Kemiska stridsmedel: Kemiska substanser som används i krig för att åstadkomma oreda, sjukdom eller död.Kemisk krigföring: Taktisk krigföring med hjälp av brandstridsmedel, rök eller irriterande, brännande eller kvävande gaser.SenapsgasBiologisk krigföring: Bruk av levande organismer som stridsmedel, för att framkalla sjukdom hos människor, djur eller växter.SarinFosfortriesterhydrolaserSomanFörsvarsforskningHumanförsök: Undersökningar utförda på människor.OrganotiofosforföreningarSanering: Avlägsnande av förorenande material, såsom radioaktivt eller biologiskt material, eller kemiska stridsmedel, från en person eller ett föremål.OrganophosphatesOrganofosforföreningarVeteranerKolinesterashämmare: Medel som hämmar kolinesteraser. Nervtransmittersubstansen acetylkolin hydrolyseras snabbt och inaktiveras av kolinesteraser. När kolinesteraser hämmas förstärks verkan av endogent acetylkolin vid kolinerga synapser. Kolinesterashämmare har omfattande klinisk användning för sin förmåga att öka den kolinerga effekten på mag-tarmkanalen, urinblåsan, ögat och skelettmusklerna; de används också för sin effekt på hjärtat och det centrala nervsystemet.Irak: Republik i mellanöstern, mellan Kuwait och Iran. Landets yta är 437 072 km2, och folkmängden drygt 26 miljoner invånare (juli 2005). Huvudstad är Bagdad.SpottkörtelsjukdomarBiologiska stridsmedelFörsvarsmedicin: Medicinsk verksamhet anpassad till särskilda, militära förhållanden.Butyrylkolinesteras: En form av kolinesteras (EC 3.1.1.8).Persian Gulf-syndromKemiska brännskador: Vävnadsskador orsakade av frätande kemikalier.Brännskador i ögonen: Skador på ögonen förorsakade av hetta, kemikalier eller ultraviolett strålning.Psykologisk krigföring