Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser: Enzymer som katalyserar den reversibla reduktionen av alfakarboxylgruppen hos 3-hydroxi-3-metylglutarylkoenzym A till att ge mevalonsyra. EC 1.1.1.34.Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktashämmare: Föreningar som blockerar HMG-CoA-reduktaser. De har visat sig direkt minska kolesterolsyntesen.Lovastatin: En metabolit som isolerats ur odlingar av svampen Aspergillus terreus. Mevalonsyra: 3,5-dihydroxi-3-metylpentansyra, ett ämne som bildas som mellansteg i biosyntesen av kolesterol.SimvastatinHeptansyror: Mättade monokarboxylsyror med sju kolatomer.Kolesterol: Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.PyrrolerKolesterolsänkande medel: Preparat som bidrar till en minskning av kolesterolhalten i blodet.Glutarater: Produkter av glutarsyra. Ibland används glutarat synonymt med glutarsyra. Alkoholoxidoreduktaser: En underklass av enzymer omfattande alla dehydrogenaser med verkan på primära och sekundära alkoholer samt hemiacetaler. Enzymerna kan klassificeras beroende på acceptor, som kan vara NAD+ eller NADP+ (underklass 1.1.1), cytokrom (1.1.2), syre (1.1.3), kinon (1.1.5) eller någon annan acceptor (1.1.99).NitratreduktaserCholestyramine ResinKoenzym A: Viktig bärarmolekyl som binder acetylgrupper och deltar i transacetyleringsprocessen. Syn. CoARibonukleotidreduktaserPravastatinHydroxikolesteroler: Kolesterol som fått en hydroxigruppsubstitution i någon position.SterolerCytokrom-B(5)-reduktasPolyisoprenylfosfaterNitritreduktaserGlutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.FMN-reduktasTioredoxin-disulfidreduktasNADPH-ferrihemoproteinreduktasDolikol: Eikosametyl-oktakontanonadekasen-1-ol. Polyprenol i djurvävnad, med ca 20 isoprenrester, av vilka den med alkoholgruppen är mättad.Receptors, Autocrine Motility FactorOxidoreduktaserFerredoxin-NADP-reduktas: Ett enzym som katalyserar oxidationen eller reduktionen av ferredoxin eller adrenodoxin i närvaro av NADP. EC 1.18.1.2.Anhydrider: Kemiska föreningar som erhålls genom borttagande av en vattenmolekyl från något ämne, isynnerhet en syra. Anhydrider av baser är oxider, och av alkoholer eter.CytokromreduktaserLevermikrosomer: Slutna blåsor av fragmenterat endoplasmatiskt nätverk som bildas när leverceller eller -vävnad säras genom homogenisering. De kan vara släta eller ojämna.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Hydroximetylglutaryl-CoA-syntas: Ett enzym som katalyserar syntesen av hydroximetylglutaryl-CoA från acetyl-CoA och acetoacetyl-CoA. Detta är ett nyckelenzym i biosyntesen av steroider. EC 4.1.3.5.ProteinprenylationFettsyror, enkelomättade: Fettsyror som är omättade i en position.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Kolesterol i kosten: Kolesterol i födoämnen, särskilt i animaliska produkter.TetrahydrofolatdehydrogenasKolesterol-7-alfa-monooxygenas: Ett membranbundet cytokrom P450-enzym, kodat av CYP7, som katalyserar hydroxilering av kolesterol till 7-alfa-hydroxikolesterol, det första steget i gallsyrasyntesen. EC 1.14.13.17.SitosterolerMetylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2): Ett flavoproteinaminoxidoreduktas som katalyserar den reversibla omvandlingen av 5-metyltetrahydrofolat till 5,10-metylentetrahydrofolat. EC 1.5.1.20.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.SREBP2-proteinNADPNitratreduktas (NADH)Methionine Sulfoxide ReductasesNaftalenerRibonukleosiddifosfatreduktasLDL-receptorer: Receptorer på plasmamembranet till andra celler än leverceller som specifikt binder LDL. Receptorerna är belägna i specialiserade områden som kallas täckta gropar. Hyperkolesteremi orsakas av tre typer av allelisk genetisk defekt: 1. Receptorer binder inte till LDL; 2. Bindningsförmåga till LDL är nedsatt; 3. Det sker en normal bindning, men LDL tas inte upp. Till följd härav hindras kolesterolestrar att tas upp av cellen och den intracellulära responsen genom kolesterol på 3-hydroxi-3-metylglutaryl CoA- reductas uteblir.Gallsyror och gallsalter: Steroida syror och salter. Primära gallsyror fås från kolesterol i levern och sammankopplas med glycin eller taurin. Sekundära gallsyror modifieras av bakterier i tarmen. De spelar en viktig roll i sp jälkningen och absorptionen av fettämnen, och har även använts farmakologiskt för behandling av gallsten.Oxidoreductases Acting on CH-CH Group DonorsQuinone Reductases