Inosin: En purinnukleosid med hypoxantin bundet med N9-väteatomen till kol C1 i ribos. Den utgör ett mellanleed i nedbrytningen av puriner och purinnukleosider till urinsyra samt i purinsparande reaktionsförlopp. Den finns också i antikodonet hos vissa tRNA-molekyler.Inosinmonofosfat: Inosin-5'-monofosfat. En purinnukleotid med hypoxantin som bas och en fosfatgrupp förestrad mot sockerdelen.InosinnukleotiderInosinpranobex: En alkylaminoalkohol-inosinförening som används för behandling av en rad olika virusinfektioner. Till skillnad från andra antivirala preparat verkar detta medel genom att modifiera eller stimulera de cellförmedlade immunreaktionerna, snarare än att verka direkt på viruset.Inosintrifosfat: Inosin-5'-tetravätetrifosfat (IRPPP). En inosinnukleotid som innehåller tre fosfatgrupper som förestrats mot sockerdelen.Hypoxantiner: Purinbaser besläktade med hypoxantin, en mellanstegsprodukt i urinsyrasyntesen och nedbrytningsprodukt vid adeninkatabolism.Hypoxantin: Ett purin och intermediärt reaktionsämne i adenosinomsättningen och vid bildandet av nukleinsyror via räddningsprocessen.Adenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.PurinnukleosidfosforylasInosindifosfat: En inosinnukleotid som innehåller en pyrofosfatgrupp som förestrats mot C5 i sockerdelen.Guanosin: En purinnukleosid bestående av guanin bundet via sitt N9-kväve till C1-kolet i ribos. Guanosin ingår i RNA, och dess nukleotider har stor betydelse i ämnesomsättningen.NukleosiderPurinnukleosiderRNA EditingRibonukleosiderPurinerPurinnukleotiderAdenosine A3 Receptor AntagonistsA3-adenosinreceptorAdeninnukleotiderMykofenolsyraFormyciner: Pyrazolopyrimidinribonukleosider från Nocardia interforma. De har antitumör- och cytostatisk verkan.PyrofosfataserTioinosinPentosyltransferaserAdenin: En viktig purinbas. I djur- och växtceller förekommer det vanligen kondenserat med ribos eller deoxyribos i nukleosiderna adenosin och deoxyadenosin. Det är således en komponent i nukleinsyror, vissa nukleotider och många koenzymer. Det finns i bukspottkörteln och mjälten.Adenosine Deaminase InhibitorsA2-adenosinreceptorer5`-nukleotidas: Ett glykoproteinenzym som finns i olika organ och i många celler. Enzymet katalyserar hydrolys av en 5´-ribonukleotid till en ribonukleosid och ortofosfat under närvaro av vatten. Det är kationberoend e och finns i membranbunden och löslig form. EC 3.1.3.5.Adenosinmonofosfat: Adenylsyra. Adeninnukleotid innehållande en fosfatgrupp som förestrats till en sockerdel i 2´-,3´- eller 5´-positionen.XantinerXantinGuanosine MonophosphateTubercidinFosforibosylpyrofosfat: Nyckelämnet för biosyntesen av histidin, tryptofan, purin- och pyrimidinnukleotider.NukleosidtransportproteinerRibosmonofosfaterEkvilibrativ nukleosidtransportör 2: En undertyp av ekvilibrativa nukleosidtransportproteiner som är okänsliga för 4-nitrobensyltioinosin.