroskopisk: Ett sjukdomstillstånd som kännetecknas av kronisk, vattnig diarré utan känd orsak, normal kolonoskopi, men onormal histopatologi i biopsier. Syndromet beskrevs första gången 1980 av Read och medarbetare. Undertyper är kollagenös kolit och lymfocytisk kolit. Dessa båda har likartade kliniska symtom och kan endast skiljas åt genom vävnadsundersökning.RumänienRectal NeoplasmsKolit, kollagenös: En undertyp av mikroskopisk kolit, kännetecknad av kronisk, vattnig diarré utan känd orsak, normal kolonoskopi, men onormal histopatologi i biopsier. Mikroskopisk undersökning av vävnadsprov från tjocktarmen visar ett band av subepitelialt kollagen som är större än normalt.Mag-tarmintubering: Införande av en tub i magen, tarmarna eller annan del av mag-tarmkanalen för att underlätta tillförsel av födoämnen m m.Tarmpolypos: Utveckling av tarmpolyper. Såväl neoplastiska (adenom och carcinom) som icke-neoplastiska (hyperplastiska, slemhinnepolyper, inflammatoriska och andra) typer finns.PolyetylenglykolerGuajak: Kåda från vissa arter av Guaiacum. PatientföljsamhetAdenom, villöst: Ett adenom i tjocktarmen. Består vanligtvis av en ensam, fastsittande och ofta stor tumör i tarmslemhinnan. Patient NavigationDouble-Balloon EnteroscopySårRiskfaktorerPhysicians, Primary CareKolektomi: Kirurgiskt avlägsnande av någon del av eller hela tjocktarmen.