Loading...
Intrakraniell arterioskleros: Kärlsjukdomar kännetecknade av förtjockade, förhårdnade och ombildade kärlväggar i de intrakraniella artärerna. Det finns tre undertyper: 1) ateroskleros, med fettavlagringar på insidan av artärväggarna; 2) Monckebergs skleros, som uppvisar kalkavlagringar i väggens mellanskikt; och 3) arterioloskleros, som avser skleros i de små, tunna kärlen. Kliniskt kan dessa tillstånd sättas i samband med övergående hjärnischemi, hjärninfarkt, intrakraniell tromboembolism eller intrakraniella aneurysm.Arterioskleros, oblitererande: Kärlförändring med förtjockning av den inre hinnan (intima), vilket medför tillslutning av artärerna.ArteriosklerosHjärttransplantationRåttor, inavlade WFAllotransplantationTransplantation, heterotopiskKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Transplantatavstötning: En immunreaktion med både cellulära och humorala inslag, riktad mot ett allogent transplantat, vars vävnadsantigen inte är kompatibla med mottagarens.Bukaorta: Den del av kroppspulsådern som går mellan diafragman och delningen i de två ljumskartärerna.Tunica intimaKransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Thrombangiitis obliteransHalsartärer: Någon av de två artärer i sidorna av halsen som försörjer huvud och hals med blod. Båda delar sig i två grenar, den inre halsartären och den yttre.Värd-mot-transplantat-reaktion: Immunreaktioner mot ett transplantat hos mottageren. Avstötning är en specifik reaktion.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.AortasjukdomarTransplantationKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Ciklosporin: En cyklisk undecapeptid (peptid med 11 aminosyrakomponenter) från extrakt av jordsvampar. Den är ett kraftigt immunsuppressivt medel med specifik verkan på T-lymfocyter, och används mot avstötningsreaktioner vid organ- eller vävnadstransplantationer. Syn. cyklosporin.Venae cavaeBröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.NefrosklerosSulfinpyrazonVrist: Den kroppsdel där benet och foten möts. Syn. ankel; fotled.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Ankel-brakial indexNeointimaKärlinflammation: Inflammation i ett blodkärl.HyperplasiKolsyreanhydras III: Ett cytosoliskt karbanhydrasisoenzym som främst kommer till uttryck i skelettmuskelvävnad. EC 4.2.1.-.NjurartärParaffinRåttor, inavlade LewImmunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.IsograftBlodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.PulsJapan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.Vascular StiffnessIsoantikroppar: Antikroppar från en individ som reagerar med isoantigen från annan individ av samma art.Lårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Diabetiska kärlsjukdomar: Kärlsjukdomar som har samband med diabetes mellitus.GlattmuskelcellerKolesterol: Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Halsartärsjukdomar: Sjukdomar i halsens gemensamma pulsåder, den inre och den yttre halsartären. Ateroskleros och traumatiska skador är relativt vanliga orsaker till halsartärsjukdomar.Kallbrand: Vävnadsdöd och vävnadsförruttnelse som oftast beror på utebliven blodförsörjning.Homocystein: En tiolbärande aminosyra som bildas genom demetylering av metionin.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Möss, inavlade C57BLEmpirisk forskningObduktion: Postmortemundersökning av en kropp.Möss, inavlade CBAKolesterol i kosten: Kolesterol i födoämnen, särskilt i animaliska produkter.KärlsjukdomarRNA, budbärarRiskfaktorerRåttor, inavlade F344Tunica mediaKost, aterosklerosframkallandeBlodådrorAterosklerosMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.CCL2-kemokinFetter: Ett samlingsnamn på fetter och fettämnen, beståndsdelar av protoplasman som är lösliga i alkohol/eter, men inte i vatten. De omfattar fetter, feta oljor, essentiella oljor, vaxer, fosfolipider, glykolipider, sulfolipider, aminolipider, kromolipider (lipokromer) och fettsyror.Förkalkning: Patologisk avsättning av kalciumsalter i vävnader.