Kammarflimmer: Oregelbundna och ineffektiva hjärtmuskelsammandragningar.Förmaksflimmer: Störning i hjärtrytmen kännetecknad av snabb, oregelbunden förmakspuls och ineffektiva förmakssammandragningar.Hjärtdefibrillering: Bruk av elektrisk stöt mot hjärtat för att stoppa störningar i hjärtrytmen.Hjärtstopp: Upphörande av hjärtats slag.ElektrokardiografiAntiarytmika: Medel som används för att behandla eller förebygga hjärtarytmier. De kan påverka aktionspotentialens polariserings-repolariseringsfas, membranpotentialen mm. Antiarytmimedlen delas ofta in i fyra huvu dgrupper, beroende på verkningsmekanism: natriumkanalblockering, betaadrenerg blockering, förlängning av repolariseringen eller kalciumkanalblockering.Hjärt-lungräddning: Konstgjord igångsättning av hjärt- och lungverksamheten som indikerat vid hjärtstillestånd eller plötslig livlöshet till följd av elektrisk chock, drunkning, andningsstillestånd och andra orsaker. Hjärtrytmrubbningar: Arytmier. Varje avvikelse från hjärtats normala slagrytm.Kammartakykardi: En onormalt snabb kammarrytm med breda QRS-komplex, oftast över 150 per minut. Störningen uppstår inuti kammaren, under His bunt, och är vanligen förknippad med atrioventrikulär dissociation.Defibrillatorer: Elektriska hjärtstimuleringsanordningar som ger kortvariga högspänningsstötar till hjärtat. Dessa apparater används för att återställa normal hjärtrytm och hjärtsammandragning hos patienter som drabbats av kammarflimmer eller kammartakykardi med frånvaro av märkbar puls. Vissa defibrillatorer kan även användas för att korrigera icke-kritiska dysrytmier genom relativt svaga urladdningar, synkroniserade med patientens EKG-vågor (s k synkroniserad defibrillering eller elektrokonvertering).Retledningssystemet: Ett signalöverföringssystem bestående av modifierad hjärtmuskelvävnad, med förmåga till spontan rytmisk rörelse och mer välutvecklad ledningsförmåga än resten av hjärtat.Defibrillatorer, implanterbara: Implanterbara apparater som fortlöpande övervakar hjärtats elektriska aktivitet och automatiskt upptäcker och motverkar ventrikeltakykardi och ventrikelflimmer. De består av en impulsgenerator, batterier och elektroder.Elektrofysiologiska tekniker, hjärta: Invasiva undersökningsmetoder, varmed takykardi, framkallad eller spontan, kartläggs med hjälp av kateterteknik för mätning av hjärtats elektriska aktiviteter. Förutom för diagnostiska ändamål används programmerad elektrostimulering i hjärtat i behandlingssyfte.Hjärtstimulering, artificiell: Reglering av hjärtmusklernas sammandragningstakt med hjälp av konstgjord pacemaker.Kateterablation: Avlägsnande av vävnad med hjälp av elektrisk ström via elektroder placerade i den yttre änden av en kateter. Kraftkällor är oftast likström (likströmschock) eller växelström vid 750 kHz. Tekniken används oftast för att ta bort AV-förbindelsen eller tillförselvägar för att avbryta AV-överledningen och åstadkomma AV-block vid behandlingen av olika takyarytmier.Amiodaron: (2-butyl-3-bensofuranyl)(4-(2-(dietylamino)etoxy)-3,5-dijodofenyl)metanon. Ett preparat mot angina och arrytmi, som hämmar Na,K-aktiverat adenosintrifosfatas i hjärtmuskeln. Det ökar varaktigheten av ventrikel- och atriummuskelverkan, och minskar därmed puls och kärlmotstånd.Plötslig hjärtdöd: Plötslig död orsakad av hjärtstillestånd.Kroppsytepotential: Registrering av elektrofysiologiska data inom ett kroppsområde genom analys av ytpotentialer för att få fram en fullständig bild av effekten av hjärtats elektriska strömmar på kroppsytan. Metoden har används bl a för diagnostisering av äldre hjärtinfarkter. Metodens komplexitet begränsar dock dess användbarhet.Brugadas syndromPrematurslag: En förtidig sammandragning i hjärtat som initieras någon annanstans än i sinusknutan.Hjärtförmak: De hjärtkammare som blodet kommer till efter cirkulation.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.ResuscitationRefraktärperiod, elektrofysiologiskTakykardiLungvener: De vener som leder tillbaka det syresatta blodet från lungorna till hjärtats vänstra förmak.Hjärtmassage: Rytmisk hoptryckning av hjärtat genom tryck med händerna mot bröstbenet (sluten hjärtmassage) eller direkt mot hjärtat genom en öppning i bröstkorgen (öppen hjärtmassage). Det är en metod för att återupprätta cirkulationen.TidsfaktorerHjärtsäck: Den fibrösa och serösa säckliknande bildning som omger hjärtat de stora blodkärlens rötter.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Hjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.ProkainamidHjärtats innerhinna: Hjärtats inre ytskikt, bestående av endotelceller. Syn. endokardiet.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.BehandlingsresultatFlekainid: Ett kraftigt verkande antiarytmimedel, som är effektivt mot många kammar- och förmaksarytmier och takykardier. Hos hjärtinfarktspatienter, däremot, med symtomatisk eller osymtomatisk arytmi, förstärker flekainid arytmien och rekommenderas därför inte till dessa patienter.Out-of-Hospital Cardiac ArrestMyokardischemiAktionspotentialer: Nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering.Plötslig död: Plötsligt upphörande av alla livsnödvändiga kroppsfunktioner, manifesterat av bestående förlust av samtliga hjärnans, andningssystemets och hjärt-kärlsystemets funktioner.Förmaksfladder: Snabba (200-350 slag/min), men regelbundna sammandragningar orsakade av onormal retning av atriummuskulaturen.Långtids-EKG: Metod för kontinuerlig elektrokardiografisk registrering på en bärbar bandspelare (Holtersystemet) eller i ett realtidssystem, medan patienten utför normala, dagliga aktiviteter. Mätmetoden är användbar vid diagnos och behandling av återkommande hjärtarytmier och övergående hjärtmuskelischemi.WarfarinUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Hjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.RecurrenceBlodförtunningsmedel: Preparat som förhindrar blodproppsbildning. Naturligt förekommande ämnen i blodet räknas hit endast om de används som läkemedel.Grenblock: En typ av hjärtblock, där en kammare stimuleras före den andra, pga utebliven ledningsförmåga i någon av grenarna i His bunt.Lidokain: Ett medel för lokalbedövning och som även har lugnade verkan på hjärtat och används mot arytmier. Det har kraftigare och mer långvarig verkan än prokain, men verkningstiden är kortare än för bupivakain eller prilokain.Epicardial MappingAkutsjukvård: Sjukvårdstjänster speciellt avsedda, bemannade och utrustade för akut patientvård.Hjärtkammarprematurslag: För tidiga sammandragningar av hjärtkammaren, den vanligaste typen av arytmier. Om inte hjärtsjukdom föreligger är sådana av ringa klinisk betydelse, men hos patienter med kranskärlsjukdom utgör de en ständig risk för kammartakykardi eller kammarflimmer och plötslig död.SotalolVoltage-Sensitive Dye ImagingProspektiva studierNAV1.5 Voltage-Gated Sodium ChannelFörmaksbihangSvimningPacemaker, konstgjordDisopyramid: Ett antiarytmimedel av klass I-typ (dvs ett som direkt påverkar polariseringen av hjärtmembranet och sålunda har membranstabiliserande effekt) med dämpande verkan på hjärtat, liknande den hos guanidin. Medlet har även vissa antikolinerga och lokalbedövningsegenskaper.Hypotermi, framkallad: Onormalt låg kroppstemperatur, avsiktligt framkallad hos varmblodiga djur.Wolff-Parkinson-Whites syndromMyokardiell reperfusionsskadaElektrofysiologiPropafenonRiskfaktorerFourieranalys: Den matematiska teorin (Jean-Baptiste-Joseph Fourier, 1807) för Fourierserier och Fourierintegraler för reell- eller komplexvärda funktioner av en eller flera reella variabler. Grundläggande för teorin är att sådana funktioner under allmänna förutsättningar kan byggas upp av sinus- och cosinusfunktioner (enkla svängningar) (Källa: Nationalencyklopedin 2003-09-04). Den har många tillämpningsområden inom biomedicin, t ex vid röntgenkristallografisk analys av DNA-spiralen och andra molekyler, inkl viruspartiklar, och för den modifierade projektionsalgoritm som allmänt används för framställning av datortomografibilder.Elektriska skador: Skador orsakade av elektrisk ström. Hit räknas inte elektriska brännskador, men elolyckor och elektrisk chock.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.GenomspolningSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.SyndromSignalbehandling, datorstöddHypokalemi: Onormalt låga halter av kalium i blodet. Tillståndet kan vara en följd av kaliumförlust via njurarna eller mag/tarmkanalen, pga kräkningar eller diarré. De kliniska tecknen kan bestå av neuromuskulära störningar, som svaghet eller förlamning, avvikande EKG (lägre T-vågor och högre U-vågor), njurfunktionsbrist och störningar i mag/tarmsystemet.PurkinjetrådarCommotio CordisPrediktivt värde av testerHjärtelektrofysiologiRetrospektiva studierVagusnervstimuleringTakykardi, supraventrikulärKranskärlskramp: Kramp i de stora eller medelstora hjärtkransartärerna.BlodproppssjukdomarUtrustningsfel: Bristande funktionalitet hos en utrustning, antingen pga fel i utrustningen eller pga felaktigt handhavande.Digitalisglykosider: Glykosider från växter tillhörande släktet Digitalis (fingerborgsblomma). Några av dessa har användning som hjärtstimulerande och antiarytmimedel. Hit hör också halvsyntetiska derivat av de naturligt förekommande glykosiderna.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Bretyliumföreningar: Preparat som används bl a som adrenerga blockerare.HjärtsjukdomarTakykardi, paroxysmalFörmaksfunktion: Hjärtförmakens (atria) hemodynamik och elektrofysiologiska aktivitet.Slaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.Sjuka sinus-syndromFörmaksfunktion, vänster: Vänstra hjärtförmakets hemodynamik och elektrofysiologiska aktivitet.Hjärtkammarfunktion: Hjärtkamrarnas hemodynamiska och elektrofysiologiska verksamhet.Elektroder: Kontaktdon mellan en elektrisk ledare eller strömkälla och objektet för tillförsel av ström. Vid elektroterapi består elektroderna av spetsar eller plattor som används för överföring av ström till patientens kropp eller till annat instrument. Vid elektrodiagnos används elektroderna för att stimulera eller registrera elektrisk aktivitet i en vävnad.Adrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.Survival RateKinidin: En optisk isomer av kinin, som erhålls ur barken från Cinchona-trädet och besläktade arter. alkaloiden dämpar hjärt- och skelettmusklernas retbarhet genom att blockera natrium- och kaliumströmmar genom cellmembran. Medlet förlänger den cellulära verkningspotentialen och minskar automatikverkan. Kinidin blockerar även muskarin- och alfaadrenerg nervsignalöverföring.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Långt QT-syndrom: Ett syndrom som kännetecknas av synkopeepisoder och ett långt QT-intervall som ibland kan leda till plötslig hjärtdöd, till följd av paroxysmal kammararytmi. En variant som är förknippad med autosomalt recessiv ärftlighet och medfödd dövhet kallas Jervell-Lange Nielsen-syndromet. En autosomalt dominant form utan dövhet kallas Romano-Ward-syndromet.RiskbedömningFörmaksprematurslag: Prematura hjärtslag utgående från ett ektopiskt förmaksfokus. Tillsammans med prematura hjärtkammarkomplex utgör de en av de vanligaste orsakerna till oregelbunden puls. De har en större benägenhet at t uppträda om det föreligger förmaksfel eller retledningsfel, såsom förmaksförstoring vid mitralstenos. Prospektiva studier visar att prematura förmakskomplex inte är förenade med plötslig död.Hjärtblock: Funktionsbrist i hjärtats retledningssystem. Ofta avses specifikt atrioventrikularblock (AV-block).MyokardreperfusionIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.NatriumkanalerTokainidAnestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.Hjärtsvikt: En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.Mexiletin: Ett antirytmimedel som liknar lidokain farmakologiskt. Det kan ha kramplösande egenskaper.NatriumkanalblockerarePrognosKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Ekokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.PapillarmusklerSurvival AnalysisBradykardi: Mycket långsam hjärtverksamhet, dvs mindre än 60 slag per minut.Hjärtkirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i hjärtat.ElektrostimuleringVerapamilBetaalaninAmbulanser: Fordon utrustade för transport av sjuka eller skadade i behov av akut vård.Hjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.UtrustningsdesignBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Sjukdomsmottaglighet: Förhållanden i kroppen som får kroppsvävnaderna att reagera på speciella sätt på vissa yttre stimuli, och sålunda gör individen ovanligt benägen för vissa sjukdomar.Optik och fotonikSydnonerSlagvolymHjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Adrenalin: Det aktiva, sympatomimetiska binjurebarkhormonet hos de flesta djurarter. Det stimulerar både de alfa- och betaadrenerga systemen, ger systemisk kärlsammandragning och mag-tarmavslappning, stimulerar hjärtverksamheten och vidgar luftrören och hjärnans kärl. Hormonet används vid astma och hjärtsvikt, och för att fördröja upptaget av lokalbedövningsmedel. Syn. epinefrin.Autonoma nervsystemet: Den del av nervsystemet som reglerar de icke viljestyrda kroppsfunktionerna. Det utgörs av det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet.Ganglion stellatum: Ett paravertebralt sympatiskt ganglion, bestående av sammanfogningen av den nedre halsnervknutan och det första bröstkorgsgangliet.Atrioventrikulär knuta: AV-knutan eller Aschoff-Tawaras knuta är en liten muskelgrupp i hjärtat mellan förmak och kammare i förmaksseptum nära koronarsinus. Från den utgår det atrioventrikulära knippet i hjärtats retlednings system.Hjärtintensivvårdsavdelningar: Sjukhusavdelning för omhändertagande av patienter med akuta hjärtproblem.KardiomyopatierElektroder, implanterbara: Elektriska ledare, genom vilka elektrisk ström tillförs eller lämnar ett medium. Elektroder som anbringas kirurgiskt kallas implanterade eller implanterbara.Torsades de pointesAmbulanspersonal: Sjukvårdspersonal som utbildats för att kunna ge elementär akut- och livsuppehållande vård under överinseende av läkare eller sjuksköterska. Akutvården kan ges på plats, i ambulans eller på mottagningen. Vanlig engelsk förkortning är EMT.Ergonovin: En ergotalkaloid som verkar sammandragande på livmodermuskulatur och glatt muskulatur.Slumpmässig fördelningINR: Ett system utvecklat av Världshälsoorganisationen och International Committee on Thrombosis and Hemostasis för att kunna övervaka och rapportera om blodkoagulationstest. I detta system standardiseras resultaten i enlighet med International Sensitivity Index för just den kombination av testreagens och instrumentering som används.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Blodpropp, vandrande: Sjukdomstillstånd orsakat av blodpropp i någon form som transporterats av blodströmmen från ett kärl på avstånd från den aktuella platsen.Sus scrofaAkonitin: 16-etyl-1-alfa,6-alfa,19-beta-trimetoxy-4-(metoxymetyl)-akonitan-3-alfa,8,10-alfa,11,18-alfapentol, 8-acetat-10-benzoat. En giftig alkaloid från roten av Aconitum napellus L. Används för att framkalla arytmi hos experimentdjur.Postoperativa komplikationerBepridil: Beta-((2-metylpropoxi)metyl)-N-fenyl-N-(fenylmetyl)-1-pyrrolidinetanamin. En långtidsverkande kalciumblockerare med avsevärd antianginaaktivitet. Preparatet åstadkommer en betydande kranskärlsutvidgni ng med måttliga perifera effekter. Det motverkar dessutom högt blodtryck och arytmier och är en kalmodulinantagonist.Ekokardiografi, transesofageal: Ultraljudsmätning av storlek, rörelse och sammansättning hos hjärtat och angränsande vävnader med hjälp av en transduktor i matstrupen.VänsterkammardysfunktionFörstärkare, elektroniska: Elektroniska apparater som ökar styrkan hos en inkommande signal, eller en apparat som ökar förstoringen i ett mikroskop.Betanidin: 1-bensyl-2,3-dimetylguanidinsulfat. Ett guanidinpreparat mot högt blodtryck som verkar genom att blockera den adrenerga signalleringen. Den exakta verkningsmekanismen är inte känd.Kanrenon: En syntetisk pregnadienförening med antialdosteronverkan.Fryskirurgi: Nedfrysning som kirurgisk teknik för att förstöra eller avlägsna vävnad.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Isoproterenol: En isopropylanalog av epinefrin som utgör ett beta-sympatomimetiskt medel som har verkan på hjärta, luftrör, skelettmuskulatur, matsmältningsapparaten osv. Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.Atrioventrikulär blockElektrofysiologiska fenomenChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Metylguanidin: En giftig förruttnelseprodukt.Differenströskel: Den minsta urskiljbara skillnaden mellan två stimuli eller en som är knappt över tröskeln.Mitralklaff: Klaffen mellan hjärtats vänstra förmak och vänstra kammare.PropranololAkuta situationer: Situationer eller tillstånd där det föreligger stor risk för invalidiserande eller omedelbart livshotande följder, eller som kräver första hjälpeninsats eller annat omedelbart ingripande.Hjärtstopp, framkallat: Stoppande av hjärtmuskelns sammandragningar med hjälp av kardioplegiska medel eller nedkylning under operation.BlodcirkulationAge FactorsLogistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Jervell-Lange Nielsens syndrom: Ett autosomalt recessivt syndrom med onormal kardioelektrofysiologi, kännetecknat av en kombination av långt QT-syndrom och dövhet.Diacetyl: 2,3-butandion. En gul eller gulgrön vätska med smör- eller kolaarom, som bildas bl a vid öljäsning. Syntetiskt framställt diacetyl används som smörarom i livsmedel.Patientövervakning: Fortlöpande mätning av fysiologiska processer, blodtryck, puls, urinutsöndring, reflexer, andning osv hos en patient eller försöksdjur. Hit hör även farmakologisk övervakning, mätning av tillförda läkemedel eller deras metaboliter i blodet, vävnaderna eller urinet.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Arytmogen dysplasi i högra hjärtkammare: Medfödd hjärtmuskelsjukdom där fettvävnad i hjärtmuskeln leder till svaghet och aneurysmatisk utvidgning av infundibulum, apex och högra ventrikelns basilardel, och till ventrikeltakykardi i högra ven trikeln.Hjärtmuskelceller: Strimmiga muskelceller i hjärtat. De utvecklas från hjärtmyoblaster.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Genomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.MyokardhibernationVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Konnexin 43: En peptid på 43 kD som ingår i konnexinfamiljen bland de intracellulära ("gap junction") proteinerna. Konnexin 43 är en produkt av alfa-1-konnexingenen. Peptiden isolerades första gången från hjärta hos däggdjur, men den förekommer överallt i kroppen, inklusive hjärnan.Takykardi, ektopisk atriellKardiomyopati, hypertrofisk: En hjärtmuskelsjukdom kännetecknad av hypertrofi, som huvudsakligen omfattar kamrarnas skiljevägg och som därmed hindrar tömning av den vänstra kammaren.Digoxin: En hjärtstimulerande glykosid som huvudsakligen erhålls från fingerborgsblomman Digitalis lanata. Den består av tre sockerdelar och aglykonet digoxigenin. Digoxin har positivt inotrop och negativt kronotrop effekt, och används för att reglera kammarrytmen vid förmaksflimmer och för behandling av kronisk hjärtinsufficiens med förmaksflimmer. Däremot är effekten vid kronisk hjärtinsufficiens och sinusrytm osäker. Marginalen mellan toxisk och terapeutisk dos är liten.Utrustningssäkerhet: Eliminering av existerande eller tänkbara risker förknippade med bruk av utrustning.Sänkt kroppstemperatur: Lägre kroppstemperatur än normalt, särskilt hos varmblodiga djur. Hos människor uppkommer hypotermi vanligen genom olyckshändelse eller på annat sätt oavsiktligt.Parasympatiska postganglionära fibrerTelemetriVagusnervSjukhusdödlighet: Statistiskt mått på frekvens av och orsak till dödsfall bland sjukhuspatienter.Sinusarytmi: Oregelbunden hjärtrytm till följd av nedsatt funktion hos sinusknutan.Kranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Blödning: Läckage av blod från blodkärl.PropanolaminerKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Avancerad hjärt-lungräddning: Behandling av hjärtstillestånd med avancerad metodik och utrustning. I förfarandet ingår bruk av specialutrustning för att upprätthålla andningen, snabb defibrillering och farmakologisk behandling.