Loading...
Kateterrelaterade infektionerKvarkatetrar: Katetrar avsedda att lämnas kvar i ett organ eller kärl för en längre tidsperiod.Kateterisering, centralvenös: Insättande av intravenös kateter i subklavikulär- eller jugularvenen eller annan central ven för bestämning av ventrycket, för kemoterapi, hemodialys eller näringstillförsel.Central Venous CathetersUtrustningsförorening: Förekomst av smittämnen på instrument, proteser eller andra icke-levande föremål.Bakteriemi: Närvaro av levande bakterier i blodet. Akuta tecken på bakteriell blodinfektion är feber, frossa, takykardi och takypne. De flesta fall förekommer hos sjukhuspatienter, som ofta har andra tillstånd el ler undergår behandling som gör deras blodcirkulationssystem mer mottagligt för infektion.Vascular Access DevicesStaphylococcus epidermidisKateterisering: Införande av en rörformig anordning i någon kanal, blodkärl, ihåligt organ eller kroppshåla för tillförsel eller tömning av vätskor för diagnostiska eller terapeutiska ändamål. Förfarandet skiljer sig från intubation, vars syfte är att upprätthålla en öppen förbindelse i tilltäppta kanaler eller kärl.Kateterisering, perifer: Insättande av kateter i en perifer artär eller ven eller luftväg fäör diagnostiska eller terapeutiska ändamål.InfektionskontrollBakteriella infektioner: Infektioner orsakade av olika bakterier.Antibiotikaprofylax: Behandling med antibiotika före, under eller efter en diagnos, en terapeutisk eller kirurgisk åtgärd i syfte att förebygga infektioner.StafylokockinfektionerBiofilm: Tunna skikt av bakterier eller andra mikroorganismer på ytor i vatten eller andra våta miljöer där organismerna kan leva, t ex på medicinska implantat, på tandytor eller på båtbottnar i sjövatten. I r eningsverk används biofilm för vissa processer. Biofilmen består av flera lager celler i ett skyddande slem av polymerer, som cellerna själva producerar, och som bildar en barriär mot såväl fagocyter som antibiotika.Sjukhussjuka: Smitta som sprids inom en sjukvårdsinrättning. Syn. sjukhusinfektion; nosokomial infektion.BukhinneinflammationInfektion: Invasion och förökning av mikroorganismer i kroppsvävnader som kan vara kliniskt obemärkt eller ge upphov till lokala cellskador. En lokal infektion kan bli bestående, sprida sig och utvecklas till en akut, subakut eller kronisk, klinisk infektion eller sjukdom. Infektionen kan även bli systemisk, om mikroorganismerna sprider sig till lymf- och kärlsystemet.Bakteriella infektioner, gramnegativa: Infektioner orsakade av bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.SepsisPåsdialysNjurdialysAntiinfektiva medel: Preparat med förmåga att döda infektiösa agens eller hindra dem från att orsaka infektion.Prospektiva studierStaphylococcus aureusFungemi: Förekomst av svamp i cirkulerande blod. Opportunistisk svampseptis ses oftast hos patienter med nedsatt immunförsvar vid svår neutropeni, postoperativt i samband med intravenösa katetrar, eller i samband med långvarig antibiotikabehandling.Retrospektiva studierCathetersTidsfaktorerVeninflammationRiskfaktorerTiadiazinerAntiseptik: Förstörande av sjukdomsalstrande mikrober.Actinomycetalesinfektioner: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande ordningen Actinomycetales.Halsvener: Vener i hals och nacke som tömmer blod från hjärnan, ansiktet och nacken i brakiocefal- eller nyckelbensvenerna.Aseptik: Metoder för att förhindra förorening av en utsatt kroppsdel med sjukdomsalstrande mikroorganismer. Syn. asepsis.Klorhexidin: Desinfektionsmedel och antiseptiskt medel för lokalt bruk, som även används som munvatten för att förebygga plack.NyckelbensvenMinocyklin: En tetracyklinanalog, med en 7-dimetylamingrupp, men utan 5-metyl- och hydroxylgrupperna. Den är effektiv mot tetracyklinresistenta stafylokockinfektioner.Utrustningsfel: Bristande funktionalitet hos en utrustning, antingen pga fel i utrustningen eller pga felaktigt handhavande.Antiinfektiva medel, lokala: Preparat som används på människor och djur för att inaktivera skadliga mikroorganismer. De skall särskiljas från desinfektionsmedel, som används på icke-levande ytor och föremål.Bakteriella infektioner, grampositiva: Infektioner orsakade av bakterier som behåller sin lila färg (positiv färgning) efter gramfärgning.Micrococcaceae: En familj bakterier som omfattar allt från fritt levande och saprofytiska organismer till parasitära och sjukdomsalstrande.Gordonia bacterium: Ett släkte grampositiva bakterier i familjen Gordoniaceae som isolerats ur jord och sputum från patienter med bröstsjukdomar. Bakterien används för bioomvandling av naturliga ämnen.Protesrelaterade infektionerParenteral näringUrinvägskateteriseringVankomycinInfusionsterapi i hemmet: Varje form av infusionsbehandling utanför sjukhuset eller annan vårdinrättning.Intensivvårdsavdelningar: Sjukhusavdelningar för kontinuerlig övervakning och vård av akut sjuka patienter.Blodförtunningsmedel: Preparat som förhindrar blodproppsbildning. Naturligt förekommande ämnen i blodet räknas hit endast om de används som läkemedel.Blod: Komplex, cirkulerande kroppsvätska, vars uppgift är att transportera syre, näringsämnen och avfallsprodukter. Blodet har två huvudbeståndsdelar: celler och plasma.Parenteral näring, totalPovidonjodSilikonerKandidos: Infektionssjukdom orsakad av svampar av släktet Candida, vanligen Candida albicans. Infektionen uppträder oftast ytligt på fuktiga kroppsdelar.BlodproppArm-huvudvener: Stora vener på båda sidor av halsroten, bildade genom föreningen av de inre jugular- och subklavikulärvenerna. De för bort blod från huvud, hals och armar och löper samman i den övre hålvenen.Borttagning av protes: Borttagning av implantat eller protes.Silversulfadiazin2-propanol: En isomer av 1-propanol. Det är en färglös vätska med desinficerande egenskaper. Används vid framställning av aceton och dess derivat och som lösningsmedel. Används lokalt som antiseptiskt medel.Upper Extremity Deep Vein ThrombosisHeparin: En mycket sur mukopolysackarid, bestående av lika delar sulfaterad D-glukosamin och D-glukuronsyra med sulfaminbryggor. Molekylvikten kan variera från sex- till tjugotusen. Heparin finns och produceras i lever, lungor, mastceller osv hos ryggradsdjur. Dess funktion är inte klarlagd, men det används för att förhindra blodlevring in vivo och in vitro, i form av olika salter.Koagulas: En bakteriell produkt som orsakar koagulering i plasma innehållande någon antikoagulant, som t ex citrat, heparin eller oxalat. Koagulaser produceras av vissa stafylokocker och av Yersinia pestis. Sta fylokocker producerar två typer av koagulas: stafylokoagulas, ett fritt koagulas som framkallar verklig plasmakoagulation, och stafylokockklumpningsfaktor, ett bundet koagulas i cellväggen, som får ce ller att klumpa ihop sig i närvaro av fibrinogen.PolyuretanerCandida: Ett släkte jästliknande, mitosporsvampar tillhörande Saccharomycetales, som producerar jästceller, mycel, pseudomycel och balstoforer. Candida ingår i normalfloran på huden, i munnen, tarmarna och vag ina, men kan orsaka en rad infektioner, så som kandidos, onykomykos och muntorsk.DalteparinStafylokockPeritonealdialys, kontinuerlig ambulantGentamiciner: Ett komplex av tre olika, men närbesläktade aminoglykosidsulfater, gentamicin C1, C2 och C1(subA), som erhålls från Micromonospora purpurea och närstående arter. De är bredspektrumantibiotika, men kan ge hörsel- och njurskador. De verkar genom att hämma proteinsyntes.VentrombosCorynebacteriuminfektioner: Infektionssjukdomar orsakade av bakterier tillhörande släktet Corynebacterium.Mikroorganismer, antal: Räkning av antalet livsdugliga, isolerade bakterier, arkeceller eller svampceller eller -sporer på ett fast odlingsmedium. Varje koloni (dvs kolonibildande enhet) representerar avkomman av en enda inympad cell. Metoden används rutinmässigt av miljömikrobiologer för att bestämma antalet organismer i luft, föda och vatten, av kliniker för att mäta den mikrobiella belastningen på patienter, och vid antibiotikatestning.Desinfektion: Oskadliggörande av mikroorganismer genom upphettning, bruk av antiseptiska medel, antibakteriella preparat osv.Förband: Material för bandagering av någon kroppsdel.RifampinMikonazol: Ett imidazol-baserat preparat mot svamp som ges lokalt eller intravenöst.Gentianblå: Ett färgmedel bestående av en blandning av rosaniliner med antibakteriella egenskaper och verkan mot svamp och maskar.UtrustningsdesignMikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).