Hydroxylaminer: Organiska föreningar som innehåller radikalen NH2OH.Hydroxylamin: En färglös, oorganisk förening (NH2OH) som används för organisk syntes och som reduktionsmedel och antioxidant, pga sin förmåga att avge kväveoxid. Vid rumstemperatur är ämnet instabilt och bryts ned till kväve och dikväveoxid. Vid upphettning exploderar det.NitrosomonasDietylpyrokarbonat: Ett konserveringsmedel för viner, alkoholsvaga drycker och fruktsaft, som dessutom utgör ett milt förestringsmedel.Nitrosomonas europaeaSulfametoxazolNitriterHydraziner: En grupp organiska föreningar som bildas genom utbyte av en eller fler väteatomer i hydrazin mot alkyl- eller arylgrupper.Triacetoneamine-N-OxylOxidoreduktaserAcylering: Infogande av en syraradikal i molekylen till en kemisk förening.Dapson: Ett sulfonpreparat med verkan mot ett stort antal bakterier, men som framförallt används för sin effekt mot Mycobacterium leprae. Verkningsmekanismen påminner om den hos sulfonamiderna, med hämning av folsyrasyntesen i de organismer medlet är riktat mot. Preparatet används även i kombination med pyrimetamin vid behandling av malaria.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.PalmitinsyrorOxidation-reduktionOximerKväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.PalmitinsyraAmmoniak: En färglös, alkalisk gas. Den bildas i kroppen vid nedbrytning av organiskt material i samband med ett stort antal metaboliskt viktiga reaktioner.NitritreduktaserNitritreduktas (NAD(P)H)Cykliska kväveoxiderSpektrofotometriVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Cytokrom-B(5)-reduktasOsmiumtetroxidSulfiterFerredoxin-nitritreduktasHistidin: En essentiell aminosyra som är nödvändig för produktion av histamin.Halorodopsiner: Ljusreglerade kloridjonpumpar som finns i halofila (saltälskande) arkéer (Halobacteriales).Ditionit: H2O4S2-jonen och tillhörande salter, t ex Na2S2O4 (natriumditionit, som bl a används som blekmedel). Syn. hydrosulfit.Cytokromer a1Jodater: Oorganiska salter av jodsyra (HIO3).FormaterMyristinsyrorAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.NitrosföreningarMethemoglobinButaner: Kolväten med gemensam kemisk formel C4H10.Borhydrider: En klass oorganiska eller organiska föreningar som innehåller borhydridanjonen (BH4-).EnzymreaktivatorerMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Hem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.BeggiatoaBromater: Negativa joner eller salter av bromsyra, HBrO3.Hemproteiner: Proteiner som innehåller en prostetisk grupp av järn-porfyrin, eller hem, liknande den hos hemoglobin.UltraviolettspektrofotometriPentanonerSensoriska rodopsinerPralidoximföreningarRodopsinKemiAmmoniakföreningar: Oorganiska och organiska föreningar som innehåller den hypotetiska radikalen NH4.Jodbensoater: Estrar eller salter av bensoesyra som fått en eller fler jodatomer som substitution.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Kemiska fenomenMolekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.FenantrolinerCytokromer c1: Ett membranbundet mitokondrieprotein av c-typ, med molekylvikt 30 kD, som fungerar som elektrongivare till cytokrom c i andningskedjan i mitokondrier och bakterier.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.